Tagarchief: Latexfalt

Nieuwe wegen leiden naar een duurzame toekomst

Latexfalt-klantendag-Utrecht-7april2022-1
Lees het gehele artikel

Alleen samen kunnen we de doelstellingen halen

Op weg naar 2030 en 2050 is ook in de infrasector één ding helder: het is geen makkelijke weg die afgelegd moet worden. Schaarste in grondstoffen en strenge milieueisen vragen om alternatieve productiemethoden in de hele bouw- en infrasector. Geen sinecure, maar er wordt in ons land hard gewerkt aan innovatieve alternatieven. Eén van de koplopers in dit innovatieproces is Latexfalt. We spreken met Foeke Elzinga, Manager Commercie bij het in Koudekerk aan den Rijn gevestigde bedrijf.

Wegenbouw als katalysator van een duurzaam proces

“Met het verlaten van fossiele brandstoffen en een focus op de transitie naar elektrificatie en waterstof zullen we schaarste in bitumen alleen maar zien toenemen”, schetst Elzinga de nabije toekomst. “De milieueisen voor asfaltproductie zijn zo hoog, dat conventionele productiemethoden sowieso op de helling staan. Tijd dus om van de nood een deugd te maken: wij zien volop kansen voor circulaire wegenbouw. Het ligt voor de hand dat men bij ‘circulair’ denkt aan het inzetten van oud asfalt als circulair product, Latexfalt wil het begrip circulair echter breder maken, branche overstijgend zelfs.”

Elzinga duidt op het feit dat de asfaltindustrie altijd al hoogwaardige wegen kon maken van bitumen, afkomstig uit het raffinageproces van aardolie, maar dat er wat Latexfalt betreft ook andere reststromen als circulaire grondstof ingezet kunnen worden. “Dan moet je denken aan maatschappelijke reststromen als verpakkingsplastics en autobanden bijvoorbeeld. In plaats van dat ze op een afvalberg belanden of verbrand worden, kunnen ze een tweede leven tegemoet gaan in het wegdek van de toekomst. Hetzelfde geldt voor restolie uit de voedselindustrie, die zou als verjongingsmateriaal op het wegdek kunnen belanden.”

Ambities maak je samen waar

Er is veel onderzoek nodig voor het toepassen van alternatieve reststromen voor doeleinden in de wegenbouw. Latexfalt wil er alles aan doen om dat te onderzoeken, maar geeft aan dit niet alleen te kunnen. “We moeten weten hoe deze nieuwe grondstoffen zich gedragen in de praktijk en welke logistieke keten er nodig is om alles van afvalberg naar wegdek te krijgen. We willen zeker weten dat deze circulaire inzet nog steeds bijdraagt aan het waarborgen van de hoge kwaliteit van het Nederlands wegdek”, aldus Elzinga.

“Op dit moment focussen we ons bij Latexfalt op het ontwikkelen van analysemethoden om het gedrag en eigenschappen van bitumen in kaart te brengen. Daarmee kunnen we betere voorspellingen doen over het hoe en waarom een bitumen in de weg verouderd en een ontwerp maken waarmee we alternatieven voor bitumen kunnen ontwikkelen met de reststromen van de toekomst. Dat wil Latexfalt samen met bouwend Nederland doen.” Kennisdeling is daarbij van het grootste belang, getuige ook de klantendag die Latexfalt op 7 april organiseerde, waarop diverse lezingen met betrekking tot duurzaamheid gegeven werden. Dagvoorzitter was niemand minder dan Prof. Dr. Em. Jan Jonker, Hoogleraar Duurzaam Ondernemen.   

Nieuwe wegen naar co-creatie

Foto 2 kopiëren
Lees het gehele artikel

Een toonaangevende organisatie gericht op productie, applicatie, verkoop en productontwikkeling van innovatieve markgerichte producten en systemen op basis van bitumen en polymeren.

Verbindende factor

LATEXFALT vervult een brugfunctie tussen enerzijds de olieraffinage en chemische industrie en anderzijds de bouwnijverheid bedrijven. “Twee zeer verschillende werelden die verbonden moeten worden op gebieden als fundamentele materiaalkennis, technologie, logistiek en innovatie.” Maar ook steeds vaker op het gebied van regelgeving en duurzaamheid volgens Elzinga. “Daarom is LATEXFALT druk bezig met een aantal duurzaamheidsontwikkelingen.”

