Tagarchief: veiligheid

Wegbebakening dwingt

red-stop-sign-39080-kopieren
Lees het gehele artikel

Verkeersborden zijn noodzakelijk voor de verkeersveiligheid. Dat geldt vooral voor borden met belangrijke verkeersregels zoals snelheidslimiet, open- of geslotenverklaring, rijrichting, plaats op de weg en voorrang. Deze regels zijn cruciaal voor het voorkomen van gevaarlijke situaties. De omgeving is van grote invloed op het snel kunnen waarnemen van verkeersborden. Het gaat daarbij om de hoeveelheid verkeer en het aantal verkeerstekens per weglengte en mogelijk storende beelden op de achtergrond.

Veiligheid
Om de bijdrage van borden aan de verkeersveiligheid te verbeteren is het maken van een onderscheid tussen belangrijke en minder belangrijke borden. Ook dienen borden herkenbaar en begrijpelijk te zijn. Ook wegbebakening kan bijdragen aan de verkeersveiligheid, mits de toepassing beperkt blijft tot bijzondere situaties en mits de bebakening past in een pakket van diverse plaatselijke maatregelen.

Situaties
Bijzondere situaties zijn bijvoorbeeld waarschuwingen voor opzettelijke routebeperkingen in woongebieden, voor overgangen naar een lagere snelheidslimiet, voor scherpe bochten in 80 km/uur-wegen of voor tijdelijk werk aan de weg.

Woongebieden
In woongebieden is het gebruikelijk om bochten, versmallingen en drempels toe te passen om een lage rijsnelheid af te dwingen. Dat gaat alleen goed omdat de snelheden toch al niet erg hoog zijn en alleen op voorwaarde dat deze opzettelijke beperkingen dag en nacht duidelijk zichtbaar zijn. Dat kan onder meer met gebruik van bebakening.

Bebouwde kom
Bij de overgang van buiten naar binnen de bebouwde kom dient in veel gevallen de snelheid flink omlaag te worden gebracht van 80 naar 50 of 30 kilometer. Naast borden met de snelheidslimiet worden in de praktijk allerlei poortachtige bouwsels uitgeprobeerd om de overgang te benadrukken. Hetzelfde effect hebben bepaalde markeringen op de weg.

Bestuurders zien niet alle belangrijke borden. Ervaren bestuurders laten zich meer leiden door het gedrag van andere weggebruikers. De meeste aandacht gaat naar het verkeer in plaats van te letten op de verkeersborden. Ook de vormgeving van de weg is bepalend voor het rijgedrag. Kenmerken van het wegdek, zoals rijbaanbreedte, indeling in banen en stroken en het wegverloop blijken de meest belangrijke aanwijzingen te zijn bij de keuze van de rijsnelheid. Wegbebakening dwingt de bestuurder de aanwijzing te volgen.

Geen compromissen op het gebied van veiligheid

verhoeven-200819-tsg4
Lees het gehele artikel

‘Dodelijk ongeval met graafmachine’, ‘Gewonde bij ongeluk met graafmachine, traumahelikopter opgeroepen’, ‘Wegwerker dood door ongeval met graafmachine’ en ‘Man overreden door graafmachine’. Je leest het steeds vaker op social media, nieuwssites of in de krant. Ondanks alle veiligheidsmaatregelen die we treffen gebeurt het té vaak: Men is aan het werk om de machine heen en machinist en grondwerker zien elkaar niet terwijl ze elkaar naderen, of een graafmachine voert werkzaamheden uit in stedelijk gebied en ziet een fietser of voetganger die het bouwterrein oversteekt, over het hoofd. 

Grondwerkers en andere deelnemers aan het verkeer komen op deze manier onder het voertuig terecht met fysiek letsel en soms zelfs de dood tot gevolg. Verhoeven Grondverzetmachines BV en Takeuchi Benelux willen in de veiligheid van mens en machine absoluut geen concessies doen. Daarom is Verhoeven als importeur van Takeuchi mini- en midigravers aan de slag gegaan om een oplossing te bedenken voor dit urgente probleem. 

De uitkomst? 

Een dynamisch veiligheidssysteem dat objecten buiten het zichtveld van de machinist tijdig detecteert en de machine automatisch stopzet op het moment dat er gevaarlijke situaties ontstaan: het Takeuchi Safety Guard systeem. Dit systeem brengt de Takeuchi graafmachine automatisch tot stilstand op het moment dat objecten buiten het zichtveld van de machinist, zich te dicht bij de machine bevinden. Zowel tijdens het rijden – als tijdens het zwenken met de bovenwagen.

Men is aan het werk om de machine heen en machinist en grondwerker zien elkaar niet terwijl ze elkaar naderen.

Hoe werkt het systeem? 

Als je ervoor kiest om Takeuchi Safety Guard op te laten bouwen, wordt een set van sensoren geplaatst op de achterzijde van de machine. Deze sensoren meten de afstand van de machine tot alle objecten die zich op elk moment buiten het directe zichtveld van de machinist bevinden. Met ‘buiten het zichtveld’ bedoelen we alles wat de machinist niet kan zien wanneer hij recht vooruit of zijdelings kijkt. 

Daarnaast wordt er ook software in de machine gebouwd. Deze nieuw ontwikkelde software meet zowel de snelheid van het rijden als de snelheid van het zwenken van de bovenwagen. 

