Tagarchief: Grond – & Waterwerken

Emmakwartier: verbinding tussen specifieke specialismen

dsc_3989
Lees het gehele artikel

In april 2018 is de boven- en ondergrondse klimaatadaptieve herinrichting van het Emmakwartier gestart, de werkzaamheden zijn in mei 2019 afgerond. Onderdeel van de herinrichting is het vervangen van de riolering en aanleg van een drainage-transportriool (DT-riool).

Wareco is als nationaal opererende specialist in stedelijk water, grondwater, droogte, omgevingsmonitoring en bodemonderzoek betrokken in alle fases van initiatie tot realisatie en beheer.

Duurzaam en klimaatbestendig inrichten
Het Emmakwartier is net als veel oude wijken in laag Nederland een risicovolle, technisch uitdagende omgeving. Met vooroorlogse bebouwing, voornamelijk gefundeerd op staal of houten paalfunderingen, ondiepe slappe klei-/veenlagen en hoge grondwaterstanden die leiden tot vochtoverlast in de woningen. Tegelijkertijd treden in droge (zomer)periodes lage grondwaterstanden op, die kunnen leiden tot zakkingen en/of droogstand van houten paalfunderingen. Ook is er weinig bovengrondse ruimte voor groen, grijs en blauw.

Deze binnenstedelijke complexiteit vraagt om een verbinding tussen specifieke specialismen. Bouwkundige kennis, civieltechnisch, (grond)watertechnisch en over droogte. Wareco heeft juist deze unieke combinatie van specialistische kennis en meetdiensten ingezet om de herinrichting, ondanks de complexe omstandigheden, als kans aan te grijpen voor het duurzaam en klimaatbestendig inrichten van de wijk. Met oog voor de bebouwde omgeving.

Wat is er uitgevoerd door Wareco:

 • vooraf uitvoeren van bodem- en grondwater- en geotechnisch onderzoek naar huidige en toekomstige situatie;
 • ontwerpen van praktisch uitvoerbare en beheersbare grond- en hemelwatermaatregelen;
 • monitoring voorafgaand, tijdens en ná de werkzaamheden om schade aan de bebouwde omgeving te voorkomen en bewoners gerust te stellen;
 • afstemming met omwonenden over het minimaliseren van schade aan de omgeving en verbeteren van de waterhuishouding in de wijk.

Onderzoek en ontwerp
DT-riool
In het grondwateronderzoek vooraf is de drainerende werking van het oude rioolstelsel beschouwd en het risico op het ontstaan van grondwateroverlast bij vervangen van huidig lekke riolering. Hieruit volgde dat bij de herinrichting grondwatermaatregelen noodzakelijk zijn, rekening houdend met klimaatverandering. Daarom heeft Wareco een totaalsysteem ontworpen (DT-riool):

 • Diameters variërend van 300 mm tot 600 mm, aanlegniveau van circa 0,6 m tot 0,9 m beneden de grondwaterstand;
 • Directe afvoer van regen- en grondwater op oppervlaktewater om hoge grondwaterstanden te voorkomen;
 • Drempels in de overstortputten zorgen dat het systeem in periodes met lagere grondwaterstanden regenwater langer vasthoudt. 

Door vroegtijdig onderzoek kwamen de risico’s snel in beeld en kon zo het ontwerp zonder verrassingen opgesteld worden. De bewoners zijn met Stadswerk072 bijgestaan in maatregelen tegen vochtoverlast. Door bewoners vroegtijdig te betrekken bij het grondwateronderzoek en de ontwerpmaatregelen is draagvlak in de wijk ontstaan. 

Omgevingsbewuste uitvoering
Tijdens de uitvoering is de risicovolle omgeving centraal gesteld. Een verlaging van de grondwaterstand direct naast vooroorlogse panden, met de slappe bodemlagen, leidt tot een zakkingsrisico en schade (naast uitloop werkzaamheden, reputatieschade, etc.). Voorafgaand aan de werkzaamheden is daarom een bemalingsadvies opgesteld conform het protocol BRL12010. In het bemalingsadvies is de praktische bemalingswijze vastgesteld. Onderdeel van de bemaling in deze risicovolle omgeving is de proactieve monitoring waarbij gezamenlijk met de aannemer, toezichthouder en monitoringspartijen de bemalingswijze is aan-/bijgestuurd. Grondwaterstandmetingen zijn hierin leidend geweest.

De monitoring heeft onder meer bestaan uit:

 • continue, realtime meetsystemen, verplaatsend met het werk mee in circa 30 peilbuizen direct naast de gevels in het bemalen wadzandpakket;
 • dagelijks in- en uitschakeling van de bemaling;
 • hoogtemetingen (300 stuks) om de nulsituatie vast te leggen. Metingen na afronding van de werkzaamheden geven inzicht in onverwacht opgetreden zakkingen.

Voor een vlotte uitvoering en vertrouwen richting bewoners speelt deze monitoring een belangrijke rol.

Evaluatie werking DT-riool
Na de werkzaamheden blijft Wareco tenminste 1 jaar de grondwaterstand verspreid over het gebied meten om inzicht te krijgen in de werking van het DT-riool. Zo kan er geëvalueerd worden in hoeverre de aanleg van het DT-riool na de rioolvervanging heeft geleid tot een klimaatbestendiger inrichting van de wijk of dat eventuele aanpassingen in het systeem noodzakelijk zijn.