Roadmaps

“Het is enorm belangrijk dat innovatieve ontwikkelingen en rendement-verhogende maatregelen sneller en efficiënter tot stand komen, zodat er flexibeler ingespeeld kan worden op een veranderende omgeving. CO2-beheersing en energie-efficiëntie zijn daarbij van doorslaggevende betekenis voor de toekomst.” LATEXFALT heeft een aantal roadmaps gedefinieerd die betrekking hebben op de aanleg van wegen met betere bitumen, het levensduur verlengende onderhoud van wegen en recycling van het asfalt dat vrijkomt. “Dan is de cirkel weer rond.”

Polymeerbitumen worden toegepast in hoogwaardige en duurzame asfaltconstructies.

Co-creatie

“Duurzaamheid ontwikkelen moet je samen met partners doen. Dat zijn niet alleen de klanten, maar ook de olie-industrie waar wij onze producten van afnemen”, zegt Elzinga. “Het is echt een kwestie van co-creatie. Zo onderzoeken we in roadmap 1 -vanuit de IMO-regelgeving en de wensen vanuit de markt- hoe we bitumen kunnen beïnvloeden om een constante kwaliteit te kunnen borgen. De toepassing en functionaliteit van het product is daarbij belangrijk, wat vraagt om transparantie en onderzoek van de markt.” Dat sluit naadloos aan bij roadmap 2: een traject waar LATEXFALT samen met twee partners en met Rijkswaterstaat al sinds 2010 aan werkt. “Inmiddels is er een product gevalideerd en staan we aan de vooravond van een grootschalige toepassing ervan. Bij grootschalige inzetbaarheid van dit levensduur verlengende product kan de duurzaamheidsdoelstelling snel behaald worden. Dus hopen we dat meer districten binnen Nederland het zullen omarmen.” Op het gebied van recycling van asfalt is er ook nog wel wat winst te behalen volgens Elzinga. “Als vrijgekomen asfalt meermaals is gebruikt, gaat de kwaliteit van de bitumen achteruit. Wij onderzoeken hoe we die oude bitumen kunnen verjongen met behulp van juvenators. Het door ons ontwikkelde product genaamd Neomex HR is grootschalig getest in Antwerpen en wordt komend jaar door Rijkswaterstaat bij een innovatietraject op de A58 in een proefvak opgenomen. Rijkswaterstaat wil weten welke verjongers er zijn en welke varianten in producten daaruit voortkomen en of ze duurzaam en/of levensduurverlengend zijn.”

Koploper 

“Nederland is koploper in levensduur verlengend onderhoud en asfalt hergebruik en we zien dat landen om ons heen belangstelling tonen voor deze ontwikkelingen. Toch slaan we ook daar nieuwe wegen in om samen met partners op een transparante manier te komen tot duurzame ontwikkelingen. Kijkend naar de vraag vanuit de markt waarbij we gezamenlijk optrekken om tot mooie producten te komen op het gebied van levensduurverlenging en recycling van asfalt.”     

Op weg naar een volledige herbruikbare weg

img_1992-kopieren
Lees het gehele artikel

Als verbindende factor tussen olieraffinaderijen en afnemers koopt Latexfalt bitumen in en bewerkt deze tot systemen en oplossingen voor toepassing in verschillende segmenten, waaronder de infra‑ sector. Het bedrijf uit Koudekerk aan den Rijn heeft voor de infrasector drie roadmaps geformuleerd met als doel te komen tot een volledig herbruikbare weg. “Technisch is het al mogelijk”, zegt Foeke Elzinga van Latexfalt enthousiast.

Latexfalt is actief in verschillende sectoren en exporteert zijn producten naar maar liefst vijftig landen wereldwijd. Denk dan aan producten als (kleeflaag)emulsies, betonbeschermende producten, slijtlagen, et cetera. “Specifiek voor de infrasector maken we onderscheid tussen warme en koude bindmiddelen”, legt Foeke uit. “Een paar jaar geleden hebben we een drietal roadmaps geformuleerd om als Latexfalt meerwaarde te bieden in de infrasector. Het gaat om een gezamenlijke ontwikkeling van producten en systemen die een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de infrasector en de maatschappij als geheel.”

