Tagarchief: Funderingstechnieken

Eerste paal voor ‘Het Palenhuis’

Lees het gehele artikel

Van Wijk won eind 2020 de door de Gemeente Amsterdam uitgeschreven wedstrijd voor het ontwerpen van een landmark voor de nog te ontwikkelen Sluisbuurt op het Zeeburgereiland in Amsterdam.

Uit maar liefst 25 inzendingen kwam ‘Het Palenhuis’ als winnaar uit de bus. Met deze ‘ode aan de heipaal’, een 20 meter hoog huis op palen, visualiseert Van Wijk hoe Amsterdam is gebouwd op miljoenen palen. Zonder deze fundering zou de stad wegzakken in het drassige veen.

Het kunstwerk komt dichtbij de entree van de Piet Heintunnel te staan. Een opvallend object dat ook als een ontmoetingsplek voor de bewoners van deze nieuwe duurzame wijk in Amsterdam zal fungeren.

Vanaf het allereerste nieuwsbericht over ‘Het Palenhuis’, medio 2020, heeft Vroom aangeboden om een bijdrage te leveren. In nauw contact met Daniel Peters van DAMAST Architecten en Piet van Wijk heeft die bijdrage vorm gekregen.

‘Het Palenhuis’ komt te staan op een betonnen funderingsplaat, die rust op vier prefab heipalen die elk 19,5 meter de grond in gaan. Vanwege de losse bodemgesteldheid in de bovenste laag is ervoor gekozen om 5 meter voor te boren en daar de palen in aan te brengen.

Samenwerking Vroom en Schokindustrie

Vroom Funderingstechnieken levert het heiwerk, Vroom Betonbouw verzorgt de montage van de funderingsplaat op de heipalen. De funderingsplaat en de heipalen worden door Schokindustrie geleverd. In de funderingsplaat komen 28 ankers voor de bevestiging van de stalen buizen, die door Tata Steel worden geleverd en die de heipalen visualiseren. Daarbovenop komt het stalen huis. De ‘opening’ van ‘Het Palenhuis’ staat gepland voor eind september 2021.

Debietmetingen essentieel bij waterverdeling voor herstellen van natuurlijke dynamiek in beeksystemen

IMG-20200602-WA0001 kopiëren
Lees het gehele artikel

Tegelijk wil men het water vasthouden en vertraagd afvoeren om wateroverlast benedenstrooms te voorkomen. Royal Eijkelkamp werd ingeschakeld om een debietmeetsysteem te ontwikkelen in de Ruiten Aa, ter hoogte van de dorpen Vlagtwedde en Smeerling in Oost-Groningen.

Meetopstelling meetpaden met looptijdsensoren.

In het verleden heeft men de Ruiten Aa gekanaliseerd. Hierbij zijn bochten uit de beek gehaald en is de beek vergroot. “Meer dan tien jaar geleden zijn we begonnen om de Ruiten Aa weer terug te brengen in oude staat”, zegt Ronald Leeraar districtshydroloog bij Waterschap Hunze en Aa’s. “Inmiddels is het gebied aangemerkt als Natuur Netwerk Nederland, de voormalige Ecologische Hoofdstructuur en bestempeld tot ecologische verbindingszone. Dat betekent dat er bepaalde natuur en vegetatie aangewakkerd moet worden in de beekdalen. Hieraan wordt een aantal randvoorwaarden gesteld, zoals het herstellen van de natuurlijke dynamiek van de beek, maar ook het langer vasthouden van water in de beekdalen. Real-time sturing is dan essentieel.”

Installatie meetpaden.

Real-time sturen

“Om de gestelde doelen te bereiken, is het zaak de stroming in de beek terug te krijgen”, vervolgt Leeraar. “De Ruiten Aa is versmald en verondiept, zodat het water als het ware door een trechter wordt geleid. Ook zijn alle stuwen verwijderd. Op één van die voormalige stuwen bevond zich al een debietmeetsysteem in combinatie met een inlaatsysteem om het water gedoseerd via een bypass door Smeerling te leiden en het overgrote deel af te voeren via Vlagtwedde naar het Ruiten Aa-kanaal. Er moest dus een nieuw debietmeetsysteem gerealiseerd worden dat ook weer real-time praat met een nieuwe stuw/vispassage voor de bypass. Dat is niet alleen bedoeld om de hoeveelheid water op een bepaald maximum te begrenzen (te veel water betekent wateroverlast in Smeerling), maar ook om aan de hand van formules de natuurlijke dynamiek van de beek in stand te houden. Dus bij meer afvoer, gaat er ook meer water naar Smeerling.” Tom Basten, Project Manager bij Royal Eijkelkamp: “Dat klinkt logisch op papier, maar brengt toch de nodige praktische uitdagingen met zich mee.”

Het debietmeetsysteem is in den droge aangelegd.