Door een combinatie van deze gemeten waarden is de graafmachine op elk moment alert op objecten die een gevaar kunnen vormen – in de zin van botsingen en/of aanrijdingen. Zodra de Takeuchi Safety Guard detecteert dat de machine te snel of dichtbij een object komt tijdens het rijden of zwenken, dan zet het systeem alle beweging van de machine stop waardoor deze in een mum van tijd volledig stil staat. De motor draait door, maar de werkzaamheden worden kort onderbroken. Na een paar seconden wordt de bediening van de machine weer automatisch vrijgegeven. Dan is de machinist in staat om voorzichtig van het object weg te zwenken of rijden. 

 Bij welke Takeuchi machines is dit mogelijk? 

De Takeuchi Safety Guard is optioneel op te laten bouwen vanaf de Takeuchi TB240 (en alle Takeuchi machines van een hoger tonnage). 

Vanaf de vier tons machineklasse is het interessant om een extra paar ogen toe te voegen aan de achterzijde van de machine – omdat het werkoppervlak in deze machine (met cabine) niet meer volledig kan worden overzien.    

Veiligheidsfilosofie als onderdeel van bedrijfsvoering

voorbij_3_bouwfotografe.nl-99
Lees het gehele artikel

Het werken met zwaar materieel in dynamische omstandigheden brengt risico’s met zich mee. Het zijn juist de mensen die het succes maken en hún veiligheid en gezondheid moet centraal staan. Maar dat vraagt betrokkenheid van iedereen. En precies daarom is veiligheid één van de kernwaarden bij Voorbij Funderingstechniek.

Voorbij Funderingstechniek is een veelzijdige partner in draagvermogen en gespecialiseerd in het uitvoeren van alle voorkomende funderingstechnieken. Van waterkerende constructies, stempelramen en verankeringen, tot verschillende soorten paalsystemen. Aan het woord zijn Nico Guyt, bedrijfsleider uitvoering en Bas Klein, adjunct-directeur bij Voorbij Funderingstechniek (TBI Infra): “Ons bedrijf telt zes kernwaarden: samenwerken, veiligheid, creativiteit, ondernemerschap, betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid. Uiteraard wil iedereen dit soort universele waarden toepassen, maar wij zijn gaan bedenken hoe we dit een nóg prominentere plaats konden geven binnen onze interne en externe bedrijfsvoering. Voor de kernwaarde veiligheid zijn we in 2018 ons veiligheidsprogramma TOVF gestart.” Klein vertelt: “TOVF staat voor Trots Op Veilig Funderen. De aanleiding was het vergroten van het veiligheidsbewustzijn. We hebben er bewust voor gekozen om geen nieuwe regels te bedenken, maar met elkaar het gesprek aan te gaan over veiligheid. Zo creëer je draagvlak en hebben we met elkaar vijf veiligheidswaarden in het leven geroepen.”

“Het klinkt allemaal heel vanzelfsprekend, maar dat was het in de praktijk niet”, vertelt Guyt. “Vooral wanneer je op veel verschillende locaties werkzaam bent voor verschillende opdrachtgevers. Maar door één lijn te trekken in veiligheid en dat middels zo’n programma uit te dragen, intern én extern, is de boodschap voor iedereen duidelijk geworden.”  Klein vult aan: “Deze TOVF-waarden zijn inmiddels goed geland in onze organisatie. Daarmee is de richting bepaald die Voorbij op wil als het gaat om veiligheid.” Klein beschouwt het als een mooi compliment dat TBI de veiligheidswaarden heeft overgenomen en dezelfde filosofie nastreeft.

In de praktijk

Maar hoe wordt zo’n programma succesvol? Klein: “Wij hebben TOVF binnen de organisatie geïntroduceerd middels workshops, waarbij collega’s van binnen en buiten bij elkaar kwamen en met elkaar ervaringen konden delen. Dat is een mooie start geweest en onze boodschap vanuit de organisatie was voor iedereen helder: ‘wij vinden dit belangrijk!’ Daarna hebben we de TOVF-aanpak verweven in alle werkprocessen, van calculatie tot en met evaluatie. TOVF komt terug in elk overleg en bij de startwerkbesprekingen. Het blijft een kwestie van herhalen en bespreken.”

Guyt: “Al bij het aannemen van een project, kijken we naar de risico’s en veiligheid en bespreken deze met onze opdrachtgevers. De kern van onze TOVF-aanpak is dat risico’s en dilemma’s met alle in- en externe betrokkenen worden besproken. Door op een gelijkwaardige manier met elkaar te communiceren, kan iedereen zijn kennis inbrengen en verantwoordelijkheid nemen. En daar hoort bij dat je elkaar kunt aanspreken en ondersteunen om tot een hoger veiligheids(bewustzijns)niveau te komen. Zo worden risico’s beter beheerst. Natuurlijk merken we dat sommige opdrachtgevers anders omgaan met veiligheid en dat leidt soms tot discussie. Maar nóóit tot een concessie qua veiligheid. Wij gaan alleen door als risico’s aanvaardbaar zijn. Gelukkig vinden we vaak de juiste modus om toch in goede samenwerking een werk te maken.”

Een jaar later

“Het is mooi om te zien hoe iedereen is meegegaan in het gedachtengoed. Er is echt een beweging op gang gekomen en het veiligheidsbesef is toegenomen. “Er wordt meer over veiligheid gesproken, én acties ondernomen”, constateert Guyt, “zowel vanuit directie en management maar ook door mensen op de bouwplaats. Ons doel is om het TOVF-programma nog breder uit te dragen, vooral binnen de organisaties waar wij als Voorbij Funderingstechniek veel mee samen werken. Juist door met elkaar in gesprek te gaan en kritisch te blijven, kun je blijven ontwikkelen en verbeteren. Want TOVF is oneindig. Het is mooi om te zien dat we met behulp van TOVF, als eerste funderingsbedrijf in Nederland, ISO450001 gecertificeerd zijn en onlangs
Veiligheidsladder trede 3 hebben behaald.”    