Betere bitumen

De eerste roadmap gaat over het thema betere bitumen. Foeke: “Raffinaderijen kunnen steeds meer hoogwaardige producten uit aardolie halen. De huidige bitumen zijn qua samenstelling niet meer gelijk aan die van een aantal jaar geleden. Voor een kwalitatief goed wegdek is het essentieel dat de kwaliteit van de bitumen constant is. Wij hebben een methode ontwikkeld om bitumen te onderzoeken en deze waar nodig te modificeren met onze producten, bijvoorbeeld om de stabiliteit te verbeteren, de moleculaire structuur te herstellen, et cetera.”

Voor een kwalitatief goed wegdek is het essentieel dat de kwaliteit van de bitumen constant is.

 

Levensduur verlengend onderhoud

Rijkswaterstaat heeft in 2010 een prijsvraag uitgeschreven met als doel producten te ontwikkelen om het onderhoud aan wegen te kunnen uitstellen. “Nederland ligt vol met ZOAB en dat type asfalt heeft een beperkte houdbaarheid”, zegt Foeke. “Een van onze producten is gevalideerd om het onderhoud aan het asfalt uit te stellen. De verjongende component in onze Modimuls ZV-emulsie heeft een bewezen levensduurverlenging van tussen de drie en zes jaar.”

Horizontaal hergebruik

De derde roadmap tot slot focust zich op het hergebruik van oud asfalt en maakt de cirkel rond. “De bitumen eigenschappen van oud asfalt zijn door allerlei invloeden (Uv, stof, vervuiling, et cetera) door de jaren heen veranderd. Wij hebben een ‘verjonger’ ontwikkeld om de bitumen van het oude asfalt weer in originele toestand te herstellen. Het zorgt ervoor dat je het asfalt kan blijven hergebruiken en ook nog eens bij een lagere temperatuur in het productieproces. Het mes snijdt dus aan twee kanten. De werking van deze verjongende component, die gedoseerd wordt aangebracht, is wetenschappelijk onderbouwd.”

Door voortdurend de kwaliteit van bitumen te controleren, levensduur verlengend onderhoud te plegen en uiteindelijk horizontaal hergebruik mogelijk te maken, levert Latexfalt een wezenlijke bijdrage aan de verduurzaming van de infrasector.     

Op weg naar ZOAB met dubbele levensduur

latexfalt-3
Lees het gehele artikel

De droom voorbij. Dat geldt voor LATEXFALT uit Koudekerk aan den Rijn nu drie ontwikkelingen om ZOAB-asfalt op rijkswegen qua levensduur te verlengen, werkelijkheid worden. Algemeen directeur dr. ir. Bert Jan Lommerts: “We kunnen al garanderen dat wij met onze innovatieve emulsietechnologie-producten de levensduur van bestaande ZOAB-wegen met 5 jaar kunnen verlengen. Daarnaast heeft onderzoek aangetoond dat een tweede behandeling daar nog eens 3 tot 4 jaar aan ‘vastplakt’. Voorts kun je aan het begin van het proces kiezen voor ZOAB met betere bitumentechnologie, waardoor je ook nog eens 5 jaar kunt winnen. Grote delen van onze droom om de levensduur van ZOAB te verdubbelen zijn uitgekomen. Met in de slipstream van het uitgebreide onderzoek straks recycling van ZOAB-rijkswegen in nieuw hoogwaardig ZOAB.”

Twaalf jaar geleden zette LATEXFALT een nieuwe duurzaamheidsstrategie in, waarbij mede via wetenschappelijk onderzoek moest worden gezocht naar met name levensduurverlenging. Omdat op die manier schade aan wegdekken en auto’s, de kosten van onderhoud en herstel, hoeveelheid benodigde grondstoffen voor vervanging en overlast voor weggebruikers aanzienlijk zouden kunnen dalen. Lommerts legt uit: “Vanaf 1972 kennen wij ZOAB. Het overgrote deel van de rijkswegen is inmiddels van ZOAB voorzien. Met alle voordelen qua waterafvoer en geluidsreductie. Iedereen kent de pluspunten. Maar ook de nadelen. Vooral de porositeit van de toplaag is aan erosie door het wegverkeer en vorst/dooi-effecten onderhevig. Dat heeft te maken met de veroudering van het toegepaste bitumen dat verhardt en het steenachtig materiaal minder adequaat kan binden. Voor ons was de hamvraag of wij een verjongingsmechanisme konden ontwikkelen. Een systeem waarbij het bitumen zijn functie langer zou kunnen uitoefenen. Een soort Vichy of Nivea verjongingscrème voor ZOAB.”