Uitvoeringsrisico’s aan de voorzijde van het proces ingeschaald
Bij de herinrichting zijn kansen voor de inrichting van de ondergrond in een vroeg stadium opgepakt met Stadswerk072. Dit heeft geleid tot een totaalsysteem waarbij te hoge grondwaterstanden en regenwateroverlast worden voorkomen en hemelwater slim wordt vastgehouden en bij lage grondwaterstanden dient als aanvulling van het grondwater. Het ontwerpproces en uitvoering is zodanig ingericht dat uitvoeringsrisico’s aan de voorzijde worden ingeschaald en tijdens het werk zelf worden gemonitord. Dit heeft geleid tot een soepel en voorspelbaar verlopen uitvoering, geruststellend voor de omgeving. 

De nationaal opererende specialisten van Wareco op het gebied van grondwater, stedelijk water, bebouwing, ontwerp, uitvoering en monitoring vormen in het proces een hecht team. Dé unieke combinatie voor een duurzame uitvoeringswijze en klimaatbestendige inrichting. 

Duurzame wortelwering

best-2015-39
Lees het gehele artikel

De bewoners in het Emmakwartier in Alkmaar zijn het afgelopen jaar flink op de proef gesteld. Om te voorkomen dat straks de bestrating wordt ‘opgetild’ of kabels en leidingen beschadigd raken door de wortels van de nieuwe aanplant – met alle overlast van dien – zijn er wortelschermen geplaatst van de firma GreenMax. De toegepaste wortelweringschermen zijn op basis van gerecyclede grondstoffen en op hun beurt weer volledig recyclebaar. 

GreenMax biedt allerlei typen wortelgeleiding- en wortelweringproducten aan. Sales Manager Sharell Hoogervorst duidt de verschillen. “Onder wortelwering, zoals toegepast door SCHOT Infra in het Emmakwartier, verstaan we schermen die de wortels blokkeren en hen verhinderen verder te groeien. De schermen worden doorgaans vanaf iets boven het maaiveld tot aan het grondwaterpeil geplaatst. In dit geval is in totaal 850 meter van deze schermen geplaatst met een hoogte van 75 centimeter. Om een bloempoteffect te voorkomen, mogen de schermen niet dichter dan 2 meter afstand van een boom worden geplaatst. Als een wortelscherm wel op minder dan 2 meter vanaf de boom geplaatst moet worden, is het wenselijk een wortelgeleidingsscherm te kiezen. Deze schermen zijn voorzien van verticale geleidingsribben die de wortels letterlijk naar beneden geleiden om van daaruit horizontaal verder te kunnen groeien. Dat geeft de boom meer stabiliteit.”

Cradle to Cradle
De wortelwering in het Emmakwartier is volgens Hoogervorst van het type RootBlock. “We leveren dit type HDPE scherm in twee diktes (1 of 2 millimeter) en verschillende breedtes op rollen van 25 of 50 meter. RootBlock wordt op basis van gerecyclede grondstoffen geproduceerd. Ook wordt tegenwoordig steeds vaker biobased-materiaal toegepast als wortelscherm, dit is niet afbreekbaar maar wel op basis van biologische grondstoffen geproduceerd.” 

Wortelwering

GreenMax biedt allerlei typen wortelgeleiding- en wortelweringproducten aan.

De toegepaste HDPE RootBlock is daarentegen wel een Cradle to Cradle-product. Als de gemeente Alkmaar over een x-aantal jaren andere plannen heeft, kunnen de schermen uit de grond worden gehaald en door GreenMax volledig worden gerecycled. Wortelgeleiding- en –weringsproducten worden volgens Hoogervorst door steeds meer gemeenten toegepast. “De initiële investering is misschien iets hoger, maar deze verdient zichzelf na verloop van tijd dubbel en dwars terug. De schade die boomwortels veroorzaken en de herstelkosten die daarmee gepaard gaan, lopen immers flink in de papieren.”

GreenMax levert een totaalpakket aan producten specifiek voor de inrichting van het plantvak en de bescherming van de infrastructuur in de stedelijke omgeving. “Onze producten helpen bomen te overleven in de toenemend verstedelijkte wereld van beton, bestrating en gebouwen. Anderzijds helpen ze de infrastructuur en bomen tegen elkaar te beschermen. Groen in de stad is ontzettend belangrijk voor de klimaatbestendigheid van de stad en de leefbaarheid voor bewoners,” besluit Hoogervorst.    

Een goede voorbereiding…

dsc_3994
Lees het gehele artikel

…is het halve werk. Sinds april 2018 is SCHOT Infra bezig met de herinrichting van het Emmakwartier in Alkmaar. Een ingrijpende klus voor de wijk, waarbij straten en trottoirs worden opgebroken om onder andere de riolering te vervangen en een drainagesysteem aan te leggen. De werkzaamheden worden dan ook gefaseerd uitgevoerd. Een gesprek met Fred Struikenkamp van SCHOT Infra over de voortgang van het project en de ‘unieke’ voorbereiding. 

