Tagarchief: ProRail

Op weg naar een toekomstbestendig en duurzaam spoor met circulaire bovenbouwvernieuwing

Industriesporen_Terneuzen
Lees het gehele artikel

Bijdragen aan een duurzame samenleving, onder andere door meer mensen in staat te stellen om voor de trein te kiezen. Het is een van de ambities van ProRail. De verwachting is dat het aantal treinreizigers de komende jaren flink zal groeien. Om te voldoen aan deze verhoogde vraag naar spoorcapaciteit en de toekomstbestendigheid te kunnen garanderen, wordt het spoor de komende jaren op veel locaties grondig aangepakt. Onderdeel hiervan zijn de benodigde bovenbouw vernieuwingen (BBV’s). Een technische uitdaging waarbij ook nog aan duurzaamheid te winnen valt.

Klassieke BBV

Bij BBV’s wordt op een locatie de volledige bovenbouw vernieuwd. De bovenbouw van het spoor betreft de spoorstaven, dwarsliggers en ballast. Vanuit vigerende regelgeving (OVS00056-5.1 en – 6.1) gelden tal van eisen die gaan over toe te passen spoorstaafkwaliteiten en –typen, type dwarsliggers en toe te passen dikten voor het ballastbed. Bij een ‘standaard’ BBV worden, conform deze regelgeving, de ontwerpen en andere benodigde documenten/plannen die nodig zijn om het werk daadwerkelijk uit te voeren opgesteld. Afhankelijk van het project vult Iv-Infra hiervoor de rol in van uitvoeringsbegeleider om ProRail te ondersteunen en van advies te voorzien bij de beoordeling van de door de aannemer opgestelde documenten, plannen en ontwerpen. Anderzijds kan Iv-Infra als erkend ingenieursbureau ook ondersteuning bieden aan de aannemer bij het opstellen van de benodigde documenten, plannen en ontwerpen. 

Klassieke BBV op de Waalhaven.

Duurzame BBV Zeeland en West-Brabant

ProRail heeft de ambitie om steeds duurzamer en circulair te werken. Om invulling aan deze ambitie te geven is het ‘pioniersproject’ circulaire BBV West-Brabant en Zeeland opgestart. Binnen deze BBV zal op vier locaties, met industriesporen die minder frequent bereden worden, het spoor ‘vernieuwd’ worden met hergebruikt materiaal. Het doel is om zo weinig mogelijk nieuw materiaal en onderdelen in te brengen en in plaats daarvan vrijkomend materiaal uit andere BBV’s slim te hergebruiken. Daarnaast moet het project als voorbeeld dienen voor toekomstige BBV’s. 

Dit klinkt misschien simpel, gewoon gebruikt materiaal terugplaatsen en klaar is Kees. Maar het is ook van belang dat het spoor veilig blijft, en de restlevensduur moet voldoende zijn zodat hergebruik daadwerkelijk rendabel is. Zodoende is kritisch gekeken naar de huidige regelgeving die geldt bij een BBV en of er onderbouwd en verantwoord van die regelgeving afgeweken kan worden. Na afstemming met de vakspecialisten van ProRail is een reeks maatregelen vastgesteld om aan de duurzame ambities te voldoen.

Een greep uit de toegepaste maatregelen

Voor het hergebruiken van bovenbouw materiaal (BBM) zijn eisen voorgeschreven in de richtlijn RLN00412 van ProRail. Het grootste probleem met deze richtlijn is dat de gehanteerde voorwaarden te streng zijn voor de industriesporen waar deze BBV betrekking op heeft. Door het veel lagere aantal treinbewegingen en de lagere baanvaksnelheden, vergeleken met de doorgaande sporen die je op de hoofdbaan vindt, ligt de slijtagesnelheid van het ijzerwerk (spoorstaven en wisseldelen) veel lager. Om tot een acceptabele restlevensduur te komen kan nog gebruik worden gemaakt van spoorstaven en wisseldelen die meer slijtage hebben dan de RLN00412 toestaat. De marge voor hergebruik is op deze sporen dus groter. Een gedeelte van de spoorstaven en wisseldelen dat vrijkomt bij een standaard BBV zal dan ook nog prima hergebruikt kunnen worden op locaties waar minder treinbewegingen zijn.

Hetzelfde principe geldt voor vrijkomende dwarsliggers. Als er geen gebreken worden geconstateerd is een dwarsligger prima te hergebruiken. Ook is het niet nodig om altijd een zwaar type dwarsligger (zoals de 14-0XX liggers) toe te passen. Door het lagere aantal treinbewegingen kan in veel gevallen afgeschaald worden naar een lichter type liggers zoals de NS90 of duoblokken. Op deze manier is de hoeveelheid nieuw beton die wordt ingebracht lager, deels ook omdat de beschikbaarheid van gebruikte NS90 en duoblokken groter is. 

Vanwege het kleine aantal treinbewegingen op de industriesporen in dit pilotproject volstaat het om een dunner ballastbed aan te leggen. Daarnaast kan de bestaande ballast gezeefd worden, om vervolgens alleen de kleine fractie (< 22 mm) af te voeren. Ook hier is een ruimere marge voor hergebruik genomen ten opzichte van de vigerende regelgeving. Hier door hoeft minder nieuwe ballast aangevoerd te worden. 

Om hergebruikt materiaal te kunnen toepassen, zal dit verzameld en waar nodig opgeknapt moeten worden. Momenteel worden vanuit verschillende BBV’s in de omgeving van Zeeland en West-Brabant materialen verzameld en opgeslagen op een zogenaamde ‘materialenhub’. 

Ten slotte is gekeken om andersoortige materialen toe te passen. Zo wordt voor de schouwpaden gebruik gemaakt van olivijn (een mineraal dat CO2 opneemt) in plaats van het gebruikelijke porfier. Ook wordt op een aantal sporen een alternatieve dwarsligger van zwavelbeton toegepast, welke een lagere milieu-impact heeft dan cementbeton. 

Uitsnede van een getoetst legplan.

Rol Iv-Infra

Bij de circulaire BBV in Zeeland en West-Brabant is Iv-Infra betrokken als uitvoeringsbegeleiding. Echter gezien het afwijkende karakter van deze BBV is ook de rol van uitvoeringsbegeleider anders. Naast het voorzien van advies bij de beoordeling van de door de aannemer opgestelde documenten, zal ook veel meer op constructieve wijze meegedacht moeten worden aan de invulling van deze plannen. Het resultaat is dat een veel meer geïntegreerd team ontstaat dat is opgebouwd uit zowel aannemer, ProRail, uitvoeringbegeleiding en aanvullende externe adviseurs. In plaats van het slechts toetsen van plannen zal je juist in gesprek moeten met de aannemer en ProRail om samen tot een acceptabele invulling te komen, waarbij ook de duurzame ambities worden behaald. 

Nu alle plannen, ontwerpen en benodigde documenten (met daarin de duurzame maatregelen verwerkt) zijn afgerond, zal de circulaire BBV Zeeland en West-Brabant in 2022 in uitvoering gaan.     

Veilig oversteken tussen Diemen-Noord en Diemen-Centrum

Lees het gehele artikel

Het wordt een stuk veiliger in Diemen. De combinatie Mobilis-Hegeman realiseert daar in opdracht van ProRail de spooronderdoorgang Ouddiemerlaan. De huidige spoorwegovergang op de Ouddiemerlaan zorgt al jaren voor gevaarlijke situaties en oponthoud. Met de aanleg van de spooronderdoorgang ontstaat er een veilige situatie voor zowel snel als langzaam verkeer. 

Dennis Nijhof van Mobilis, Technisch Manager bij het project Ouddiemerlaan. 

De bestaande weg wikkelt namelijk niet alleen verkeer af, maar heeft ook een functie als transfer voor reizigers van station Diemen. Met twee perrons die in bajonetligging schuin tegenover elkaar liggen, verbonden met een overweg, vormt de overweg een cruciaal punt voor het station. “Reizigers wachten nu regelmatig voor een gesloten overweg. Ook kunnen hier onveilige situaties ontstaan met een aanrijding met trein tot gevolg.”, zegt Dennis Nijhof van Mobilis, Technisch Manager bij het project Ouddiemerlaan. “Maar aan die situatie komt nu een eind.” We spreken hem over de voortgang van het project.

Ruimte maken

De voormalige Ouddiemerlaan is ter plaatse 70 meter verplaatst, inclusief de overweg. “Daarmee is ruimte gecreëerd voor de bouw van de nieuwe onderdoorgang”, schetst Dennis. “Nu de verplaatsing een feit is, zijn we bezig met het zetten van de damwanden. Dit allemaal ter voorbereiding van de werkzaamheden die in week 38 gepland staan, dan wordt het spoordek ingereden.” De trein zal uiteindelijk tweespoors over de onderdoorgang gaan. Op een voorbouwlocatie wordt ten tijde van dit interview gewerkt aan het brugdek, dat met speciaal materieel van Mammoet wordt  ingereden.