Een nieuwe methode voor het beoordelen van NWO’s op primaire waterkeringen

afbeelding-1-puntenwolk
Lees het gehele artikel

In Nederland moeten primaire waterkeringen om de paar jaar beoordeeld worden op veiligheid. Sinds 2017 is hier een nieuw beoordelingssysteem voor, het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium (WBI) 2017. Onderdeel van deze beoordeling zijn ook de niet-waterkerende objecten (NWO) die op een waterkering staan, zoals bomen, gebouwen, kabels en leidingen. Deze objecten kunnen de veiligheid van de waterkering beïnvloeden. Wanneer bijvoorbeeld een omvallende boom een ontgrondingskuil achterlaat, kan dat zorgen voor instabiliteit en een beschadigde bekleding.

Het instrumentarium van het beoordelingssysteem is voor NWO’s echter nog niet helemaal uitgewerkt en ook niet geschikt voor grote hoeveelheden objecten. Hoe pak je dan de beoordeling van duizenden objecten aan? Is er een manier om dit slim te benaderen en beheersbaar te maken? 

6000 bomen en 3000 gebouwen

Het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) heeft op haar 70 kilometer primaire waterkeringen zo’n 6000 bomen en 3000 gebouwen staan. Veel meer dan de meeste andere waterschappen door het dichte stedelijke gebied in deze regio. Deze objecten moeten allemaal voor 2023 beoordeeld zijn volgens de nieuwe wettelijke veiligheidsnormen. HHSK heeft een marktconsultatie gedaan om te kijken hoe de marktpartijen tegen dit probleem aankeken. Na de consultatie heeft HHSK kaders aan haar vraag gegeven en dit project vervolgens in de markt gezet. Iv-Infra en Tauw hebben de opdracht verworven en ontwikkelen momenteel een methode om grote hoeveelheden objecten efficiënt te kunnen beoordelen. 

Bomen worden als zodanig herkend.

Betrouwbare en efficiënte methode 

Vanwege de grote aantallen is het van belang dat de objecten op een efficiënte wijze beoordeeld kunnen worden en dat de methode herleidbaar en reproduceerbaar is, zodat deze ook in toekomstige beoordelingsrondes bruikbaar is. De betrouwbaarheid is een ander belangrijk aspect van de nieuwe methode, het gaat immers om veiligheid. Maar hoe onderbouw je betrouwbaarheid? Iv-Infra en Tauw werken in deze methode met drie pijlers: informatie zekerstellen, kennis & kunde toepassen en automatisering. 

Informatie zekerstellen

De bestaande data van het waterschap wordt geverifieerd en gevalideerd en waar nodig ook aangevuld. Het digitale register is gevuld met objecten, maar dit is aan verandering onderhevig. Bomen groeien of worden gekapt, huizen worden gesloopt of juist nieuw gebouwd. Om dit register te actualiseren is de unieke scanauto van Iv-Infra ingezet om de niet-waterkerende objecten exact in kaart te brengen. Waar staat de boom precies, hoe hoog is die, wat is de stamdiameter? Dit zijn gegevens die met de scanauto eenvoudig gemeten worden. Met deze aanvullende gegevens kunnen objecten snel worden goedgekeurd, bijvoorbeeld wanneer kan worden aangetoond dat de afmetingen zodanig klein zijn dat eventueel falen geen invloed heeft op de waterveiligheid. De toetsing van alle niet-waterkerende objecten wordt zo verbeterd en efficiënter gemaakt. 

De speciale scanauto.

Kennis en kunde toepassen

Iv-Infra en Tauw hebben veel ervaring met het beoordelen van primaire en regionale waterkeringen en werken momenteel aan meerdere projecten waarin niet-waterkerende objecten worden beschouwd. De specifieke kennis die hierbij is opgebouwd wordt nu gebundeld en toegepast in de ontwikkeling van deze nieuwe methode. Hierbij wordt niet star vastgehouden aan de voorschriften en richtlijnen, maar wordt op basis van ervaring ook ‘logisch nagedacht’: leidt bijvoorbeeld het omvallen van een boom wel tot een grotere kans op piping wanneer deze achter een teensloot ligt die dieper is dan de potentiële ontgrondingskuil? 

Automatisering

Om het proces van beoordelen zo efficiënt mogelijk te maken, wordt zo veel mogelijk geautomatiseerd. De grote hoeveelheden GIS-data die verzameld zijn uit de bestaande database en de gegevens van de scanauto, worden aangevuld met actuele hoogtegegevens die met een helikopter zijn ingemeten. Vervolgens bepaalt men met speciaal ontwikkelde GIS-scripts per object de relevante parameters en voeren we hiermee automatisch de eenvoudige toets uit. De automatisering van dit proces verkleint de foutgevoeligheid en reduceert de arbeidsintensieve handelingen. 

Weergave GIS-data.