Debietmeetsysteem

In het voortraject is in overleg met het waterschap besloten om de loop van de Ruiten Aa enkele meters richting het westen te verleggen. “Hierdoor is de loop voor het meettraject wat vloeiender geworden, waardoor de stroming in het profiel meer laminair wordt en de betrouwbaarheid van de meting toeneemt”, legt Basten uit. “De verwachting is ook dat, door het verleggen van de Ruiten Aa, er minder risico is op verzakkingen van de taluds. Tevens konden we hierdoor het debietmeetsysteem in den droge aanbrengen. Het debietmeetsysteem maakt gebruik van vier meetpaden die op verschillende hoogtes en kruislings zijn opgesteld. Op basis van data uit deze ultrasonische sensoren (afgestemd op de breedte van de watergang en actuele waterhoogte) in combinatie met de actuele watertemperatuur kan het debiet en de stroomsnelheid berekend worden. Al die data wordt naar het hoofdstation van Hunze en Aa’s gestuurd, zodat op basis hiervan de stuw verderop real-time gestuurd kan worden.”

Looptijdsensoren.

Nadat het debietmeetsysteem is aangebracht, is de nieuwe loop watervoerend gemaakt en de oude loop gedempt. Tijdens de Site Acceptance Test van het debietmeetsysteem eerder dit jaar zijn er controles uitgevoerd met betrekking tot de waterhoogte en daadwerkelijke stroomsnelheden van de meetpaden ten opzichte van elkaar. Tevens is bij de oplevering ook de koppeling van de gegevens met de hoofdpost van het waterschap gecheckt. “De eerste resultaten zijn goed”, zegt Leeraar. “We verwachten de nieuwe opstelling in het voorjaar in gebruik te nemen.”     

200 kHz sensor.

Sterk in gekwalificeerd laswerk

Sterk – Sterk Metaal (96 van 111) kopiëren
Lees het gehele artikel

De specialistische kennis, de eigen engineeringsafdeling en de mogelijkheid om grotere constructies en dikkere staalsoorten te verwerken en duurzaam te transporteren (via het water), spreekt ook derden aan. 

Sterk Metaal beschikt over een eigen engineeringsafdeling, verzorgt het (3D-)tekenwerk en heeft een certificering op vrijwel alle lasposities tot hoge staalkwaliteit en forse staaldiktes.

“Van oudsher bieden we ondersteuning aan Sterk BV, zodat ons moederbedrijf een breed pakket aan diensten kan aanbieden”, begint René Alink, Manager Technisch Bedrijf. “Zo verzorgen we onder meer onderhoud en reparaties aan onze voorraad stalen damwanden, maar prefabriceren we ook complete afstempelingsconstructies en remming- en geleidewerken. We merken bovendien dat opdrachtgevers ons steeds meer rechtstreeks weten te vinden. Recentelijk zijn we benaderd om mastkopfundaties te produceren voor 5G-masten. We slaan dan twee vliegen in één klap omdat we bij dit project ons moederbedrijf weer in kunnen zetten om de fundatiepalen aan te brengen.”

Breed gecertificeerd

De focus van Sterk Metaal ligt vooral op de dikkere staalsoorten. Alink: “Ons bereik ligt tussen de 8 en 300 millimeter dikte. Doorgaans verwerken we materiaal in een dikte tussen de 20 en 50 millimeter. Onze lashal met een hefdeur van 35 meter (!) breed is volledig ingericht op het creëren van grote elementen. De hal in Drachten is gelegen aan het water, wat maakt dat we grote constructies zonder problemen en op een duurzame manier via het water kunnen transporteren.” Sterk Metaal beschikt over een eigen engineeringsafdeling, verzorgt het (3D-)tekenwerk en heeft een certificering op vrijwel alle lasposities tot hoge staalkwaliteit en forse staaldiktes. “Sinds 2016 zijn we tevens NEN 1090 gecertificeerd tot executieklasse 3.”

Voor de nieuwe brug bij Dronryp ontwierp, maakte en plaatste Sterk al het remmingwerk.

Sterk Metaal levert een bijdrage aan de meest uiteenlopende projecten. “Veelal worden constructies bij ons in Drachten geprefabriceerd, maar onze lassers komen ook ter plaatse. Zo zijn we nu bezig voor Levvel met het realiseren van diverse verankerings- en afstempelingsconstructies op de Afsluitdijk. De kwaliteit van het laswerk luistert heel nauw, een project dat ons op het lijf is geschreven. Daarnaast zijn we ook actief met het nodige constructiewerk voor machinebouw. Machines die door Sterk BV worden ontwikkeld of geïnnoveerd, worden veelal door Sterk Metaal voorbereid. Een win-win.”     

IJzersterk in heiwerk

Reimert IMG-20200206-WA0001 -plaatsing draaipaal rond 90cm voor kopiëren
Lees het gehele artikel

De combinatie heeft vele infraprojecten op zijn naam staan en laat zien dat zelfs het ambachtelijk heien van houten palen nog steeds actueel is. Een gesprek met een van de directeuren Gert-Jan Potveer.

Specifiek voor de infrasector vertrouwt SPS op zijn midi-klasse en grotere stellingen. “Zo hebben we vorig jaar in Muiden voor het project De Krijgsman de fundatie voor een noodbrug gerealiseerd bedoeld voor bouw- en woon/werkverkeer. Vervolgens is de bestaande en verouderde brug verwijderd en hebben we het palenmatras (1.000 palen) voor de nieuwe verkeersbrug gemaakt. Ook de geheide fundering voor de twee fiets- en voetgangersbruggen in dit plan zijn door ons aangebracht. Een mooi project waarbij vele disciplines samenkomen en waarbij we onze expertise maximaal hebben kunnen laten gelden.” SPS opereert landelijk. 