De herinrichting van het Emmakwartier is onderdeel van het Open convenant Alkmaar, een initiatief van drie infra-opdrachtnemers, de gemeente en Stadwerk072, een bedrijf binnen de gemeente Alkmaar dat zich inzet voor een schone en leefbare stad. Doel van het convenant is om innovaties te stimuleren, faalkosten te reduceren en de kwaliteit van het eindresultaat te verhogen. “Ieder infraproject dat op de markt komt binnen het convenant, wordt vooraf doorgesproken”, vertelt Struikenkamp. “In een aantal sessies zitten we met Stadswerk072, de drie infra-opdrachtnemers, een afgevaardigde namens de wijkvereniging en een ingenieursbureau samen om al in de voorbereidingsfase alle puntjes op de i te zetten. Op basis daarvan wordt door het ingenieursbureau een bestek gemaakt en kunnen de drie infra-opdrachtnemers afzonderlijk een aanbieding doen. Voor het Emmakwartier kwam SCHOT Infra als laagste inschrijving uit de bus.”

SCHOT Infra

Speciale aandacht ging uit naar de bomen die niet mochten lijden onder de werkzaamheden.

 

Opgesplitst in 25 fasen
Het Emmakwartier is volgens Struikenkamp tot nu toe het grootste project binnen het convenant. “We hebben te maken met een grote schare aan stakeholders, waarvan de bewoners en schoolgaande jeugd verreweg de belangrijkste zijn. De werkzaamheden vinden gefaseerd plaats om enerzijds de overlast te beperken, maar anderzijds ook de veiligheid te kunnen garanderen. Zo stelt de brandweer bijvoorbeeld dat ze een woning tot minimaal 40 meter moeten kunnen bereiken. Dat betekent voor ons dat we maximaal 80 meter aan bestrating tegelijk mogen opbreken. Het hele werk werd zodoende opgesplitst in 25 fasen.” De uitdaging zat hem volgens Struikenkamp in het begin vooral in de krappe straatjes met veel kabels en leidingen in de ondergrond, bomen die niet mochten lijden onder de graafwerkzaamheden en de bereikbaarheid van de school. “Later in het project hadden we wat meer ruimte. Ook de verkeersmaatregelen waren een punt van aandacht vanwege de eenrichtingswegen in de wijk.”

Momenteel bevindt het project zich in de afrondende fase. “Tot op heden is alles perfect volgens planning verlopen. Met dank aan de goede voorbereiding uit het convenant, het werk stond vanaf begin goed op de rails. Dat werpt zijn vruchten af in de uitvoering”, besluit Struikenkamp. 

Grondstabilisatie in het HWBP

img_20150420_135448-bewerkt
Lees het gehele artikel

Voor dijken en waterwerken is de grondstabilisatie techniek een oplossing die interessant wordt als er grondverbeteringen, semi-gebonden of constructieve funderingen nodig zijn. Deze drie toepassingen bij waterwerken en dijken kunnen verduurzaamd worden door het inzetten van grondstabilisatie. 

Met grondstabilisatie worden de bestaande materialen ter plekke gebonden en opgewaardeerd tot een gewenste constructiesterkte. Dit kan variabel zijn per project en is op maat te maken. Het hergebruik van het materiaal is mogelijk doordat Terrastab beschikt over een scala aan bindmiddelen, additieven en aangepaste machines voor deze toepassingen. De constructie kan uitgevoerd worden met invloeden van eb en vloed en heeft een minimale milieubelasting. 

100% HERGEBRUIK
Met een eigen laboratorium maakt Terrastab het mogelijk bijna alle bodemmaterialen te kunnen hergebruiken door de inzet van innovatieve additieven. Samen met TU Delft ontwikkelt Terrastab alternatieve bindmiddelen en andere innovaties. Met unieke toevoegingen kunnen we nagenoeg alle (bodem-)materialen hergebruiken als basis voor een grondverbetering of constructieve stabilisatie.

CO2-REDUCTIE
Minder gebruik van primaire bouwstoffen, minder transportbewegingen en een snelle bouwtijd zorgen voor een CO2-reductie. Met materiaal ter plaatse of van andere projecten creëren we nieuwe funderingen en verhardingen waardoor primaire bouwstoffen niet worden gebruikt. Door de behandeling ter plaatse en de snelheid van werken kunnen we een aanzienlijke hoeveelheid CO2-uitstoot besparen.

SNELLE BOUWTIJD
Doordat onze techniek geen afvoer en weinig aanvoer van materiaal kent, kan er vaak snel gebruik gemaakt worden van onze constructie. Het afgraven, afvoeren en opnieuw aanvoeren en verwerken neemt vaak veel tijd in beslag bij civieltechnische bouwwerken. Met de techniek van Terrastab ervaart de omgeving minder overlast.

Zo ook bij de dijkversteviging in Yerseke. De zeedijk aan de Oosterschelde nabij Yerseke diende volgens de veiligheidseisen te worden verbeterd. De dijk bestond over bijna de hele lengte uit (zee)klei met een dusdanig slechte draagkracht dat dit niet meer kon functioneren als funderingsmateriaal voor de zetsteenconstructie. Daarnaast liet deze ziltige klei ook teveel water door waardoor het gevaarlijke situaties op zou kunnen leveren. De traditionele aanpak zou zijn om de ziltige kleilaag van zo’n 28.000m³ te ontgraven en daarvoor in de plaats een laag van 80 cm granulaire hoogovenslakken aan te brengen. Doordat de af te graven klei eerst in depot moest en daarna pas afgevoerd kon worden, bracht dit een te lang tijdsbestek met zich mee. Ook de enorme hoeveelheid transportbewegingen en verwerkingstijd zou een probleem opleveren voor de omgeving.