Beoordelen in twee stappen

Het beoordelen van de niet-waterkerende objecten gebeurt in twee stappen. De eerste stap is de eenvoudige beoordeling, die bijna volledig (circa 90%) is geautomatiseerd. De resterende 10%, het trekken van hoogtelijnen, checken van data, valideren en een steekproef in het veld worden uitgevoerd door de adviseurs van Tauw en Iv-Infra. Om een arbeidsintensief proces te voorkomen wordt getracht om zoveel mogelijk objecten in de eenvoudige toets (goed) te keuren, maar het is onvermijdelijk dat voor een deel nog aanvullende berekeningen nodig zijn. Hiervoor wordt een gedetailleerde toets uitgevoerd, waarbij objecten worden geclusterd en het maatgevende object per cluster wordt beoordeeld aan de hand van aanvullende berekeningen. Na deze toetsen volgt het oordeel, is het NWO veilig of niet? Op basis van dit veiligheidsoordeel neemt HHSK vervolgens maatregelen waar nodig.

Naar een individueel oordeel voor alle niet-waterkende objecten

Om tot deze nieuwe methode te komen is alle data uitgeknepen, zijn aanvullende gegevens ingewonnen en worden innovatieve oplossingen bedacht. Het proces is nog volop in ontwikkeling, maar de route naar de uiteindelijke methode verloopt goed. De betrouwbaarheid en traceerbaarheid van de gegevens en de reproduceerbaarheid van de methode staan hierbij voorop. Hiermee wordt verzekerd dat ook bij toekomstige toetsingen of versterkingen van de gegevens gebruikgemaakt kan worden. Hoewel er nog steeds maatwerk benodigd zal zijn wordt met de ontwikkeling van deze methode een belangrijke stap gezet naar een nauwkeurig veiligheidsbeeld van alle niet-waterkerende objecten, waar voorheen alleen een generiek oordeel mogelijk was.     

Veilige werkplek op de bouw is een absolute must!

peri_3_nhow-rai-in-aanbouw-1-steigers-kopieren
Lees het gehele artikel

De sterke economische groei vertaalt zich in een verhoogde activiteit in de bouwsector en de GWW. Helaas neemt het aantal meldingen van ongevallen op bouwplaatsen toe. Of dat met de groeiende werkgelegenheid te maken heeft of wijst op het risico van afnemend veiligheidsbewustzijn, is niet helemaal duidelijk. Het creëren van een veilige werkplek op de bouw is dan ook een absolute must.

Een bedrijf dat bouwen niet alleen efficiënter en sneller maakt, maar vooral de veiligheid van de werkplek op de bouw hoog in het vaandel heeft staan, is PERI BeNeLux B.V. Opgericht in 1969 te Weissenhorn (Duitsland) en uitgegroeid tot één van ’s werelds grootste fabrikanten van bekistingen en steigers. “Een veilige werkplek en het op een veilige manier toegang krijgen tot die werkplek, precies dáár zit onze expertise”, zegt René Otjens, countrymanager PERI Nederland.

PERI ontwierp een unieke ondersteunings- en steigerconstructie zodat de schilders en stralers een veilige werkplek op hoogte hadden bij de renovatie van de Willemsbrug in Rotterdam. (Beeld: Andreas 1000)

 

Achteruit ontwerpen

“Veiligheid houdt iedereen bezig, maar begint aan de tekentafel”, aldus René van Zutven, hoofd Engineering & Assembly bij PERI BeNeLux. “We nemen de uitgangspunten van de klant en de omgeving van het project en bekijken hoe we daar een veilige werkplek kunnen realiseren. Daarbij laten we ons niet beperken door de reeds bestaande producten of systemen, maar zoeken we altijd naar creatieve oplossingen.” Otjens vult aan: “In feite kijken we naar de eindsituatie en ontwerpen daar een passende oplossing voor.”

Totaalpakket door combineren van systemen

Met de enorm brede range aan producten en systemen heeft PERI voor elke uitdaging een oplossing. Vaak worden de systemen binnen één project gecombineerd, zoals bij de bouw van het nieuwe nhow Amsterdam RAI hotel. Otjens: “Wandbekisting, vloersystemen, werk- en klimplatformen, windschermen, stempels, verrijdbare steigers en ondersteuningssystemen, het is allemaal ingezet. Ook voor de Willemsbrug in Rotterdam heeft PERI een unieke steiger/ondersteuningsconstructie ontworpen.” Van Zutven: “We bieden een integraal totaalpakket voor veiligheid en bereikbaarheid met onze systemen uit de steigerwereld en de bekistingswereld: the best of both worlds!”

PERI ontwikkelde een bekisting met éénzijdige ankertechniek, dit werkt kosten­besparend en zorgt voor een mooi betonoppervlak. Hier met MXK-platforms, voor een veilige werkplek (project NACH).

 

Deutsche gründlichkeit

Van Zutven: “De productontwikkeling vindt plaats in onze vestiging in Duitsland en wordt aangevuld met de lokale input (zoals veiligheidsnormen) van de landen zelf.” Otjens vult aan: “Wij leggen de lat op het hoogste niveau en soms is er de keuze de lat wat lager te leggen, afhankelijk van de gestelde eisen. Al onze systemen werken met volledig vlakke vloeren, om struikelgevaar te voorkomen. We werken bovendien met een uniek steigersysteem met rastermaten van 25 en 50 cm waardoor een feilloze aansluiting aan elke bouwvorm mogelijk is. Vanuit onze montagehal zorgen wij dat zoveel mogelijk van tevoren al gemonteerd is, wat de veiligheid ten goede komt. Zo waarborgen we de kwaliteit van de gebruikte PERI-producten. De prefab onderdelen worden naar de bouwplaats gebracht en worden onder toeziend oog van een projectmanager of supervisor van PERI, door de aannemer gemonteerd. De constructeur toetst uiteraard de gehele constructie voor aanvang van de werkzaamheden.”