Heicombinatie SPS heeft een veelheid aan disciplines in huis. “Het varieert van het leveren en heien van stalen buispalen, schroefinjectiepalen en houten palen tot stalen damwand met verankering”, legt Potveer uit. “Daarbij zijn we gespecialiseerd in het aanbrengen van palen in beperkte ruimtes. Een doorgang van slechts 68 centimeter is voor ons al genoeg om een stevig fundament te realiseren. Ook richten we ons op funderingsherstel, betonwerk, kelderbouw en bodemsanering. Dit realiseren wij met name in trillingsvrije methodes, zoals de mini mortelschroefpalen en groutinjectiepalen. De laatste is zeer geschikt voor beperkte ruimtes waar een groot draagvermogen wordt gevraagd.”     

Grondstabilisatie door heel Nederland

Lees het gehele artikel

En dat alles zonder groot materieel te hoeven inzetten of overlast te veroorzaken op de omgeving. Een gesprek met Torben Kastelein van Grondinjectie Nederland over de vele mogelijkheden.

Grondinjectie Nederland is een vrij jonge organisatie, bestaat sinds 2017, maar heeft een jarenlange voorgeschiedenis. “We deden dit werk al veel langer, weliswaar op kleinere schaal, vanuit het bedrijf van mijn vader”, zegt Kastelein. In 2017 hebben we het besluit genomen om deze divisie af te splitsen van het ‘moederbedrijf’ en als zelfstandige eenheid verder te gaan. Dat werpt zijn vruchten af. Met name in de infrasector is de vraag heel groot naar onze expertise. We zijn dan ook door heel Nederland én België actief op de meest uiteenlopende projecten. Met onze hightech (waterglasinjectie-)apparatuur kunnen we op een uiterst secure en efficiënte wijze heel gedoseerd injecteren.”

De grote kracht van Grondinjectie Nederland is de enorme berg aan kennis en ervaring van grond- en bodeminjectietechnieken.

Van korenmolen tot bouwkuip

Het toepassingsgebied van grond- en bodeminjectietechnieken is zeer uitgebreid. “Zo worden we ingeschakeld voor projecten waarbij we in een bouwkuip een waterremmende laag creëren zodat er minder grondwateronttrekking benodigd is”, legt Kastelein uit. “Niet op alle locaties kun je ongehinderd bemalen. Daarnaast verzorgen we grondstabilisatie en -verbetering van bestaande funderingen en dichten we met onze techniek lekkages in bouwkuipen, zoals damwanden die uit het slot zijn gelopen, maar ook lekkages van bijvoorbeeld parkeergarages. Ook kunnen we met onze techniek een zandpakket ‘verstenen’, zodat het eenvoudig afgegraven kan worden zonder dat de omringende bebouwing er hinder van ondervindt. Dat laatste doen we nu op grote schaal in het land. Een mooi voorbeeld daarvan is de nieuwe kelder die wordt gecreëerd, strak tegen de aloude korenmolen ‘De Phenix’ op Ameland. Ook hier hebben we het zandpakket versteend met onze injectietechnieken. De zandkorrel verklit dan als het ware aan elkaar en wordt een massief geheel. De aannemer kon op die manier de 3 meter diepe kelderbak pal naast de molen zonder problemen uitgraven.”

De grote kracht van Grondinjectie Nederland is volgens Kastelein de enorme berg aan kennis en ervaring van grond- en bodeminjectietechnieken. “De ‘compactheid’ van onze techniek maakt dat we eigenlijk overal wel een oplossing kunnen voorzien met weinig overlast op de omgeving en voor het milieu. We maken uitsluitend gebruik van milieuvriendelijke middelen.”     

MYRIX, het nieuwe data-portaal voor funderingsmachines

IMG_2815 kopiëren
Lees het gehele artikel

Met het online portaal MYRIX maakt Fundex alle machinedata nu ook real-time inzichtelijk voor zijn klanten. Daarnaast is ook alle paaldata zichtbaar in het portaal en wordt via een service-ticketsysteem de hele geschiedenis van de machine bijgehouden. Alle documentatie is bovendien up-to-date zichtbaar. Alsof dat nog niet genoeg is, kunnen ook palenplannen in MYRIX worden ingeladen, zodat eveneens real-time zicht is op alle productiedetails.

“Tien jaar geleden zijn we begonnen met het loggen van data uit onze funderingsmachines, zodat wij als fabrikant bij mogelijke problemen heel snel diagnose kunnen stellen”, begint Anton Hectors van Fundex. “We merkten dat er bij onze klanten ook steeds meer vraag kwam naar inzichtelijke data, onder andere voor kwaliteitscontrole, onderhoudsintervallen, paaldata, documentatie, noem maar op. Sinds medio 2020 rusten we alle nieuwe funderingsmachines uit met een MYRIX-modem, zodat de data automatisch wordt verstuurd. Wanneer de machine tevens is uitgerust met het Fundex Data Acquisitie (FDA) systeem, is naast alle machinedata ook alle paaldata automatisch in MYRIX inzichtelijk. Dan bestaat bovendien de mogelijkheid om heel snel de eigenschappen van een nieuwgevormde paal te bekijken en te beoordelen of deze goed is aangebracht. De data kan worden gebruikt om paalrapporten op te stellen die uiteindelijk aan de opdrachtgever aangeleverd worden of voor intern gebruik.”