Terrastab bood de oplossing door het materiaal ter plekke te gebruiken en te stabiliseren tot een draagkrachtige fundering. Zo kon er tijd, CO2, materiaal en geld bespaard worden in het project.

Riolering en drainagesysteem volledig in polypropyleen

schot-emmakwartier
Lees het gehele artikel

Het rioleringsstelsel wordt in Nederlandse gemeenten voornamelijk uitgevoerd in PVC. Voor de nieuwe riolering en drainagesysteem in het Emmakwartier kiest de gemeente Alkmaar bewust voor polypropyleen, meer specifiek de X-Stream oplossingen van Wavin. Ernst Klaver, adviseur duurzaam waterbeheer bij Wavin, legt uit op welke manier de PP-riolering bijdraagt aan een beter milieu.

Dat de gemeente Alkmaar tevreden is over de producten en diensten van Wavin blijkt wel uit het feit dat onze producten al in het bestek stonden voorgeschreven, zegt Klaver. “Mooie bijkomstigheid voor Schot Infra is bovendien dat Wavin in Alkmaar over een eigen servicedepot beschikt. Mocht de aannemer onverhoopt iets tekort komen, kunnen ze putten uit een enorme ‘grijpvoorraad’ om de hoek.” De gemeente heeft dus bewust gekozen om de reconstructie uit te voeren met een PP-riolering. “Polypropyleen heeft een aantal voordelen. Het is licht, taai, heeft een hoge chemische resistentie en bevat geen vinylchloride dat PP tot een milieuvriendelijkere keuze maakt. Ook is PP   probleemloos te verwerken bij lagere temperaturen; het wordt niet bros.”

Licht van gewicht
Voor de riolering levert Wavin enkele kilometers aan PP-buis. Klaver: “Ook voor de putten en kolken maakt de gemeente een duurzame keuze met onze Tegra-putten en Savekolken, allemaal uitgevoerd in polypropyleen. De Tegra-putten beschikken over een enkelwandige, flexibele schacht die eventuele zettingen in het riool eenvoudig kan opvangen. Hinderlijke ‘hobbels’ in de weg behoren daarmee tot het verleden. Ook garanderen de Tegra-putten een mooi stroomprofiel zonder hydraulische storingen en verstoppingen. De put is heel flexibel te plaatsen en licht van gewicht. Zelfs handmatig is de put nog te positioneren. Dat geldt ook voor de Savekolk die met een inhoud van 45 liter in vergelijking met een betonnen exemplaar van dezelfde afmetingen een twee keer zo hoge vuilvang heeft. Dat betekent minder kans op wateroverlast en langere reinigingsfrequentie. Kosten- en milieutechnisch (geen kraan nodig) zijn de putten en kolken in PP interessanter dan vergelijkbare exemplaren in beton”, concludeert Klaver.

Ook het drainagesysteem in het Emmakwartier wordt uitgevoerd in PP. “De gemeente Alkmaar heeft gekozen voor onze DT-buis, een gesleufde PP uitvoering met een kunststof omhulling, zodat het regenwater snel in de grond kan zakken of bij hevige regenval gereguleerd afgevoerd kan worden. Dat past helemaal in de visie van de gemeente om het regenwater zoveel mogelijk vast te houden, daar waar het valt. En niet afvoeren naar de RWZI. Ook dat is weer beter voor het milieu en kostentechnisch vele malen interessanter. Het voorkomt bovendien verdroging in droge perioden.” Met het eigen projectbureau ondersteunt Wavin bedrijven en opdrachtgevers graag bij het bedenken van de meest slimme oplossingen, zowel economisch als technisch.

Alkmaar | Emmakwartier

emmakwartier-alkm-4
Lees het gehele artikel

Samen maken we de buitenruimte

Goed ontworpen, aangelegde en beheerde buitenruimte heeft een grote meerwaarde voor de leefbaarheid en de economische ontwikkeling van het stedelijk gebied.

Gemeente Alkmaar wil vanuit een duurzame sociaal maatschappelijk verantwoorde aanpak uitgroeien tot de complete en dynamische hoofdstad van Noord-Holland-Noord waar Leefbaarheid, Veiligheid, Bereikbaarheid en Werkgelegenheid in samenwerking met bewoners en bedrijven worden vormgegeven.

Open convenant Alkmaar
Vanuit die ambitie heeft de gemeente Alkmaar en Stadswerk de samenwerking met regionale partners gezocht. De kenniskring Alkmaar (GP Groot Infra, Van de Bult Grond- Weg- en Waterbouw, Schot Infra), Gemeente Alkmaar en Stadswerk 072 constateren dat er een impuls nodig is in de bouw waar het gaat om vernieuwing bij routinematige projecten. Die vernieuwing zou moeten leiden tot ‘doorbraak’- innovaties bij zowel opdrachtgever als opdrachtnemer en moet de verspilling, die veelal aangeduid wordt als faalkosten, terugdringen. Dit alles onder de voorwaarde dat de kwaliteit van de geleverde dienst tenminste gelijk blijft en de hinder voor burgers en bedrijven, als gevolg van de bouwwerkzaamheden, wordt teruggebracht.

