Tagarchief: N50

Integraal inpassend ontwerp

N50 voorbelasting NZ kopiëren
Lees het gehele artikel

De N50 wordt hier als verkeersonveilig ervaren omdat er maar één rijstrook per richting is en geen fysieke rijbaanscheiding. Het wisselende wegbeeld van de N50 vergroot het verkeersveiligheidsrisico extra. De N50 wordt verbreed naar 2×2 rijstroken waarmee de verkeersveiligheid sterk verbetert, evenals de doorstroming op het wegvak.

Daarbij is volgens projectleider Willem van der Marel de best mogelijke oplossing bedacht om de projectdoelen te behalen én de impact op de omgeving zo klein mogelijk te houden. “We hebben de ontwerpen gemaakt en in samenwerking met Tauw de milieu- en verkeersveiligheidseffecten bepaald, evenals mitigerende maatregelen. Daarna is het integraal inpassend ontwerp (IIO) opgesteld waarin deze maatregelen zijn opgenomen, waaronder 2-laags ZOAB en geluidswallen. Op basis van het IIO is de kostenraming opgesteld, waarin alle voorziene risico’s zijn opgenomen.”

De huidige N50 wordt tussen de aansluitingen Kampen en Kampen Zuid als verkeersonveilig ervaren, omdat er maar één rijstrook per richting is en geen fysieke rijbaanscheiding.

Het startpunt vormde het functioneel ontwerp van Rijkswaterstaat dat via een elementair ontwerp naar een inpassend ontwerp is uitgewerkt. Op basis van dat ontwerp zijn de effectstudies uitgevoerd. “Onze kracht zit in het snel kunnen schakelen tussen de functionele eisen en wensen en de technische uitwerking daarvan. Zo kunnen wij goed inspelen op nieuwe inzichten die tijdens een project ontstaan. Bij de N50 leidden verkeersveiligheid en geluid tot een aantal scopewijzigingen in het ontwerp.” Van der Marel kijkt terug op een interessant proces. “De samenwerking met Rijkswaterstaat en Tauw, dat verantwoordelijk was voor het opstellen van de planstudie, hebben we als zeer prettig ervaren. We hebben bovendien onze kracht kunnen tonen door het ontwerp voor de effectstudies tijdig af te ronden. Ook de deadline van Rijkswaterstaat voor de planstudie zelf was scherp gesteld. Toch hebben we conform planning kunnen opleveren. Dat is niet vanzelfsprekend bij zo’n omvangrijk proces.”     

Uitgebreid geotechnisch vooronderzoek voor verbreding N50

A2A2E83F kopiëren
Lees het gehele artikel

Nu de regio de helft zelf betaalt, gaat het er dan toch eindelijk van komen. Van Dijk geo- en milieutechniek heeft alvast geotechnisch onderzoek uitgevoerd en peilbuizen met dataloggers geplaatst om gedurende een jaar, 24/7, de actuele grondwaterstand te monitoren. Dit dient straks als basis voor het nieuwe wegontwerp.

In de huidige situatie is op het wegvak Kampen – Kampen Zuid regelmatig sprake van filevorming in de spitsperioden. De voornaamste oorzaak hiervan is dat er één rijstrook per rijrichting is. Daarnaast is er geen fysieke rijbaanscheiding waardoor de kans op frontale ongevallen groter is. Met een toenemende bedrijvigheid in en om Kampen, zal de drukte op de weg in de komende jaren toenemen. Reden om de weg te verbreden naar een autoweg met 2×2 rijstroken. De weg krijgt een fysieke rijbaanscheiding en een maximumsnelheid van 100 km/h tussen de aansluitingen Kampen en Kampen Zuid. 

Alle disciplines onder één dak

De uitvoering laat weliswaar nog even op zich wachten, de verbreding van de N50 is gepland voor 2023, maar toch zijn er al de nodige voorbereidingen getroffen, onder meer door Van Dijk geo- en milieutechniek. Zij hebben medio 2020 geotechnisch onderzoek gedaan, waarbij onder meer sonderingen zijn uitgevoerd, de teerhoudendheid van het bestaande asfalt is onderzocht (voor eventueel hergebruik) en peilbuizen zijn geplaatst. Het mooie is dat Van Dijk praktisch alle disciplines verenigt onder één dak op het gebied van geotechniek en milieu. Dat betekent voor opdrachtgevers slechts één aanspreekpunt. De gevraagde werkzaamheden op dit project veilig uitvoeren, vroeg de nodige voorbereiding. Te meer omdat de medewerkers van Van Dijk soms vlak langs de weg aan het werk waren, waarvoor verkeersmaatregelen noodzakelijk zijn. Dat alles vergunningstechnisch voor elkaar krijgen, kost veel tijd. Daarom is men voor een aantal werkzaamheden meegelift op de vergunning van het maaien van de bermen en het wassen van de hectometerpaatjes in de avond en nacht tussen 21.00 en 3.30 uur.

Archiefbeeld Van Dijk geo- en milieutechniek.

Van Dijk geo- en milieutechniek wist uiteindelijk alle werkzaamheden binnen 10 meter van de rijbaan zodanig te plannen en coördineren dat ze in twee nachten uitgevoerd konden worden. Het was wel een drukte van jewelste. Landmeters, sondeervoertuigen, boorwagens voor het uitvoeren van asfaltboringen, maar ook voor het aanbrengen van de peilbuizen, enzovoort. En dat alles moest vóór 3.30 uur verdwenen zijn om de weg weer spic en span achter te laten. De peilbuizen met dataloggers bevinden zich op acht locaties over een lengte van enkele kilometers. Het doel is om gedurende een jaar zoveel mogelijk informatie te verkrijgen over de freatische grondwaterstand en het spanningswater in dieper gelegen afgesloten zandlagen in verband met het toekomstig wegontwerp. Iedere minuut wordt de actuele stand gemeten en opgeslagen op een server. Daarvan wordt door Van Dijk tweewekelijks een rapportage opgesteld en aan de opdrachtgever bezorgd.