Tagarchief: Volandis

Werken in de Bouw & Infra; het moet veiliger en gezonder!

Volandis123 kopiëren
Lees het gehele artikel

Iedereen in de Bouw & Infra gezond en met plezier met pensioen? Dan moeten we nog veiliger en gezonder werken. Geen eenvoudige opgave met de oplopende werkdruk en blootstelling aan gevaarlijke stoffen. De uitdagingen zijn groot, maar de te behalen winst nog vele malen groter. De kansen die ontwikkelingen bieden voor de sector zijn vandaag gepubliceerd in het Bedrijfstakverslag 2021.

Gezondheidsrisico’s

Eén van de bevindingen is dat meer dan de helft van de medewerkers in de bouw- en infrasector onveilige situaties ervaart. Toch denken diezelfde medewerkers dat er geen extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn. Verder hebben rokende medewerkers die blootgesteld worden aan gevaarlijke stoffen, drie keer zo vaak luchtwegklachten. Daarnaast beweegt 40% van de bouwplaatsmedewerkers te weinig intensief, terwijl ze lichamelijk zwaar werk uitvoeren. Twee derde is ook nog eens te zwaar. Met als gevolg een groot risico op chronische aandoeningen en arbeidsongeschiktheid.

Goed nieuws

Gelukkig zijn er ook positieve ontwikkelingen. Medewerkers willen met hun ontwikkeling aan de slag, mits het doel helder is. Met een digitaal skillspaspoort kunnen medewerkers niet alleen kennis, maar ook ervaring inzichtelijk maken. De sector werkt aan een pilot voor een passende tool waarmee medewerkers zelf aan de slag kunnen. Ondanks de oplopende werkdruk is er op stressbeleving ook goed nieuws; coachend leiderschap heeft een positieve invloed op de stressbeleving. Het geven van waardering en erkenning en het vermogen om conflicten op te lossen, draagt bij aan een kortere verzuimperiode.

Acties door partijen

De cao-partijen in de Bouw & Infra volgen de ontwikkelingen op de voet en komen waar mogelijk met passende maatregelen. Zo is er voor de oudste leeftijdscategorie medewerkers de zwaarwerkregeling. Ook kunnen medewerkers gebruikmaken van preventiezorg, zoals het deelnemen aan de DIA/PAGO of kosteloos gebruikmaken van voorzieningen als leefstijl– en stresscoaching.

Totstandkoming

Met het Bedrijfstakverslag 2021 geeft Volandis een stand van zaken weer op het brede terrein van duurzame inzetbaarheid in de bedrijfstak Bouw & Infra. Volandis zoomt verder in op de genoemde ontwikkelingen tijdens de Volandis Deskundigendag ‘Sluipmoordenaars in de bouw’ op 17 november a.s. Houd de nieuwsbrief in de gaten voor het volledige programma.

Elke vakman veilig, ook op de rolsteiger

Volandis123 kopiëren
Lees het gehele artikel

Elke vakman in de bouw- en infrasector veilig thuis! Dat geldt natuurlijk ook voor werknemers die met rolsteigers werken. Helaas gebeuren er nog steeds te veel ongevallen met rolsteigers. Daarnaast zijn dit vaak ongevallen met ernstige verwondingen tot gevolg. We kunnen dus stellen dat het werken met rolsteigers een groot arbeidsrisico heeft. Eind dit jaar gaat de vernieuwde rolsteigernorm EN 1004 in en daarom is ook het A-blad ‘Rolsteigers’ vernieuwd.

Altijd veilig

Het A-blad Rolsteigers heeft als doel om het werken met rolsteigers veiliger te maken, niet alleen op de bouwplaats maar ook achter de voordeur. Ook richt het A-blad zich op de op- en afbouw. Voor zowel werkgevers als werknemers is het van belang om op de hoogte te zijn van de verschillende voorschriften met betrekking tot opbouw, gebruik, demontage, opslag en het onderhoud.

Nieuwe regels voor kleine steigers

De belangrijkste aanpassing? De nieuwe Europese rolsteigernorm EN 1004 bevat eisen die nu ook gelden voor rolsteigers vanaf 0 meter hoogte in plaats van alleen voor rolsteigers vanaf 2 meter platformhoogte. Werk jij of werken jouw werknemers met kleine steigers, bijvoorbeeld in (woon)kamers, dan heeft deze aanpassing dus concreet gevolgen voor jou. Geef voorlichting over het nieuwe A-blad aan je werknemers. Pas in gebruik zijnde rolsteigers aan op de nieuwe situatie en verzeker jezelf ervan dat nieuwe rolsteigers voldoen aan het nieuwe A-blad. 