Wereldspeler die alle markten bedient

“Wanneer veiligheid een grote rol speelt, is het belangrijk dat je kunt aantonen dat je er alles aan doet om aan de normeringen te voldoen. Wij zijn een ISO 9001 en VCA gecertificeerd bedrijf, lid van de VSB en een erkend leerbedrijf. Een serieuze wereldspeler met jarenlange ervaring en expertise die alle markten bedient. Onze brede range aan producten is onderling perfect combineerbaar en wij denken vanuit onze expertise al aan de voorkant mee. BIM en 3D scannen zijn hierbij digitale methodes om de klant te begeleiden en via het myPERI online klantenportaal kunnen zij alle artikelen opzoeken. De constructies en systemen die wij ontwerpen en tekenen, voldoen altijd aan de gestelde projectnormen. We kunnen dat doorrekenen in onze software, waarmee we opnieuw de veiligheid kunnen vergroten. Want daar draait het tenslotte om”, besluit Otjens.   

Veilige ontsluiting rondom spoorwegwerkzaamheden

gigant_3_6-meter-brede-tijdelijke-trap-kopieren
Lees het gehele artikel

Overal is het merkbaar dat veiligheid en verduurzaming een steeds grotere rol spelen. Ook in de spoorwegbranche. Het is een veel gezien en besproken topic op beurzen en uit zich in de producten die gebruikt worden. Binnen de bouw- en GWW-sector is er een toename in het gebruik van staal, vanwege de oneindige levensduur. Daarnaast is het materiaal perfect in situaties wanneer stabiliteit en veiligheid van groot belang zijn.

Een bedrijf dat werkt met duurzame materialen en veiligheid hoog in het vaandel heeft staan, is Gigant Temporary Infrastructures. “Juist ook bij spoorwegwerkzaamheden kunnen wij vaak al onze expertises laten gelden”, vertelt Raymond van Noort, manager sales & marketing bij Gigant International BV.

De duurzame modulaire systemen van Gigant lenen zich uitstekend voor professionele tijdelijke infrastructuren voor de publieke sector.

 

Kennis en systemen breed inzetbaar

Gigant, met zijn oorsprong in de podium- en evenementenconstructies, is één van de grootste platformleveranciers in de Benelux. Met Gigant Temporary Infrastructures wordt de ruim 35 jaar aan kennis en ervaring meegenomen naar de bouw- en infrasector. De modulaire systemen lenen zich daar uitstekend voor. Gigant ontwerpt, construeert en bouwt professionele tijdelijke infrastructuren voor de publieke sector. Denk hierbij aan trappen, bruggen, hellingbanen en (publieke) vloerstructuren zoals perrons in binnen- en buitenland. “Obstakels zien wij nooit als obstakels”, vervolgt Van Noort. “Wij hebben de kennis om met ons product zo creatief te zijn en voor elke uitdaging een oplossing te bedenken.” Het proces van Gigant tijdens het realiseren van een project kenmerkt zich door oplossingsgerichtheid, rekenkundige onderbouwing, veiligheid, begeleiding en bouw door een gepassioneerd en professioneel team.

Totaalaanbieder bij spoorwegwerkzaamheden

Van Noort merkt dat ze steeds vaker als totaalaanbieder gevraagd worden. “Vooral in België worden veel sporen verbreed of verlegd. Dat betekent ook dat bestaande perrons verlegd moeten worden vanwege de uit te voeren werkzaamheden. Gigant bouwt niet alleen de tijdelijke vloerstructuur, maar legt de focus ook écht op een veilige ontsluiting van de publieke sector als gebruiker van de tijdelijke infrastructuur. In tegenstelling tot de traditionele steigerbouwer, die zich meer richt op de bouwer.”

Gigant inventariseert de wensen, meet op locatie en maakt vanuit daar een concepttekening. Daarna volgen technische tekeningen en visuals zodat het voor iedereen duidelijk is wat er gebouwd gaat worden. Bij een akkoord op het ontwerp wordt de statische calculatie gemaakt. “Als alles statisch gecontroleerd is door onze constructeur, volgt het rapport voor de gemeente. Op locatie wordt besproken of alles aan de verwachtingen voldoet en waar nodig adviseren wij nog.”

Taludtrap 4m breed.

 

Veiligheid

“De tijdelijke infrastructuur moet natuurlijk aan bepaalde eisen voldoen: type vloerplaat, vloerdruk, antislip laag, relingdruk, breedtes van op- en afgangen of traptreden. Logisch natuurlijk, want niemand wil risico lopen in een publieke toepassing. Gigant vindt dat, ook al betreft het een tijdelijke oplossing, alles absoluut goed doordacht en berekend moet zijn. Wij kijken naast de normering uiteraard ook naar de locatie waar het object zich bevindt. De producten zijn dan misschien van tijdelijke aard, maar met de kwaliteit van permanent. Alles wat wij bouwen, voldoet na jaren nog steeds!”

Duurzaamheid

Naast veiligheid is Gigant onbewust en bewust bezig met verduurzaming. Van Noort ligt dat toe: “Wij gebruiken voornamelijk staal, dat doen we al jaren. Het heeft een enorm lange levensduur (50+ jaar) en is daarmee erg duurzaam. Ook hergebruiken wij het hout binnen onze projecten. Op logistiek gebied kijken we waar we transporten kunnen combineren en het dak van onze werkplaats bevat 200 zonnepanelen om het bedrijf van stroom te voorzien.” Van Noort besluit: “Ik mag wel zeggen dat we er dus al volop mee bezig zijn en ons er nog altijd steeds bewuster van worden.”  

