Tagarchief: Maas

4-kilometer lange persleiding langs de Maas

Lees het gehele artikel

Deze kwetsbare persleiding diende in de tweede helft van 2020 vervangen te worden. In opdracht van Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) voerde GW Leidingtechniek BV deze werkzaamheden uit. Wij, Vanderkamp Pompen, hebben de tijdelijke functie van de persleiding overgenomen.

Parallelle leiding

De nieuwe leiding moest exact op de locatie van de bestaande leiding komen. Daarvoor was  de aanleg van een tijdelijke leiding noodzakelijk die buiten ons werkgebied is aangebracht. Vanderkamp Pompen heeft haar expertise ingezet door middel van de aanleg van een tijdelijke stalen persleiding van ruim 4 km langs de Maas. Hierdoor kon GW Leidingtechniek BV  de bestaande, zeer kwetsbare leiding buiten bedrijf nemen en daarmee werd het risico op calamiteiten zo veel mogelijk beperkt. Het water werd door de tijdelijke leiding gepompt door het bestaande gemaal en de werkzaamheden voor vervanging van de bestaande leiding konden direct worden gestart zonder dat GW Leidingtechniek BV of WBL zich hoefde te bekommeren over de afvoer van het rioolwater. GW Leidingtechniek BV heeft de gehele bestaande AC-leiding gesaneerd, een nieuwe HDPE leiding aangelegd, deze volledig getest en vervolgens de gehele nieuwe leiding gecontroleerd en zonder risico weer in gebruik genomen.

Totaaloplossing

Als partner van GW Leidingtechniek BV hebben we aan de voorkant meegedacht en diverse mogelijke varianten met elkaar gewogen. Uiteindelijk is in nauw overleg met de eindklant, het Waterschapsbedrijf Limburg (WBL), de beste oplossing gekozen en uitgevoerd.

Mooie beelden

Enkele maanden heeft de stalen leiding, uitgevoerd in DN500 en DN600 langs de maas gelegen om het rioolwater af te voeren. Dat levert mooie beelden op vanuit de lucht.

Tekst en video geplaatst met toestemming van GW Leidingtechniek BV en Waterschapsbedrijf Limburg (WBL)

Tijdelijke pompinstallaties vanwege laagterecords Maasdebiet

dsc_0058
Lees het gehele artikel

Door aanhoudende droogte is de afvoer van de bevaarbare waterwegen in Nederland en Vlaanderen sinds het voorjaar stelselmatig gedaald. De regenbuien van de afgelopen periode hebben daar weinig verandering in gebracht; het Maasdebiet vestigt nog altijd laagterecords. Dat veroorzaakt diverse problemen, ook ten aanzien van de bevaarbaarheid. Reden voor Rijkswaterstaat en De Vlaamse Waterweg om de handen ineen te slaan en maatregelen te nemen.

De Maas is een typische regenrivier: afhankelijk van de hoeveelheid regen die er valt in met name de Ardennen en het noordoosten van Frankrijk, kan de afvoer van de Maas zeer laag of zeer hoog zijn. De gemiddelde afvoer van water via de Maas bedraagt 250 m3/s, wat neerkomt op 250.000 liter per seconde. Door de aanhoudende droogte van de afgelopen maanden bedraagt de Maasafvoer in Luik, de aftakking naar het Albertkanaal, amper 35 m3/s. Dat heeft een gigantisch effect, en niet alleen op de bevaarbaarheid van de waterwegen. Het water wordt ook gebruikt voor drinkwaterproductie, energiewinning, proceswater voor de industrie, landbouwirrigatie en de bevloeiing van natuurgebieden. 

Drie forse noodpompinstallaties

Vanwege het intensieve watergebruik van het Nederlandse en Vlaamse waterwegennet, nemen Rijkswaterstaat en De Vlaamse Waterweg in onderling overleg al een hele tijd preventieve maatregelen om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen en diepgangbeperkingen maximaal te vermijden. “Eén van die maatregelen is het plaatsen van noodpompinstallaties om het water dat verloren gaat bij het schutten van sluizen, terug te pompen”, zegt André van der Tuin van Eekels Pompen. “We hebben begin september in zeer korte tijd op drie locaties in het Albertkanaal forse noodpompinstallaties geplaatst die voortdurend grote hoeveelheden water terugpompen van het afwaartse naar het opwaartse. De pompinstallaties bestaan uit grote dompelpompen, stalen leidingwerk en eigen stroomvoorzieningen. Op twee locaties wordt elk 5.000 m3/uur verpompt, op de ander locatie maar liefst 10.000 m3/uur. Het was met recht een spoedklus voor ons. Op vrijdag kregen we een telefoontje dat intern als calamiteit werd opgepakt om op een zeer kort tijdsbestek de installaties ‘up and running’ te krijgen. De noodpompen blijven in bedrijf totdat er weer voldoende regen is gevallen. Ook in Nederland hebben we op diverse locaties noodpompen geplaatst, met name voor het veiligstellen van de aanvoer van koelwater voor de industrie.”   

