Tagarchief: Wegenstructuur

Respect voor cultuurhistorische waarden en landschapskenmerken

Lees het gehele artikel

De uitbreiding van de wegenstructuur doorkruist verschillende landschappen en zelfs een aardkundig monument. Het doel is dat de weggebruiker straks die verschillende cultuurhistorische waarden en landschapskenmerken ook als zodanig gaat beleven. 

Fase 2 speelt zich af in een heel groen gebied.

“Met de uitbreiding van de wegenstructuur Eindhoven Noordwest willen we de bereikbaarheid van het gebied ook in de toekomst waarborgen en een verdere gebiedsontwikkeling mogelijk maken, waaronder de groei van Eindhoven Airport en de ontwikkeling van Brainport Industries Campus”, licht Stephan Suiker, projectmanager vanuit de gemeente Eindhoven, toe. “Het gebied tussen de luchthaven en de stad, tussen Oirschot, Best en Eindhoven is straks uitstekend bereikbaar op veel verschillende manieren, terwijl in de huidige situatie alleen de Anthony Fokkerweg toegang geeft voor autoverkeer tot het gebied. Dat is onvoldoende om de toename van autobewegingen in het gebied te verwerken.” 

In de inpassingsvisie is heel duidelijk aangegeven wat er moet gebeuren om de cultuurhistorische landschapskenmerken te behouden en te beleven vanuit de weggebruiker.

Inpassing ecologische structuur

Het project is opgesplitst in drie fasen, waarvan de eerste fase (Verbreding Anthony Fokkerweg inclusief fietsbrug Tegenbosch) inmiddels is afgerond en fase twee (de hoofdinfra) nu in uitvoering is. Elke fase is Europees aanbesteed en gegund aan een andere aannemer/bouwcombinatie, respectievelijk Dura Vermeer-Ploegam, Heijmans en Strukton. “Fase 2 speelt zich af in een heel groen gebied. Uitgangspunt in het beeldkwaliteitsplan en de inpassingsvisie is om het landschap zoveel mogelijk te sparen met inpassing van de waterwegen (het Beatrixkanaal, de Ekkersrijt) op een natuurlijke manier”, zegt Bas de Bruyn, overall projectleider vanuit de gemeente Eindhoven. “De weg doorkruist verschillende landschapstypen. In het noordelijke, grotendeels bosachtige gebied wordt getracht het bos zo dicht mogelijk op de weg te laten uitkomen om de bosbeleving te behouden. Datzelfde geldt voor het relatief open akkerlandschap, het kleinschalig cultuurlandschap en het stadswoud.” Suiker vult aan: “In de inpassingsvisie is heel duidelijk aangegeven wat er moet gebeuren om de cultuurhistorische landschapskenmerken te behouden en te beleven vanuit de weggebruiker. Zo worden historische bomenrijen en sloten behouden, en voegen we natuurwaarden toe aan het gebied, zoals faunapassages, structuurrijke bosranden, enzovoort.”

De weg doorkruist verschillende landschapstypen.

Cultureel erfgoed

Voorafgaand aan de realisatie is uitvoerig vooronderzoek gedaan. Suiker: “De hoofdinfra loopt door ‘verdacht gebied’ met mogelijk restanten van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Ook bevindt zich in het gebied een aardkundig monument, een voormalige grafheuvel van enkele honderden jaren geleden. We wisten ervan, maar niet de exacte locatie en de staat van het monument. Hierover heeft heel wat afstemming plaatsgehad met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed om ervoor te zorgen dat deze zoveel mogelijk ongeroerd bleef en indien noodzakelijk met beleid uit de grond werd gehaald en bewaard. Dat had nogal wat consequenties voor de inzet van het materieel. Overigens geldt dat ook voor de werkzaamheden in de directe nabijheid van het vliegveld, met name qua hoogte dan. Sowieso is het een continue opgave om de bereikbaarheid van het gebied te allen tijde te waarborgen. Cruciaal daarin zijn de goede contacten met alle stakeholders in de omgeving.”

Fase 2 wordt in november 2022 opgeleverd. Inmiddels is fase 3 ook al opgestart. Het betreft het sluitstuk van de operatie en de realisatie van de onderdoorgang A2/N2, waarvan de uitvoering begin volgend jaar start. De oplevering is gepland voor eind 2023.