De onzichtbare vriend van iedere weggebruiker staat nooit stil

koningin-maxima-brug-cad-design-brugdek-met-geleiderail-kopieren
Lees het gehele artikel

Elke dag maken we onderdeel uit van het verkeer, is het niet als deelnemer, dan wel als wegwerker. Realiseert u zich weleens hoeveel er gedaan wordt om iedereen een veilige infrastructuur te bieden? Vast niet en dat is logisch, u moet uw aandacht bij het verkeer houden, of het werken aan de weg. Toch worden we continu beïnvloed, geïnformeerd en beveiligd door verkeersmiddelen die ervoor moeten zorgen dat we geen ongelukken maken en die ervoor zorgen dat onze overlevingskansen maximaal zijn, mochten er zich toch calamiteiten voordoen.

Een van de bedrijven achter de schermen die zich dagelijks bezighoudt met het ontwerpen, produceren en leveren van producten en oplossingen binnen de verkeersveiligheids- en weginfrastructuuractiviteiten, is Saferoad Holland BV (voorheen Prins Dokkum BV). Vanaf 2010 onderdeel van de Saferoad Groep, die sinds 1947 haar wortels heeft in Noorwegen. We spreken met Herman Odijk, Managing Director en Henk Zwartenkot, Director Business Development. Twee mannen met een duidelijk missie: ’s lands wegen plaveien op weg naar 0 verkeerdoden. Vision Zero, om in termen van Saferoad te spreken.

Bestekservice Saferoad – recent in juli 2019 online gegaan via de website. Doel is met behulp van een praktische tool correcte aanbestedingsteksten te genereren.

 

Samen bereik je meer

Eén van de grootste krachten van Saferoad is de enorme kennis waarover men beschikt, gestoeld op decennialange ervaring. “Vision Zero kunnen we alleen bereiken door transparant te zijn en te delen wat we weten”, opent Odijk het gesprek. “Onze adviserende rol naar wegbeheerders, ingenieurs, adviesbureaus, gemeenten, provinciën en aannemers heeft tot doel om gezamenlijk tot een afgewogen weginrichting te komen. Wij leveren een uitstekende bijdrage in het proces wegontwerp. Belangrijk daarbij is dat iedereen die met vragen zit, ons kan benaderen. Ga niet het wiel opnieuw uitvinden, maar maak gebruik van die lage drempel die wij hebben. Samen bereik je meer.”

Vision Zero gaat ver bij de Saferoad Groep: het is een integraal onderdeel van de mentaliteit binnen de hele groep. Zwartenkot schetst het mooi als hij zegt: “We hebben een gedragscode. We stellen hoge eisen aan onszelf en aan onze impact op het milieu en de samenleving. Saferoad handelt altijd in overeenstemming met wet- en regelgeving en conform de algemeen geaccepteerde maatschappelijke normen en waarden. Bedrijven werken graag samen vanwege onze goede reputatie, waarbij openheid, eerlijkheid en de drang om te verbeteren als een rode draad door alles heenloopt. Samenwerken op weg naar nul ernstige verwondingen en nul dodelijke ongevallen, dat is onze missie.”

Motorrijderbescherming van Saferoad. Motoshield presteert in de hoogste prestatieklasse C70 – I. Locatie Kerkrade N300 afrit.

 

Er wordt functioneler gedacht dan vroeger

Odijk merkt op dat er veel is veranderd in Europa. “Er wordt minder product specifiek voorgeschreven en meer gedacht in termen van functionaliteit. Partijen als Rijkswaterstaat, zijn nu veel meer gefocust op functionaliteit in de uitvraag. Er is steeds minder kennis aanwezig en de materie wordt complexer. Daarom staan wij klaar voor iedereen met vragen. We adviseren en geven de juiste richting aan. Sinds juli dit jaar is onze bestekservice online gegaan. Daarmee ondersteunen we aanbesteders om tot een allesomvattende en correcte uitvraag te komen als het gaat om bermbeveiligingsproducten. Er wordt heel visueel gewerkt in de bestekservice en aanbestedingsteksten worden automatisch gegenereerd. De bestekservice voldoet aan de RAW-systematiek. Zo wordt functioneel uitvragen kwalitatief beter en wordt aanbesteden makkelijker.”

Binnen de Saferoad Groep wordt voortdurend geïnnoveerd en iedere partij die graag goed beslagen ten ijs wil komen als het gaat om infrastructurele veiligheidsmaatregelen en -middelen kan profiteren van de kennis die gedeeld wordt. Daarmee is Saferoad de onzichtbare vriend van iedere weggebruiker.   

Duurzame weg naar verkeersveiligheid

vw-64_deze-zeker-gebruiken-kopieren
Lees het gehele artikel

In het wegbeeld zien we een toename in het toepassen van de glasbol als wegdekreflector. De glasbol is zeker niet nieuw, maar de aandacht ervoor is nooit gestagneerd. Zeker nu er meer en meer gekeken wordt naar het duurzaamheidsverhaal en lichtvervuiling, zou dit een ideale oplossing kunnen zijn.