Dennis: “Nu de verplaatsing een feit is, zijn we bezig met het zetten van de damwanden.”

Kabels en leidingen

Ter plaatse van de nieuw te realiseren onderdoorgang zijn veel kabels en leidingen aanwezig. Dennis: “We hebben veel proefsleuven gegraven en KLIC-meldingen gedaan. Alle kabels en leidingen zijn verwijderd of in de voorfase door de opdrachtgever omgelegd, wel dienen we zorgvuldig rekening te houden met een leiding van het warmtenet direct naast de bouwkuip.” De combinatie is ook verantwoordelijk voor het ontwerp van dit project. “Het referentieontwerp gemaakt door de opdrachtgever en de gemeente hebben we uitgewerkt naar een VO (voorlopig ontwerp), een DO (definitief ontwerp) dat nu nagenoeg is afgerond en een UO (uitvoeringsontwerp) voor de werkzaamheden die nu actueel zijn.”

De tweede buitendienststelling in volle gang.

Veiliger en leefbaarder

Belangrijk in het ontwerp is dat de omgeving niet alleen veiliger wordt, maar ook leefbaarder. “Het ontwerp, gebaseerd op het vormgevingsplan van de architect en de gemeente, kenmerkt zich door vloeiende lijnen, die het spoordek, de perrons en de omgeving met elkaar verbinden. Om een sociaal veilige, aantrekkelijke en open onderdoorgang te krijgen, wordt naast het fiets- en voetpad een talud aangebracht, waardoor de tunnel aanzienlijk breder wordt. Alles wordt hoogwaardig afgewerkt, met wanden voorzien van steenstrips en een houten balustrade. Beide zijden van het spoordek worden voorzien van een voetgangersbrug met houten leuning. Op het plein komt mooie klinkerbestrating en bijpassend straatmeubilair.”

Innovatie inbegrepen

De combinatie heeft netjes, efficiënt en veilig werken hoog in het vaandel staan, met oog voor de omgeving. Binnen de werkwijze is altijd ruimte voor innovatie, dit zien we terug in de toepassing van geopolymeerbeton. “We hebben al eerder ervaring opgedaan met innovatieve geopolymeerbeton bij spooronderdoorgang Vennewatersweg te Heiloo. Dit project mag je zien als een logische kennis-verbredende vervolgstap daarop. Ditmaal wordt namelijk een volledige moot (gewapende vloer- en wandcombinatie als de hoofddraagconstructie) uitgevoerd in geopolymeerbeton, waardoor bij een technisch equivalente prestatie het CO2-emissieprofiel ruim 50% gunstiger scoort dan de traditionele cementbeton-oplossing. Dit betreft de eerste moot van de bakconstructie , de rest wordt nog even in traditionele cementbeton uitgevoerd.”

Mobilis en Hegeman werken zij aan zij, als één team. Het project maakt deel uit van de tunnelalliantie projecten van ProRail. De combinatie heeft al ervaring binnen de alliantie opgedaan met o.a. de bouw van onderdoorgangen in Assen, Heiloo en Elst. “Alle projecten in deze alliantie hebben we gedaan met Hegeman. Als combinatie kunnen we lezen en schrijven met ProRail en de gemeente, de communicatie en samenwerking onderling is voortreffelijk”, zegt Dennis tot besluit.   

Fugro en Arcadis meten en analyseren perrons

ProRail-Nieuwsbericht
Lees het gehele artikel

Het raamcontract voor de stations in de gebieden Noord-West, Midden, Zuid-Holland Noord en Zuid-Holland Zuid duurt maximaal acht jaar. 

Fugro is in dit project verantwoordelijk voor het meten van sporen en perrons op voornoemde stations. Door middel van laserscanning wordt nauwkeurig een drie-dimensionale (3D) puntenwolk van het station gemaakt, waaruit alle metingen van relevante objecten in één keer tegelijkertijd uitgevoerd worden. Extra objecten kunnen altijd op een later tijdstip vanuit de 3D puntenwolk gemodelleerd worden, zonder opnieuw te hoeven meten. Arcadis zorgt voor de analyse van de meetdata en het advies voor aanpassingen aan het spoor of het perron. 

Fugro werkt samen met ProRail en partner Arcadis in één geografisch datamodel. Dat is niet alleen transparant, maar ook effectief omdat alle wijzigingen in één keer overal zichtbaar zijn en worden doorgerekend.

Specialist in spoorgerelateerd funderingswerk ingezet bij herstel talud Wormerveer

Lees het gehele artikel

Zo ook bij dit project in Wormerveer, waar Kandt op een lastig te bereiken locatie over een lengte van 150 meter een stalen damwandscherm heeft aangebracht. In opdracht van hoofdaannemer K_Dekker bouw &infra is voor ProRail het baanlichaam en talud naast het spoor hersteld en stabiel gemaakt, waarna het spoor weer in gebruik is genomen.

“Op zich is het aanbrengen van de damwand regulier werk voor ons bedrijf”, zegt Bastiaan Verheul, projectleider bij Kandt. “Maar hier is het toch net even iets anders dan anders. De beperkte ruimte buiten de spoorstrook, het feit dat de werklocatie uitsluitend te bereiken is via het spoor en de tijdsdruk van de geplande buitendienststelling maken het uitdagend. Maar onze aanpak, kennis en expertise in combinatie met ons specifieke machinepark sluiten daar naadloos op aan.”

De KSC926 kon met eigen materieel over het spoor op de werklocatie komen.

Een goede voorbereiding is het halve werk

“Elk project is uniek qua situatie, complexiteit en uitdagingen. Maar altijd bieden wij een passende oplossing. Een goede voorbereiding is daarbij essentieel”, vervolgt Verheul. “In de aanbestedingsfase hebben we meegedacht over de wijze waarop dit project het beste aangepakt zou kunnen worden. Door vroegtijdig de risico’s in beeld te brengen en mee te denken in oplossingen, doe je daar je voordeel mee in een later stadium van het proces.” Dus werd de locatie zorgvuldig in beeld gebracht, zijn er goed doordachte plannen gemaakt, is er een werklocatie opgebouwd en het logistieke deel eromheen uitgewerkt. “Vooral daar zat een uitdaging”, zegt Verheul. “Daar komt onze ervaring in spoorwerken goed van pas.”

Alles via het spoor

“Gedurende de periode voorafgaand aan de buitendienststelling, zijn zowel hoofdaannemer K_Dekker, als het team van Kandt volop bezig geweest om de voorbereidende werkzaamheden te treffen. Op 900 meter afstand uit de werklocatie is bij een bestaande overweg een inzetplaats gemaakt, waarvan de werklocatie over het spoor te bereiken was. De aan-/afvoerroute liep deels langs een reizigersperron van een station. Op de werklocatie was aan één zijde van de spoordijk een sloot met daarachter dichte bebouwing en aan de andere zijde van de spoordijk een weiland, wat niet bereikbaar was. Het benodigde materiaal en materieel is vanaf de inzetplaats in een treinvrije periode aangevoerd over het spoor. Daar hebben we eigen spoormaterieel voor beschikbaar.”

Het benodigde materiaal en materieel is over de verharde weg op de inzetplaats aangevoerd en over het spoor naar de werklocatie gereden.

Veilig en vlot

De werkzaamheden hebben plaatsgevonden in een 104 uur durende buitendienststelling eind februari. “Dat klinkt als een relatief lange treinvrij periode”, zegt Verheul, “maar het is cruciaal dat de werkzaamheden van de verschillende disciplines die elkaar opvolgen, elkaar niet beïnvloeden. Dan vraag je best veel van mens en machine, als die zo lang achter elkaar door moeten werken. Ook het materieel moet hier op afgestemd zijn. De KSC926 van Kandt is een specifieke machine, die met eigen spoormaterieel van de inzetplaats naar de werklocatie vervoerd kon worden. “Ondanks de geringe fysieke ruimte en het steile talud, kon de damwand vlot, efficiënt en op een verantwoorde manier worden aangebracht.” Verheul geeft aan dat de goede onderlinge samenwerking heeft bijgedragen aan het eindresultaat. “Iedereen die op de werkplek actief was, van ProRail en hoofdaannemer K_Dekker tot de andere onderaannemers en stakeholders zoals kabel- en leidingbeheerder, de grondwerker en de bovenleidingploeg, hebben constructief samengewerkt. Ieder heeft vanuit zijn eigen specialisme de benodigde vakkennis ingebracht.” Verheul besluit: “Het is mooi om te zien hoe er tijdens een buitendienststelling een gezamenlijk doel wordt nagestreefd en de bereidwilligheid om elkaar te helpen groter is dan normaal. Zo kun je doen wat er gedaan moet worden binnen tijd en budget en kom je tot een mooi eindresultaat waar we met z’n allen trots op kunnen zijn.”     

