Tagarchief: Staro Natuur en Buitengebied

Staro Natuur en Buitengebied – voor de juiste balans tussen ecologie en economie

ecologische begeleiding kopiëren
Lees het gehele artikel

“Dat kan volgens ons goed samen gaan”, zegt Erik van der Staak, grondlegger en directeur van Staro Natuur en Buitengebied. “Met een enthousiast team dat bestaat uit wetenschappers, onderzoekers, denkers en doeners met dezelfde ambitie, streven we naar een goed samengaan van maatschappij en natuur.”

Ecologische begeleiding tijdens GWW-project.

Met raad en daad

“Onze bekwame adviseurs bieden ondersteuning bij vraagstukken op het gebied van bos- en natuurbeheer, onderzoek en monitoring, ecologische projectondersteuning en ontwerp en realisatie. Daarbij combineren we wetenschappelijke kennis met een praktische instelling waarbij we natuurwetgeving en beleid nooit uit het oog verliezen. We stellen het ontzorgen van onze opdrachtgevers centraal, net als het nastreven van de hoogst mogelijke kwaliteit.”

Staro stelt ecologische werkprotocollen op of begeleidt de uitvoering van projecten die een relatie hebben met natuur en landschap, zoals bij de Groote Peel.

Ecologie binnen de GWW

“Een deel van onze activiteiten is gericht op onderzoek voor sloop, woningbouw of -renovatie of voor het voorbereiden van infrastructurele werken. Daarbij ondersteunen en begeleiden wij partijen bij tenders op het onderdeel ecologie, begeleiden we als ecoloog de projecten en denken we desgewenst ook mee in het ontwerp en de realisatie van het project.” Van der Staak constateert dat slechts zelden plannen niet door gaan vanwege de bescherming van planten, dieren of natuurgebieden. “Aan de hand van ecologisch onderzoek brengen we een gebied in kaart en krijgen we een goed beeld van de natuurwaarden en aanwezige flora en fauna. Als er beschermde natuurwaarden aanwezig zijn, kan een vergunning of ontheffing worden aangevraagd.” Daarbij voert Staro in het kader van natuurwetgeving tal van studies uit naar de effecten van ruimtelijke ontwikkelingen op natuur en landschap en geeft een passend advies. Van der Staak: “Binnen de grenzen van de Wet natuurbescherming kun je qua biodiversiteit en ecologie veel goed doen. Wij vinden altijd een praktische oplossing waarbij zowel de aannemer als de opdrachtgever én de natuur zelf gebaat zijn bij wat we adviseren.” Staro Natuur en Buitengebied snapt hoe een werk in elkaar steekt, wat de wederzijdse belangen zijn en wat de juiste werkvolgorde is. “Aan de hand van de juiste aanpak zorgen we ervoor dat het ecologische werkprotocol goed geborgd wordt.”

De adviseurs en ecologen van Staro begeleiden bij bos- en natuurbeheer en ondersteunen zo de natuurontwikkeling.

Natuurinclusief bouwen

Een zorgvuldig proces start met een passend advies en eindigt met een tevreden oplevering. “Door ecologie al vroeg in het ontwerpproces mee te nemen, kun je tijdig de juiste keuzes maken rondom de inrichting van een gebied. Dat scheelt tijd en geld. Ook in stedelijk gebied kun je bijdragen aan een hogere biodiversiteit en een attractieve en gezonde leefomgeving creëren, door natuurinclusief te bouwen”, zegt Van der Staak. “Zo geven we een ecologische plus aan een project, wat meteen ook een economische plus is!” Van der Staak noemt enkele projecten uit de GWW-sector waar de expertise van Staro is ingezet. “Voor een grote aannemer in de infra, hebben we de ecologische begeleiding uitgevoerd bij de verbreding van snelwegen. In dat kader doen we bijvoorbeeld onderzoek naar het effect van trillingen op vleermuizen bij werkzaamheden aan een viaduct. In het Rotterdamse havengebied zorgen we voor alternatieven voor broedvogels zodat deze niet de toekomstige bouwterreinen bezetten. Op de Tweede Maasvlakte zijn we rugstreeppadden aan het vangen en verplaatsen zodat daar de komende winter gebouwd kan worden. Bij het hydrologisch herstel van de Groote Peel hebben we meegeschreven aan het kwaliteitsplan van de aannemer en heeft onze ecoloog het gehele project begeleid. Maar ook het aanleggen van ecologische verbindingszones, een Natura 2000-toets, het uitvoeren van bos- of bermbeheer en het adviseren van natuur beherende organisaties over het verminderen van de gevolgen van stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden behoort tot onze werkzaamheden.” Van der Staak besluit: “Landelijk opererend, breed georiënteerd maar wel uitermate specialistisch op het gebied van ecologie, dát is waar Staro Natuur en Buitengebied voor staat.”  

