Tagarchief: Prommenz

Ruimtelijke plannen? Kies voor begeleiding op maat!

Fotomontage dorpsstraat2 kopiëren
Lees het gehele artikel

De afdeling Ruimte & Ontwikkeling van Prommenz zet zich in voor zowel grote als kleine opdrachtgevers en biedt begeleiding op maat voor ruimtelijke plannen. Hierbij begeleiden zij het gehele proces of juist één onderdeel specifiek. 

Voorbereidingen

Bij ruimtelijke ingrepen wordt gekeken of de voorgenomen activiteiten passen binnen het bestemmingsplan. Als de voorgenomen activiteiten hiermee in strijd zijn, dient dit planologisch mogelijk gemaakt te worden door bijvoorbeeld het wijzigen van een bestemmingsplan. Hierbij is inzicht benodigd van diverse milieu- en omgevingsfactoren, waarbij voor verschillende onderdelen onderzoek benodigd is. Aan de hand van de resultaten van verkennend onderzoek in milieu en omgevingsfactoren stemt Prommenz in samenspraak met bevoegd gezag af voor welke onderdelen aanvullend onderzoek nodig is. Het is belangrijk om hier in een vroeg stadium mee te beginnen, omdat dit een langdurig traject kan zijn. Een ander belangrijk onderdeel is omgevingsparticipatie. Het is belangrijk dat de omgeving juist en tijdig geïnformeerd is. In dit proces adviseert Prommenz haar opdrachtgevers zo nauwkeurig mogelijk zodat verwachtingen voor iedereen helder zijn aan het begin van een project. 

Het ontwerp voor de vrije kavels in Haringhuizen.

Haringhuizen

Een interessant voorbeeld hiervan is het project Haringhuizen. Op dit project worden voormalige agrarische opstallen gesloopt en het terrein wordt herontwikkeld voor woningbouw. Hierbij zijn 7 vrije kavels gevormd die zorgen voor een juiste stedenbouwkundig afronding van de dorpskern. Prommenz heeft het bodemonderzoek uitgevoerd en de overige onderzoeken geïnitieerd en begeleid. Uiteindelijk is het bestemmingsplan door Prommenz opgesteld welke momenteel in procedure gaat. 

In de huidige provinciale verordening zou dit niet mogelijk zijn geweest. De Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) verloopt dit jaar. En daar komt de Omgevingsverordening NH2020 (OVNH2020) voor terug. Bij het opstellen van de OVNH2020 is gekeken naar de situatie in Haringhuizen. Een wijziging ten opzichte van eerder beleid is dat woningbouw in landelijk gebied in Noord-Holland Noord mogelijk gemaakt wordt, zolang het 11 of minder woningen betreft en aansluit op het bestaande dorpslint of kern. Hierdoor kan meer maatwerk worden geleverd bij kleinschalige woningbouwontwikkelingen. Zo is de mogelijkheid ontstaan om de vrije kavels in Haringhuizen te ontwikkelen.

Het bouwplan in Haringhuizen wordt binnen de provincie regelmatig als voorbeeld gebruikt voor hoe we in de Omgevingsvisie, als onderdeel van de nieuwe Omgevingswet, om kunnen gaan met dit soort kleinschalige bouwprojecten. Gedeputeerde Wonen de heer C. Loggen van de provincie Noord-Holland heeft een werkbezoek gebracht aan Haringhuizen waarbij Prommenz de onderbouwing, tekeningen, presentatie en de informatievoorziening verzorgd heeft. 

Samenwerken

De kracht van Prommenz ligt bij de samenwerking tussen eigen disciplines die elkaar versterken. Bij het regisseren van haalbaarheidsonderzoeken, bestemmingsplannen, wijzigingsplannen, vergunningen en exploitatieplannen, kunnen de adviseurs van Ruimte & Ontwikkeling snel schakelen met de afdelingen Milieu, Infra en Survey. In veel ruimtelijke vraagstukken spelen flora en fauna een belangrijke rol. Recentelijk is Smit Groenadvies onderdeel geworden van Prommenz. Een toonaangevend adviesbureau op het gebied van tuin- & landschapsinrichting, sportterreinen, groenadvies, natuurontwikkeling en ecologie. Hierdoor is de kennis en kunde die Prommenz in huis heeft nóg verder uitgebreid. Prommenz beschikt over een grote diversiteit aan adviseurs die elkaar aanvullen en versterken waardoor zij opdrachtgevers van begin tot eind volledig ontzorgen en zo tot de juiste invulling van een gebied komen.     