Alweer sinds 1993 is Van Wylick Wegdekreflectoren BV dé specialist op het gebied van glasbolreflectoren. Geïntroduceerd in een betontegel als ‘De Steen Van Wylick’ zorgde de glasbolreflector toen al voor een veilige situatie op de weg. Nu, 26 jaar later, is het bedrijf uitgegroeid tot een ervaren familiebedrijf. “Het product is nog steeds heel actueel,” zegt Lisette van Wylick, dochter van oprichter Chris van Wylick, en werkzaam in het bedrijf. Als actief lid van de Normcommissie ‘Horizontale Markeringen’ woont Lisette -als afgevaardigde van Nederland- de Europese vergaderingen bij. “Op deze manier zetten wij ons in om bij te dragen aan een norm waarin een goede beoordeling van glazen wegdekreflectoren wordt meegenomen.”

De sterkste glasbolreflector (druksterkte maar liefst 80 ton).

 

Verduurzamen

Van Wylick merkt dat er steeds meer aandacht in het huidige debat is hoe je als gemeente of provincie kunt verduurzamen. Hoe bespaar je op energiekosten en verminder je CO2 uitstoot, met inachtneming van de Wet natuurbescherming en zónder in te leveren op verkeersveiligheid? Daar heeft Van Wylick wel een antwoord op: “Afhankelijk van de situatie kan het mogelijk zijn om openbare verlichting te dimmen of zelfs uit te schakelen door het toepassen van onze LUX glasbolreflectoren! Zo spelen we ook in op de wensen van de Wet natuurbescherming op het gebied van lichtvervuiling: reflectoren wanneer het nodig is en daarna weer lekker donker, zoals het hoort.”

In het buitenland, zoals hier op een snelweg, worden de glasbolreflectoren al langer ingezet.

 

Veiligheid voorop

“Glasbollen zijn goed zichtbaar in het donker, maar ook bij regenval of juist in fel zonlicht. Ze worden al veel toegepast op snelwegen in diverse landen. Binnen Nederland zijn het vooral de provincies Flevoland en Overijssel die de glasbolreflectoren al standaard toepassen. Terwijl andere provincies ze alleen op specifieke locaties inzetten zoals op rotondes. Het zou een mooie ontwikkeling zijn als uit het lopende onderzoek van het kennisplatform zou blijken dat onze glasbollen daadwerkelijk een grote rol spelen in de veiligheid en verlichting van openbare wegen,” zegt Van Wylick. ”Als daar richtlijnen voor komen, zullen ongetwijfeld meerdere provincies volgen.”

Afslag Schiphol, toepassing van LUX glasbolreflectoren voor maximale verkeersveiligheid in scherpe bochten.

 

De Lux glasbolreflectoren, de perfecte oplossing voor rijbaan c.q. rijrichtingscheiding

“Glasbollen reflecteren 360 graden, zijn goed zichtbaar in het donker, maar ook bij regenval of juist in fel zonlicht.” Van Wylick vervolgt: “Ze hebben géén onderhoud nodig want het massieve glas trekt geen vuil aan en blijft schoon door regen. Vaak ontstaat er bij regenval een waterfilm op het wegdek, onze glasbolreflecteren ondervinden daar echter geen hinder van en blijven prima zichtbaar.” De impactsterkte van de LUX glasbolreflectoren is enorm (maar liefst 80 ton) en dus permanent overrijdbaar, en bestand tegen sneeuwschuivers mits er met rubber geschoven wordt. “Proefondervindelijk is bewezen dat ze bij normaal gebruik het asfalt overleven, niet loslaten én -zeer belangrijk in het kader van verkeersveiligheid- hun reflectie behouden.”

Een speciale machine van Van Wylick zorgt voor hoge productie bij het nauwkeurig plaatsen van de LUX glasbolreflectoren, hier ingezet op de Rijksweg N35.

 

Snelle en vakkundige montage met eigen ontwikkelde machine

Van Wylick zorgt met een speciaal ontwikkelde machine voor een snelle, professionele en nauwkeurige montage van de glasbollen in asfalt en betonelementen (zie coverfoto).    

Begrijpen wij elkaar wel goed?

maxime_verhagen_voorzitter_bouwend_nederland_cbouwend_nederland_ref-7357-kopieren
Lees het gehele artikel

Als Mirosław op de bouwplaats “Zadzwoń pod 112 po karetkę” zegt, dan bedoelt hij precies hetzelfde als wanneer Mehmet “Ambülans için 112’yi arayın” roept. Desondanks begrijpen de Pool en de Turk elkaar niet. Als ze tijdens de schaft elkaar iets duidelijk willen maken, dan kunnen ze daar de tijd voor nemen. Maar wat als er een zwaar voorwerp van hoogte valt? Dan moet de boodschap toch direct duidelijk zijn voor iedereen?

Taalbarrières, omgevingsgeluiden en afstand zijn belangrijke factoren waardoor de boodschap niet of te laat aankomt. Met eenduidige woorden en gebaren kun je zorgen dat je kameraad in actie komt. Laten we even oefenen. Ga eens staan. Maak een zijwaartse stap naar rechts en wijs tegelijkertijd met een gestrekte hand ook in die richting. Zo maak je duidelijk naar welke kant de collega die in gevaar is moet gaan. Mocht er onverhoopt iets misgaan, maak dan de volgende twee gebaren. Maak een belgebaar waarbij je met gespreide pink en duim je hand bij je oor houdt. Maak dan een kruis met je armen. Collega’s zouden dan 112 moeten bellen voor een ambulance. Nee, dat werkt inderdaad niet meteen. Het kost even tijd voordat iedereen op de bouwplaats de 26 gebaren kent die in de nieuwe veiligheidscode Bouwspraak geïntroduceerd worden.

