Tagarchief: Richard Janssen

De evolutie van een specialist in watermanagement: ‘Van kolk- tot kennisleverancier’

Lees het gehele artikel

“We zijn een kleine schakel binnen een proces met vaak grote gevolgen voor de projectversnelling.” Aan het woord is Richard Janssen, directeur en eigenaar van Nering Bögel. Hij legt uit: “Bouwend Nederland kent ons uiteraard vanwege onze zichtbare producten, zoals onder andere kolken, putranden en goten. Wij zijn echter buiten beeld ook intensief aanwezig in de wereld van watermanagement.”

Nering Bögel staat de laatste 10 jaar steeds vaker de grotere ontwerpers en bouwers in de vaderlandse infrasector terzijde en treedt op als de ‘onzichtbare vriend’ in samenwerkingsverbanden met projectontwikkelaars en adviesbureaus. “Is er een ‘waterprobleem’, dan worden we vaak in de voorfases van infrastructurele projecten aan tafel geroepen. Dan delen we de kennis die we hebben opgedaan en bedenken we de meest logische en zo simpel mogelijke oplossingen en variaties om tot een gedegen oplossing te komen voor het project. Vaak kan de opdrachtgever gewoon kiezen voor een oplossing die naar zijn idee het beste past”, aldus Janssen.

Gietwerk in uitvoering: in licentie verricht voor Nering Bögel.

100% functionaliteit zonder risico

Nering Bögel doet haar best om per situatie de beste installaties te adviseren en te bouwen. Het uitgangspunt is volgens Janssen altijd een 100% functionerende installatie met nul risico. “Soms stappen we uit een project. Als we vooraf zien dat het geen haalbare kaart is, of zelfs al wanneer we onze twijfels hebben. Altijd met een heldere uitleg waarom we uitstappen, vaak verwijzend naar andere partijen die een betere oplossing voor dat probleem hebben”, schetst Janssen.

Hoe wordt dat ervaren door de opdrachtgever? “Die waardeert onze eerlijkheid. We zitten niet in de wedstrijd voor de laatste euro, maar willen altijd een bijdrage leveren waar een probleem mee opgelost kan worden, op de beste manier. Ik zie het niet als teken van zwakte, maar meer als teken van kracht; het laten zien dat het goed zit met je betrouwbaarheid. Als onze techneuten met gefundeerde argumenten hun handen ergens vanaf trekken, omdat ze van mening zijn dat ze de zaken niet kunnen beheersen, dan ben ik trots. Dat is voor mij namelijk ook een teken van kwaliteit. Zo’n actie doe je niet uit angst, maar uit zelfvertrouwen.”

Nering Bögel maakt haar eigen ontwerpen, die daarna voor productie in licentie worden uitbesteed.

Eigen ontwerpen en aanpassingen

Janssen heeft met Nering Bögel een evolutie doorgemaakt, van leverancier van kolken en aanverwante zaken tot leverancier van kennis. Wij vragen hem waarom dat voor de laatste 10 jaar geldt? Janssen antwoordt: “De oorzaak van de verandering is eigenlijk gekomen door hoe er in het verleden gewerkt werd. Misschien wel herkenbaar voor andere bedrijven: gebruikt worden als ‘offertefabriek’. We calculeerden ons een slag in het rond, alleen om steeds weer afgewezen te worden. Er kwam een punt waarop ik zei: ‘hier stoppen we nu definitief mee!’. We hielden bij welke aanvragers ons alleen maar gebruikten om prijzen te verzamelen en confronteerden hen met hun werkwijze. Het ging alleen om geld. En dat gaat ten koste van kwaliteit.”