Bestek en inrichting De Scheeken

de_scheeken_inrichtingstekening-kopieren
Lees het gehele artikel

Opdracht
Natuurgebied De Scheeken ligt in de driehoek Best, Boxtel, Sint Oedenrode. In De Scheeken is het populierenlandschap van de Meierij op zijn mooist. In 2011 is met een natuurbrug over de A2 de verbinding gelegd tussen De Scheeken en de Mortelen. Samen vormen deze gebieden het hart van Het Groene Woud. De gemeente Best heeft het initiatief getoond om een Natuurpoort met recreatieve verbinding naar het Groene Woud te ontwikkelen. Staro Natuur en Buitengebied heeft samen met de Bosgroep Zuid Nederland het inrichtingsplan uitgewerkt en een aanbestedingswaardig contract opgesteld.

de-_scheeken_detaillering_speeleiland2-kopieren

Aanpak
Op basis van de aangekochte gronden heeft Staro Natuur en Buitengebied het inrichtingsplan verder uitgewerkt. Uiteindelijk zijn deze plannen in overleg met de opdrachtgever veelvuldig aangevuld door de extra verwerving van gronden. Dit creëerde kansen waardoor er uiteindelijk een 2 km lang rolstoelpad, een populierenweide, een speeleiland en een vleermuiskelder wordt gerealiseerd. Bijzonder aan dit project is het toepassen van Terrastab, een vorm van grondstabilisatie waardoor een natuurlijke semi- verharding ontstaat. In de contractvorming is extra aandacht geschonken aan de bescherming van de bodem tijdens de uitvoering. De bodem in De Scheeken bevat ondiepe leemlagen waardoor de omstandigheden zeer nat kunnen zijn.

Resultaat
Uiteindelijk zijn een contract en uitvoeringstekeningen opgeleverd waarmee een aannemer is geselecteerd. De uitvoeringstekeningen zijn voorzien van profielen en details. Van Stipdonk Landschapsinrichting is eind 2018 gestart met de uitvoering.

Ecologische begeleiding Bossche Broek

bossche_broek_ecologische_begeleding-kopieren
Lees het gehele artikel

Opdracht
Ten zuiden van ’s-Hertogenbosch ligt natuurgebied Bossche Broek, een open en nat natuurgebied dat beheerd wordt door Staatsbosbeheer. Het is onderdeel van Natura 2000-gebied Vlijmens Ven, Moerputten en Bossche Broek. Deze natuur heeft te lijden onder stikstofdepositie. De provincie Noord-Brabant moet op grond van de habitatrichtlijn zorg dragen voor de instandhouding van deze habitatgebieden. Dit wordt gedaan via het Programma Aanpak Stikstof (PAS), waarin herstelmaatregelen zijn opgenomen gericht op het ontwikkelen van nieuwe natuur en behouden van bestaande natuur.

In het Bossche Broek zijn eind 2018 zogeheten PAS-maatregelen zoals maaien, struweel verwijderen en baggeren of herprofileren watergangen uitgevoerd. Daarnaast zijn duikers gelegd en stuwen gebouwd. Hiermee hoopt Staatsbosbeheer kwelwater beter vast te houden en het zure regenwater sneller af te kunnen voeren. Staro Natuur en Buitengebied is vanuit aannemer Van Beers Hoogeloon gevraagd om een ecologisch werkprotocol te schrijven en de werkzaamheden ecologisch te begeleiden.

Aanpak
Staro heeft een ecologisch werkprotocol geschreven ten behoeve van de uitvoering van de PAS-maatregelen. Voor elke maatregel zijn verplichtingen benoemd die:

  • Negatieve effecten op (mogelijk) aanwezige beschermde soorten (vissen, vogels, kleine marters, das, amfibieën, vleermuizen en planten) voorkomen
  • Verspreiding van (invasieve) exoten voorkomen
  • De bodemdruk beperken

 

bossche-broek-2-kopieren

Voorafgaand aan de werkzaamheden heeft Staro in een Toolbox medewerkers geattendeerd op de relevante punten ecologisch werkprotocol. Daarnaast zijn locaties met hoge ecologische waarden gemarkeerd voor behoud en heeft de ecoloog de uitvoeringswerkzaamheden begeleidt. Dit in overleg met de aannemer en de directievoerder vanuit Staatsbosbeheer.

Resultaat
Uiteindelijk zijn negatieve effecten op beschermde soorten voorkomen en is verspreiding van invasieve exoten tegengegaan. Er zijn dassen- en vossenholen gemarkeerd en locaties met grote waternavel (invasieve exoot) uitgerasterd. Het opschonen van sloten is uitgevoerd onder ecologische begeleiding vanuit Staro, waarbij onder andere grote modderkruipers en kroeskarpers afgevangen zijn en (elders) uitgezet. Daarnaast zijn de sloten slechts gedeeltelijk gemaaid om voldoende geschikt habitat voor beschermde soorten te behouden en de bereikbaarheid van de sloten voor snoek te voorkomen. Locaties met krabbenscheer zijn hierbij overgeslagen.