Platform over civiele techniek, ondergrondse infra, energie, bouwmaterieel & bouwmachines
Fides Expertise: Monitoren van invloeden van bouw-, sloop- en GWW-werkzaamheden
Compleet monitoringproject in een oud stadshart. Deformatiemetingen d.m.v. Robotical Total Station, trillings- en inclinometingen, scheur- en peilbuismonitoring.

Fides Expertise: Monitoren van invloeden van bouw-, sloop- en GWW-werkzaamheden

Fides Expertise, een bouwtechnisch schade-expertise en adviesbureau heeft jarenlange ervaring in het inspecteren, monitoren en rapporteren van risico’s en schade in diverse bouw- sloop- en GWW-projecten. Aan het woord is Fred Pannekoek, directeur van het bedrijf. “De basis van het monitoren ligt voornamelijk in het voorkomen van hinder en schade. Door middel van het monitoren wordt tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden op projecten meetdata verkregen. Door risico-gestuurd te monitoren, wordt de invloed van de werkzaamheden voortdurend bewaakt. Zo kunnen mogelijk schadelijke gevolgen voorkomen worden.”

Bouwkundige vooropnamen, trillingsmetingen en RTS continue monitoring bij kadeherstel in Randstad.

Gemeten waarden

Tijdens de verschillende stadia waarin gemonitord wordt, worden er verschillende soorten metingen gedaan. “Zo wordt er gekeken naar de ontwikkeling van trillingen, geluid, deformaties en grondwaterstanden”, vervolgt Pannekoek. “De gemeten waarden worden gedurende het uitvoeringsproces met de in het monitoringsplan opgestelde interventie- en stopwaarden vergeleken. Indien tijdens de uitvoering interventiewaarden worden bereikt, worden deze direct gevalideerd en waar nodig wordt een alternatieve werkwijze voorgesteld. Zo kun je aan de hand van de resultaten aantonen dat de werkzaamheden worden beheerst en uitgevoerd conform de huidige regelgeving.”

Geluidmonitoring conform Bouwbesluit.

Heldere werkwijze

Professionele monitoring door een onafhankelijke en deskundige monitoringaannemer, die de werkzaamheden in eigen beheer uitvoert conform de huidige regelgeving, zorgt voor duidelijkheid en zekerheid bij de opdrachtgever. Bovendien wordt zo de kans op schade tot het minimale teruggebracht waardoor ook ‘bijzaken’ als imagoschade niet meer aan de orde zijn. De heldere werkwijze van Fides Expertise zorgt voor een open en eerlijke communicatie naar de omgeving en overige stakeholders. “Wij vinden het belangrijk te werken volgens duidelijke kwaliteitsstandaarden van zowel de BRL als de SBR”, vervolgt Pannekoek. “Daarmee weet de opdrachtgever die ons inhuurt voor de monitoring van een project, dat de resultaten voldoen aan de daarvoor geldende richtlijnen.” Doordat wij in eigen beheer alle disciplines van de monitoring uitvoeren, werken we met korte lijnen en kunnen we snel acteren.”

RTS monitoring bij het spoor tijdens een tunnelboorproject onder de spoordijk.

Bouwkundige vooropnames

Naast het monitoren van omgevingsbeïnvloeding tijdens de uitvoering van een project, voert Fides Expertise ook bouwkundige vooropnames uit, voorafgaand aan de werkzaamheden. Daarvoor beschikt het bedrijf sinds februari 2014 over het KOMO-procescertificaat BRL 5024 voor het uitvoeren van bouwkundige vooropnames. Een belangrijk kwaliteitsaspect van de BRL-certificering zijn de steekproeven op locatie door de geaccrediteerde instelling (SKG-IKOB). Voor de vooropnames wordt dan uitvoerig gecontroleerd of alle gebreken daadwerkelijk zijn vastgelegd in het rapport.  Pannekoek: “Wij zijn mede-initiatiefnemer van deze kwaliteitsverbetering en zijn derhalve nauw betrokken geweest bij het tot stand komen van de beoordelingsrichtlijn. De opname-eisen van de BRL 5024 zijn mede in samenwerking met verzekeraars, schade-experts, de waterschappen en het verzekeringsplatform overheden tot stand gekomen.”