De partijen hebben daarom uitgesproken om op een intensieve en open wijze gezamenlijk te willen werken aan samenhang, kennisontwikkeling en kennisdeling.

Emmakwartier

Convenantteam en inwoners werken samen in het project Emmakwartier.


Aanpak Duurzaam GWW
Projecten worden steeds ingewikkelder. Daarnaast wordt de omgeving waarin we projecten realiseren steeds complexer. Het multidisciplinaire karakter en de grootte ervan, vormen voor de civieltechnische ingenieur én de opdrachtgever een steeds grotere uitdaging.

Daarom zijn opdrachtgevers steeds meer bezig met professioneel opdrachtgeverschap. In de complexe infrastructurele werken kunnen marktpartijen al in een vroeg stadium van een project op een professionele en creatieve manier bijdragen. Daarnaast heeft de opdrachtgever een maatschappelijke verantwoordelijkheid bij de realisatie van het werk.

De Aanpak Duurzaam GWW is een proces­aanpak waarbij circulariteit en duurzaamheid, het liefst zo vroeg mogelijk, geïntegreerd worden in het proces van analyseren, afwegen, ontwerpen en specificeren. De nadruk ligt op het behalen van duurzaamheidswinst door de kansen per project te benutten. Door de samenwerking in het kader van het Open-convenant kunnen de aannemers in een zeer vroeg stadium hun kennis en ervaring inbrengen om zo maximale duurzaamheidswinst te realisaren.

Emmakwartier

Straat inwateren in het kader van verdichting als voorbereiding.


Emmakwartier Alkmaar
Aanleiding voor de herinrichting is de slechte staat van de riolering. Het vervangen van de riolering geeft Stadswerk072 gelijk de mogelijkheid om de wijk klimaatbestendig te maken. Het klimaat verandert met steeds hevigere buien tot gevolg. De huidige riolering is hier niet op berekend en kan het water niet snel genoeg afvoeren met (mogelijk) wateroverlast tot gevolg. Veel regenwater gaat op dit moment naar een rioolwaterzuivering. Met de aanleg van het nieuwe rioolsysteem behoort dit tot het verleden. Het hemelwater wordt afgevoerd naar de Nieuwlandersingel in plaats van naar de rioolwaterzuivering. Naast de aanplant van meer bomen in de wijk worden ook geveltuinen aangelegd.

Voorbereiding en aanbesteding
De duurzaamheidsaspecten c.q. prioriteiten, vooraf door Stadswerk072 vastgesteld, waar rekening mee gehouden diende te worden waren:      

 • Bereikbaarheid tijdens uitvoering van de werkzaamheden zowel voor bewoners, leveranciers, alsmede stadsreiniging
 • Bomen en groenvoorziening in de wijk
 • Water op straat minimaliseren
 • Natte kruipruimtes bij bewoners
 • Bewonersparticipatie i.v.m. overleg omtrent verschillende uitgangspunten
 • Monumentale panden
 • Politiek gevoelig project i.v.m. inbreidingsproject het nieuwe Emmakwartier
 • Complexe ruimte door de dichte bebouwing
 • Opslagruimte materiaal en materieel
 • Doorlooptijdverkorting en in 1x goed
 • Kabels en leidingen (de straat 1 keer open)
 • Coördinatie van het werk
 • Aanbestedingsprocedure
 • Respect en plezierIntegrale kosten

Het beheersen van de risico’s via de gebruikte methodiek Risman levert enorm veel op in afstemming rondom de technische en inhoudelijke vraagstukken, maar ook in relatie met de omgeving zoals bewoners en bedrijven binnen de projectscope. 

Het binnenstedelijk werken en omgaan met bewoners en bedrijven wordt steeds problematischer doordat in een beperkte ruimte veel belangen bij elkaar komen, waarbij ook politieke belangen een belangrijke rol vormen. De complexiteit vraagt om een duidelijke en heldere aanpak en eenduidige communicatie. Gezamenlijk met de bewonersvereniging is een bewoner gevraagd om als linking pin te functioneren en in hun belang als gespreksvoerder op te treden. Deze bewoner beschikt over een profiel dat uitstekend past bij de gevraagde rol: Gerespecteerde buurtbewoner, Communicatief sterk, Kennis van de wijk, Kennis van de openbare ruimte en vooral betrokken. Zij heeft dan ook een belangrijke rol gespeeld bij de risicosessies, de gesprekken met de bewoners, de bewoners informatieavonden etc. 

Het beheersen van de risico’s is ingestoken op Realistische planning, Faseringen van het werk, Beschikbaarheid en bereikbaarheid, Budgettering, Depot materiaal en materieel, Inrichting (verharding en groen). Door het gezamenlijk komen tot één plan van aanpak met een Voorlopig, Definitief en Uitvoeringsontwerp worden faalkosten en verspillingen voorkomen. Waarbij vooral ook veel gedoe en discussie rondom meer en minderwerk in de uitvoering (opdrachtgever/aannemer) wordt voorkomen. Het meer en minder werk wordt gereduceerd tot een minimum waardoor projectbegrotingen en ramingen weer op elkaar aansluiten. 

Emmakwartier

Aanleiding voor de herinrichting is de slechte staat van de riolering.