Coproductie van de sector

Dit vernieuwde A-blad is tot stand gekomen in samenwerking met: Bouwend NederlandFNV Bouwen & WonenCNV VakmensenGebouwschil Nederland en Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven (VSB). Deze partijen zijn tevreden met het resultaat:

Gerard Westenbroek, branchemanager VSB: “A-bladen vormen de interpretatie van productnormen naar de gebruiker op de bouwplaats en in dit geval is de norm voor het rolsteigerproduct vertaald naar een praktische gebruiksaanwijzingen om aan de Nederlandse wetgeving te voldoen. Een werkgever dient aan werknemers producten ter beschikking te stellen die aan de eisen, wet- en regelgeving voldoen. Daarnaast dient hij informatie, kennis en kunde mee te geven om op een veilige manier met het product te kunnen werken. In dit A-blad zijn deze zaken helder en duidelijk beschreven. De markt is gebaat bij eenduidigheid over het product en het veilig gebruik daarvan.”

Robert Frank Houbaer, secretaris Gebouwschil Nederland: “Het A-blad draagt bij aan het beperken van conflicterende regelgeving. ‘Gelijk aan de streep staan’ vinden wij een belangrijk gegeven; dezelfde veiligheidsmaatregelen voor iedereen. Werkbaarheid is echter ook belangrijk. Het moet veilig én werkbaar zijn, ook al wringt dit soms in de praktijk. Voor werknemers is het van belang om lekker te kunnen werken op een veilige manier. In dit A-blad is daarvoor het nodige opgenomen.”

Clemens van den Enden, beleidsadviseur Veiligheid Bouwend Nederland: “Rolsteigers lijken praktisch en onschuldig, maar zorgen toch voor veel ongevallen. Bouwend Nederland is er alles aan gelegen om de veiligheid in de sector te verbeteren. Het is daarom belangrijk om een goede, actuele en leesbare handleiding te hebben hoe je goed met rolsteigers omgaat. Dat is de grote waarde van dit vernieuwde A-blad. Werkgevers kunnen voor goed materiaal zorgen en werknemers kunnen dit op een correcte manier gebruiken. We hopen hiermee ongelukken te kunnen voorkomen.”

Volandis lanceert digitale Bedrijfstakatlas

Businessman hands on the keyboard working to analysis business d
Lees het gehele artikel

Waardevolle gepersonaliseerde monitoring op basis van de uitkomsten van het PAGO

Ben jij een werkgever, arboprofessional, onderzoeksinstelling of onderzoeker bij een universiteit en wil je overzichtelijk in kaart brengen hoe werknemers in de bouw- en infrasector hun gezondheid en werk(omstandigheden) ervaren? Ga aan de slag met de Bedrijfstakatlas!

3 pijlers en meer

In de vernieuwde versie van de Bedrijfstakatlas maak je eenvoudig eigen selecties om zo de duurzame inzetbaarheid op thema’s die voor jou relevant zijn in kaart te brengen. Alle thema’s zijn gebaseerd op de 3 pijlers van Volandis: Werk Veilig, Houd plezier en Kijk vooruit. Daarnaast geeft de Bedrijfstakatlas niet alleen inzicht in de leefstijl, maar ook op het werkvermogen en de kans op arbeidsongeschiktheid.

Splitsen zoals jij wilt

Alle gegevens in de Bedrijfstakatlas zijn gebaseerd op de uitkomsten van het welbekende PAGO
(Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek) waaraan werknemers in de bouw- en infrasector elke 4 jaar mogen deelnemen. Omdat het mogelijk is om uitsplitsingen te maken op cao-niveau, maar ook op basis van leeftijd, bedrijfssector, bedrijfsgrootte en beroep is een waardevolle monitoring mogelijk.

Starten?

Ga vandaag nog aan de slag met de data die voor jou relevant is. Je vindt de
Bedrijfstakatlas hier: www.volandis.nl/bedrijfstakatlas.

Bedrijfstakverslag 2019 en 2020

volandis
Lees het gehele artikel

Ondanks de toename van het gebruik van prefab en de beschikbaarheid van arbeidsvriendelijke hulpmiddelen in de Bouw & Infra, ervaren bouwplaatsmedewerkers het werk nog altijd als fysiek zwaar. Het gevaar van vroegtijdige uitval blijft hierdoor op de loer liggen. Maar andere ontwikkelingen bieden juist kansen voor de sector. Deze zijn vandaag gepubliceerd in het ‘Bedrijfstakverslag 2019 en 2020’. 