Met het online portaal MYRIX maakt Fundex alle machinedata nu ook real-time inzichtelijk voor zijn klanten.

MYRIX

John Brakman van Fundex legt uit. “In het dashboard krijgt de klant een overzicht van alle Fundex-machines, wat de status is en waar ze zich bevinden. Per machine kan vervolgens verder in detail worden ingezoomd op de verschillende variabelen, zoals de status van de motor, de hydrauliek of de machine toe is aan een onderhoudsbeurt, enzovoort. In de toekomst zal MYRIX steeds verder worden uitgebreid en zullen er ook meldingen worden uitgestuurd op moment er bijvoorbeeld een onderhoudsbeurt gepland moet worden, enzovoort. Gebruikers kunnen tot in detail de historische data bekijken. Daarnaast kunnen presets worden aangemaakt, voor het geval men vaker dezelfde variabelen wil inzien. Wij als fabrikant gebruiken deze data voor diagnose, onze klanten met name voor de productievoortgang.” Hectors vult aan: “Zo kunnen ze de output van machines vergelijken die op dezelfde bouwput zijn opgesteld en het verschil in wachttijden, inboren, et cetera beoordelen. Alles met als doel de efficiëntie van de machines te verbeteren.”

Wanneer de machine is uitgerust met PPS (pile positioning system) kan tevens het actuele palenplan worden getoond. Brakman: “Het palenplan kan digitaal worden ingeladen en wordt real-time geactualiseerd, zodat ook op kantoor de voortgang van een project kan worden gevolgd. Kortom, MYRIX combineert alle data in één overzichtelijk portaal. MYRIX is ook beschikbaar als retrofit op bestaande machines.”     

Specialist in bodeminjectie zet in op verduurzaming

Bodemafsluiting Buitenveldertselaan Amsterdam kopiëren
Lees het gehele artikel

“Onze investeringen en ontwikkelingen zijn met name gericht op het verduurzamen van de bestaande technieken. En daarin zijn we al behoorlijk ver gevorderd”, verklapt Kim de Groot van B&P Bodeminjectie. Ze licht alvast een tipje van de sluier op.

Bodeminjectie kan ingezet worden voor zowel constructieve als waterkerende doeleinden. “De concentratie van het mengsel bepaalt of we het zandpakket een constructieve waarde geven of juist een waterremmende functie”, legt De Groot uit. “In het eerste geval wordt het zandpakket verstevigd, zodat je het rechtstandig kan afgraven, om bijvoorbeeld een kelder te creëren pal naast een bestaand object. Anderzijds kunnen we met injectietechnieken ook lekkages verhelpen, zoals damwandlekkage, lekkages in beton of het afdichten van wellen. In mum van tijd gaat het geïnjecteerde mengsel een reactie aan, zodat een gelachtige massa ontstaat en de lekkage wordt gestopt.”

Injecteren boortunnel.

Alternatief voor onderwaterbeton

B&P Bodeminjectie is volgens De Groot momenteel volop actief met het realiseren van de bodemafsluiting in grote bouwkuipen. “Er wordt veel gebouwd en gebouwen gaan steeds verder de hoogte in. Eén van de eisen waaraan moet worden voldaan, is het creëren van voldoende parkeergelegenheid. Dat gebeurt overwegend ondergronds in de vorm van een één of meerlaagse parkeerkelder. Bodeminjectietechnieken zijn een interessant alternatief voor het traditionele onderwaterbeton. Onderwaterbeton heeft vaak maar een tijdelijke functie, maar heeft wel een enorme impact. Door bodeminjectietechnieken toe te passen, kan de bouwkuip droog worden ontgraven en de kelder vervolgens worden opgebouwd. De waterremmende laag is bovendien van tijdelijke aard, want na een jaar of twee begint het op te lossen. Het scheelt ontzettend veel tijd, geld en voorkomt veel overlast.”

Afgelopen jaar heeft de tweede generatie het roer overgenomen bij het familiebedrijf. “Mijn broer en ik hebben het stokje overgenomen van mijn vader”, zegt De Groot. “Onze ambitie is om het bedrijf verder te laten groeien en nóg meer in te zetten op het verduurzamen van de injectietechnieken. Zo hebben we in eigen huis reeds een milieuvriendelijke variant op de bestaande bodeminjectietechnieken ontwikkeld waarbij we als enige organische vloeistoffen toepassen die natuureigen zijn. Het proces is gepatenteerd. Ook zijn we bezig met onderzoek naar het gebruik van een duurzaam alternatief voor het aanbrengen van de injecties. En zo loopt er nog een aantal ontwikkelingen. Alles met als doel om het milieu zo min mogelijk te belasten en de juiste techniek op de juiste plaats in te kunnen zetten.”     