De gezamenlijke focus op de afgesproken kwaliteit van het werk en daarmee het vertrouwen om in het belang van eenieder samen met plezier te komen tot een goed projectresultaat met een positieve beoordeling van de omgeving, maakt dat het leuk is om in de GWW te werken en er trots over te vertellen.

Vier belangrijke leerervaringen:

 1. Respect en plezier. De daadwerkelijke uitvoering van dit werk in de binnenstad laat zien dat plezier en vakmanschap prima samengaan waarbij het elkaar kunnen aanspreken als de normaalste zaak van de wereld wordt beschouwd.
 2. Wees transparant en ga uit van een gezamenlijke inbreng. Breng de gezamenlijke risico’s en kansen in kaart. Werk aan een heldere borging in de beheersing en in het eigenaarschap. Voorkom verrassingen door regelmatig overleg.
 3. Zorg voor optimale rolverdeling naar de leefomgeving. In het omgevingsmanagement draagt de opdrachtgever tijdens de plan- en ontwerpfase de zorg voor de informatie naar de bewoners. Tijdens de realisatiefase berust de communicatie over techniek, planning en locatie bij de opdrachtnemer. In beide fases blijven opdrachtgever en opdrachtnemer betrokken bij de communicatie.
 4. Beleg vooraf haalbare verantwoordelijkheden in Kabels & Leidingen. De uitgangspunten kabels en leidingen worden door opdrachtgever helder in de uitvraag verwoord. Het voortraject, de inventarisatie van knelpunten en aanschrijvingen, worden door de opdrachtgever verzorgd.
 5. Bouw gezamenlijk aan je basiskennis en probeer te vernieuwen. Biedt de mogelijkheid om kennis op te bouwen en deze in de praktijk toe te passen.

Terneuzen Nieuwe Sluis | Meer dan 100 jaar traditie in complex prefab maatwerk

Lees het gehele artikel

De kademuren van de Nieuwe Sluis Terneuzen worden geprefabriceerd van zelf-verdichtend beton. De leverancier komt uit de buurt: Fassaert Beton BV uit Westdorpe. Het bedrijf is sterk in het produceren en leveren van hoogwaardig maatwerk van beton.

Met een traditie van meer dan 100 jaar in complex prefab maatwerk, mag Fassaert Beton BV zich absoluut specialist noemen. We spreken met Antoine Thoen, commercieel directeur. Welke toepassing heeft jullie beton bij de Nieuwe Sluis Terneuzen? Thoen: “Het betonproduct dat wij aanleveren moet dienen als een duurzame afwerking van een aanmeerkade voor schepen, vergelijkbare producten hebben wij eerder voor dezelfde toepassing aan diverse projecten in Nederland aangeleverd. We leveren in opdracht van aannemerscombinatie Sassevaart.”

Meedenken in het hele proces
Fassaert wordt vaak gevraagd om mee te denken in het aanleveren van complexe Prefab maatwerkconstructies voor de GWW of (Petrochemische) Industrie. “Sassevaart heeft ons in een vroeg stadia benaderd om mee te denken. We staan bekend om onze oplossingen, of het nu gaat om speciaal ontworpen putten, poeren, sleepers, kelders of andere prefab betonproducten. Opdrachtgevers werken graag met ons samen omdat we niet alleen in oplossingen denken, maar ook binnen de afgesproken termijn een hoogwaardig product leveren. Dit doen we zowel aan partners in de (petrochemische) industrie als aan opdrachtgevers in GWW en de utiliteitsbouw.”

Oplossingsgericht en innovatief
Fassaert beton BV behoort tot Groep De Hoop, samen met onder andere zusterondernemingen Bleijko betonindustrie BV en Haringman Betonwaren BV. Thoen licht toe: “We zijn vooral een oplossingsgerichte en innovatieve aanbieder van duurzame betonnen bestratingsmaterialen, rioleringsproducten, dijk- en oeverbekleding. Hierbij staat de continuïteit binnen Groep De Hoop voorop.” Met een breed assortiment kwalitatief hoogwaardige producten wordt maatwerk geleverd. “We maken in onze eigen productiehal elementen tot een gewicht van 40 ton. Van ontwerp tot fabricage en vervoer wordt alles in eigen beheer geregeld. Zo waarborgen we de kwaliteit en levertijd. Onze leverbetrouwbaarheid is daardoor hoog”, aldus Thoen. 

Een toeleverancier “naast de (sluis)deur” biedt veel voordelen!

thijmenfotojongeneel
Lees het gehele artikel

Bij de bouw van de Nieuwe Sluis Terneuzen wordt er enorm veel bouwmateriaal ingezet. Het is logisch dat houten plaatmateriaal en aanverwante bouwartikelen van niet al te ver gehaald worden, om duurzaam te kunnen werken. Een van de toeleveranciers aan de Nieuwe Sluis Terneuzen is het bedrijf Jongeneel uit Terneuzen, specialist in hout, plaat en bouwmaterialen. 

Voordat de bouw van de Nieuwe Sluis Terneuzen begon, zat Jongeneel wel heel erg dichtbij. “Te dichtbij”, verklaart Thijmen Dingemanse, accountmanager bij Jongeneel. “We moesten met onze vestiging in Terneuzen plaats maken voor de bouw van de sluis en ons bedrijf verhuizen. Inmiddels zitten we op onze permanente, gloednieuwe locatie in Terneuzen Zuid.”