Langzamerhand deed een nieuwe manier van werken zijn intrede: “We begaven ons op het pad van het bieden van ondersteuning in de aanbesteding. In overleg met onze opdrachtgevers -vooral bouwbedrijven- bezochten we hun opdrachtgevers, de overheid bijvoorbeeld. Zo konden we support bieden door aan de hoofdopdrachtgever met de juiste argumenten duidelijk te maken wat de beste oplossing is en welk specialisme daarvoor benodigd is. Bij onduidelijke aanvragen vooraf in gesprek gaan, zorgen voor opheldering. Met dit soort stappen in onze aanpak konden we ons veel meer focussen en zoeken naar de perfecte oplossing. Gesteund door de engineeringafdelingen van onze leveranciers (gieterijen en betonfabrikanten) is Nering Bögel een pad gaan volgen naar perfectie, in dienst van de markt. Wij accepteren dat die werkwijze ons soms opdrachten kost, we respecteren ieders keuze.”

Nering Bögel begeleidt indien nodig de uitvoering van grotere projecten met eigen mensen.

Een groeicurve die niet afneemt

De ingeslagen weg zorgt ervoor dat Nering Bögel kan blijven leren, zich verder kan ontwikkelen en voorop kan blijven lopen als het gaat om innoveren. “We staan nog maar aan het begin, als je het mij vraagt. Dat we zijn gegroeid van kolkenleverancier naar techbedrijf op watermanagementgebied wordt bewezen door het feit dat we onze eigen producten ontwerpen en/of bestaande productlijnen aanpassen, naar eigen goeddunken. Doordat wij daardoor in waarde stijgen, groeien onze klanten met ons mee. Uiteindelijk profiteert het hele land daarvan”, zegt Janssen tot besluit. “We zijn een bedrijf van generaties, voor generaties.”

Goed watermanagement betekent ook droogtemanagement

NeringBogel_planinterview_0002
Lees het gehele artikel

Ten tijde van dit schrijven staat het nieuws bol van de berichtgeving over extreme wateroverlast in Nederland, ten gevolge van heftige regenbuien. Het bizarre is dat deze plotseling optredende problematiek letterlijk volgt op het vorige probleem: water te kort, door aanhoudend warm weer. Er zitten letterlijk nog geen twee dagen tussen berichten als “vul je zwembad niet om water te sparen” en “vakantiepark overstroomd”. De klimaatverandering valt niet te ontkennen. Watermanagement is daarmee belangrijker dan ooit geworden.

Richard Janssen, eigenaar en directeur bij Nering Bögel, praat met ons over mogelijke oplossingen om twee vliegen in één klap te slaan. “Goed watermanagement betekent ook droogtemanagement”, zegt hij. Eind 2018 lanceerde Nering Bögel de prijsvraag ‘droge voeten Nederland’ (zie GWW 6 – 2018, red.) Janssen: “We hebben een “waterdenktank” kunnen vormen met 15 universitaire studenten met de opdracht ideeën te produceren om anders dan bufferen en infiltreren het wateroverlastprobleem het hoofd te bieden. Ja, revolutionair waren ze zeker, maar nog niet in de huidige tijd haalbaar. Wellicht in de toekomst…”

Regenwater opslaan

Janssen vervolgt zijn verhaal: “We zullen voorlopig op een mechanische manier de wateroverlast en droogte te lijf moeten gaan. Door de klimaatverandering is de balans tussen nat en droog verstoord geraakt. Te veel water in een kort tijdsbestek, of te weinig water over een langere periode van hitte. We zullen die enorme plens water die telkens over ons heen komt moeten ‘bewaren’ voor periodes van droogte. Dat betekent dus dat we het water niet meer ‘rücksichtslos’ moeten afvoeren, maar moeten gaan bufferen. Dat vraagt om een kantelmoment in ons ‘riooldenken’.”

Bufferen en infiltreren zijn nu de enige mogelijkheden die in de praktijk gerealiseerd kunnen worden. “Dat begint al bij je eigen huis, waar meer groen en minder tegels of beton al een bijdrage kunnen leveren. Toch is dat een druppel op de gloeiende plaat”, oppert Janssen. “De extremen nemen naar verwachting alleen maar toe. Dat vraagt om regelbare opslagbassins en begint bij het zo optimaal mogelijk benutten van ons bestaande rioleringsstelsel. Onderhoud is het sleutelwoord, voorkomen van verstoppingen door straatvuil en bladeren, zorg dat lucht uit buizen kan ontsnappen. Een luchtbel die niet weg kan, functioneert als een afsluiter. Houdt de afwaterpunten -kolken en goten- goed schoon. Installeer voldoende pompputten op de cruciale plekken, zodat deze het overtollige water naar grotere buizen of bufferputten kunnen pompen. Daar kan het water dan tijdelijk worden opgeslagen.”