Station Alkmaar Noord: toegankelijker en uiterst duurzaam

Foto 2 – Dekker kopiëren
Lees het gehele artikel

Met díe insteek startte de spoorwegbeheerder in samenwerking met onder meer NS en K_Dekker bouw & infra in 2015 met de aanpassing van negen stations. Momenteel wordt het ruim 40 jaar oude Station Alkmaar Noord stevig onder handen genomen. Wanneer de werkzaamheden conform planning in de zomer van dit jaar zijn afgerond, heeft het treinstation een complete en tegelijk duurzaam getinte metamorfose ondergaan.

ProRail wil reizen per trein in Nederland voor zo veel mogelijk mensen zo gemakkelijk mogelijk maken. “Om de stations toegankelijk te maken voor reizigers met een functiebeperking leggen we bijvoorbeeld gelijkvloerse perrons aan en wordt voorzien in trapleuningen met braille-informatie”, vertelt Lieke Rubers, binnen ProRail actief als projectmanager stations. “In 2022 moet minstens 90 procent van de reizigers zonder hulp de weg naar de stations kunnen vinden. De stip op de horizon is 2030. Dán moeten alle NS-stations voor iedereen zelfstandig toegankelijk zijn.” 

De nauwkeurige voorbereiding heeft ertoe geleid dat alles precies past.

Knipoog naar het Alkmaarse hoofdstation

Eén daarvan, het sterk verouderde Station Alkmaar Noord, is tot medio dit jaar het toneel van een grootschalige vernieuwing. Sterker nog, het aan de trajecten Amsterdam Centraal-Den Helder en Alkmaar-Hoorn gelegen treinstation wordt na een volledige afbraak compleet nieuw herbouwd. Dat alles gebeurt volgens tekening van het Amsterdamse architectenbureau VenhoevenCS, dat in een eerder stadium ook al het Centraal Station van Alkmaar ontwierp. De knipoog naar deze eerder gerealiseerde klus kan niet worden gemist, meent Rubers. “Het ontwerp van het Station Alkmaar Noord is gebaseerd op het Alkmaarse hoofdstation. En dat zie je onder meer terug in het materiaal- en kleurgebruik. Een en ander moet uitmonden in een modern treinstation dat voor elke reiziger optimaal toegankelijk is.” Om dat te bereiken, komen er nieuwe trappen, hellingbanen en twee glazen liften die de bereikbaarheid van de perrons zullen verbeteren. Tegelijk krijgen het stationsgebouw en de perrontunnel een open en transparante uitstraling. Zo worden er royale perronoverkappingen met daaronder glazen wachtruimtes gerealiseerd. Voorzieningen die de reiziger meer comfort en beschutting zullen bieden. Ook wordt er nieuw meubilair geplaatst en krijgt de tunnel onder het spoor een grondige opknapbeurt.

Duurzaamheid hoog in het vaandel

Inzetten op duurzaamheid staat bij ProRail hoog in het vaandel. Rondom de uitvoering van het project in Alkmaar Noord, waaraan de Gemeente Alkmaar een (financiële) bijdrage levert, blijkt dit andermaal. “Naast energiezuinige ledverlichting voor het stationsgebouw en de perrontunnels wordt op het dak voorzien in 170 zonnepanelen die ruim 90 procent van de benodigde energie gaan opwekken”, vertelt bouwmanager Esther Versteegh namens ProRail. “Een score die het stationsgebouw nagenoeg energieneutraal zal maken. Daarnaast wordt een groot deel van zowel het bouw- en sloopafval als de bestaande materialen opnieuw ingezet. De reststoffen die na sortering níet geschikt zijn voor een nieuwe ronde worden in een Afval Energie Centrale verwerkt. De hierbij vrijkomende warmte wordt gebruikt voor de verwarming van scholen, kassen en woonwijken.”

Op het piekmoment waren er zo’n zestig mensen tegelijk aan het werk, het gehele weekend in totaal zo’n 200.

Binnen de driehoek verloopt de samenwerking op rolletjes

Bij ProRail zijn ze erg enthousiast over de samenwerking met uitvoerder K_Dekker bouw & infra en de overige bouwteampartners en betrokkenen. “Op weg naar een betere toegankelijkheid van de stations trekken we alweer een aantal jaren met elkaar op”, aldus Versteegh. “We kennen elkaar dus goed en weten wat we aan elkaar hebben. Dat blijkt ook weer tijdens dit project. We hebben K_Dekker andermaal uitgedaagd om met een voorstel te komen dat in de volle breedte beantwoordt aan onze doelstellingen en ambities. En daar zijn ze wederom goed in geslaagd. Het partnership krijgt dan ook steeds meer body. Dat is mede de verdienste van Antea. Dit advies- en ingenieursbureau verzorgt niet alleen de toetsing van de bouwkundige ontwerpen en de uitvoeringsbegeleiding, het fungeert voor ons ook als adviseur en klankbord. Kortom, binnen de door K_Dekker, Antea en ProRail gevormde driehoek loopt de samenwerking op rolletjes. En wat ook telt: we leren alle drie elke dag weer van elkaar. Dat komt het projectverloop en het resultaat volop ten goede.”

Divers getint project 

De bouwkundige werkzaamheden die K_Dekker bouw & infra momenteel in Alkmaar uitvoert, passen perfect in de gevarieerde orderportefeuille van de vooruitstrevende en multidisciplinaire specialist. Op basis van het in 2015 met ProRail gesloten contract zorgt het vanuit Warmenhuizen en Amsterdam opererende bedrijf er ook in de kaasstad voor dat treinreizigers het station en de perrons zonder problemen kunnen bereiken. Rick Bleeker treedt namens K_Dekker op als projectleider. “De opdracht van ProRail was helder”, blikt hij terug. “Men wilde niet alleen een toegankelijk station, het bouwwerk diende ook een strak en open karakter te hebben. Die eisen hebben we geheel kunnen inwilligen, zowel wat betreft het gemaakte ontwerp als qua uitvoering. Tevens moest er flink worden ingezet op duurzaamheid, onder andere door het zo veel mogelijk recyclen van bestaande materialen en sloopafval. Ook dat is buitengewoon goed gelukt.”

Esther Versteegh (links) en Lieke Rubers van ProRail wilden dit moment natuurlijk niet missen!

Prefab

Het creatief vertalen van een architectonisch ontwerp naar een optimaal realisatieproces en een maakbaar, duurzaam resultaat is iets wat opdrachtgevers met een gerust hart aan K_Dekker bouw & infra kunnen overlaten.     

De veelzijdigheid, het ruime innovatief vermogen en het vakmanschap van het bedrijf vormen daarvoor een solide basis. Het zijn aspecten die naadloos zijn verbonden met de omarmde kernwaarden: samen, succes, vooruitstrevend, inspireren en trots. Ook in het geval van Station Alkmaar Noord, waar zowel bouwkundige als civieltechnische disciplines samenkomen, slaagt het bouw- en infrabedrijf met glans. “Samen met onze partners hebben we bekeken hoe we de opdracht zo snel en efficiënt mogelijk en met een minimale overlast voor omgeving en treinverkeer konden uitvoeren”, zegt Bleeker. “Die aanpak heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat we de vier overkappende luifels, elk 22 bij 8 meter groot, in goed overleg met de Gemeente Alkmaar helemaal prefab hebben gemaakt op de parkeerplaats naast het station. Alles zit er op en aan: het staalwerk, het zetwerk, de houten latten, de beveiligingscamera’s en de verlichting. Kortom, ze zijn compleet afgebouwd. En ook voor de productie van de liftputten zijn we voor prefabproductie gegaan. Daartoe hebben we speciaal voor dit project een betonfabriek gebouwd op onze werf in Krabbendam, gelegen op 15 minuten rijden van Alkmaar.”