“Hier wordt driedimensionaal gedacht”

photo-2020-03-09-21-30-37-kopieren
Lees het gehele artikel

Bovenstaande uitspraak komt van Ferry van Lieshout. Hij doelt hiermee op de manier van werken bij Prommenz. Ferry kent de directie van Prommenz al meer dan 15 jaar en is vorig jaar het bedrijf L2 gestart. Vanuit zijn expertise in digitaal meten ondersteunt hij Prommenz met het verrichten van 3D-metingen, zowel landmeetkundig als bouwkundig. “Dit gebeurt vanuit landmeetkundig projectmanagement”, opent Ferry het gesprek.

“Binnen Prommenz wordt in 3D gedacht. Dat kan omdat er een team met jonge mensen zit. Eigenlijk is het raar dat er veel gegevens in 3D ingewonnen worden, om die vervolgens in een bestek ‘plat te slaan’ naar 2D. Daarna laat een aannemer deze 2D-gegevens weer omzetten naar 3D-modellen. Naast alle tijd en geld die dit kost, gaan dit ten koste van data en dus betrouwbaarheid. Daarom genereren wij bij Prommenz data in 3D, door middel van laserscans en drone-fotografie leveren wij de gegevens als 3D-model aan in het bestek.”

Geen dataverlies meer door conversies en gegevens zijn multi-inzetbaar

Ferry vervolgt zijn verhaal: “De 3D-data die we aanleveren over terrein en bebouwing kan door de aannemer zo gebruikt worden in 3D-machinebesturing. Er is geen sprake meer van dataverlies en doordat we ook revisiemetingen in 3D verrichten, kunnen we de revisiedata ter controle over het model leggen. Daarmee verklein je de kans op faalkosten aanzienlijk.” Prommenz ondersteunt met deze werkwijze ook het verwerken van wijzigingen die door de aannemer worden doorgegeven. “Daarmee faciliteren we in de aantoonbaarheid”, legt Ferry uit.

Pointcloud van de Baandervesting. (Beeld: Prommenz)

 

Pointclouds genereren

Hoe gaat het 3D-meten in zijn werk? “Wanneer we op het land meten, maken we gebruik van 3D-laserscanners, waarmee we pointclouds genereren. Een pointcloud is een verzameling gemeten punten, die tezamen het 3D-model maken, op basis van de exacte coördinaten waarop de punten gemeten zijn. Meten we vanuit de lucht, dan gebruiken we daarvoor drones met 3D-camera’s. Onze laserapparatuur kan echter ook foto’s maken, die we samen met de pointcloud kunnen tonen. Dat voegt meetkundig niet veel toe, maar het maakt het visualiseren van zaken wel een stuk makkelijker en aantrekkelijker.”

Het voordeel van het opslaan van gemeten data als pointcloud, is dat je te allen tijde beschikt over alle informatie. “Ook wanneer je die niet meteen nodig zou hebben. Je kunt bij vragen achteraf altijd terugvallen op de compleetheid van de pointcloud. We zien dat, bijvoorbeeld bij datacenters die gebouwd worden, men de ondergrond graag op deze manier in kaart wil brengen. Later kan dan exact worden nagegaan waar iets ligt”, aldus Ferry. De data is zeer divers inzetbaar. “Denk bijvoorbeeld aan eindgebruik in Augmented Reality of in de cabine van een graafmachine. Goede data in combinatie met nauwkeurige GPS brengt faalkosten omlaag.”