Latexfalt

Asfaltdermatologie
Lommerts spreekt vaker van ‘asfaltdermatologie’, naar analogie van het verjongen van de menselijke huid. De directie heeft de zaken bij de ontwikkeling serieus aangepakt. Zo’n tien jaar geleden zijn de eerste chemische onderzoekers aangetrokken, onder andere Irina Cotiuga uit Roemenië en Sayeda Nowrozon Nahar uit Bangladesh, die zijn gaan studeren in Nederland aan de TU Delft en TU Eindhoven en zich tegelijkertijd hebben toegelegd op de research en development bij LATEXFALT. Lommerts: “Zij hebben hun academische graad gehaald en zijn gerenommeerde wetenschappers, die onder andere het verouderingsproces van bitumen hebben weten te doorgronden. Dit hebben ze in samenwerking met diverse universiteiten gedaan. Zij hebben daarmee mede de basis gelegd voor onze drie roadmaps: duurzame bitumen via nieuwe bitumentechnologie, levensduurverlening met Modimuls ZV en Modiseal ZX technologie en  recycling via rejuvenating-technologie bij hergebruik van freesasfalt. Zo is de kring gesloten en ben je op weg naar optimale duurzaamheid binnen de levenscyclus.”

Iedereen aan tafel
Lommerts wijst op het brede speelveld met de olie-industrie, producenten van bitumen en asfalt, veredelaars zoals zijn eigen bedrijf, de uitvoerende partijen en de opdrachtgevers, met Rijkswaterstaat als opdrachtgever voor de rijkswegen. “Wij zijn niet in ons laboratorium blijven zitten, maar hebben samen met verschillende partijen deelgenomen in ontwikkelingsprojecten. Alle stakeholders zitten aan tafel. We hebben onderzoekbevindingen gedeeld, samen proeven genomen, resultaten geanalyseerd, kortom, we hebben heel wat gedaan om vertrouwen in de markt te winnen voor deze innovaties. Dit is geen gebakken lucht, dit is concrete verduurzaming voor 5.500 km ZOAB-rijkswegen in Nederland.”

LATEXFALT vindt daarbij zeker gehoor bij Rijkswaterstaat en aannemers die contracten met een onderhoudscomponent afsluiten. “Voor wat betreft de levensduurverlenging met een eerste emulsielaag hebben wij al verschillende projecten uitgevoerd. De techniek heeft zich in de praktijk bewezen. De resultaten sluiten ook naadloos aan bij de nieuwe methodiek van Rijkswaterstaat om steenverlies van ZOAB te kunnen meten. Met onze behandeling blijkt dat verlies sterk wordt gereduceerd. We geven ook garantie op het resultaat van deze behandeling. Met de andere roadmaps van bitumentechnologie en 100% recycling zitten wij tegen de werkelijkheid aan; daar is nog verdere ontwikkeling nodig om garanties te kunnen geven. Maar we zijn er dichtbij. Ik zie persoonlijk wel dat wij over een paar jaar die levensduurverdubbeling kunnen waarborgen.”

Latexfalt

De techniek heeft zich in de praktijk bewezen.

Gevalideerde technologie
Bij de levensduurverlening via emulsietechnologie blijft de ZOAB-constructie na de ronde van de sproeiwagen mooi open. De poriën gaan niet dichtzitten. “Vergelijk het met een zonnebrandcrème die in de huid trekt. De effectiviteit van vijf jaar of meer extra levensduurverlenging is aangetoond en deze technologie is inmiddels ook gevalideerd.

Bert Jan Lommerts besluit: “Ik heb nog wel een droom: dat wij over 25 jaar snelwegen hebben die met de beste bitumenproducten zijn samengesteld voor hoge aanvangskwaliteit, die enkele keren in hun levensfase kunnen worden ‘verjongd’ en aan het eind van hun cyclus volledig als grondstof kunnen dienen voor nieuwe wegen. Daarvoor moeten alle partijen nog een aantal stappen zetten, maar we zijn dichterbij dan ooit.”