Zorg dat de kwaliteit van het opgeslagen water goed is en blijft

Met het opslaan van hemelwater alleen ben je er nog niet, leren we. Janssen legt uit: “In principe is hemelwater vervuild. Het neemt namelijk straatvuil en olie mee. Daarom is het belangrijk om het gebufferde water ook te zuiveren van vaste delen en olieachtige substanties, zodat het direct klaar is voor gebruik, wanneer er droogte dreigt.”

Putdeksels voorzien van ontluchtings-mogelijkheden

Een bekend probleem bij wateroverlast is dat putdeksels de vrije loop krijgen bij overdruk vanuit de riolering. Levensgevaarlijk, is de mening van Janssen. “Je ziet de opening van het riool niet en weet ook niet waar de deksel ligt. Daarom moeten deksels een ontluchtingsinrichting krijgen, dan kan de lucht uit het riool. Door de deksel aan de rand te borgen blijft deze vervolgens op de juiste plek. Dat zijn simpele maatregelen die in principe direct uitvoerbaar zijn en alvast veel leed voorkomen en overlast beperken.”

Hoe een goed afwateringssysteem met bufferopslag eruitziet, wil Janssen tot besluit graag toelichten in een speciaal daarvoor gemaakte serie afbeeldingen.

1: Ondergrondse buffertank voor duizenden m3 opslag.
2: Ondergrondse waterzuivering van het bufferwater. 
3 en 4: Distributie regenwater vanuit bufferopslag via regelkleppen en pompsystemen naar gebruikers. 
5: Aangepaste straatkolken voor regenwaterafvoer (onder) snelweg, zeer eenvoudig en energieloos.
6: Kolk voor regenwater, grote vrije doorlaat met vuilvanger. 
7: Rioolontlastklep, putdeksel kan niet weg bij opstuikend water en ontlast de riooldruk.

WATERQUEST 2019

neringbogel_3_straatdeksels
Lees het gehele artikel

In de zesde editie van 2018 van dit blad, stond de prijsvraag die Nering Bögel heeft uitgeschreven, voor het eerst in de publiciteit. Nog vóór de officiële lancering op de Infratech, zijn de eerste inschrijvingen al binnen. 

Aan het woord is Richard Janssen, eigenaar van Nering Bögel. “Ja, fantastisch toch? Het is een nóg hotter item dan we al dachten. We hebben overweldigende reacties ontvangen, studenten van verschillende nationaliteiten hebben zich al aangemeld, maar ook een investeerder en een projectontwikkelaar. En dan is er nog een gemeente die graag wil aansluiten bij de denktank om mee te luisteren naar alle ideeën die hier gaan ontstaan. We hebben zelfs de vraag vanuit een overheidsorgaan gehad of we op termijn misschien ook een denktank voor energie gaan opstarten.”

WATERQUEST 2019

Stand Nering Bögel op de Infratech 2019.

Droge voeten Nederland
Hoewel Nederland wereldwijd bekend staat om haar watermanagement, is het temmen van de zee niet genoeg om onze voeten droog te houden. Door het klimaatprobleem zorgen regenbuien voor veel overlast. Wanneer overlast overgaat in ontwrichting van de bestaande infrastructuur en hele woonwijken, winkelgebieden en industrieterreinen overstromen, is de schade enorm. Het afwateren van regenwater is dan ook zeker zo belangrijk en daar is Nering Bögel dé expert in. Richard: “Het succesvol lokaal oplossen van wateroverlast doen we al heel lang. Maar er zijn inmiddels zoveel signalen die we niet langer kunnen negeren; klimaatdeskundigen voorzien een toename van zowel de frequentie als de heftigheid van buien, met alle gevolgen van dien. Dus kijken wij nu naar het grotere plaatje. Het is noodzakelijk om betere voorspellingen van waterhoogtes in rivieren te kunnen doen. Daarnaast zullen we aan de slag moeten met een hydrologische infrastructuur, kunstmatig bufferen en natuurlijke infiltratie. Allerlei maatregelen om overstromingen te voorkomen.” 