Succesvolle samenwerking

Hoewel het gehele bouwproject bijna een vol jaar beslaat, zorgen het slim prefabriceren van de kappen naast het station én de vooraf geplande treinvrije periodes ervoor dat de gehele fysieke uitvoering slechts zo’n twintig weken in beslag neemt. Het hoogtepunt hiervan vormde de montage van de perronoverkapping, een actiepunt dat eind jongstleden maart kon worden afgevinkt. De relatief korte productieperiode neemt echter niet weg dat de bouw van het station voor K_Dekker geen uitdagingen met zich meebracht. Integendeel. “Tijdens het sloopwerk, de plaatsing van de damwanden voor de liftkuipen en het monteren van de overkappende luifels konden er op het station geen treinen rijden en gold er een vooraf vastgestelde buitendienststelling. Voor ons betekende dit dat we deze werkzaamheden in een zeer korte periode moesten afronden. Dat zorgde voor behoorlijk wat tijdsdruk. Maar we hebben het allemaal netjes gered”, aldus een trotse Bleeker. “Iets waar zowel de uitmuntende samenwerking met ProRail en de Gemeente Alkmaar als het wederzijdse vertrouwen zeker aan heeft bijgedragen.” 

Benieuwd naar de voortgang van de bouw van Station Alkmaar Noord? Volg dan de livestream via https://live.netcamviewer.nl/ProRail-Station-Alkmaar-Noord/1161

De veelzijdige bouwer

Bouwen geldt als de tweede natuur van K_Dekker bouw & infra. En aanpakken zit er sinds de oprichting in 1963 in het DNA. Het zijn karaktertrekken die je terugziet in elk project dat het vanuit Warmenhuizen en Amsterdam opererende bedrijf realiseert. K_Dekker mag zich dan ook met recht betitelen als ‘de veelzijdige bouwer’. Door innovatiedrift en vakmanschap te verbinden met een no-nonsense werkmentaliteit en een flinke dosis creativiteit weet de bouw- en infraspecialist telkens weer te verrassen met pareltjes van projecten. Prachtresultaten die zowel de opdrachtgever als de vakmensen van K_Dekker zélf met trots vervullen.

Van duiker tot nieuw station

Nr1_PHS_MG_9537_bewerkt kopiëren
Lees het gehele artikel

Met het Programma Hoogfrequent Spoor Rijswijk – Rotterdam maakt ProRail het spoor geschikt om meer treinen te laten rijden. Op het 5,8 kilometer lange traject zijn hiervoor tientallen aanpassingen nodig. Van nieuw station tot spoorbrug: Antea Group is verantwoordelijk voor het ontwerp van twintig constructies én het baan- & spoorontwerp. Aan ontwerpleider Koen van Gelder om dit te begeleiden: ‘Je schaakt soms op twintig borden tegelijk.’ 

Koen van Gelder, ontwerpleider.

“Een ontwerpproject op Champions League niveau”, blikt Koen van Gelder terug op de afgelopen twee jaar. In 2019 kreeg Antea Group de vraag om twintig constructies te ontwerpen voor het Programma Hoogfrequent Spoor. Een ontwerppakket waar alles in zit: van eenvoudig duikertje tot het ontwerp van het meest energiezuinige station van Nederland: Delft Campus. Koen: “Met drie ontwerpteams hebben wij in anderhalf jaar tijd al die constructies, en later ook het baan- en spoorontwerp, van voorlopig naar uitvoeringsontwerp gebracht.”

Op het traject Den Haag-Rotterdam gaan zelfs acht intercity’s en zes sprinters rijden.

Aanvoerder én verbinder

De ontwerpleider is aanvoerder én verbindingsspeler in dit proces. Koen: “Het is mijn taak om ervoor te zorgen dat constructeurs en ontwerpers hun werk kunnen doen, dat duidelijk is welke afwegingen er worden gemaakt en hoe ze verder moeten. Dit betekent dat je continu in gesprek bent met opdrachtgevers, uitvoerende partijen en stakeholders. Welke ontwerpkeuzes maak je, hoe faseer je de bouw en hoe kom je tot een ontwerp waarmee iedereen verder kan?”

Eén van de grote uitdagingen is om alle raakvlakken mee te nemen. “Dit is schaken op twintig borden tegelijk”, vertelt Koen. Neem het ontwerp voor de 250 meter lange onderdoorgang bij Rijswijk. “Je schuift bij het waterschap aan om na te denken hoe je de afwatering een plek geeft in het ontwerp. Je maakt met de aannemer keuzes over hoe je de aanleg van de bouwkuip én de voorbelasting van het spoor veilig combineert. Maar je zit net zo goed met de architect om tafel om de tunneldetaillering door te spreken: hoe integreer je leuningen, de pompkeldertoegang en het tegelwerk?”

Onderdoorgang in aanbouw.

De factor tijd

Wat dit proces bemoeilijkt is de factor tijd. Koen: “Het ontwerp van constructies zit voorin het proces zodat je op tijd vergunningen kunt aanvragen. Wij zijn hierdoor soms al maanden bezig met een ontwerp, terwijl andere partijen niet zo ver zijn.” Dan kan het gebeuren dat het tunnelontwerp niet naadloos aansluit op bijvoorbeeld de bovenleidingen. “Deze conflicten moet je vroeg in beeld hebben zodat je ze met elkaar kunt oplossen. Een kwestie van continu scherp blijven, kritisch meekijken, goed communiceren en meebewegen.”

Ondanks dat twintig kunstwerken een eigen dynamiek volgen, kregen de ontwerpers en constructeurs van Antea Group het voor elkaar om alle ontwerpen binnen de planning rond te krijgen. De goede inhoudelijke samenwerking met ProRail en Strukton hielp hierbij. “Het is fijn werken wanneer je veel vertrouwen krijgt.” Nu een groot deel van de ontwerpen in de uitvoeringsfase zit, is de hoofdmoot van het werk geklaard. Koen: “We zijn nu bezig met de site-engineering: ervoor zorgen dat aanvullende vragen of wijzigingen worden meegenomen.”

Station Delft Campus.

Overigens werd eind maart bekend dat er een mooi vervolg komt. Antea Group kreeg de opdracht om een belangrijke rol te spelen bij de afbouw van de twee eerder aangelegde tunnelbuizen onder station Delft. Koen: “Prachtig dat wij ook bij het slotakkoord betrokken zijn. We zijn oprecht trots dat ons denk- en rekenwerk bijdraagt aan een treinverbinding van wereldklasse.” 

Aanpassingen

Op de trajecten van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer rijden minstens zes intercity’s en nog eens zes sprinters. Op het traject Den Haag-Rotterdam gaan zelfs acht intercity’s en zes sprinters rijden. Om dit mogelijk te maken moeten er tientallen aanpassingen worden gedaan. Het project zal eind 2024 worden afgerond.

Hoe moeilijk kan het zijn?

Drempeloze-in-en-uitstap
Lees het gehele artikel

ProRail vindt dat alle Nederlanders zelfstandig moeten kunnen reizen, ook mensen met een functiebeperking. Daarom wil ProRail dat in 2030 alle stations voor iedereen toegankelijk zijn. De komende jaren wordt grootschalig onderhoud gecombineerd met maatregelen om obstakels voor een treinreis weg te nemen. ProRail heeft hiervoor een raamovereenkomst opgesteld en de sector Spoor van Iv-Infra maakt hier deel van uit. De komende jaren zullen vanuit deze raamovereenkomst tientallen perronvernieuwingen uitgevoerd worden.

Perronvernieuwing

Bij grootschalig onderhoud, in de vorm van perronvernieuwing, wordt onder andere gedacht aan het stellen van keerwanden en de bestrating van het perron. De reactie ‘hoe moeilijk kan dat zijn?’ hebben we dan ook al vaker gehoord. Dat er wel wat meer bij komt kijken, leggen we graag uit.

Er zijn 404 stations in Nederland en daarnaast zijn er enkele stations die alleen worden gebruikt voor speciale gelegenheden,  zoals station Rotterdam Stadion. Om zelfstandig te kunnen reizen moeten er diverse maatregelen genomen worden, zoals gelijkvloerse perrons en trapleuningen met braille-informatie. Ook moeten stationsvoorzieningen, zoals toiletten, door iedereen veilig en zelfstandig gebruikt kunnen worden. Er zijn twee maatregelen, die worden meegenomen tijdens de perronvernieuwingen, die eruit springen. Ten eerste het realiseren van een drempelloze in- en uitstap van de trein: de P76 norm. Deze norm houdt onder andere in dat perrons 76 centimeter hoog moeten zijn. De tweede maatregel is het toegankelijk maken van perrons door middel van hellingbanen. Tijdens de perronvernieuwingen worden ook andere maatregelen meegenomen, zoals het vernieuwen en/of aanbrengen van de ribbelige geleidelijnen, veiligheids- en perronrandmarkeringen, outillage, omroepinstallaties en verlichting. Alle maatregelen hebben hun eigen voorschriften met bijbehorende eisen. Dit vergt een goede voorbereiding en een goed ontwerp. Een integraal ontwerp is hierbij van belang vanwege de raakvlakken tussen de verschillende systemen. 