Inzet technologie van morgen voor behoud van beeld van gisteren

Een mooi project waarbij 3D-scannen perfect op zijn plaats is, bevindt zich in Enkhuizen.
Ferry: “We zijn samen met Schadenberg uit Hem en de gemeente Enkhuizen actief in een bouwteam dat verantwoordelijk is voor het vernieuwen van riolering in een monumentale straat. Het is de taak van Prommenz om middels 3D-scans het legpatroon vast te leggen van de klinkertjes die er gebruikt zijn. Door onze data toe te passen kan de aannemer wanneer er weer bestraat moet worden zonder problemen de klinkers in het juiste patroon terugleggen. Daarmee is het behoud van het monumentale karakter gewaarborgd.”

Tot besluit zegt Ferry: “Bij Prommenz gebruiken we state-of-the-art-technologie omdat we geloven in de toegevoegde waarde voor de klant. De kracht ligt daarbij in de combinatie van het toepassen van oude en nieuwe technieken.”     

Een frisse kijk op ruimte met een evenzo frisse kijk op samenwerking

img_7193-kopieren
Lees het gehele artikel

Het in Schagen gevestigde Prommenz helpt haar klanten bij projecten binnen de werkvelden Ruimte, Infra, Ontwikkeling, Maatvoering en Milieu. “Met een frisse kijk op ruimte’, kopt de website. Die uitspraak klopt helemaal, maar wat Prommenz echt bijzonder maakt, is dat het team een evenzo frisse kijk heeft op samenwerken met de klant.

In haar huidige vorm viert het bedrijf in 2020 een 10-jarig jubileum. Tijd om eens een kop koffie te drinken met eigenaren Foppe Timmer en Martijn Nanninga, niet alleen om te horen hoe de afgelopen 10 jaren waren, maar vooral om te vernemen hoe zij aankijken tegen de komende 10 jaar.

De spreekwoordelijke olievlek blijft zich uitbreiden

“Wanneer je 10 jaar bestaat en nog steeds klanten van het eerste uur mag bedienen, dan zit er in de kern van je aanpak iets goed”, opent Timmer het gesprek. “In de loop der jaren hebben we onze kernwaarden glashelder weten vast te stellen en we leven er dan ook naar, binnen alle gelederen van het bedrijf. Op nummer één staat bij ons, rotsvast, de relatie met de klant. Wanneer we een project aangaan samen, dan wordt de klant onderdeel van ons team. In alle facetten van het project is de dialoog een leidende factor, waarbij er altijd één op één gecommuniceerd wordt tussen onze mensen en de betrokkenen bij de opdrachtgever.”

Nanninga voegt toe: “We kunnen onze opdrachtgevers in vier typen categoriseren: overheidsland, projectontwikkeling, de aannemerij en particulieren. Hoe verschillend deze groepen ook mogen zijn, onze persoonlijke aanpak staat altijd centraal. Je merkt dat dat gewaardeerd wordt, we krijgen veel werk uit ons netwerk. De olievlek blijft zich daarom steeds verder uitbreiden. Wij zijn altijd op zoek naar uitbreiding van relaties. Zo zijn we ooit begonnen en dat is onze drijvende kracht nog steeds.”

Martijn Nanninga: “De jeugd heeft hier bij Prommenz een zeer sterke stem in het verhaal, zij zijn de toekomst.”

 

Waar liggen de kansen in de markt?

We zijn benieuwd hoe Timmer en Nanninga de komende 10 jaar voor ogen hebben. Timmer: “We willen onze visie verbreden en daarmee nieuwe werkvelden toevoegen. Klanten komen hier binnen met een vraag, die vervolgens het hele bedrijf doorgaat. Op die manier kunnen we met alle expertise die er bij Prommenz verzameld is het hele project samen aanvliegen, voor de klant betekent dat one stop shopping, in de wetenschap dat hij zich geen zorgen hoeft te maken over de communicatie rondom het werk. Wat betreft het verbreden van het werkveld: denk dan bijvoorbeeld aan het breder in het bedrijf trekken van onderhoud en beheer. Dan is ook dat stuk in dezelfde vertrouwde handen en kunnen we ‘sleutelklaar’ opleveren.”

