Tagarchief: omgevingswet

Nieuwe bouwregelgeving op 1 juli 2022

Naamloos-1 kopiëren
Lees het gehele artikel

Zij krijgt daarbij de volledige steun van de lagere overheden die de regelgeving uitvoeren. Daarmee worden dus de grootste wijzigingen in de bouwregelgeving ooit over een jaar ingevoerd. Deze invoering raakt echter nu al bouwprojecten in de opstartende fase.

Meerdere gemeenten hebben namelijk informeel al aangegeven na deze zomer minder vaak te zullen meewerken aan nieuwe bestemmingsplannen voor bouwprojecten. De gemeenten staan dan in de voorbereidingsmodus voor de Omgevingswet. Onder de Omgevingswet verdwijnt het bestemmingsplan. Alle bestemmingsplannen van een gemeente vormen dan samen één omgevingsplan.

Met andere woorden, al dan deze zomer wordt de bouwkolom geraakt door de invoering van de nieuwe bouwregelgeving. Ook als de bouwbedrijven ervoor kiezen om zich nog niet voor te bereiden. Dit ongetwijfeld vanuit de gedachte dat uitstel kan leiden tot afstel.

Minister Ollongren en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben beiden op 27 mei 2021 zeer duidelijk aangegeven dat alle overheden volledig achter de invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen staan. Het halfjaar uitstel is bedoeld zodat de gemeenten meer tijd hebben om te oefenen met ICT. Ook liggen er “tijdelijke alternatieve maatregelen” klaar voor gemeenten die echt niet op tijd hun ICT hebben ingeregeld. Op geen enkele wijze is er bij hen twijfel over de invoering. Ook niet vreemd nu honderden miljoenen euro’s al in de voorbereiding zijn geïnvesteerd. Bovendien hebben de Tweede Kamer en Eerste Kamer met ruime meerderheden de regelgeving aangenomen. Het gaat nu alleen nog over de inwerkingtredingsdatum. Op dit moment is er geen enkele aanleiding om te denken dat die in de verre toekomst ligt, zoals ten onrechte in de Cobouw onlangs is geopperd.

Op 1 december 2020 heeft de Tweede Kamer namelijk al ingestemd met de inwerkingtreding van de nieuwe bouwregelgeving op 1 januari 2022. Daarnaast heeft de Tweede Kamer op 25 februari 2021 een motie van GroenLinks voor verder uitstel weggestemd. Bovendien zijn de politieke partijen die hebben gewonnen bij de verkiezingen van 18 maart 2021, vóór een snelle invoering.

De Eerste Kamer heeft wat meer twijfels bij de invoering. Deze vreest problemen met ICT. De vraag is of de Eerste Kamer het extra halfjaar oefenen met ICT, overtuigt. Wel is het zo dat de Eerste Kamer zowel de Omgevingswet als de Invoeringswet Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen met ruime meerderheden heeft aangenomen.

De schaduwwerking van de Omgevingswet werkt dus na deze zomer al vooruit. Het is daarom verstandig om vaker te kiezen voor een omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan dan voor een nieuw (postzegel)bestemmingsplan om uw bouwproject mogelijk te maken. De procedures zijn vergelijkbaar.

Daarnaast is verstandig om ook nu al uw overeenkomsten en algemene voorwaarden aan te passen met het oog op de komst van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Hoewel een convenant in de maak is, staat nog niet vast dat minister Ollongren daadwerkelijk op tijd regelt dat er geen opleverdossier nodig is voor bouwprojecten die reeds voor 1 juli 2022 zijn opgestart. Het is ook aan te raden tenminste één keer mee te doen met een proefproject. De kwaliteitsborger die straks op de bouw toezicht houdt, mag mede op uw eigen interne kwaliteitssystemen vertrouwen. Dan is het handig uw kwaliteitssystemen bij een proefproject tegen het licht te houden. Overigens zullen de kosten van een kwaliteitsborger bij een groter bouwproject (repetitie) verhoudingsgewijs lagen zijn. Gemeenten behoren nu al korting te geven op de leges. Onder de Omgevingswet mogen de gemeenten alleen nog voor de omgevingsvergunning voor de omgevingsplanactiviteit leges hebben. Dus niet voor het technische deel dat de kwaliteitsborger beoordeelt.

Natuurlijk is het mogelijk om kort voor de inwerkingtreding een vergunningaanvraag in te dienen. Veel gemeenten hebben echter al aangegeven weinig zin te hebben aan een vloedgolf aan aanvragen onder het oude recht. Als de gemeente u een korte termijn geeft om uw aanvraag aan te vullen en u kunt niet daaraan voldoen, dan laat de gemeente uw aanvraag buiten behandeling. U zult dan een nieuwe aanvraag moeten indienen en dan valt u alsnog onder het nieuwe recht. Kortom, wacht liever niet tot het allerlaatste moment met het indienen van nieuwe aanvragen.

mr. dr. ing. Peter de Haan, advocaat-partner PDH Advocatuur en hoofddocent van de SBO cursus Vergunningverlening in de bouw

Basiscursus Omgevingsrecht – SBO

Lees het gehele artikel

Het is belangrijk dat je nu al start met de voorbereidingen, zodat je bijblijft en fouten voorkomt. Actuele kennis en het kunnen toepassen is juist voor jou nu van belang!

