Tagarchief: sluis

Een tunnel, viaduct of sluis met een eigen digitaal profiel?

WVD-211115-052
Lees het gehele artikel

De GWW-sector kan wel een beetje Netflix technologie gebruiken

Stel je eens voor dat bruggen, tunnels en sluizen een eigen digitaal profiel zouden hebben, net zoals jouw Netflix profiel. Dit klinkt misschien humoristisch, maar er zit wel degelijk een overeenkomst tussen jou, die brug, die tunnel en die sluis. Of je nu mens bent, of een kunstwerk, er wordt inmiddels door stakeholders onnoemelijk veel data over jou verzameld. Netflix gebruikt jouw data om jouw profiel te voeden. Op basis van dat profiel wordt je ingedeeld in groepen, in subgroepen en weer in sub-subgroepen. Met die gegevens wordt er voorspellend opgetreden. Zo krijg je films en series voorgesteld binnen jouw interesseprofiel. Sterker nog: Netflix investeert veel geld in het zelf maken van films en series, maar niet zonder de zekerheid vooraf dat er voorspeld kan worden dat de betreffende productie het goed gaat doen bij grote doelgroepen. Data is de brandstof voor de processen (de motor) waarmee we waarde creëren. Dat is bij Netflix zo en dat is in de GWW ook zo.

Wanneer komt die standaardtaal er nu eens?

We werken met heel veel soorten data. Analoge data van vroeger (papier), digitale data van het verleden, digitale data van nu, real-time data, data uit sensoren, data van buiten de organisatie… zo kunnen we doorgaan. En elke keer integreren we datasets, worden er nieuwe algoritmes geschreven en hebben we een unieke uitkomst, waaraan conclusies verbonden kunnen worden. Telkens opnieuw. We hebben het er binnen de digitalisering in de infra al langer over dat er standaardtaal moet komen. In aanbestedingen zijn partijen vaak op zoek naar dezelfde data, bijvoorbeeld over de conditie van assets. Er wordt veel hetzelfde werk verricht. Daarom wordt er steeds vaker binnen projecten naar standaardoplossingen gezocht. Dat scheelt tijd en geld. Als we naar standaardoplossingen kunnen, dan zou een logische stap vooraf de profilering zijn per objectsoort.

Standaard als het kan, maatwerk als het moet

Profielen dragen bij aan standaardisatie en vormen een belangrijk onderdeel van slimmer werken. Binnen een profiel mag er best maatwerk zijn, maar alleen wanneer iets niet met een standaardoplossing kan. Met dezelfde data die we nu uit assets verkrijgen doen we al heel veel, onder andere het uitvoeren van onderhoud op precies het juiste moment (voorspellend onderhoud). Alles wat je namelijk kunt voorspellen, levert voordeel op, in tijd, planning, beschikbaarheid, geld, hinder voorkomen, et cetera. Met slimme profielen die we toekennen aan assets kunnen we sneller werken, hoeven we minder lang data te verzamelen en kunnen we misschien wel met minder data toe, maar werken we wel sneller, efficiënter en hebben we het voordeel van meer uitwisselbaarheid.

Er is meer overleg nodig

We zullen -ook Europees- meer moeten gaan samenwerken, data standaardiseren en echt moeten gaan samenwerken. Zonder de juiste digitalisering gaan we de doelstellingen van 2030 en 2050 niet halen, is mijn gedachte. Er is een diepgaande wens tot digitaliseren in de infra, maar we weten nog lang niet wat voor mogelijkheden de digitale transformatie ons kan bieden. Laten we ons daarop focussen. En de conclusie dat het allemaal heel erg complex is, die is al te vaak getrokken en heeft geen waarde als conclusie. Dat mag nooit de dooddoener zijn om te stoppen met onderzoeken of te experimenteren.

Er is dus meer overleg nodig en iedereen mag ervan doordrongen zijn dat digitalisering de ‘enabler’ is voor de wendbaarheid die we nodig hebben om samen de doelstellingen te halen. Graag wil ik afsluiten met de opmerking dat inmiddels de discussie niet meer gaat over wie nou de eigenaar van specifieke data is, maar meer over wie de eigenaar is van de algoritmes waarmee we de ‘numbers crunchen’. Er moet geld verdiend worden tenslotte. Daarom is het goed om ook nieuwe verdienmodellen te onderzoeken, zodat het delen van kennis meer gestimuleerd wordt. Waar dan het onderscheidend vermogen nog zit? Dat zit bij de mensen die achter de innovaties staan. Voordat iets digitaal als oplossing beschikbaar is, zat het in iemands hoofd. Innoveren en oplossingen bedenken voor problemen is een ‘ongoing process’, omdat alles om ons heen verandert: door de mens, voor de mens.  