Nanninga is van mening dat je door uitbreiden van diensten beter bij elkaar in beeld kunt blijven. “De klantrelatie moet gevoed worden, bij elkaar in beeld blijven is dan een voorwaarde. Niet alleen omdat we dan van elkaar weten waar we actueel staan, maar vooral omdat we de klant dan ook snel kunnen informeren over nieuwe ontwikkelingen die interessant voor zijn bedrijf zijn. Kansen waarnemen en doorspelen. Door in de gaten te houden wat de markt biedt, kunnen we voor onze bestaande klanten een nieuwe rol spelen. Bovendien kunnen we op deze manier in de projectfase al inspelen op de risico’s in de beheer- en onderhoudsfase en daar rekening mee houden.”

Samen het werk leuker maken

Timmer signaleert nog wel eens moeilijke situaties die ontstaan tussen partijen in een project, omdat communicatie stokt en de gunningsfactor blijkbaar ontbreekt. “Onnodig”, zegt hij. “Daarom willen wij samen met de klant het werk leuker maken. Dat kan alleen door zo vroeg mogelijk aan tafel te gaan samen en goede afspraken te maken. Ook op moreel gebied, alles dient op een menselijke manier benaderd te worden.” Nanninga vult aan: “Een gedragscode zou op zijn plaats zijn, met intentieverklaringen waarbij alle partijen zich committeren om op een menselijke en vriendelijke manier het gezamenlijke doel na te streven.”

Prommenz wil er alles aan doen om mee te gaan in de beweging die nu op gang komt in de sector, tegen de ‘vechtcultuur’. “Dat oude denken, daar moeten we vanaf. Kan ik ook niet meer verkopen aan onze jonge medewerkers, die echt heel anders in het leven en het werken staan dan de gevestigde orde”, zegt Nanninga. “De jeugd heeft hier bij Prommenz een zeer sterke stem in het verhaal, zij zijn de toekomst.”

“We willen klanten die inzien dat een hechtere en socialere samenwerking in de bouwkolom wenselijk is, maar zelf niet weten hoe dit te initiëren binnen hun gelederen, graag helpen. We nemen hen mee op dat pad. Alles begint bij de durf om te veranderen en anders denken als kans te zien, in plaats van een bedreiging”, zegt Timmer tot besluit.   


Prommenz

Harmenkaag 11, 1741 LA Schagen

T +31 224 299 346

www.prommenz.nl

Mens en milieu centraal

prommenz-duurzame-inrichting-woonstraat-regio-amsterdam.
Lees het gehele artikel

Met de begrippen People, Planet en Profit (3P) wordt invulling gegeven aan duurzaamheid in de openbare ruimte. Advies- en ingenieursbureau Prommenz neemt de mens als uitgangspunt. 

De naam zegt het al. Bij Prommenz staat de mens centraal. Projectleider Laurens Kalwij: “Wij werken vanuit de 3P-begrippen. Bij onze werkzaamheden draait alles om duurzaamheid en de mensen achter een project, van bestuurder tot omwonende.” Prommenz is actief op vier werkterreinen: Ruimte & Ontwikkeling, Infra, Maatvoering en Milieu. Het advies- en ingenieursbureau in Schagen biedt diensten aan in iedere projectfase, van milieukundig onderzoek en ontwikkeling van ruimtelijke plannen tot werkvoorbereiding, directievoering en toezicht van civieltechnische projecten. Omdat het bedrijf naast de klant staat worden praktische oplossingen voor de openbare ruimte geboden met aandacht voor het milieu.

Milieu en duurzaamheid
Zo is onlangs de laatste hand gelegd aan een contract voor circulair, geluid- en CO2-reducerend asfalt, want de vraag is tegenwoordig om zoveel mogelijk bouwstromen te hergebruiken in nieuwe projecten. Kalwij: “Wij zorgen ervoor dat de opdrachtgever een mooi advies krijgt dat vertaald wordt naar een vraag in de markt (contract).” 

Prommenz

Duurzame inrichting winkelstraat Kop van Noord-Holland.