Integrale gebiedsontwikkeling brengt mooie innovaties

mooder-maas-toekomst-impressie-hoogwatergeul-ooijen
Lees het gehele artikel

In 1993 en 1995 werd Limburg opgeschrikt door twee grote overstromingen van de Maas. De gevolg- en economische schade was enorm. In allerijl werden tijdelijke maatregelen genomen met het oog op een meer bestendige ontwikkeling in de toekomst. En die ontwikkeling is nu gaande en ingrijpender dan aanvankelijk gedacht. Reden om het project te bestempelen tot gebiedsontwikkeling. In een gebied van maar liefst 60 km2 wordt door uitvoerende combinatie Mooder Maas de hoogwaterproblematiek aangepakt, onder meer met voor ons land unieke dijken. 

De gebiedsontwikkeling is volgens omgevingsmanager Keesjan van den Herik van opdrachtgever Projectbureau Ooijen – Wanssum tweeledig. “We gaan met een definitieve oplossing de hoogwaterproblematiek te lijf door zowel nieuwe dijken aan te leggen als door meer ruimte te creëren voor de Maas. Omdat na een grondig vooronderzoek bleek dat de consequenties zo ingrijpend zouden zijn voor de omgeving, is het een integrale gebiedsontwikkeling geworden. Je kunt het immers maar één keer goed doen. Doel is om de hoogwaterbescherming achter de kades naar het niveau te brengen van 1 overstroming in 250 jaar. Daarnaast realiseren we een waterstandsdaling van 37 centimeter in hoogwaterperiodes bij een piekafvoer van 3.275 m3 water per seconde.”

Ooijen - Wanssum

Mooder Maas weergave van nieuwe dijktypologieën.


Innovatieve dijken
Het omvangrijke project is opgesplitst in zes deelprojecten en omvat onder meer de aanleg van nieuwe dijken, de aanleg van een hoogwatergeul in Ooijen en Wanssum, het herstellen van de Oude Maasarm en de aanleg van een nieuwe rondweg inclusief de nodige kunstwerken. “De kracht van het project is dat het als één integrale opgave wordt beschouwd”, meent Keesjan. “Ook de doelstellingen zijn integraal, er is één budget en één ontwerp waarin alles in samenhang is ontworpen. En dat heeft een aantal mooie innovaties opgeleverd, zoals een voor Nederland nieuwe dijktypologie.” Rody Kusters, uitvoeringsmanager namens Mooder Maas, een combinatie van Dura Vermeer en Ploegam, kan dat beamen: “We hebben in dit project twee nieuwe dijktypen geïntroduceerd, de hoge gronddijk en de steilranddijk, die allebei met gebiedseigen grond worden aangelegd (grond die vrijkomt bij het uitdiepen van de twee geulen) en als verlengstuk van het landschap fungeren. Al tijdens de aanbesteding wisten we dat we grootschalig onderzoek moesten laten uitvoeren om dit allemaal mogelijk te maken. Direct na de gunning van het project zijn voor dit onderzoek afspraken gemaakt met twee universiteiten in Duitsland, waarbij een dijk op ware grootte is opgebouwd met de klei uit het projectgebied en succesvol is getest. Daarmee realiseren we in het kader van duurzaamheid en CO2-uitstoot enorme besparingen.”

Ooijen - Wanssum

Mooder Maas-Brug Ooijen over de instroomopening van de Oude Maasarm.
Links de hoogwatergeul Ooijen en de Maas.


Langste liggers ter wereld
De nieuwe rondweg rond Wanssum vormt eveneens een ingrijpend deelproject. Kusters: “Het gaat hier om een 4 kilometer lange weg met drie rotondes, twee onderdoorgangen en een 69 meter lange brug, 10 meter boven de haven. De landhoofden maken we in het werk, de acht liggers van 69 meter lengte worden prefab aangeleverd. Het zijn de langste prefabliggers ter wereld. Het inhijsen zal medio 2020 plaatsvinden. Uniek is ook het 1 kilometer lange traject van en naar de brug, dat wordt uitgevoerd in verticale betonwanden in een esthetische kwaliteit. In totaal gaat het om 12.000 m2 van deze elementen. In de huidige N270 vervangen we een bestaande duiker door een 80 meter lange architectonische brug die we er pal naast bouwen om de 10.000 verkeersbewegingen per dag zo min mogelijk te hinderen. Over de te reactiveren Oude Maasarm realiseren we nog eens twee bruggen, zodat bewoners van Ooijen bij hoogwater ontsloten kunnen worden naar het achterland. Daarnaast realiseren we 2,5 kilometer aan nieuwe kadewanden in de dorps- en industriehaven van Wanssum en op enkele maatwerklocaties.”

Eind 2017 zijn de werkzaamheden begonnen en in 2020 wordt het hele project afgerond. “Behalve bescherming tegen hoogwater draagt de gebiedsontwikkeling bij aan de ontwikkeling van natuur en landschap en het vergroten van de leefbaarheid en economie in het gebied”, besluit Keesjan. De 540 hectare aan natuur wordt als één gebied ingericht en zal ‘zichzelf’ grotendeels onderhouden met het uitzetten van een bepaald soort runderen en paarden.