Jargon en certificering

Net als binnen diverse andere branches is er bij werken rondom en aan het spoor sprake van jargon, afkorting van begrippen, bedrijfsvoorschriften, productspecificaties, certificeringen en noem maar op. Als erkend ingenieursbureau heeft Iv-Infra toegang tot de RailinfraCatalogus van ProRail waar honderden van deze bedrijfsvoorschriften en productspecificaties beschreven staan. Voordat het ontwerp gemaakt wordt, moeten alle relevante voorschriften en eisen in beeld worden gebracht. Ook om verificatie en validatie toe te kunnen passen. 

Ontwerpvoorschrift

In ‘OVS00067 Ontwerpvoorschrift perrons’ staat beschreven dat een perron kan worden gebouwd als op zichzelf staand bouwwerk of geïntegreerd in een kunstwerk. Voorbeelden van perrons die zijn geïntegreerd in een kunstwerk zijn onder andere het spoorviaduct van station Voorburg, station Best in spoortunnel Best en station Barendrecht in de bovengrondse tunnel (Kap van Barendrecht).

Perrons hebben een verdiepte, verhoogde of gelijke ligging met de omgeving. De opbouw van een perron is afhankelijk van de locatie en vooral van de stabiliteit van de ondergrond. Meestal zijn ze gebouwd als zandperron. Dat wil zeggen dat een perron over de volledige lengte en kopse einden is opgebouwd uit betonnen keerwanden. Ze zijn gevuld met zand en de vloer is afgewerkt met betontegels en/of betonnen vloerelementen. Bij een zettingsgevoelige locatie is een perronconstructie opgebouwd met lichte materialen, zoals EPS (piepschuim). De raamovereenkomst geldt hoofdzakelijk voor grootschalig onderhoud aan zandperrons, die zijn omsloten met de betonnen perronkeerwanden.

Perronkeerwanden

Voor het zetten van perronkeerwanden is het van belang de huidige situatie van het spoor, perron en eventuele dwangpunten inzichtelijk te krijgen. Daarom worden deze gescand volgens RLN00296. Op basis van de inmeting wordt gekeken naar optimalisatie van het alignement. Een alignement is een op basis van eisen uit OVS00056-4.1 bepaalde wiskundige beschrijving van de theoretische ligging van het spoor. De werkelijke ligging wijkt hier vrijwel altijd van af. Afhankelijk van de status van een alignement zijn er verschillende alignementen die als basis kunnen dienen voor de perronhoogte en -afstand, namelijk PVS-tracé, doeltracé, nul-tracé, projectdoeltracé en een verbeterd nul-tracé

Indien de draagkracht van de bestaande ondergrond goed is, worden de perronkeerwanden gesteld op een laag van 20 centimeter gestabiliseerd zand. Het uitzetten van de perronkeerwanden wordt gedaan op basis van de perronhoogte en –afstand. De perronhoogte is de hoogte van de perronrand: nominaal 760 mm +BS (bovenkant spoorstaaf). De perronafstand is de afstand van nominaal 1700 mm tussen de perronrand en het hart van het spoor. Bij perronsporen in een boog moet rekening worden gehouden met de nominale perronafstand tussen het hart van het spoor en de rand van het perron, deze moet worden vermeerderd of verminderd met een breedtetoeslag. Deze toeslag is afhankelijk van de verkanting van het perronspoor. De perronafstand moet worden vermeerderd of verminderd wanneer het perron respectievelijk aan de binnenzijde of aan de buitenzijde van de boog is gesitueerd.

Oudere perrons

Bij oudere perrons staan perronkeerwanden vaak direct op de onderliggende zand- of grondlaag. Oudere perrons kunnen ook uit gemetselde keerwanden bestaan. Deze beginnen onderaan breed en lopen trapsgewijs naar boven. De bovenkant is afgewerkt met een afdeksloof of een gemetselde rollaag. Om de exacte opbouw van de gemetselde keerwand te bepalen dienen oude tekeningen te worden bekeken. Als dit niet de benodigde informatie oplevert, moet voorafgaand aan een buitendienststelling de gemetselde keerwand vrijgegraven worden. Een perron kan ook een monumentale status hebben. In dat geval moeten de mogelijkheden afgestemd worden met ProRail, Monumentenzorg en het bevoegd gezag.

Hellingbanen

Op een station zonder liften dienen hellingbanen te zijn. De perronvernieuwingen worden gecombineerd met het plaatsen, vernieuwen en aanpassen van hellingbanen volgens de huidige regelgeving. Een hellingbaan dient een helling te hebben van 1:20 of flauwer, met een rustplateau van minimaal 1,5 meter. De breedte van een hellingbaan moet minimaal 1,2 meter zijn en aan beide zijden worden voorzien van een dubbele buisleuning. Bij het aanpassen van een hellingbaan kan de perronindeling en/of perronlengte veranderen. Dit kan tot gevolg hebben dat treinlengteborden wellicht verplaatst moeten worden.

Buitendienststelling

De meeste werkzaamheden moeten volgens het Normenkader Veilig Werken in een buitendienststelling worden uitgevoerd. Door de relatief smalle perrons betekent dit dat de gehele perronvernieuwing in een buitendienststelling moeten worden uitgevoerd. De reizigers hebben hierdoor weinig overlast van de werkzaamheden. Om de impact voor de reizigers zo klein mogelijk te houden duren de buitendienststellingen meestal (maar) een weekend. Dit vraagt een gedetailleerde planning en logistiek plan. Er mag niks tegenzitten in zo’n weekend.

Kortom: het werk zelf, het stellen van keerwanden en vervangen van perronbestrating, is misschien niet zo moeilijk, maar het werk vooraf…daar zit de uitdaging in!

Services, ervaring en expertise op het gebied van infrastructuur

ProRail-5D-plaat-drieluik-0.9-definitief
Lees het gehele artikel

Eén van de grootste IT- en business consulting firma’s ter wereld, CGI, ondersteunt ProRail bij de digitalisering van de bedrijfsprocessen en de datavoorziening die daarbij hoort. “Maar ook bij het in orde maken van de operationele backbone; de operationele informatievoorziening van de kernprocessen van een netwerkoperator”, vult Robert Voûte aan. Voûte is verantwoordelijk voor de koers en visie van CGI in Nederland op het gebied van geografische informatie, 3D (modelling), plaatsbepaling (binnen en buiten) en operationele beelden (Common Operational Pictures) met als specifiek aandachtsgebied de sector Transport (spoor, weg en water).

CGI opereert wereldwijd in circa 40 landen voor markten zoals de overheid, industrie, transport en logistiek. Voûte legt uit dat daar een nieuwe sector aan toe is gevoegd: vitale civiele infrastructuren. “Een hele boeiende sector, omdat we daar klanten bij elkaar hebben getrokken die normaal niet binnen één markt zitten. Toch hebben ze één overeenkomst: allemaal stellen ze hun netwerk ter beschikking en zijn daarmee stuk voor stuk infrastructuur beheerders.” Onder deze nieuwe sector bundelde CGI de volgende partijen: RWS met de netwerken asfalt en water, ProRail met het spoor en verder alle netbeheerders uit de stroom-, gas- en waterwereld. “Ze hebben een hoop overeenkomstige processen waarbij het belangrijk is dat het assetdatamanagement goed op orde is”, vult Voûte aan.

Digital Twin

De wereld van netbeheerder ProRail bevindt zich buiten en daar gebeurt veel. Het netwerk vervult op verschillende plaatsen tegelijkertijd allerlei taken. Metingen leveren digitale informatie op die ingewonnen, gezuiverd, gemodelleerd en gecombineerd wordt. Van die informatie kan een Digital Twin gegenereerd worden: een digitale representant van de werkelijke wereld. Maar het is meer dan dat. De Digital Twin representeert ook geplande/ontworpen en al verdwenen objecten. Daarmee dekt het de hele levenscyclus van de objectenstructuur en bijbehorende informatiehuishouding af. Bovendien maakt gebruik van het netwerk onderdeel uit van de 5D wereld van ProRail. Voûte: “5D is een combinatie van 3D locatie gebonden informatie met een tijdsregistratie en het detailniveau (level of detail) van het product. Dit dient weer als basis voor de informatiesystemen waarmee ProRail zijn kernprocessen bestuurt.”

Partnership

Voûte concludeert dat men steeds meer gebruik gaat maken van de virtuele afspiegeling van de werkelijkheid en erop vertrouwt dat deze informatie beschikbaar is en een goed beeld van de toestand buiten geeft. “Tijdens alle fasen van de bedrijfsvoering is de digitale wereld het ankerpunt voor de besturing en bijsturing van de bedrijfsprocessen. Wij bij CGI snappen op detailniveau de bedrijfsprocessen van een netbeheerder. Wanneer digitalisering aan de orde van de dag is en kritische systemen niet uit mogen vallen, moet de organisatie en de aansturing ervan goed zijn. Door het hele proces samen te beleven, onze kennis en expertise te delen met de klant kom je samen tot optimale bedrijfsprocessen. Voûte besluit: “Onze mensen zijn enorm gedreven en ondersteunen de klant met jarenlange ervaring en expertise. Zo helpen we de klant -in dit geval ProRail- om de visie op de hele operatie vorm te geven vanuit de 5D-optiek.”