 DATUM 1 juli 2021 

ONZE REFERENTIE Persbericht/btv1920 

CONTACTPERSOON Sandra Schouten, s.schouten@volandis.nl 0341 – 499 299 

BETREFT Persbericht 

PAGINA 1 van 2 

Toename 

Door de toegenomen warme of zelfs hete zomers, krijgen medewerkers op de bouwplaats, op projectlocaties en achter de voordeur steeds vaker te maken met blootstelling aan hitte. Met hittebevangenheid tot gevolg. Toch blijven de meest kenmerkende gezondheidsklachten in de bouw-en infrasector klachten aan het bewegingsapparaat, moeite met horen en handeczeem. Uit het verslag blijkt ook dat het aantal medewerkers dat gezondheidsklachten meldt die met het werk samenhangen, groeit. UTA-medewerkers hebben vooral te maken met werkdruk. Er is te veel werk wat in korte tijd af moet. Maar ook bij bouwplaatsmedewerkers neemt de werkdruk toe. 

Opmerkelijk 

Slechts weinig bouwplaatsmedewerkers melden blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Dit is al jaren zo, maar toch is dit opmerkelijk omdat ze in hun dagelijkse werk in aanraking komen met (kwarts) stof, rook, damp, gas en chemische middelen. Mogelijk herkennen medewerkers deze stoffen onvoldoende als gevaarlijk. Hier is nog veel verbetering in bewustwording en handelingsperspectief mogelijk om veiliger en gezonder te werken. 

Goed nieuws 

Er is ook goed nieuws. Drie kwart van de bouwplaats- en UTA-medewerkers maakt zich niet of nauwelijks zorgen om werkloos te worden. Zij hebben weinig behoefte om van werkgever of van baan te veranderen. Medewerkers zijn ook niet bang hun baan te verliezen door technologische ontwikkelingen. De krappe arbeidsmarkt speelt hierin waarschijnlijk een rol. De toegenomen prefabricering biedt kansen aan nieuwkomers op de bouwarbeidsmarkt zoals mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. 

Alle medewerkers in de sector zijn in het algemeen tevreden over de onderlinge samenwerking en collegialiteit. Opvallend blijft dat UTA-medewerkers vaker functioneringsgesprekken hebben dan bouwplaatsmedewerkers. 

Acties door partijen 

De cao-partijen in de Bouw & Infra volgen de ontwikkelingen op de voet. Zij hebben al eerder diverse maatregelen ingezet c.q. aangekondigd. Zo is sinds 1 januari van dit jaar de zwaarwerkregeling van kracht voor bouwplaatsmedewerkers die minstens 20 jaar in de bouw en infra werken en 3 jaar of korter voor hun pensioen zitten. Vanaf 1 januari 2022 staat deze regeling ook open voor UTA-medewerkers die 3 jaar of korter voor hun pensioen zitten en 20 jaar in de Bouw & Infra werken waarvan minstens 5 jaar een bouwplaatsfunctie hebben vervuld. 

Ook is er € 500.000,- beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van de werkdrukvoorziening. Deze was al beschikbaar voor UTA-medewerkers, maar wordt nu gedurende de huidige cao-periode (in pilotvorm) ook kosteloos aangeboden aan bouwplaatsmedewerkers. Volandis start met een onderzoek naar effectieve maatregelen om veiligheidsrisico’s bij het werken in hitte te voorkomen. Medewerkers die met gespoten PUR werken krijgen een periodiek gezondheidsonderzoek met longtest en urinecontrole om de gezondheidsschade te meten. Verder investeren de partijen € 10 miljoen in het stimuleringsprogramma om vakkrachten te behouden in de sector en de instroom te bevorderen. 

De bouw zorgt voor jou!

Lees het gehele artikel

Je bent klaar met school en wat ga je daarna doen? Die vraag heb je waarschijnlijk vaker gehoord dan je lief is. Want wat zijn er veel mogelijkheden. De ‘sky is the limit’. Je staat aan het begin van je loopbaan en wat is er dan belangrijk? Een snelle auto? Status? Of zoek jij een uitdagende sector die gebouwd is op vakmanschap? Waar ze wars zijn van gebakken lucht en waar er àltijd plek is voor gemotiveerde mensen? Dan past de bouw bij jou! 

Altijd plek voor gemotiveerde mensen.

Keihard afzien?

De bouw is namelijk zoveel meer dan de sector van zwaar werk, opstaan voor dag en dauw en lange dagen. Natuurlijk is de bouw niet voor watjes. Maar wat veel mensen niet weten, is dat deze sector ontzettend goed voor je zorgt. Van je eerste tot je laatste werkdag. De sector loopt voorop met een batterij aan voorzieningen om te zorgen dat jij gezond je pensioen haalt. En misschien nog wel belangrijker, dat jij elke dag met plezier aan de slag gaat. Gezondheid en werkplezier, een loopbaan lang. Want dat is waar het écht om gaat.

Cadeautje!