Duurzaam denken en doen
Koninklijke Jongeneel telt 42 vestigingen door heel Nederland. Dingemanse is regionaal manager en plaatspecialist. “Eigenlijk komt het nieuwe pand precies op het juiste moment. We willen zo duurzaam mogelijk zijn en met een nieuw gebouwd pand is de situatie daarvoor ideaal. Ook al zijn we verhuisd binnen Terneuzen, we zitten nog steeds comfortabel dichtbij, aan de Koegerstraat. Dat resulteert in flexibele leveringen, opslag op ons eigen terrein, op afroep kunnen leveren en minder transportkosten.”

Jongeneel levert FSC-gecertificeerd hout. “In fase 1 is het ketenpark gebouwd, waarbij Jongeneel het plaatmateriaal voor de inrichting van de Romneyloodsen heeft geleverd. Ook hebben wij geassisteerd bij het realiseren van stellingen. De opbouw van de loodsen en magazijnen, waarbij ons plaatmateriaal is ingezet, is voltooid”, schetst Dingemanse. “We bevinden ons nu in de fase van voorbereiding voor beton- en kunstwerken, we kijken welke platen daar het beste kunnen worden ingezet. Materialen worden door ons zo uitgekiend, dat ze een hoge repeteerfactor hebben. Een goed voorbeeld is de kwaliteit van het geleverde multiplex, die ervoor zorgt dat alles meervoudig inzetbaar is.”

Jongeneel zet haar expertise in om het beste advies voor iedere situatie te kunnen geven. “We geven ook advies over de opslag en de verwerking van het plaatmateriaal, erg belangrijk voor het mooiste eindresultaat”, zegt Dingemanse tot besluit. 

Terneuzen Nieuwe sluis | De juiste machine met machinist op de juiste plek, dat is de kracht!

img_3332
Lees het gehele artikel

Het bedrijf is van oorsprong gestart met dienstverlening in de akkerbouw, hetgeen nog steeds een activiteit is. De procentuele omzetverhoudingen ziet er heden ten dage als volgt uit: 60% verhuur van materieel, 30% agrarische dienstverlening en 10% handel en overige werkzaamheden. De machineverhuur-specialist uit Hoek is momenteel met maar liefst 15 machines te vinden op het bouwterrein van de Nieuwe Sluis Terneuzen.

De broers Anthony en Marco Guiljam zijn beiden directeur bij het bedrijf. We spreken met Anthony over hun betrokkenheid bij de Nieuwe Sluis Terneuzen.

Goed ingeschat waaraan behoefte was
“Marco en ik zijn alweer de derde generatie Guiljam aan het roer van het bedrijf”, opent Anthony het gesprek. “We verhuren met name machines aan GWW-aannemingsbedrijven. In de beginperiode alleen regionaal, heden ten dage hoofdzakelijk zuidwest Nederland en Vlaams België, met een goede reputatie op het gebied van service en kwaliteit. Toen de eerste plannen voor het bouwen van de Nieuwe Sluis Terneuzen ons ter ore kwamen en we hoorden dat dit een samenwerkingsproject zou worden tussen België en Nederland, hebben we de eerste contacten al in het voortraject van het project gelegd.”

Regeren is vooruitzien, luidt het spreekwoord en dat geldt zeker voor Guiljam-Hoek. “Bedenk dat wij de mentaliteit van zowel de Nederlandse als de Belgische aannemer kennen. Tussen die twee bestaat nogal wat cultuurverschil en wij spreken beide talen. We hebben van begin af aan intensief acquisitie gepleegd op het project. Tijdens het eerste gesprek op kantoor bij Sassevaart in Breda, hebben we onze no-nonsense praktische aanpak en de voordelen van onze regionale kennis ruimschoots benadrukt. Al in de allereerste fase tijdens de bouw van de frontmuur werden we betrokken bij de Nieuwe Sluis Terneuzen. Dat verliep meteen van beide kanten heel positief. Samen hebben we toen een contract opgesteld waarin voor beide kanten goede afspraken zijn opgenomen.”

Guiljam-Hoek

Anthony en Marco Guiljam staan voor kwaliteit!


Zonder een goede machinist is de machine waardeloos
Guiljam-Hoek weet als geen ander dat, hoe goed een machine ook is, de machinist uiteindelijk de factor is die het verschil uitmaakt. “We verhuren daarom ook de juiste machinist bij de juiste machine. Omdat naast onze vaste opdrachtgevers nu ook bij de Nieuwe Sluis Terneuzen gemiddeld zo’n 15 machines draaien, hebben we al in een vroeg stadium bij collega’s machines en machinisten geselecteerd die garant staan voor de kwaliteit van Guiljam-Hoek. Wij vinden het belangrijk om op dit regionale project samen te werken. Machines en machinisten komen uit duurzaamheidsoogpunt daarom met name uit de regio”, legt Anthony uit.