Trillingsmonitoring

Een ander procescertificaat, de BRL-5023 voor het monitoren van trillingen, is sinds 2013 in het bezit van Fides Expertise. Daarmee heeft elke opdrachtgever de garantie dat bij het meten van trillingen door Fides Expertise wordt gewerkt conform de geldende SBR-A richtlijn uit 2017. Een belangrijk kwaliteitsaspect van de BRL-certificering zijn de steekproeven op locatie door de geaccrediteerde instelling (SKG-IKOB). Pannekoek vertelt dat het laten uitvoeren van trillingsmetingen door een gecertificeerd meetbureau de zekerheid geeft dat de metingen correct conform de SBR zijn uitgevoerd en dat de meetresultaten -in geval van procedures- niet in twijfel worden getrokken. “We positioneren onze meetsystemen in een anti-vandalismekast, zodat we er zeker van zijn dat de metingen niet door derden worden beïnvloed of verstoord”, vult Pannekoek aan.

De geautomatiseerde RTS monitoring van Fides Expertise.

Uitbreiding BRL 5023

“Inmiddels maken wij deel uit van de werkgroep die zich bezighoudt met de uitbreiding van de BRL-5023”, vervolgt Pannekoek. De BRL-5023 moet een volledige monitoring BRL worden, waar geluidmetingen, grondwaterstandmetingen en alle vormen van deformatiemetingen aan wordt toegevoegd.”  Het verzoek voor uitbreiding tot een uitgebreide monitoring BRL komt van het Verbond van verzekeraars. De grote kwaliteitsverschillen tussen de verschillende monitoringaannemers alsmede de inzet van verkeerde meettechnieken en onvoldoende meetmomenten lagen daaraan ten grondslag. 

Hoogte- en deformatiemetingen

Monitoren van de omgevingsbebouwing begint altijd met een goede en uitgebreide nul-meting. Traditioneel wordt veelal gebruik gemaakt van een zettingsmeting (nauwkeurigheidswaterpassing). Er worden meetpunten in de gevels van een pand aangebracht waarvan periodiek de hoogte wordt gecontroleerd. De meetfrequentie is afhankelijk van de situatie/werkzaamheden. Bij het bereiken van de grenswaarde zal per situatie worden beoordeeld of er aanvullende acties nodig zijn. “Maar,” zegt Pannekoek, “we zien een toenemende vraag naar het gebruik van een actief monitoringssysteem, zoals het Robotical Total Station (RTS), vooral bij complexe binnenstedelijke bouwprojecten. Wij hebben met onze eigen RTS-opstellingen veel ervaring bij het uitvoeren van geautomatiseerde XYZ-metingen. 

Wij werken met de nieuwste meetapparatuur van het merk Trimble en halen in combinatie met de juiste monitoringprisma`s een meetnauwkeurigheid die kleiner is dan 1 mm. Geautomatiseerde XYZ-metingen die nauwkeuriger zijn, bestaan eenvoudig niet. Fides Expertise zet de RTS-systemen in bij onder andere kadeherstel en binnenstedelijke rioleringsprojecten met gevoelige bebouwing. “Ook monitoren wij deformaties van de belasting van vloeren van parkeergarages die zijn opgebouwd met nieuw ontwikkelde plaatvloeren.” De meetapparatuur hanteert directe alarmering per e-mail op drie niveaus, te weten: attention, warning en alarm. De frequentie is variabel in te stellen en er volgt ook alarmering indien een prisma niet wordt gemeten (bijvoorbeeld door een obstakel). 

Trillingsmeter in anti-vandalismekast.

Monitoringbehoefte 

Welke manier van monitoring ook gewenst is, deze wordt altijd afgestemd op de werkzaamheden. Vanuit de ontwerpfase wordt er vaak eerst een risicobeoordeling uitgevoerd, die onder andere wordt gebruikt om de monitoringsbehoefte van een project uit te werken. De adviseurs van Fides Expertise kunnen op dat moment, maar ook in een latere fase in het project adviseren over de monitoring of de optimalisatie ervan. “Daarbij kijken we kritisch naar wat technisch noodzakelijk is en wat eventueel uit tactisch oogpunt kan worden toegevoegd. Uiteraard leggen we tijdens het uitvoeren van de vooropnames al contact met bewoners om toestemming te vragen of de monitoringprisma’s, meetbouten en de trillingsmeter aan de woning gemonteerd mogen worden. Pannekoek besluit: “De ervaren specialisten van Fides Expertise in combinatie met onze optimale processen en constante expertise, zorgen voor een professionele monitoring waar ú op kunt vertrouwen.”   

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.