In de basiscursus Omgevingsrecht die start op 21 januari 2020 leer je wat er voor jou verandert als de Omgevingswet inwerking treedt

Na het volgen van deze praktijkgerichte cursus ben je volledig op de hoogte van:

  • Rijks-, provinciaal en gemeentelijk ruimtelijk beleid
  • De structuurvisie, het bestemmingsplan en de beheersverordening
  • Relevante wet- en regelgeving zoals de Wabo, Grondexploitatiewet, bouwregelgeving, Crisis- en herstelwet en de toekomstige Omgevingswet
  • De omgevingsvergunning inclusief het ‘Wabo-projectbesluit’

Kortom, heb je te maken met opgaven over: binnenstedelijke herontwikkeling, ruimtelijke adaptatie klimaatverandering, de energietransitie, mobiliteit en bereikbaarheid, de gezonde stad en/of vitalisering van het (agrarisch) buitengebied? Dan geeft deze cursus je inzicht in het omgevingsrecht zodat je de ruimtelijke opgaves van jouw organisatie beter kunt aanpakken, én je leert hoe je hiervoor de Omgevingswet kunt benutten!

Opleiding Werken met de Omgevingswet

Lees het gehele artikel

Krijg grip op samenwerking, participatie en betrokkenheid

  • Speciaal ontwikkeld voor gemeenten, opdrachtgevers én opdrachtnemers!
  • Je persoonlijk leertraject staat centraal
  • Leer door middel van het uitwerken van cases
  • Ondersteund door de online leeromgeving
  • Wat gaat er precies voor jou veranderen? Dat leer je tijdens deze intensieve opleiding

Werken met de omgevinsgwet

Eerste Kamer stemt in met Invoeringswet Omgevingswet. De Omgevingswet is aangenomen en treedt in 2021 in werking. 26 huidige wetten over onder meer milieu, ruimtelijke ordening, natuur, water en bouwen worden teruggebracht naar één wet. Minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen): “Ik ben blij met steun in de Eerste Kamer, wij hebben een scherp en constructief debat gevoerd over participatie, rechtsbescherming en een zorgvuldige invoering.”

Wat gaat deze verandering inhouden voor jouw werkzaamheden?
Dat leer je in deze verdiepende opleiding Werken met de omgevingswet

Bekijk het programma

De belangrijkste wijziging van de nieuwe omgevingswet: samenwerken!

omgevingswet
Lees het gehele artikel

De nieuwe Omgevingswet komt hard dichterbij en inmiddels zijn de contouren van het nieuwe ruimtelijke stelsel redelijk duidelijk. Meer flexibiliteit en meer ruimte voor lokaal maatwerk zijn twee kernbegrippen hierin. Dit betekent een grote omslag in het denken en doen in ruimtelijke ordening en het omgaan met ruimte. Alle huidige kaders overboord, alle zekerheid die we nu hebben uit wet- en regelgeving en jurisprudentie verdwijnt. Of toch niet?

Inhoudelijke kaders in een nieuw jasje

Uiteraard ‘valt het allemaal best mee’. Veel inhoudelijke kaders, zoals normen voor veiligheid, ecologie of milieu blijven uiteindelijk bestaan – al dan niet in een nieuw jasje. De rechtszekerheid die je nu hebt vanuit een bestaande situatie, zal uiteraard niet verdwijnen. En er zijn veel nieuwe instrumenten (zoals omgevingsvisie, omgevingsplan, programma’s) maar deze lijken toch best op het bestaande instrumentarium.

Nieuwe verplichtingen

Maar er zijn ook nieuwe verplichtingen, met name voor initiatiefnemers. De belangrijkste is in mijn optiek de consultatie en participatie die je als initiatiefnemer moet voeren voor een initiatief. Dit komt er in het kort op neer, dat de omgeving ‘betrokken’ moet worden bij initiatieven. Niet tijdens een procedure, maar op voorhand. Hoe je dit exact moet doen, wordt niet bepaald in het nieuwe stelsel – er is hier juist veel vrijheid voor initiatiefnemers om zelf te bepalen hoe je consulteert.

De betrokkenheid van de omgeving aan de voorkant is expliciet gemaakt in de Omgevingswet, maar eigenlijk gaat deze ‘samenwerking’ veel verder. Ook tussen overheden, binnen een overheid en tussen initiatiefnemer en overheid.

Wat betekent dit voor de concrete ruimtelijke ontwikkelingen van vandaag de dag en in de toekomst?

De kern van het antwoord ligt in het samen werken en samen doen. Met collega’s, maar ook met andere partijen. De juiste mensen aan tafel en gezamenlijk (overheid én initiatiefnemer én direct betrokkenen) bepalen wat er moet gebeuren (en wat niet). Naast de veranderingen in het ruimtelijk systeem, is dit ook de belangrijkste wijziging door de Omgevingswet: een cultuurverandering, gericht op het samenwerken met verschillende factoren. Dit vraagt wel om het goed sturen op ontwikkelingen (waaronder financieel) en het goed vastleggen van afspraken: samen werken en elkaars kracht benutten om te komen tot een ruimtelijk goed en financieel gezond plan, met respect voor én borging van elkaars belangen.

Ruud Broekman is Adviseur gebieds- en beleidsontwikkeling bij Plan & Project, en docent op de basiscursus Vastgoedrecht. Hij ondersteunt, begeleidt en adviseert gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars en bedrijfsleven bij nieuwbouw projecten. In de basiscursus Vastgoedrecht neemt hij u mee in wat de veranderingen van huidige wet en de nieuwe Omgevingswet zijn.