Tagarchief: Programma Aanpak Stikstof

Tauw biedt perspectief voor stopgezette bouwprojecten na PAS-uitspraak

Lees het gehele artikel

ADC-toets Kempenbaan eerste succesvolle uitweg

Dankzij een succesvolle door Tauw uitgevoerde ADC-toets is het bestemmingsplan voor de aanleg en verbreding van de Kempenbaan-West in Veldhoven onherroepelijk verklaard. Door de eerdere ‘stikstofuitspraak’ van de Raad van State staan veel bouwplannen op losse schroeven. Tauw laat zien dat een overtuigende ADC-toets mogelijk toch een uitweg kan bieden voor stopgezette bouwprojecten.

Voor de reconstructie van de Kempenbaan-West in Veldhoven heeft de gemeente Veldhoven, in samenwerking met Tauw, een alternatieve stikstofaanpak gepresenteerd aan de Raad van State. Hieruit blijkt dat de reconstructie geen betere alternatieven (A) kent, dat het een dwingende (D) reden van groot openbaar belang dient en dat de geschade natuur gecompenseerd (C) kan worden. “Het is goed om te zien dat de Raad van State openstaat voor een ADC-toets waaruit de noodzaak van dit project blijkt. Het verbod op het PAS heeft desastreuze gevolgen als de Raad van State geen alternatief biedt. Gelukkig lijkt de ADC-toets een oplossing te bieden voor noodzakelijke bouwprojecten”, aldus projectmanager Frank Aarts van Tauw.

Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Het verbod van het PAS van de Raad van State heeft directe gevolgen voor lopende vergunningaanvragen en toekomstige initiatieven voor projecten: deze komen tijdelijk stil te liggen en kunnen verder in de procedure geen gebruik meer maken van het PAS. Het Europese Hof van Justitie gaf eerder aan dat een ‘programmatische aanpak’ wél een goede manier is voor de stikstofproblematiek. De ADC-toets kan hiermee een aanpak bieden voor opdrachtgevers.

Ecologische begeleiding Bossche Broek

bossche_broek_ecologische_begeleding-kopieren
Lees het gehele artikel

Opdracht
Ten zuiden van ’s-Hertogenbosch ligt natuurgebied Bossche Broek, een open en nat natuurgebied dat beheerd wordt door Staatsbosbeheer. Het is onderdeel van Natura 2000-gebied Vlijmens Ven, Moerputten en Bossche Broek. Deze natuur heeft te lijden onder stikstofdepositie. De provincie Noord-Brabant moet op grond van de habitatrichtlijn zorg dragen voor de instandhouding van deze habitatgebieden. Dit wordt gedaan via het Programma Aanpak Stikstof (PAS), waarin herstelmaatregelen zijn opgenomen gericht op het ontwikkelen van nieuwe natuur en behouden van bestaande natuur.

In het Bossche Broek zijn eind 2018 zogeheten PAS-maatregelen zoals maaien, struweel verwijderen en baggeren of herprofileren watergangen uitgevoerd. Daarnaast zijn duikers gelegd en stuwen gebouwd. Hiermee hoopt Staatsbosbeheer kwelwater beter vast te houden en het zure regenwater sneller af te kunnen voeren. Staro Natuur en Buitengebied is vanuit aannemer Van Beers Hoogeloon gevraagd om een ecologisch werkprotocol te schrijven en de werkzaamheden ecologisch te begeleiden.

Aanpak
Staro heeft een ecologisch werkprotocol geschreven ten behoeve van de uitvoering van de PAS-maatregelen. Voor elke maatregel zijn verplichtingen benoemd die:

  • Negatieve effecten op (mogelijk) aanwezige beschermde soorten (vissen, vogels, kleine marters, das, amfibieën, vleermuizen en planten) voorkomen
  • Verspreiding van (invasieve) exoten voorkomen
  • De bodemdruk beperken

 

bossche-broek-2-kopieren

Voorafgaand aan de werkzaamheden heeft Staro in een Toolbox medewerkers geattendeerd op de relevante punten ecologisch werkprotocol. Daarnaast zijn locaties met hoge ecologische waarden gemarkeerd voor behoud en heeft de ecoloog de uitvoeringswerkzaamheden begeleidt. Dit in overleg met de aannemer en de directievoerder vanuit Staatsbosbeheer.

Resultaat
Uiteindelijk zijn negatieve effecten op beschermde soorten voorkomen en is verspreiding van invasieve exoten tegengegaan. Er zijn dassen- en vossenholen gemarkeerd en locaties met grote waternavel (invasieve exoot) uitgerasterd. Het opschonen van sloten is uitgevoerd onder ecologische begeleiding vanuit Staro, waarbij onder andere grote modderkruipers en kroeskarpers afgevangen zijn en (elders) uitgezet. Daarnaast zijn de sloten slechts gedeeltelijk gemaaid om voldoende geschikt habitat voor beschermde soorten te behouden en de bereikbaarheid van de sloten voor snoek te voorkomen. Locaties met krabbenscheer zijn hierbij overgeslagen.