Omdat er voor dit vraagstuk nog geen pasklaar antwoord is, zoekt Nering Bögel naar creatieve ideeën om een aanzet te geven tot haalbare modellen. En precies dáár is deze prijsvraag voor bedoeld. ‘Droge voeten’ is echt een uitdaging voor de jonge generatie aankomende wetenschappers watermanagement en civiele techniek. “Zij weten hoe ze modellen moeten maken en kunnen effecten doorrekenen. We hebben studenten nodig die nog niet geconditioneerd zijn en dus niet traditioneel of commercieel denken”, aldus Richard.

WATERQUEST 2019

Volume buffering: grote diameters, eenvoudig te plaatsen. Kunnen zware verkeerlast dragen zonder extra voorzieningen.

Denktank als onderneming
“We proberen echt een groep samen te stellen die wars is van alles en creatief op zoek gaat naar het fundament van de oplossing. Studenten die in hart en ziel graag iets willen toevoegen (als ondernemer) maar wel snakken naar geestelijke vrijheid. Ik ben ervan overtuigd dat zo’n groep een succes kan gaan worden als ze maar durven door te zetten”, vervolgt Richard. “Deze studenten gaan aan de slag met de vraag: zijn er naast de technische maatregelen om het water te beheersen ook mogelijkheden om fysiek meer ruimte voor water te creëren? Ons plan is om de overheid en de bedrijfssector te bedienen met oplossingen voor wateroverlast. De studenten blijven de denktank en eigenaar van het idee: zij mogen proberen en pionieren en Nering Bögel biedt de ervaring en faciliteert de onderneming. Op deze manier mensen te stimuleren en ze een toekomstperspectief te geven, vind ik geweldig. Er verdwijnt veel teveel talent in grote gebouwen en goede ideeën in bureauladen. Dat willen we hiermee proberen te doorbreken. Ik hoop dat andere topbedrijven dit ook gaan doen… dan gaan we pas écht gebruikmaken van talent!”

WATERQUEST 2019

Nering Bögel toont slimme innovaties op de Infratech: diepe betonnen goten voor afvoer van regenwater en met forse opslagcapaciteit.

Infratech 2019
“Op de Infratech hebben wij naast de lancering van de WATERQUEST ook producten laten zien die karakteristiek zijn voor oplossingen van vandaag de dag. Oplossingen om lokaal wateroverlast te beheersen. Mooi zijn de ontwikkelingen om regenwater meteen te zuiveren zodra het water wordt weggevoerd (NeboPur). Deze producten zijn heel herkenbaar en bepalen deels het straatbeeld. Nieuw zijn de buizen voor wateropslag/beheer. Ondanks de grote diameters zijn ze heel eenvoudig te plaatsen en kunnen ze, door hun ronde vorm, zware verkeerlast dragen zonder extra voorzieningen. Ook eenvoudige inspectie, reiniging en metingen zijn belangrijke voordelen van deze buizen ten opzichte van de huidige bestaande opslagproducten in de markt. Ook nieuw zijn de diepe betonnen goten, die niet alleen zorgen voor afvoer van regenwater maar ook een forse opslagcapaciteit hebben. Zo waren er weer vele slimme innovaties te zien op de Infratech”, besluit Richard. 

WATERQUEST 2019

NeboPur: transport en zuivering van regenwater.


Denk mee, doe mee, ding mee
Denk mee aan oplossingen voor het regenwaterprobleem. Help mee om ook de volgende generatie droge voeten te laten behouden. Schrijf je in, er staat een aantrekkelijke prijzenpot klaar! 

Prof. Dr. Ir. Nick van de Giesen jureert.