Veelzijdige monitoringsexpertise bewijst waarde in Utrechtse Zeeheldenbuurt

Foto 3 – Fides Expertise kopiëren
Lees het gehele artikel

Met de combinatie van een gevarieerd dienstenpakket en een jarenlange ervaring geeft het Geertruidenbergse adviesbureau opdrachtgevers duidelijkheid én zekerheid rondom de uitvoering van de meest uiteenlopende bouwkundige projecten. Een daarvan, het waterproof maken van de Utrechtse Zeeheldenbuurt, bevestigt de omvangrijke expertise die binnen de organisatie aanwezig is. Directeur Fred Pannekoek vertelt er meer over.

Wanneer het hard regent, hebben bewoners van souterrainwoningen in de Utrechtse Zeeheldenbuurt wateroverlast. Om de wijk waterproof te maken, dient een separaat hemelwaterriool te worden aangelegd. De Gemeente Utrecht schreef voor de monitoring van het werk een aparte tender uit. Daarbij kwamen het door Fides gemaakte plan van aanpak en het communicatieplan voor de omgeving als beste uit de bus.

Monitoringsprisma aan de gevel.

Werkzaamheden

Fides tekent in de Zeeheldenbuurt voor onder meer de vooropnames, trillingsmonitoring en continue deformatiemetingen middels robotical total stations. Voor dit laatste werk maakt het bureau gebruik van de uiterst nauwkeurige apparatuur van het merk Trimble. “Concreet zetten we met het type S9 de 0,5 seconden-uitvoering in”, vertelt Pannekoek. “Het is een meettoestel met een meetnauwkeurigheid van 1 millimeter. Nauwkeuriger bestaat niet.” 

In opdracht van de GWW-aannemer verzorgt Fides ook de peilbuismonitoring via telemetrische loggers. Alle werkzaamheden worden volledig in eigen beheer en met eigen meetapparatuur uitgevoerd. “Om de meetresultaten, planning en werkzaamheden te bespreken, hebben we regelmatig monitoringsoverleg”, zegt Pannekoek. “Daarnaast heeft onze meetdeskundige dagelijks contact met de uitvoerder over het tijdig verplaatsen van de meetsystemen. Zo voorkom je stagnatie en wordt de projectvoortgang gewaarborgd.”

Trillingsmeter in anti-vandalismekast, zoals gebruikt in de Utrechtse Zeeheldenbuurt.

Trillingsmonitoring

Waar de vooropnames in de zeven faseringen van het bestek conform BRL 5024 worden uitgevoerd, vindt de trillingsmonitoring plaats volgens BRL 5023 en de SBR-A 2017. “De trillingsmeters worden conform SBR-A met de ontgraving en het aanvullen van de sleuf mee verplaatst”, legt Pannekoek uit. “Omdat tijdens de vooropnames al toestemming is gevraagd voor het monteren van de trillingsmeters kunnen we direct inspelen op de werkelijke voortgang van de aannemer. Behalve stagnatie voorkom je hiermee dat er werkzaamheden zónder trillingsmonitoring plaatsvinden.” 

Om onder het niveau van de grenswaarde te blijven, hanteert Fides een alarmwaarde van 90% van deze grenswaarde. De beoordeling zal echter conform de SBR-grenswaarde worden uitgevoerd. “Wanneer de alarmwaarde wordt overschreden, stelt onze meetdeskundige zich direct in contact met de uitvoerder”, aldus Pannekoek. “Enerzijds om de trillingsoorzaak te achterhalen, anderzijds om de werkmethode te optimaliseren wanneer dat nodig is.”  

Compleet en veelzijdig in funderingsboormaterieel

Foto 1 – STDS-Jantz kopiëren
Lees het gehele artikel

Naast boormaterialen, hydraulische boormotoren en accessoires voor verschillende soorten ondergronden biedt de van oorsprong Duitse producent sinds enkele jaren ook complete mini-heimachines. Oplossingen die stuk voor stuk in eigen huis worden bedacht en uitblinken in degelijkheid en gebruiksvriendelijkheid. Het zijn kwaliteiten waarvan steeds meer funderingsspecialisten de volle vruchten plukken. Ook in Nederland…

Marnik Janssens is namens STDS-Jantz vertegenwoor-diger voor onder meer de Benelux. (Beeld: STDS-Jantz)

Bij STDS-Jantz en het Schotse zusterbedrijf N.U.B. Engineering ligt de focus vol op afnemers in de funderingsbranche, zo blijkt uit de woorden van Marnik Janssens, namens het bedrijf vertegenwoordiger voor onder meer de Benelux. Opererend vanuit het verkoopkantoor in het Belgische Ternat kent hij de wensen en behoeften van de moderne funderingsspecialist als geen ander. Ook wanneer deze in Nederland actief is. “Dankzij ons uitgebreide en divers samengestelde assortiment kunnen we op elk funderingsvraagstuk een passend antwoord geven”, aldus Janssens. “Dat doen we allereerst met een flinke batterij materieel die onder onze eigen bedrijfsnaam wordt verkocht aan met name afnemers in de funderingswereld. Een van de belangrijkste producten in dat kader zijn onze avegaarboren. Breed toepasbare producten die leverbaar zijn met zowel een volle als een holle koppeling. Die laatste variant is uitermate geschikt voor mortelschroefpalen. Verder zijn we in de Benelux vertegenwoordiger van de producten van de Duitse fabrikanten Betek en Emde, fabrikanten van respectievelijk slijtonderdelen en ankermaterialen.”