Prommenz werkt volgens de Sustainable Development Goals (SDGs), om de openbare ruimte beter in te richten. Veel opdrachtgevers hebben zich daaraan gecommitteerd via Duurzaam GWW 2.0. Een middel dat wordt gebruikt is Ambitieweb, waarbij de duurzame ambities van een project per thema worden bepaald. Samen met het projectteam wordt bepaald wat de ambities en -kansen van een project op dit gebied zijn. Deze worden vertaald in functionele eisen voor RAW- en UAV-gc contracten. Ook wordt gebruik gemaakt van DuboCalc. Een tool waarmee duurzaamheid en milieukosten worden berekend van ontwerpvarianten van GWW-werken, om oplossingen met elkaar te vergelijken. Ook de CO2-prestatieladder wordt voorgeschreven in contracten. Uiteindelijk leidt dit tot een ontwerp en een contract waarin de duurzame ambities van de opdrachtgever zijn vertaald.

”We geven advies aan opdrachtgevers, maar werken ook regelmatig voor aannemers. Tijdens planuitwerking, tenders en de uitvoeringsfase geven wij advies over milieuvriendelijke oplossingen”, besluit Kalwij. 

Een frisse kijk op ruimte

prommenz_tf6a4399_maatvoering
Lees het gehele artikel

Werken in de infrasector en openbare ruimte wordt complexer. Prommenz is een allround ingenieurs­bureau dat zich richt op vier vakgebieden; ruimte & ontwikkeling, infra, maatvoering en milieu. Daarmee bedient Prommenz haar partners in de initiatieffase tot aan de oplevering. Het bedrijf richt zich op de mensen áchter het project door optimaal te ontzorgen. Prommenz werkt op basis van een integraal ontwerp en proces, waarin diverse disciplines naadloos in elkaar passen.

Ruimte & Ontwikkeling
De dienstverlening voor Ruimte bestaat onder meer uit haalbaarheidsonderzoeken, bestemmingsplannen, wijzigingsplannen, vergunningen en exploitatieplannen. Daarmee worden alle vakgebieden bestreken om woningbouw praktisch en uitvoerbaar uit te werken. Tot Ontwikkeling behoren het regisseren en begeleiden van gebiedsontwikkeling. Daarvoor hanteert Prommenz een projectmatige aanpak. Er wordt meegedacht in de slimste oplossing tegen de juiste investering. Dit wordt onder meer gedaan bij de volgende facetten: projectmanagement, risicoanalyse, projectplanning, projectbeheersing en projectcontrol. 

Prommenz

Ook adviezen over verhardingen of zettingen en rioolberekeningen worden uitgebracht.

Infra
Infra is het netwerk voor een mobiele en stabiele samenleving. Vanuit een integrale visie worden de benodigde oplossingen ontworpen. In de dienstverlening staat lijninfra centraal. Van ontwerp van water en wegen tot kabels en leidingen. Ook adviezen over verhardingen of zettingen en rioolberekeningen worden uitgebracht. Een specialisme is het ontwerp en de begeleiding van de realisatie van ondergrondse afvalinzameling. Dit in samenspraak met de omgeving.

Maatvoering
Het in beeld brengen van de bebouwde omgeving doet het bedrijf met de nodige professionaliteit, met up to date apparatuur. Van 3D scans van bomen tot het inmeten van revisiegegevens: alles wordt door een vakkundig team verzorgd. De nauwkeurige maatvoering en vastlegging van monitoring draagt bij aan een goed ontwerp en controle op de uitvoering in 2D of 3D. Als iets gemeten moet worden weet men welke aanpak daarvoor benodigd is en wordt de gewenste kwaliteit geleverd. 

Prommenz

Prommenz beschikt over eigen vakmensen en eigen materieel.

Milieu
Om de kansen voor circulariteit van de grondstoffen in de GWW te onderzoeken worden grondwater, bodem- en waterbodemonderzoeken uitgevoerd. Zo weten de partners van Prommenz of een grondstof of bouwstof voldoet. Het advies dient als input voor de planvorming. Ook in de uitvoering worden partijkeuringen gedaan. 

Met een breed dienstenpakket en een werkwijze vanuit partnerschap in projecten, biedt Prommenz haar klanten integrale oplossingen. Met creativiteit worden innovatieve oplossingen aangedragen. Dat komt voort uit het motto dat iedere vraag met een frisse blik bekeken wordt. Ga gerust eens langs bij Prommenz in hun onlangs geopende bedrijfspand, de koffie staat er klaar.