Het gebruik van gebaren is niet nieuw en heeft z’n nut bijvoorbeeld al bewezen in de duiksport. Als je onderwater gaat, word je geacht alle handsignalen te kennen. Als je je platte hand van links naar rechts beweegt onder je hoofd en langs je keel, dan weet je duikbuddy direct dat je geen lucht meer hebt.

Iedereen is het met mij eens dat de bouw veiliger móet! Al jaren streven we naar meer veiligheid op bouwplaatsen en het naleven van veiligheidsvoorschriften. Dit gaat weleens mis door spraakverwarring en ruis op de lijn vanwege ronkende machines.

Ik ben dan ook blij dat FNV Bouwen & Wonen, CNV Vakmensen, Aannemersfederatie Nederland, Vereniging van Waterbouwers, NVB en Bouwend Nederland samen Bouwspraak hebben ontwikkeld. En nee, Bouwspraak is geen wondermiddel, maar wel een flinke stap voorwaarts en onderdeel van de bewustwordingscampagne ‘Bewust Veilig Iedere Dag’ van Bouwend Nederland. Of je nu Jan, Jack, Alexandru of Gabor heet, ik wil dat iedereen elke dag weer veilig thuiskomt van werk.

Jij bent ook zelf verantwoordelijk voor je eigen veiligheid, bezoek daarom bouwspraak.nl/downloads en print de poster uit. Hang hem op groot formaat op in je bus, bouwkeet en op kantoor.
De site is beschikbaar in het Bulgaars, Duits, Engels, Hongaars, Nederlands, Pools, Roemeens en Turks. En ook goed leesbaar op je smartphone. Oefening baart kunst.

Gelukkig begrijpen wij elkaar dan heel goed!

Maxime Verhagen

De Pen | Veiligheid, daar kun je niet open genoeg over zijn

cees-brandsen-goede-foto-kopieren
Lees het gehele artikel

Wanneer we kijken naar veiligheid in onze sector, dan zie ik een groot verschil ontstaan. Een verschil tussen veiligheid op een vaste locatie, “binnen de hekken” en daarbuiten. Binnen de hekken hebben we met zijn allen een enorme vooruitgang geboekt. Deze wereld is dan ook beter beheersbaar dan de wereld buiten de omheining. Daar gaat de vooruitgang te langzaam, naar mijn zin. De zichtbaarheid is weliswaar verbeterd, ik constateer echter dat men al snel terugvalt in het oude doen. Waar binnen de hekken de calamiteiten zich veelal beperken tot kleine ongevallen, daar zien we langs de weg nog teveel grote incidenten plaatsvinden.

Grote bedrijven maken werk van veiligheid en kunnen grotere budgetten reserveren. Voor kleinere bedrijven is dit moeilijker, tevens is de impact van een ongeval bij een klein bedrijf veel groter. De gevolgen voor de bedrijfsvoering en de medewerkers zijn daar direct merkbaar, waarbij de impact op het personeel enorm is. Zoals gezegd, investeren in veiligheid is lastig voor kleine bedrijven. Toch treden zij vaak op als onderaannemer op grote werken. Maar al te vaak zien we dat bedrijven snel terugvallen op oude wetmatigheden. Het werken langs de weg is een samenspel tussen weggebruikers en wegwerkers. Onoordeelkundigheid van chauffeurs en misstappen van wegwerkers vormen tezamen een dodelijke cocktail aan omstandigheden.

In de bouw registreren we al enkele jaren een score van circa 20 doden op jaarbasis (volgens Cobouw). Dat is al een lager getal dan daarvoor, echter het cijfer is volledig gestagneerd. Een handicap die daarbij komt kijken is dat het leren van een ongeval onder druk staat. De angst om alle onderzoeksgegevens die horen bij een ongeval open en bloot op tafel te leggen zit er goed in. Dit heeft nu alles te maken met de gevolgen die deze transparantie kan hebben op het juridische vlak. Verzekeringsmaatschappijen claimen om een schuldige aan te kunnen wijzen. Wanneer iedereen met dezelfde voorzichtigheid de onderzoeksgegevens binnen de eigen muren houdt, zullen we nooit een correcte lering kunnen trekken uit het incident, om zo tot een verbeterde situatie te komen.

De vraag is dus: met welke groepen deel ik informatie die voortkomt uit een calamiteitenonderzoek? Welke elementen heb je nu nodig om niet alleen te leren, maar ook de consequenties te kunnen aanvaarden? De GWW-sector vindt het moeilijk om consequenties om te zetten in daden en verbeterpunten. Veiligheid, handhaving en het bijbrengen van veiligheidsbesef vormen samen een complexe driehoek. Grote bedrijven hebben hun onderaannemers om die reden niet goed “in de tang”. De enige methode om het besef aan te wakkeren, blijft toch een strikte handhaving, met consequenties voor degenen die zich niet conformeren. Werknemers mogen elkaar best aanspreken op onveilig gedrag, je schaadt er namelijk niet alleen jezelf mee, maar ook anderen.

Zullen we afspreken met elkaar dat we door zelf beter na te denken en ons beter voor te bereiden samen het veiligheidsbesef naar een hoger niveau tillen? Zullen we afspreken dat we geen uitvluchten meer accepteren? Veiligheid begint bij jezelf, je werkt veilig, of je werkt niet. Veiligheid moet in onze genen zitten. Vanuit mijn positie zal ik door blijven gaan met het ontwikkelen van een verbeterde veiligheid, dat is mijn belofte.