Boorbuckets en avegaarboor voor Kelly drilling. (Beeld: N.U.B. Engineering)

Totaalpakket

De verschillende productoplossingen van STDS-Jantz sluiten niet alleen perfect op elkaar aan, samen vormen ze tegelijk een welkom totaalpakket. Voor elke funderingstechneut. Logisch dat de geavanceerde producten wereldwijd worden gebruikt tijdens vele spraakmakende projecten. Funderingsbenodigdheden die op de Nederlandse markt als uiterst populair gelden, betreffen de mini-heimachines van STDS-Jantz. Eerder al werden verschillende afnemers in Engeland op maat bediend met deze flexibele en breed inzetbare krachtpatsers. De pijlen van Janssens zijn er nu op gericht om ze ook binnen de Benelux vol onder de aandacht te brengen. “Deze compacte heimachines van het merk Premodrill sluiten perfect aan op de behoeften van heibedrijven en bewijzen hun waarde vooral op moeilijk bereikbare plaatsen”, zegt Janssens. “Met de producten van Betek en Emde maken we het plaatje compleet. Betek biedt onder meer aanlas-tanden met hardmetaal of boortanden in tandhouders. Deze aanlastanden worden onderaan de boorpunt gelast om zowel efficiënter als door harde lagen heen te kunnen boren. Daarnaast voorzien we via Emde in een breed gamma boormaterialen voor ankerboormachines, zoals insteekeindes, spoelkoppen, hamerstangen, boorkronen, beitels en verloren boorpunten.”     

Boor voor grondverdringende schroefpalen, op maat gemaakt voor de klant. (Beeld: STDS-Jantz)

Toeleverancier voor funderend Nederland

DSC_1138 kopiëren
Lees het gehele artikel

Aan het woord is Sr. Accountmanager Funderingstechnieken Marcel Baas. Hij vertelt over het brede scala aan ‘mens en materieel dat’ Van Schie rijk is: “We komen altijd met een gepaste oplossing en kunnen heel snel schakelen. Vandaag bellen betekent soms morgen al aan het werk.”

Het merendeel van de projecten die Van Schie uitvoert, gebeurt in onderaanneming. “We zijn op zeer veel vlakken actief”, zegt Baas. “Zo zijn we onder meer gespecialiseerd op het gebied van voorboren en crushen, helpen we onze opdrachtgevers met het plaatsen van damwanden, kunnen we prefab heipalen of schroefinjectiepalen aanbrengen en beheersen we de techniek van soilmixen. Al deze facetten kunnen we ook onder saneringscondities uitvoeren, conform BRL 7000. Daarnaast beschikken we over een enorme vloot aan pontons en rijplaten die we inzetten voor de verhuur, alsmede telekranen en mobiele geluidsschermen (ten behoeve van heiwerkzaamheden).” 

Pontonbruggen

“Alle activiteiten verzorgen we van A tot Z met eigen transport en eigen machinisten”, vervolgt Baas. “Onze engineeringsafdeling biedt desgewenst ondersteuning bij het teken- en berekenwerk. Met name bij de pontonbruggen een vereiste. Een concept met vele toepassingen overigens.” De nieuwste innovatie op dit gebied lag onlangs in hartje Zaandam, over de rivier de Zaan. “De 110 meter lange pontonbrug was speciaal voor deze locatie ontworpen en berekend en fungeert als fiets- en voetgangersbrug tijdens de renovatie van de Wilhelminabrug. Uniek is het maar liefst 24 meter lange draaibare middengedeelte. Deze sectie moest binnen een paar minuten open en dicht kunnen, 180 graden scharnierend, zelfs bij windkracht 8. En dat vele malen per dag. Bovendien moest de brug geschikt zijn voor voertuigen van politie, brandweer en ambulancediensten tot 5 ton.”

Bentonietinjecties zijn een specialiteit van Van Schie en worden door hen veel toegepast. Ook bijvoorbeeld voor het vullen van gaten of sleuven in dijken.

Schijnvliegveld 

Van Schie is als toeleverancier voor funderend Nederland betrokken bij de meest uiteenlopende projecten. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Schiphol door de Duitsers gebruikt als militair vliegveld. Even verderop bij Rijsenhout hadden ze een schijnvliegveld opgebouwd om de geallieerden te misleiden. Behalve op Schiphol zijn er ook rond het nepvliegveld de nodige bommen afgeworpen. Omdat de mogelijkheid bestond dat er nog zogenaamde ‘blindgangers’ in de grond zaten, heeft Bodac het hele gebied minutieus uitgekamd. Ze prikten maar liefst 15.000 gaten, dwars door de waterdichte grondlagen heen. Van Schie stond paraat om al die gaten direct daarna weer te injecteren met bentoniet om te zorgen dat de grondlagen niet vermengd zouden raken. Bentonietinjecties zijn een specialiteit van Van Schie en worden door hen veel toegepast. Ook bijvoorbeeld voor het vullen van gaten of sleuven in dijken.