“Elke NABO heeft z’n eigen verhaal”

Lees het gehele artikel

Nederland hoort bij de wereldtop als het gaat om de veiligheid van overwegen. Toch gaat het bij Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO’s) nog regelmatig (bijna) mis. ProRail maakt daarom vaart met het afsluiten of ombouwen van deze onbewaakte spoorwegovergangen. Ingenieurs- en adviesbureau Antea Group heeft inmiddels twintig NABO-locaties in voorbereiding. 

De Niet Actief Beveiligde Overweg: je vindt ‘m vooral in het buitengebied; op plekken waar lokale en particuliere wegen het spoor kruisen. Vaak uitgerust met een Andreaskruis, maar niet beveiligd met spoorbomen, bellen en lichtsignalen. Overwegen waar je als weggebruiker ontzettend alert moet zijn, weet projectleider Björn Heijmer van Antea Group. “Mensen vergissen zich in de snelheid waarmee een trein voorbijraast, het zicht is vaak slecht.” Dit zorgt regelmatig voor levensgevaarlijke situaties; jaarlijks zijn er gemiddeld twee dodelijke ongevallen te betreuren op NABO’s. 

Het NABO-programma

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) gaf ProRail daarom de opdracht om 180 publiek toegankelijke NABO’s zo snel mogelijk op te heffen. In 2019 sloot ProRail 25 NABO’s. Voor 120 andere overwegen riep ProRail het NABO-programma in het leven. Dit heeft als doel om binnen vijf jaar een groot aantal NABO’s te sluiten: voor 50 overgangen komt een alternatief. Hiervoor ontwikkelde ProRail vier oplossingsrichtingen: een trap over het spoor, een onderdoorgang, een nieuwe ontsluitingsweg of een U-bak (die gebruikmaakt van een bestaande brug of viaduct). 

Antea Group werd door ProRail geselecteerd om voor vijftig NABO-locaties een ontwerp te maken, het aanbestedingsdossier op te stellen én de uitvoering te begeleiden. “We hebben nu zo’n twintig NABO’s in behandeling: het merendeel bestaat uit onderdoorgangen, trappen en ontsluitingswegen”, vertelt Heijmer. Dit betekent dat ProRail in de verkenningsfase met stakeholders in gesprek is geweest om het beste alternatief te kiezen. “Daarna komen wij in beeld. We voeren conditionerende onderzoeken uit, gaan met partijen in gesprek over de ontwerpdetails en maken een principe-ontwerp. Vervolgens stellen we het aanbestedingsdossier op.” 

Passen en meten

Elk NABO-traject is er één van passen en meten. Heijmer: “Een oplossing raakt lokale en particuliere belangen. Voetgangers, fietsers, agrariërs en recreanten: je wilt voor iedereen tot een passende oplossing komen.” Dit levert soms interessante gesprekken op. “Zo zijn we in Almen bezig met een NABO waar een ruiterpad overheen loopt. De eigenaar van de manege wil dit pad behouden. We ontwerpen daarom een onderdoorgang die het mogelijk maakt dat een ruiter, met z’n paard aan de hand, veilig kan passeren. Dat betekent wel dat je in het ontwerp rekening houdt met het gedrag van een paard. Een onderdoorgang waar straks geen paard doorheen wil, is natuurlijk geen optie.”

Daarnaast zijn er allerlei omgevingsfactoren van invloed op de oplossing. Heijmer: “In Oisterwijk sluiten we een NABO waarover een wandelpad loopt. We hebben een prachtige oplossing gevonden door verderop een U-bak onder een brug aan te leggen. Maar om het pad daar naartoe te brengen, moeten we het deels door een Natura2000-gebied aanleggen. Hiervoor moet je met het Waterschap en Brabants landschap om tafel om te onderzoeken hoe je dit binnen alle kaders toch voor elkaar krijgt.”

Parametrisch ontwerpen

Hier ligt de grote uitdaging. “Elke NABO kent z’n eigen verhaal en vraagt om een uniek ontwerp. Tegelijkertijd streef je naar een standaardaanpak waarmee je elk project efficiënt tot realisatie brengt.” Om die snelheid erin te houden maakt Antea Group onder meer gebruik van parametrisch ontwerpen. Heijmer: “Hiermee kunnen we voor elk ontwerp snel verschillende alternatieven uitwerken. Zo zijn we bezig met een onderdoorgang waarin we met een trap werken: welk effect heeft een bepaalde traphelling op het ruimtebeslag of het aantal kuub beton? Dankzij parametrisch ontwerpen, kun je met ontwerpparameters ‘spelen’. Elke variabele die je aanpast wordt automatisch omgezet naar een nieuwe variant. Je doorloopt het ontwerpproces sneller en komt tot betere oplossingen.”

Anderhalf jaar na de start van het programma is er één NABO-alternatief gerealiseerd (De Kers bij Haaren: een nieuwe ontsluitingsweg). Heijmer verwacht dat er in de komende maanden meerdere projecten tot uitvoering komen. “Je merkt dat er veel tijd en energie in de voorbereiding zit. Je kunt het immers maar één keer goed doen. Dat we inmiddels een derde van alle NABO’s in voorbereiding hebben, betekent dat we een flinke stap hebben gezet op weg naar meer veiligheid langs het spoor.”

“Iedereen moet veilig thuis kunnen komen!”

pro-rail-anne-zwiers-002
Lees het gehele artikel

Met dat motto stapte Anne Zwiers haar nieuwe functie binnen bij ProRail. Toen zij 20 jaar geleden bij ProRail startte, had ze niet kunnen vermoeden dat dat zou resulteren in de functie van ‘Directeur Overwegen’. “Met ingang van 1 juni 2019 mag ik me zo noemen”, opent Anne het gesprek. “Daarvoor ben ik circa 12 jaar lang ‘Spoor Infra Projectmanager’ geweest, na diverse andere functies vervuld te hebben binnen ProRail.”

De link met overwegen was er al. Anne is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling en realisatie van de extra sneltrein tussen Groningen en Leeuwarden. “Toen hebben we al overwegen moeten aanpassen, vanwege deze extra trein. Per overweg wordt er volgens een proces gewerkt, eerst een verkennende fase, daarna een planstudie, gevolgd door de daadwerkelijke uitvoering. Ik kreeg de smaak te pakken en het feit dat ik met mijn werk kon bijdragen aan ieders veiligheid, was en is nog steeds de kers op de taart.”

Tot nooit meer ziens, NABO’s!

De Niet Actief Beveiligde Overweg, afgekort ‘NABO’, moet verdwijnen, of veiliger gemaakt worden, openbare of openbaar toegankelijke als eerste. Dat geldt voor heel Nederland. Als Directeur Overwegen zit Anne als een spin in het web om deze door de overheid opgelegde taak succesvol ten uitvoer te brengen. Reeds bekend met de processen die komen kijken bij het opheffen of verder beveiligen van overwegen, voelt Anne zich als een vis in het water. “De focus lag al op sneller en beter werken en ik herken mezelf daar ook in. Ik wil altijd sneller, beter en met een heldere doelstelling. Je mag me zien als de verbinder tussen alle betrokken partijen, zowel intern als extern.”

De niet aflatende motivatie die Anne heeft komt voort uit de wens om iedereen veilig thuis te laten komen. “Dan bedoel ik niet alleen de weggebruikers, maar ook ons eigen personeel, de reizigers en de mensen die op of langs het spoor werken”, licht zij toe. “In Nederland zijn er circa 300 NABO’s, onderverdeeld in 170 particulier gebruikte overwegen en nu nog 130 openbare overwegen (dat waren er aan het begin van het project nog 180). Deze laatste groep pakken we aan; voor eind 2024 moeten deze weg of veiliger zijn. Een goede structurele aanpak van overwegen is belangrijk om de veiligheid op het spoor te kunnen garanderen en om in de toekomst meer en snellere treinen te kunnen laten rijden.”