Hoe dat er in de praktijk uitziet? Als jij onder de cao Bouw & Infra valt, kun je zonder extra kosten gebruik maken van het pakket Individugerichte Preventiezorg. Dat is een flinke mond vol, maar komt in het kort op het volgende neer. Als jij start in de bouw, heb je vanaf je 19e jaar automatisch recht op een medisch onderzoek (het PAGO) gecombineerd met een adviesgesprek (de DIA). In dit gesprek kijk je samen met een adviseur naar jouw carrière. Wat zijn je dromen, welke stappen moet je hiervoor zetten en hoe pak je dat aan? Allemaal onderwerpen waar je het over kunt hebben. Na het gesprek ontvang je een praktisch actieplan. 

De bouw is zoveel meer dan zwaar werk en lange dagen.

Snelle auto of snelle weg

Het onderzoek en het gesprek vinden elke 4 jaar plaats. Zo houd je niet alleen zicht op je gezondheid, maar ook op je carrièremogelijkheden. En juist dat laatste is belangrijk als je aan het begin van je loopbaan staat. Nieuwe kansen, mogelijkheden en uitdagingen komen meestal niet zomaar uit de lucht vallen. Zorg dus dat je klaar bent om ze te grijpen als ze zich voordoen. Je krijgt voor zowel het onderzoek als het adviesgesprek automatisch een uitnodiging. Ben je nog geen 19 jaar? Dan word je uitgenodigd voor een medisch onderzoek waar er extra besproken wordt hoe je nu écht veilig werkt. Dit gesprek heet het AGO-J.

Zoek jij geen snelle auto maar een snelle weg naar een uitdagende baan in een sector die niet te beroerd is om in jou te investeren? Denk eens aan de bouw! Meer informatie over de gesprekken waar je recht op hebt vind je hier (LINK: https://www.volandis.nl/dia/)

Over Volandis

Volandis is het kennis- en adviescentrum binnen de bouw- en infrasector voor duurzame inzetbaarheid. Wij zijn er voor zowel werkgevers als werknemers, samen bereik je tenslotte meer. Heb je vragen? Neem contact op met de Vraagbaak van Volandis: tel. 0341- 499 299, info@volandis.nl of chat via www.volandis.nl

Stimuleringsregeling BBL, bevorder instroom en behoud vakkrachten

pexels-photo-3846262
Lees het gehele artikel

Er zijn verschillende actualiteiten die invloed hebben op de werkgelegenheid in de bouw- en infrasector. Denk bijvoorbeeld aan de coronacrisis, de impact van stikstof en PFAS. Daarom hebben cao-partijen een stimuleringsregeling BBL afgesproken. Deze regeling is beschikbaar vanaf 1 november 2020 en onderdeel van een breder pakket aan maatregelen om vakkrachten te behouden voor de sector. De regeling wordt uitgevoerd door het Volandis Fonds. 

Inhoud van de regeling 

Heb jij als opleidingsbedrijf of als individueel leerbedrijf een leerlingwerknemer in dienst die tussen 1 juli 2020 en 30 juni 2021 start of is gestart met een BBL-opleiding (niveau 2 of 3)? Dan kom je in aanmerking voor de stimuleringsregeling BBL. De subsidie is door de cao-partijen vastgesteld op € 1.250,- en wordt in 2 delen toegekend. Maak je als opleidings- of individueel leerbedrijf gebruik van deze subsidie, dan ontvang je: 

  • Een aanvangssubsidie van € 500,- bij begin van de opleiding en; 
  • Een afrondingssubsidie van € 750,- bij diplomering.

Voorwaarden 

Om voor de subsidie in aanmerking te komen moet er aan verschillende voorwaarden worden voldaan. Een volledig overzicht van alle voorwaarden vind je hier. De belangrijkste zijn: 

  • De leerlingwerknemer is gestart met een opleiding BBL in de periode 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021. 
  • De werkgever (opleidings- of individueel leerbedrijf) valt onder de cao Bouw & Infra. 
  • De leerling werknemer heeft een arbeidsovereenkomst van tenminste 32 uur per week. 
  • Er is sprake van een erkend leerbedrijf. 
  • Het opleidingsbedrijf zorgt ervoor dat de subsidie zichtbaar ten goede komt aan het inlenende bedrijf. 

Aanvragen 

Gebruikmaken van deze stimuleringsregeling is eenvoudig. Vanaf 1 november 2020 kun je de volledige aanvraagprocedure digitaal doorlopen via het Leermeesterportaal van Volandis. Wil je meer informatie of loop je ergens tegenaan bij het aanvragen van de stimuleringsregeling BBL? Onze adviseurs staan je graag telefonisch te woord: 0341 – 499 299.