Multidisciplinair project

afbeelding-van-catharina2
Lees het gehele artikel

Het groot onderhoud aan sluis Roode Vaart in Moerdijk is Van der Straaten Aannemingsmaatschappij op het lijf geschreven. “We kunnen onze technische kennis en expertise bij dergelijke multidisciplinaire contracten volop laten gelden,” zegt hoofd realisatie Richard Goetheer. 

“Waterschap Brabantse Delta heeft slechts de functionele eisen benoemd in het contract met als doel het verlengen van de levensduur voor de komende dertig jaar. Aan ons de taak om hier invulling aan te geven.

De werkzaamheden variëren van betonherstel en het aanbrengen van leuning- en hekwerk tot het vervangen van de remmingwerken en het inspecteren en renoveren van de sluisdeuren. Uiteindelijk moeten wij de sluis zodanig renoveren en aanpassen zodat er weer een CE-markering afgegeven kan worden voor het object.”

De grootste uitdaging voor Van der Straaten is volgens Goetheer toch wel de strakke planning. “Vooral voor de hefdeur was het belangrijk dat deze voor het stormseizoen begon (1 oktober) weer teruggeplaatst diende te worden. We hadden slechts zes weken de tijd om de hefdeur te renoveren. Voor de waaierdeuren hebben we een visuele inspectie en 3D-scan uitgevoerd. Deze deuren worden in een later stadium gerenoveerd. Het mooie is dat vrijwel alle voorkomende werkzaamheden in eigen huis zijn geëngineerd en ook zijn uitgevoerd door onze eigen mensen. Dat maakt het natuurlijk extra bijzonder.”    

Update voor markante sluis

hefdeur-onder-behandeling
Lees het gehele artikel

Waterschap Brabantse Delta voert groot onderhoud uit aan sluis Roode Vaart in Moerdijk. De iconische sluis uit 1971 kampt met verouderingsverschijnselen, vooral aan de hefdeur. Het waterschap grijpt het groot onderhoud tevens aan om het eerste deel van een zoetwaterinlaatvoorziening in de sluis te realiseren. Een gesprek met Louis Vriens van waterschap Brabantse Delta over de werkzaamheden en de geplande stremming midden in het recreatieseizoen.

Sluis Roode Vaart ligt vlak bij industriegebied Moerdijk. “Door mogelijk uitbreiding van het industriegebied, ook richting de bestaande sluis, is het groot onderhoud aan de sluis enkele jaren vooruitgeschoven”, zegt Vriens. “Omdat de hefdeur onderdeel uitmaakt van een primaire waterkering, die belangrijk is voor de waterveiligheid van het achterland, konden we het groot onderhoud niet langer uitstellen en zijn we van start gegaan.”

Primaire waterkering

Het groot onderhoud omvat onder meer het herstel van de remmingwerken, het leuningwerk en het plaveisel. Meest ingrijpend is echter het uitnemen van de hefdeur en de twee antieke waaierdeuren. Vriens: “De opdracht is gegund aan Van der Straaten Aannemingsmaatschappij BV die op 19 juni van dit jaar is gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Vanaf 19 augustus werd de sluis gestremd en zijn de hef- en waaierdeuren uitgenomen. Het is inderdaad midden in het recreatieseizoen. Omdat de sluis onderdeel is van de primaire waterkering, mag de hefdeur alleen in het ‘open seizoen’ worden uitgenomen, vanwege zijn waterkerende functie in het stormseizoen. Juist in die periode gaan veel mensen op pad met hun pleziervaartuig. We hebben dus in het voortraject veel tijd en energie gestoken in het creëren van begrip bij alle stakeholders.”

Antiek bewegingswerk

De hefdeur is waar nodig gerepareerd, gestraald en opnieuw gecoat. De waaierdeuren zijn volgens Vriens gescand en er is bekeken op welke manier ze het best hersteld kunnen worden. “Hierbij wordt ook een inschatting van de kosten gemaakt. De deuren openen met waterdruk, een Nederlandse uitvinding uit het begin van de negentiende eeuw. De waaierdeuren zijn voorlopig nog prima op hun taken berekend en vervullen een belangrijk functie bij het schutten.”