Neeltje Jans

Iets zuidelijker, op Neeltje Jans, heeft Van Schie een bijdrage geleverd aan de fundaties van een windmolenpark. De windmolens mogen vanwege de navigatie van schepen en allerlei soorten broedvogels niet in één lijn staan. Het gevolg is dat ze op lastige plekken gefundeerd moeten worden, bijvoorbeeld op een strekdam of in het water. Dat vereist een zeer specifieke fundatie, waarvoor specialistische machines moeten worden ingezet. De betonnen windmolenfundaties op Neeltje Jans hebben een diameter van maar liefst 20 meter. Daarvoor moeten 32 gaten worden geboord: 16 gaten recht de grond in en 16 schuin. En dat tot op een gemiddelde diepte van 8 meter. Voor dit bewuste werk moest een boorkraan worden ingezet die onder een schoorstand van 14 graden kon voorboren. Naar voren en naar achteren. En die heeft Van Schie in het arsenaal.

Meer speciale projecten en natuurlijk informatie over alle expertises van Van Schie, zijn te vinden op vanschie.com.   

Van ombouw naar zelfbouw van machines

De beste machine voor elke specifieke klus kopiëren
Lees het gehele artikel

“Wanneer de ideale machine nog niet bestaat, ontwikkelen we die zelf”, zegt Marc Timmerman, eigenaar van Van den Heuvel (VDH). 

“Onze toegevoegde waarde zit echt in het omzetten van de klantvraag naar een machineontwerp zodat deze geschikt is voor die klantspecifieke doeleinden. Om nog beter in te spelen op de specifieke vraagstukken vanuit de markt, richt VDH zich meer en meer op het zelf bouwen van machines, naast het ombouwen ervan.” Timmerman vertelt dat de VDH-MP60 initieel is ontwikkeld op basis van een specifieke klantvraag, maar nu de basis vormt voor de complete MultiPurpose-serie die VDH aan het bouwen is. 

MultiPurpose-serie

“De MP-serie bevat machines die breed inzetbaar zijn bij variërende funderingswerkzaamheden. Zo is de MP60 in te zetten bij zowel heipalen slaan als verdringend boren, mortel schroefpalen boren en het trillen van minivibropalen. De MP40 is -afhankelijk van wat je ervoor hangt, geschikt als zowel schroefmachine en heimachine. De machine is inclusief boorkast en boor te vervoeren, waardoor deze uitermate geschikt is als je aan meerdere kleinere projecten per dag werkt. De MP70 is uitgerust met een makelaar voorzien van tandheugelsysteem, ideaal bij binnenstedelijke projecten of werkzaamheden in gebouwen. Dankzij het snelwisselsysteem kan het uitrustingsstuk eenvoudig gewisseld worden: van drukblok naar heihamer en boorkast.”

Engineeren vanaf nul om optimaal aan te sluiten bij de klantvraag.

Geen concessies

Het grootste voordeel van zelf bouwen, volgens Timmerman, zit ‘m in het feit dat je vanaf nul gaat engineeren, om zo goed mogelijk bij de klantvraag aan te sluiten. “Zonder concessies te doen omdat je zou werken met reeds bestaande machines. Met een modulaire machine als solide basis ga je deze flexibel naar wens van de klant invullen. Daarin zijn we flexibel in motorvermogen of de pompen die we erin zetten. Uiteraard weten onze ervaren engineers de wensen en eisen om te zetten naar een ontwerp, worden er 3D-tekeningen gemaakt en capaciteits- en sterkteberekeningen uitgevoerd. Vervolgens wordt alles in onze volledig uitgeruste metaal- en hydraulische werkplaats en spuiterij door onze vakkundige mensen gebouwd en geconserveerd tot een kwalitatief hoogstaand eindproduct.” 

Oplossingsgerichte funderingstechnieken

Inmiddels zijn er al drie VDH-MP60’s in de markt en ook de MP40 en MP70 zijn al verkocht en worden binnenkort uitgeleverd. “Ongezien”, zegt Timmerman. “Het is fantastisch dat onze klanten machines bestellen zonder dat we ze nog maar ontwikkeld hebben. Ze vertrouwen erop dat ze een perfecte machine krijgen voor hun doel en werkzaamheden, daar staan we om bekend.” Naast de MP-serie is VDH ook bezig met de bouw van mini heimachines, railspoormachines en een 65tons heimachine. “Wij staan nooit stil”, besluit Timmerman.     

Bouwen aan betrouwbaarheid

Tubex Fundering
Lees het gehele artikel

De zelfstandige brancheorganisatie is de laatste jaren actiever dan ooit. Een gesprek met voorzitter Ton Groeneweg over het motto ‘bouwen aan betrouwbaarheid’ en de vele activiteiten die de NVAF ontplooit.

De NVAF is in 1947 ontstaan als vereniging en is sinds 2006 een zelfstandige organisatie. “Daar zijn we best wel trots op”, zegt Groeneweg. “De laatste jaren zijn we behoorlijk aan de weg aan het timmeren. Zo is de structuur veranderd en is er een directeur benoemd: Jaap Estié. Daarmee hebben ‘we’ de handen vrij om veel actiever te zijn en nóg meer in contact te treden met externe organisaties, waaronder ook met overheden. Zo onderstrepen we het belang van onze tak van sport en werken we aan een gegrond vertrouwen in de branche als geheel.”

Bedrijven hebben miljoenen geïnvesteerd in machines voor een periode van twintig jaar of langer. Die transformeer je niet ‘zomaar’ in een emissieloze machine.