Een aanpak in drie ‘smaken’

Anne schetst de drie mogelijkheden die er zijn in aanpak. “Een NABO kan gesloten worden, zonder alternatief, kan dicht gedaan worden met een alternatieve route naar de dichtstbijzijnde AHOB, bestaande tunnel of brug, of openblijven, maar dan beveiligd.” Elke overweg heeft zijn eigen behandeling nodig, dus elk proces is in principe maatwerk. Eerst informeren we de gemeente en geven aan hun hulp nodig te hebben. De gemeente kijkt samen met ons wie de belanghebbenden zijn in het verkenningsproces. We kijken samen hoe we deze groep zo goed mogelijk kunnen betrekken. Daarna bekijken we samen mogelijkheden en keuzes, waarbij financiële haalbaarheid uiteraard meeweegt. Het rijk betaalt de helft, de provincie en de gemeente betalen ieder een kwart van de kosten. De gemeente neemt indien noodzakelijk formeel een besluit om de weg te onttrekken. Dit proces moet niet alleen zeer zorgvuldig verlopen, maar vooral ook snel. Mijn taak is het om in deze processen de katalysator te zijn.”

Landelijk Verbeterprogramma Overwegen

Is er leven na de NABO’s, vragen we gekscherend. Anne lacht en antwoordt: “Jazeker. Ik blijf actief binnen het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen. Want overwegen die nu als veilig betiteld worden, kunnen -en moeten- nog veiliger gemaakt worden, alsmede storings-ongevoeliger. Een overweg is een storingsveroorzaker op het treinnetwerk en direct van invloed op de beschikbaarheid. We pakken als eerste de overwegen aan die op drukke baanvakken liggen of die het meest storingsgevoelig zijn, de classificatie hebben we al gereed.”

Tot besluit zegt Anne: “Ons gezamenlijke einddoel is nul slachtoffers en nul verstoringen, ondanks een veel drukker treinverkeer. In 2040 passen overwegen niet meer binnen onze infrastructuur, dus we gaan dit structureel aanpakken!”

Boren onder het spoor

hdd-machine-kopieren
Lees het gehele artikel

Het verkeer op spoor en snelwegen kan niet stilgelegd worden voor de aanleg van kabels en leidingen. Toch dienen ze regelmatig gekruist te worden. Waar bovengronds geen ruimte is, is ondergronds vaak de weg vrij. Een spoorlijn ondergronds doorkruisen vraagt wel de nodige expertise om te voorkomen dat zettingen optreden tijdens of na de boring.  Van de Beek Gestuurd Boren BV is al meer dan vijftien jaar een door ProRail gecertificeerd aannemer en wordt in die hoedanigheid door vele marktpartijen ingeschakeld voor het ontwerpen en uitvoeren van gestuurde- en avegaarboringen onder het spoor.

Sinds 1977 is Van de Beek Gestuurd Boren BV al actief in de ondergrondse infra en gespecialiseerd in de aanleg van kabels en leidingen. “We beschikken over de mensen en middelen om kabel- en leidingtracés van A tot Z aan te brengen”, zegt Arie jr. van de Beek. “Of het nu gaat om een open ontgraving of met behulp van sleufloze technieken, we zijn in staat om dit volledig in eigen beheer en met eigen mensen uit te voeren. In het open veld zijn er vaak geen belemmeringen, maar in de nabijheid van bijvoorbeeld een spoorweg gelden aanvullende voorwaarden vanuit ProRail. Het realiseren van een gestuurde boring moet dan uitgevoerd worden door een ProRail erkend aannemer, zoals wij.”

Is de ruimte beperkt, kiezen we vaak voor een pilot gestuurde avegaarboring.

 

Gestuurd- versus avegaarboren

Boren onder het spoor kan op verschillende manieren. “De techniek die we inzetten is afhankelijk van de situatie en de beschikbare ruimte”, legt Arie jr. uit. “Belangrijk is in ieder geval dat bijvoorbeeld een gestuurde boring buiten de druklijnen blijft van het spoor, zoals door ProRail vastgelegd. Wij hebben de expertise en mensen in huis die vooraf op basis van de gestelde eisen een gedegen ontwerp maken van de boring. Bij het realiseren van een gestuurde boring is het belangrijk om op een veilige diepte de druklijnen van het spoor te kruisen, dit om zettingen te voorkomen. Met zo’n gestuurde boring zijn we in staat kabels of leidingen tot 500 meter sleufloos aan te brengen. Is de ruimte beperkt, kiezen we vaak voor een pilot gestuurde avegaarboring. Er wordt dicht op het spoor een begin- en eindpunt gecreëerd. Vanuit de beginkuip wordt een pilotstang eerst met een grote nauwkeurigheid in de grond gedrukt. Aan de pilotstang worden vervolgens de avegaar (wokkel) en de te persen buis gekoppeld. De avegaar en de te persen buis volgen de ingebrachte pilotstang, waardoor afwijkingen van het boortracé minimaal zijn. De grond wordt door de avegaar via de buis afgevoerd.”

gestuurde-boring_versie2kopie-kopieren

Met een gestuurde boring is Van de Beek Gestuurd Boren BV in staat kabels of leidingen tot 500 meter sleufloos aan te brengen.

 

Ervaring

Door middel van een geavanceerd gyro-meetsysteem is Van de Beek Gestuurd Boren BV ook in staat gestuurde boringen of bestaande leidingen op basis van de X, Y en Z-coördinaten vast te leggen. Arie jr.: “Leidingregistratie is ontzettend belangrijk, zeker onder het spoor. Achteraf sturen we een gyro-tool door de boring die de exacte ligging bepaalt. Deze gegevens nemen we mee in de revisietekeningen die worden opgeleverd aan ProRail. Deze techniek biedt een grotere nauwkeurigheid over de ligging dan de standaardmethode.” Het mooie aan de erkenningsregeling van ProRail is volgens Arie jr. dat de ervaring (dienstjaren) van de boormeesters ook wordt meegenomen. “Alle boormeesters die in 2005 de erkenningsregeling hebben doorlopen, zijn nog steeds in functie. Met name ervaring is cruciaal bij boringen onder het spoor, de gevolgrisico’s zijn enorm. Daar hecht ProRail veel waarde aan. Continuïteit en ervaring is ook een belangrijke factor in de Veiligheidsladder, waarvoor we gecertificeerd zijn op trede 3.”   

“We werken samen om het duurzame station het visitekaartje van het spoor én haar omgeving te maken”

artists-impression-station-delft-campus_300dpi_240x160mm_c_nr-1-kopieren
Lees het gehele artikel

Treinstations roepen van oudsher een speciaal gevoel op. Het zijn plaatsen waar mensen samenkomen, om even later ieder hun eigen weg te vervolgen. Het reizen per trein was in vroeger tijden iets bijzonders, omdat de massa zich voor het eerst op een betaalbare manier over grotere afstanden kon verplaatsen. Medewerker zijn bij het spoor was een voornaam beroep en naast een veilige plaats om op de trein te stappen, was een station ook een plek waar de reiziger getrakteerd werd op gastvrijheid en service.

554A3499.CR2

Station Barneveld Noord, opgetrokken uit zeecontainers. Hoe circulair wil je het hebben?

 

En weet u wat het mooie is? Dat is eigenlijk nooit veranderd. “We werken samen om het station het visitekaartje van het spoor én haar omgeving te maken”, zegt Astrid Bunt, Directeur Stations bij ProRail. Wat wel degelijk veranderd is, is de insteek bij het ontwerpen, bouwen en beheren van stations. Daarbij is het thema duurzaamheid en circulariteit de nieuwe maatstaf. In alle levensfasen van het station wordt maximaal ingezet op deze thema’s. Bij het ontwerpen van stations hebben we richtlijnen op het gebied van duurzaamheid ontwikkeld en bij elk bestaand station passen we de zogenaamde stationsscan duurzaamheid toe. Deze hebben we onderdeel gemaakt van de toepassing van de aanpak duurzaam GWW. Zo zijn we continu op zoek naar mogelijkheden om de stations te verduurzamen”

Stations spelen vandaag een centrale rol in het leven van de mens

“Het station van nu is een multimodaal knooppunt, zeker in vergelijking met vroeger”, legt Astrid uit. “De basisfunctie van een station was vroeger toch vooral het op en van de trein stappen. Stations lagen toen meestal decentraal, aan de rand van een stad of dorp. Vandaag vormen stations bruisende centra van verbinding. Ze liggen centraler mede doordat de stad of het dorp dichter op het station is gegroeid, en verzorgen de connecties binnen het bredere ov-spectrum. Trein, bus, tram, metro, taxi en deelfietsen worden de reiziger aangeboden om een zo soepel mogelijke verplaatsing te faciliteren.”