Zoetwaterinlaat

Inmiddels zijn zowel de hefdeur als beide waaierdeuren weer teruggeplaatst. Tijdens de restauratie is de hefdeur tevens voorzien van zogenaamde extra rinketten. “Het zijn openingen in de deur die elektronisch geopend en gesloten kunnen worden, waarvoor Hoppenbrouwers Techniek verantwoordelijk is”, legt Vriens uit. “In perioden van droogte kunnen we zoetwater doorlaten vanuit het Hollands Diep naar het achterland. Het vormt slechts het eerste deel van de zoetwaterinlaatvoorziening. Als straks het leidingwerk en de pompen zijn aangelegd, kunnen we 3,5 m3 zoetwater per seconde door de Roode Vaart spuien. In de toekomst gaat dat naar maximaal 10 m3 per seconde.”

Samenwerking 

Het extra water dat straks via de sluis het gebied instroomt, komt door de haven van Zevenbergen. Deze haven wordt onder leiding van de gemeente Moerdijk momenteel opnieuw uitgegraven. In het kader van de zoetwatervoorziening van West-Brabant en Zeeland wordt het realiseren van de zoetwaterinlaat financieel mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Brabant, Provincie Zeeland, het Rijk en Gemeente Moerdijk. Provincie Noord-Brabant draagt ook bij aan de renovatie. Niels Mureau, dagelijks bestuurslid van waterschap Brabantse Delta, zegt tot besluit: “Voldoende zoetwater is belangrijk voor landbouw, natuur en recreatie. Daarnaast zorgt extra wateraanvoer voor een betere doorspoeling van het watersysteem. Dat verbetert de waterkwaliteit.”     

Duplex segmentdeuren voor sluis Södertälje

Lees het gehele artikel

Een sluis verbouwen zonder de vaart te stremmen, een klant die een bijzonder type sluisdeur wil en state-of-the-art-ontwerptechnieken: uitdagingen genoeg bij de uitbreiding van de grootste sluis in Scandinavië. De bestaande sluis in Södertälje is 135 meter lang en 20 meter breed. Om het groeiende maritieme verkeer aan te kunnen wordt de sluiskolk vergroot naar afmetingen van 170 meter lang en 25,3 meter breed.

MH Poly en Iv-Infra hebben de krachten gebundeld en zijn als joint venture onder de naam S3P betrokken bij dit project voor het ontwerp van onder andere de nieuwe sluishoofden, inclusief segmentdeuren en werktuigbouwkundige onderdelen en de geleideconstructies in het sluishoofd ter bescherming van de sluisdeurarmen.

Minimale hinder voor de zeevaart

In Södertalje is de bouw inmiddels begonnen. Een belangrijke eis van klant Sjöfartsverket (Zweedse Maritieme Dienst) is dat het vaarverkeer tijdens de bouw minimaal tot niet wordt gestremd. Om de impact op het vaarverkeer tot een minimum te beperken worden naast de bestaande sluishoofden bouwputten gebouwd. Hierin worden de complete sluishoofden inclusief de sluisdeuren gebouwd en getest.  Tijdens een korte stremming worden de nieuwe sluishoofden ingedreven naar de definitieve locatie en aan de onderzijde voorzien van een groutlaag.

Visualisatie referentieontwerp Sweco.

 

Duplex segmentdeuren

De sluisdeuren worden uitgevoerd als segmentdeuren in duplex staal. Voor Nederland is dit een unieke toepassing. Het water in het Södertälje kanaal is enigszins brak en het zoutgehalte zal in de toekomst alleen maar hoger worden met de verwachte zeespiegelstijging. Duplex staal is een type roestvaststaal met corrosiebestendige eigenschappen. Met dit materiaal zijn de onderhoudskosten tijdens de levensduur zeer beperkt vanwege het ontbreken van conservering.

Segmentdeuren hebben grote voordelen bij de omgevingscondities die gelden voor dit project, zoals de beperkte ruimte voor inpassing van het sluishoofd en de hydraulische voorwaarden voor tweezijdig keren en spuien. Bij een segmentdeur roteert de klep om een horizontale as. In geopende stand bevindt de sluisdeur zich op de bodem van het sluishoofd. Een ander voordeel is de mogelijkheid om te kunnen nivelleren door het openen van de deur. Hierdoor zijn geen schuiven in de deur of omloopriolen in het sluishoofd nodig. Wanneer een grote afvoer van water uit het Mälarenmeer nodig is, kan met de segmentdeuren ook gespuid worden. Bij onderhoud of vervanging kan de constructie in verschillende standen boven water worden gedraaid.