Brede scope

“De NVAF is van origine een vereniging voor funderingsbedrijven die actief het vak uitoefenen”, vervolgt Groeneweg. “We verwelkomen tevens geassocieerde bedrijven die zijdelings met ons vak te maken hebben, zoals ingenieursbureaus, machineleveranciers en leveranciers van toebehoren. Ontwikkelingen gaan snel en normen veranderen. Een brede scope is essentieel. Geassocieerde leden kunnen hierin een belangrijke bijdrage leveren.” Een greep uit de vele activiteiten van de NVAF, al dan niet geïnitieerd vanuit verschillende commissies en werkgroepen: zorgen voor de interne belangenbehartiging op het gebied van arbeidsomstandigheden, veiligheid, opleidingen, technieken en normalisaties. Het publiceren van richtlijnen die door overheid of opdrachtgevers gehanteerd worden. Het opstellen van contractuelezaken, zoals standaard bestekteksten, algemene voorwaarden, enzovoort. “Ook steken we veel tijd en energie in een veilige leef- en werkomgeving. Zo is er een nieuwe richtlijn opgesteld voor het uitvoeren van funderingswerkzaamheden in een publieke omgeving.”

Duurzaamheid is een speerpunt

Het thema duurzaamheid is eveneens een belangrijk speerpunt voor de NVAF. Groeneweg: “Bedrijven hebben miljoenen geïnvesteerd in machines voor een periode van twintig jaar of langer. Die transformeer je niet ‘zomaar’ in een emissieloze machine. De werkgroep duurzaamheid, gevormd door mensen met veel expertise en kennis van materieel, bekijkt aandachtig wat overheden van ons verlangen en hoe we daar als brancheorganisatie en leden gezamenlijk op kunnen acteren. De verschillende commissies en werkgroepen binnen de NVAF verrichten dus ontzettend belangrijk werk”, resumeert Groeneweg. “Het is prettig voor onze leden; ze staan er niet alleen voor.”

Bedrijven hebben miljoenen geïnvesteerd in machines voor een periode van twintig jaar of langer. Die transformeer je niet ‘zomaar’ in een emissieloze machine.

Activiteiten ontplooien

Aan activiteiten geen gebrek bij de NVAF. “Twee keer per jaar organiseren we een Algemene Ledenvergadering en informeren we de leden onder meer over de voortgang en het ‘wel en wee’ van de commissies en werkgroepen. Daarnaast worden er themabijeenkomsten georganiseerd over meer specifieke onderwerpen, zoals verzekeringen en Arbo-veiligheid. Onze vereniging heeft een groot sociaal karakter. We zijn een hechte gemeenschap, waarin belangen worden behartigd die unaniem gedeeld worden. Wat dat betreft kijken we reikhalzend uit naar de post-Covid-19-periode. Neemt niet weg dat we ook tijdens de lockdown regelmatig online sessies en webinars organiseren. We zitten niet stil. We blijven voortdurend bouwen aan betrouwbaarheid. Misschien juist nu wel meer dan ooit.”     

Duitse degelijkheid in draglineschotten

schmidbauer-kran
Lees het gehele artikel

Draglineschotten zijn er in alle soorten en maten, maar vooral ook in vele kwaliteitsniveaus. Ko-Mats onderscheidt zich nadrukkelijk met de productie van hoge kwaliteit draglineschotten in voornamelijk Azobé. Die Duitse degelijkheid zit hem niet alleen in het materieel maar ook in het afwerkingsniveau. Een gesprek met Mike Schong van Ko-Mats.

Ko-Mats is gelegen net over de grens in het Duitse Bad Bentheim. “In ons eigen productiebedrijf vervaardigen we draglineschotten in lengtes van 3 meter tot en met 8 meter”, zegt Mike. “We leveren de schotten in drie verschillende diktematen (100, 150 of 200 millimeter) en in een breedte van 1 meter. Het hout betrekken we via Nederlandse leveranciers uit Afrika en betreft gecertificeerd en topkwaliteit Azobé. Alle standaardafmetingen uit ons assortiment zijn uit voorraad leverbaar!”

Geautomatiseerde productie
Uniek aan het productieproces van Ko-Mats is het feit dat de draglineschotten worden bewerkt met een grote frees en volledig geautomatiseerd worden geproduceerd. Mike: “Ook de aanpiksleuf en de vellingkanten aan de kopse kanten worden met de frees gerealiseerd. Dat ziet er gewoon veel netter uit. Al onze schotten leveren we mooi geschaafd, zodanig dat er geen sprake is van dikte- of lengteverschil tussen de schotten. Het feit dat we een enorme voorraad hebben, betekent ook dat we heel snel kunnen leveren. Zeker in de infrawereld een pré, waar het terrein in korte tijd flink kan veranderen als gevolg van wisselende weersomstandigheden.”

Draglineschotten

Ko-Mats heeft een grote voorraad draglineschotten en kan snel leveren.

Behalve de verkoop van draglineschotten heeft Ko-Mats ook een verhuurvloot voor met name Duitsland. “In de Benelux leveren we onze schotten aan voornamelijk aan hei- en bouwbedrijven en beleveren tevens diverse verhuurondernemingen. Transport voor zowel koop als huur wordt verzorgd door vaste partners. Eventueel het laden en lossen kunnen ze ook voor rekening nemen.”