Met de toevoeging van horeca, werkplekken, ontmoetingsplaatsen en zelfs woonfaciliteiten speelt het station vandaag de dag een centrale rol in het leven van de mens. “De trend van nu is dat een station staat voor ontwikkeling die zich niet beperkt tot de kadastrale grenzen van het station zelf”, vervolgt Astrid. “De omgeving ontwikkelt mee met het station, vooral op de grote knooppunten. Een uitstralende ontwikkeling die de grens tussen stationsgebied en omliggende omgeving langzaam doet vervagen. Het is een mooie, zachte integratie en daarom is het station echt een visitekaartje van haar omgeving en het spoor.”

Wavelweek nieuwe perrontegel Amersfoort

Nieuwe duurzame, lichtere perrontegel op proefperron Railcenter, Amersfoort.

 

“Verbindt, verbetert en verduurzaamt”

Volgens Astrid telt Nederland circa 401 stations. Geen exact aantal? “Nee, omdat er ook tijdelijke stations zijn bij evenementen en omdat er nieuwe haltes bijkomen.  In essentie is een station nog steeds een plek om in te stappen en uit te stappen, of het nu gaat om een groot centraal station, of dat ‘plankje in het weiland’. We tellen in Nederland ongeveer 50 grote en middelgrote stations, de rest valt binnen de categorie ‘klein’. Het is onze verantwoordelijkheid om samen met NS Stations de stations comfortabel, toegankelijk en veilig te maken en te houden. Dat kunnen we doen door renovatie, door aanpassing of door vergroting. Dat laatste kan bijvoorbeeld een wens van een gemeente zijn, wanneer men een voorplein of een fietsenstalling wil toevoegen.”

‘Verbindt, verbetert en verduurzaamt’ is het motto voor alles wat ProRail doet. “Kijken we naar verduurzamen binnen ProRail, dan zien we dat die factor rust op vier pijlers. De eerste pijler is energie. We spreken dan zowel over besparen als over opwekken. Besparingen worden gerealiseerd door bijvoorbeeld over te stappen naar ledverlichting, met een dynamische dimfunctie. Niemand op het station? Dan zo min mogelijk licht aan. Dat scheelt niet alleen in het energieverbruik, ook de flora en fauna is erbij gediend dat het ‘s nachts donker is. Zo gaven we afgelopen jaar Mantgum, een prachtig dorp in Friesland, haar sterren terug, door dynamisch dimbare verlichting toe te passen op de perrons die midden in het weiland liggen.”

Er wordt zelf energie opgewekt door toepassing van zonnepanelen op perrondaken. Een aantal stations is al aangepakt op die manier. “We werken nu toe naar een tweede groep stations. Dat doen we voor alle ProRail assets”, licht Astrid toe. “Tegelijkertijd gaan we ook aan de slag met gasloze stations. Als tweede pijler noem ik de toepassing van duurzame materialen. We zetten in op circulair inzetbare, liefst gerecycleerde materialen, waar we kunnen. Zo hebben we recent nog de perronplaten van station Maarn hergebruikt op het Hof van Cartesius te Utrecht, een stadpark in ontwikkeling, en hebben we de afgeschreven perrontegels van station Anna Paulowna laten verwerken tot nieuwe perrontegels voor Station Bunde. Tot slot hebben we in 2018 samen met de markt innovatieve perrontegels ontwikkeld met aanzienlijk minder betongebruik, door aan de onderzijde een wafelprofiel te gebruiken. We proberen dus zoveel mogelijk te doen met zo min mogelijk materiaal.”

De derde pijler is natuur. “Daarbij houden we bij stationsontwikkelingen in het ontwerp rekening met vergroening, biodiversiteit en klimaatadaptief bouwen. Mooie voorbeelden zien we terug in recent opgeleverde projecten zoals het zogenaamde landschapsstation  Driebergen-Zeist. De vierde pijler is het vergroten van de mobiliteit via het openbaar vervoer. De grootste bijdrage die we kunnen leveren aan deze planeet is door zoveel mogelijk reizigers uit de auto en in de trein te krijgen. Eigenlijk heeft deze vierde pijler dus de grootste impact. We willen ervoor zorgen dat knooppunten nu comfortabel zijn en tegelijkertijd klaar zijn voor de toekomst. Daar sturen we samen met NS Stations op; de reizigersbeleving moet gemiddeld op een 7 zitten wil de reiziger een station als comfortabel ervaren. Met voldoende capaciteit op het spoor én in de stations.  En daar is een lange termijn visie voor nodig die je samen met alle stakeholders omarmt. Momenteel werken we onder aansturing van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met gemeentes, provincies, NS Stations, vervoerders en reizigersorganisaties aan het Toekomstbeeld OV 2040. Daarin kijken we vooruit en bepalen we welke knooppunten we in de toekomst willen aanpakken. En verder moeten we vooral slim en innovatief te werk gaan.

astrid-kopieren

Astrid Bunt, Directeur Stations bij ProRail.

 

Sector overschrijdende innovaties

Om klaar te zijn voor de toekomst is volgens Astrid een sector overschrijdende kennisdeling nodig. “Om circulair en innovatief te kunnen zijn moet je samenwerken met open vizier, waarbij je oude grenzen wegneemt. Een mooi voorbeeld is de ‘What if we design a circular railway station’ challenge die we samen met NS Stations en Spoorbouwmeester houden. Het What if Lab Circulaire Stations heeft betrekking op innovatie van een klein station ontworpen op basis van de circulaire principes. Wat betekent dit voor het ontwerp? Welke innovaties zijn mogelijk? Denk bijvoorbeeld aan circulaire perrontegels, een overkapping met biobased materialen of misschien een lease-station, dat na afloop van het gebruik weer op een andere plek neergezet kan worden. De vraag leverde ons ruim 40 inschrijvingen op. We kregen andere mensen en partijen in het vizier dan gebruikelijk. Ze inspireerden niet alleen onze mensen maar ook elkaar! Uiteindelijk zijn er 10 ideeën geselecteerd om verder uit te werken. Van deze 10 mogen uiteindelijk 3 inschrijvingen zichzelf presenteren op de Dutch Design Week. ”

Stations zijn van ons allemaal

Astrid geeft de mensen in haar team ruimte om zelfstandig en met eigen verantwoordelijkheid te werken. “Voor innovatie is het noodzakelijk dat je ruimte laat en initiatieven waar energie op zit in het licht zet. Maar ik blijf wel continu in gesprek met mensen, om de aandacht voor duurzaamheid en nieuwe samenwerkingsvormen te stimuleren.  En natuurlijk mislukt er wel eens iets, maar niet proberen betekent stilstand en dus achteruitgang.” Tot besluit zegt zij: “Stations zijn van ons allemaal en gezamenlijk kunnen we op het gebied van duurzaamheid een substantiële bijdrage leveren. Niet alleen in het station zelf maar ook in haar omgeving.”    

Sweco sluit raamcontract met ProRail voor vervanging treindetectiesysteem Havenspoorlijn

naamloos-1-kopieren-2
Lees het gehele artikel

Ingenieursadviesbureau Sweco heeft met ProRail een raamcontract gesloten om het treindetectiesysteem op de gehele Havenspoorlijn te vervangen. Over 4 percelen moeten 900 secties vervangen worden. Sweco voert voor alle percelen de verkenningsfase uit en voor perceel 1 ook de planuitwerkings- en realisatiefase. Deze opdracht is de eerste grootschalige toepassing van een nieuw type assentellers in Nederland.

De Rotterdamse Havenspoorlijn, onderdeel van de Betuweroute, is een ruim 50 km lange goederenspoorlijn tussen Barendrecht Vork en Maasvlakte. De levensduur van het huidige treindetectiesysteem eindigt in 2024. Doelstelling van ProRail is een robuust en toekomstvast nieuw detectiesysteem op basis van een nieuw type assenteller van systeemleverancier Thales onder de naam GAST-NL. Dit type is in Nederland reeds toegepast op projecten in Zwolle en Groningen, maar zal op de Rotterdamse Havenspoorlijn – waar goederenvervoer plaatsvindt – voor het eerst op grote schaal worden uitgerold. Maatwerk, rekening houdend met uitzonderlijke logistieke processen van het goederenvervoer, maakt het een interessant project.

Erik ter Brake, projectleider afdeling Rail bij Sweco Nederland: ‘Dit is een uitdagende opdracht voor ons, op een buitengewoon interessante projectlocatie. We kijken er enorm naar uit om onze railkennis hier toe te gaan passen. We zijn extra trots dat we gewonnen hebben, aangezien we als team een plan van aanpak moesten opstellen, middenin in de coronacrisis waarbij iedereen thuiswerkte. Iedereen zal zich later deze tender herinneren, qua werkomstandigheden en zeker ook de blijdschap toen we hoorden dat we gewonnen hadden!’

Sweco en ProRail hebben het project inmiddels samen opgestart. De doelstelling is dat van perceel 1 het nieuwe detectiesysteem eind 2022 is geïnstalleerd.