Tagarchief: Windpark Fryslân

Drieledige inspectiemethodiek sluit constructieschade uit

Foto-1—IVG
Lees het gehele artikel

Tijdens de realisatie van het Windpark Fryslân deed internationaal waterbouwer Van Oord een beroep op de veelzijdige expertise van de Inspecto Visio Group. Aanleiding was het vermoeden dat tijdens het aanbrengen van een van de 89 fundatiepalen ten behoeve van de windturbines constructieve schade was ontstaan. De vanuit Sneek actieve onderneming verschafte na een drieledig schadeonderzoek en een alomvattende rapportage helderheid in de materie.

Van Oord is binnen het met Siemens Gamesa Reneweable Energy gevormde aannemersconsortium Zuiderzeewind verantwoordelijk voor het ontwerp, de fabricage en installatie van de fundaties en de kabels van het windpark. Daarnaast levert het bedrijf het materieel voor de installatie van de windturbines. “Na het plaatsen van een van de 89 fundatiepalen bestond bij Van Oord het vermoeden dat er mogelijk schade was veroorzaakt”, blikt eigenaar en ook QA/QC engineer Wolter van der Zee terug op de door Inspecto Visio Group verrichte werkzaamheden. “Om hierin nader inzicht te krijgen en eventuele vervolgstappen te kunnen ondernemen, zijn wij door Van Oord gevraagd om schadeonderzoek te doen en daarvan rapport uit te brengen.”

Offshore windfundaties zijn een specialiteit van het bedrijf.

Inspectieplan

Inspecto Visio Group, wereldwijd leverancier van technische zekerheid door middel van projectmanagement, kwaliteitsborging, kwaliteitscontrole, niet-destructieve testen en inspectie voor uiteenlopende industrieën, startte met het schrijven van een inspectieplan dat drie onderzoeksmethodieken omvatte: visueel, magnetisch en ultrasoon. “We hebben een specifiek op offshoreactiviteiten geënte aanpak gehanteerd die uiteindelijk door Van Oord en de eindgebruiker is goedgekeurd”, aldus Van der Zee. “Aansluitend zijn we gestart met de fysieke inspectie. Terwijl we tijdens het visueel onderzoek hebben gekeken of er vervormingen van de fundatie waren opgetreden, diende de magnetische inspectie om eventuele schade in en net ónder het oppervlak van de constructie uit te sluiten. Het ultrasoon onderzoek had als doel om inwendige schade in het staal te detecteren.” 

Gemeengoed

De door Inspecto Visio Group uitgevoerde inspectie toonde aan dat er van constructieve en inwendige schade aan of onder het oppervlak van de fundatie geen sprake was. “Naar aanleiding van ons onderzoek is de constructie alleen voorzien van een nieuwe coating”, zegt Van der Zee, die het werk bestempeld als gemeengoed voor zijn bedrijf. “Dergelijke inspecties voeren we doorgaans uit rondom aan offshore gerelateerde projecten. Vooral wat betreft de fabricage. Wanneer daarvan sprake is, voelen we ons letterlijk als een vis in het water en kunnen we een complete technische oplossing aandragen. Qua onderzoek en verslaglegging, maar ook als het gaat om het coördineren van schadeherstel. We zijn van vele markten thuis.”    

Windpark Fryslân: duurzaam in de volle breedte

Foto-1—Windpark-Fryslan
Lees het gehele artikel

Samen vormen ze een imposant ogend geheel, de 89 statige windturbines van het nabij de Afsluitdijk gelegen Windpark Fryslân. Het in opdracht van initiatiefnemer Windpark Fryslân BV gerealiseerde project geldt wereldwijd als het grootste windpark in een binnenwater en voorziet voor circa 50% in de elektriciteitsbehoefte van de provincie Friesland. Na een intensieve voorbereiding en een gedegen uitvoering volgde in het najaar van 2021 de oplevering van het in het Friese deel van het IJsselmeer gelegen windpark. Sindsdien is het operationeel.

Windpark Fryslân is zoveel mogelijk in samenwerking met Friese partijen gebouwd door het aannemersconsortium Zuiderzeewind, bestaande uit Siemens Gamesa Renewable Energy en Van Oord. Terwijl de eerste verantwoordelijk was voor het ontwerp, de fabricage en de inbedrijfstelling van de windturbines en het transformatorstation Breezanddijk op de Afsluitdijk, nam Van Oord het design, de vervaardiging en de installatie van de fundaties en de kabels van het windpark voor zijn rekening. Tevens leverde het bedrijf het materieel voor de installatie van de windturbines. “Naast de 89 windturbines en het transformatorstation omvat het windpark circa 55 kilometer kabel op het land, zo’n 90 kilometer kabel in het IJsselmeer en een werk-/natuureiland nabij Kornwerderzand”, somt Anne de Groot als projectdirecteur namens Windpark Fryslân B.V. op. “De opgewekte windenergie, ongeveer 1,5 terawattuur per jaar, wordt door het transformatorstation omgezet naar hoogspanning voor het Friese elektriciteitsnet.”

Luchtfoto van het natuureiland van Windpark Fryslân bij Kornwerderzand. (Fotografie: Joachim de Ruijter)

Passen en meten

De locatie en vorm van het windpark zijn het uitvloeisel van intensief passen, meten én belangen behartigen. Zo is volop rekening gehouden met vaarroutes, de visserij, vliegroutes, het schietgebied van defensie, de Waddenzee, trekvogels en vleermuizen, watersport, toerisme én de monumentale Afsluitdijk. “We hebben enerzijds scherp gekeken naar het esthetisch karakter van het park”, aldus De Groot. “Daarnaast zijn we met het oog op de aanwezige flora en fauna zeer zorgvuldig te werk gegaan. Het windpark is namelijk gelegen in een Natura 2000-gebied, een beschermde natuurzone waar de focus ligt op bewaking van de biodiversiteit. De vergaande aandacht voor het aanzicht van het windpark en het natuurbehoud in het gebied heeft uitgemond in de uiteindelijke vorm. De windturbines zijn geclusterd in een zeshoek in het IJsselmeer geplaatst. De afstand ertussen is telkens 600 meter. Daardoor wordt het zicht op de horizon zo min mogelijk beperkt en heeft de natuur er zo min mogelijk last van.” 

Het transformatorstation van Windpark Fryslân op de Breezanddijk. (Fotografie: Joachim de Ruijter)

Creativiteit

Rondom de realisatie van het windpark werd ten zuiden van de Afsluitdijk ook een natuureiland aangelegd. Dit eiland, dat tijdens de bouw dienst deed als werkeiland, is doorontwikkeld tot een plaats dat extra kwaliteit toevoegt aan het rust- en foerageergebied van vissen en vogels. Op termijn zal het natuureiland worden gecombineerd met een voorziene vismigratierivier en de momenteel gerenoveerde Afsluitdijk. De ombouw van werklocatie tot natuurbestemming onderstreept de creativiteit waarmee het complete project is uitgevoerd. De Groot: “Gedurende het gehele traject is uitgebreid out-of-the-box gedacht en zijn de elementen uit de traditionele waterbouw slim gecombineerd met verschillende minder voor de hand liggende oplossingen. Dat heeft, ondanks de coronaperikelen, binnen de planning én budget mede bijgedragen aan een geweldig mooi eindresultaat.”