Het ontwerp van de sluisdeuren

De huidplaat van de segmentdeur is cirkelvormig en voorzien van langsverstijvingen. Aan de onderkant is een aangepaste geometrie in de huidplaat toegepast, zodat in de nivelleerstand een optimaal stromingsprofiel ontstaat. Dwarsdragers brengen de belasting over naar twee kokervormige hoofdliggers met openingen om in- en uitstroom van water mogelijk te maken. De klep heeft drijfkamers aan beide kanten, zodat het operationeel gewicht nagenoeg nihil is. In dwarsrichting zijn de drijfkamers zo gepositioneerd dat er in alle standen een zelfsluitend moment aanwezig is. In geval van volledige uitval van energie kan de sluisdeur zichzelf sluiten. In gesloten stand heeft de klep twee opleggingen tegen de drempel (eindstops) om de juiste positie van de sluisdeur te garanderen.

Aan de einden van de hoofdliggers bevinden zich de verbindingen voor de armen. Per zijde komen twee armen samen bij de hoofdas, die is uitgevoerd als buisprofiel. De hoofdas kan roteren in twee lagers die zijn aangebracht in een stalen frame. Tussen de primaire en secundaire lager is een console aangebracht voor bevestiging van een hydraulisch cilinder. De console creëert een werkarm van de hydraulische cilinder naar de hoofdas. Hiermee wordt de stand van de deur geregeld en wordt de voorziening gecreëerd om de deur te vergrendelen in verschillende posities. Deze constructies worden symmetrisch uitgevoerd, dus met een aandrijving aan beide zijden van de deur.

De segmentdeuren worden op allebei de sluishoofden tegengesteld uitgevoerd. Mocht er bij het binnenvaren van de sluiskolk een aanvaring plaatsvinden, dan gebeurt dit altijd aan de holle zijde van de deur met trekkracht op de armen. Vanuit beschikbaarheidseisen worden een derde klep en armen gefabriceerd en opgeslagen op het sluiscomplex. De kleppen en armen zijn onderling uitwisselbaar.

FEM overzicht segmentdeur.

 

Toepassing van interne ringverstijvers in lijn met de langsverstijvers

Vermoeiing is een belangrijk aspect bij het ontwerp van de staalconstructie, vooral voor de detaillering van de drijfkamers, armen en de hoofdassen. De drijfkisten worden bij elke bewegingscyclus vanaf de waterlijn tot onder de sluisbodem bewogen. Dit geeft een grote belastingwisseling op de constructie en de plaatverstijvers van de drijfkamers. Er is gekozen voor toepassing van interne ringverstijvers in lijn met de langsverstijvers op de huidplaat. Per zijde zijn zes gescheiden compartimenten toegepast, -elk met een toegangsdeur voor inspectie en onderhoud. Met het oog op eventuele toekomstige aanpassingen aan de deur of grotere aangroei dan verwacht wordt ballastgewicht (circa 2,5% van het deurgewicht) in de drijfkamers aangebracht.

De afdichtingen vormen een belangrijk onderdeel binnen het functioneren van de sluisdeur. Lekkage moet minimaal zijn en bovendien moet een bepaalde levensduur gegarandeerd worden. Aan beide zijden wordt een dubbele lipafdichting toegepast in een cirkelvorm. Om slijtage door de deurbewegingen te reduceren, is het centerpunt van de afdichting zo gekozen dat bij het bewegen van de deur naast de tangentiële beweging ook een geringe radiale beweging optreedt, waardoor de contactlengte tussen afdichting en de ingestorte stalen plaat wordt verminderd.

Ontwerp onderafdichting

Het ontwerp van de onderafdichting bleek een lastige opgave vanwege optredende vervormingen, bouwtoleranties en stijfheidseisen. De vervormingen van de klep bij verval zijn relatief groot, daarom is het contactvlak met de drempel parallel aan de doorbuigingsrichting gekozen. Voor de vervormingscapaciteit van de onderafdichting is rekening gehouden met de optredende vervormingen van de drempel en bouwtoleranties van de sluisdeur en de drempel. Als ontwerpuitgangspunt is gehanteerd dat de deur altijd tegen zijn eindstops aan moet liggen door het sluitende moment. Hiermee is de veerstijfheid van de onderafdichting gemaximaliseerd.

Bouw van de sluisdeuren

De sluisdeuren en werktuigbouwkundige onderdelen worden gefabriceerd en gemonteerd door Cimolai in Italië. De verwachting is dat de deuren begin 2020 gereed zijn voor transport naar Zweden.