Elke slag moet raak zijn
“Bij projecten moet elke slag raak zijn, er mogen geen fouten worden gemaakt. Daarom denken we mee. Een goed voorbeeld is het laden van vervuilde grond in schepen. Eén van de eisen van Rijkswaterstaat was dat er geen vervuilde grond gemorst mocht worden en in het water terecht mocht komen. Wij hebben een morspreventie hulpmiddel ontwikkeld dat opgespannen wordt tussen boot en kade, zodat eventuele vallende grond veilig opgevangen wordt”, zegt Anthony tot slot.  

Werkzaamheden Nieuwe Sluis Terneuzen goed op schema

dji_0015
Lees het gehele artikel

Graag resumeren we in vogelvlucht nog even waaruit de werkzaamheden aan de Nieuwe Sluis Terneuzen bestaan: de sluishoofden, waar de deuren en bruggen komen, de kolk (het midden van de sluis), het nivelleerkanaal (voor het vullen en ledigen van de sluis), het sluisplateau (het terrein aan beide zijden van de kolk) en de frontmuren (de voorkanten van de sluis.) 

Momenteel wordt hard gewerkt aan de verschillende wanden van de sluis. Omgevingsmanager Harm Verbeek vertelt: “Dit jaar maken we eerst het sluishoofd aan de kant van de Westerschelde. Dat is het buitenhoofd. In juni zullen we hiervoor met 260.000 kuub zand een kunstmatig eiland creëren, dat met baggerschermen op zijn plek gehouden wordt. Na een paar weken van inklinken, kunnen we verder gaan met het bouwen.”

Verlengen Goessekade verloopt voorspoedig
De Goessekade wordt verlengd. Vanaf een ponton wordt de kade verankerd, nu de trilwerkzaamheden zijn afgerond. “We werken weliswaar vanaf het water, echter zonder hinder voor passerende scheepvaart”, vertelt Verbeek. “Totdat de werkzaamheden aan de kade zijn afgerond eind dit jaar is de Goessekade vanaf het nieuwe bedrijventerrein tot aan de calamiteitenkade afgesloten.” Op de Schependijk is een nieuwe kade gemaakt. “De oude kade is grotendeels gesloopt en met meerdere schepen en kranen wordt momenteel ontgraven tot aan de nieuwe kade. Om ervoor te zorgen dat schepen genoeg ruimte hebben om de Oostsluis te bereiken en tot medio 2021 de Middensluis, wordt een deel van de Schependijk afgegraven. Om bij de Middensluis te komen, maakt de scheepvaart al vanaf begin mei gebruik van het tijdelijke doorvaartkanaal (Kapitein Rooiboskanaal).”

Sluishoofden

Oostelijke kolkwand, buispalen in het water.


Kolkwanden en sluisplateaus
Begin dit jaar is er gestart met de eerste diepwand voor de westelijke kolkwand. Deze wand bestaat uit twee parallelle muren die samen het nivelleerkanaal vormen. “Het nivelleerkanaal ligt direct naast de sluis en is zo breed dat een vrachtwagen erdoorheen zou kunnen rijden”, schetst Verbeek. “Naast de eerste diepwand is inmiddels ook het ankerscherm voor deze wand op zijn plaats gebracht. Begin volgend jaar starten we met de tweede wand. Achter deze wanden bevindt zich het westelijk sluisplateau, op bestaande grond, binnen het bouwterrein Zeevaartweg.”

Voor de realisatie van de oostelijke kolkwand is inmiddels begonnen met het trillen van de combiwand. Verbeek: “Wanneer de werkzaamheden aan de Schependijk gereed zijn, starten we met hei- en trilwerkzaamheden van de nieuwe kadewand van de Nieuwe Sluis. Daarna spuiten we grond op. Zowel de damwand als de grond komen te liggen in het water richting de Oostsluis. We graven de Schependijk af tot een punt, zodat schepen de Oostsluis kunnen blijven bereiken. De Middensluis wordt dan verwijderd en dat wordt dan de voorhaven.”

Frontmuur Noordwest is gereed, aan de andere frontmuren wordt gewerkt. De frontmuren vormen de voorkant van het sluisplateau, het gebied dat bij de sluis hoort. De Frontmuur Noordwest is gereed en vormt een onderdeel van de primaire waterkering. De Frontmuur Noordoost is onderdeel van het buitenhoofd. “Voor de Frontmuur Zuidwest hebben we afgelopen jaar een grondlichaam gemaakt, waarin de diepwand komt die de voorkant aan de kanaalzijde gaat vormen. Datzelfde gebeurt voor de Frontmuur Zuidoost, wanneer de werkzaamheden aan het binnenhoofd aanvangen”, zegt Verbeek tot besluit.  

Goede inspectie zorgt voor een goede voortgang en veiligheid

sein
Lees het gehele artikel

De Middensluis van de Nieuwe Sluis Terneuzen zal operationeel zijn gedurende de gehele bouw, tot 2021. Om ervoor te zorgen dat de Middensluis optimaal functioneert, heeft het uit Sliedrecht afkomstige A-Quin inspecties uitgevoerd. Het bedrijf is gespecialiseerd in inspecties en advies bij infrastructurele vraagstukken.

We spreken met Wim van Teffelen, Projectleider en Inspecteur E bij A-Quin. “De Middensluis is een beroepsvaartsluis en vormt een belangrijke doorgang tot de zeesluis uiteindelijk in gebruik genomen wordt. A-Quin heeft inspectiewerkzaamheden verricht aan de Middensluis en risicobeoordelingen gedaan.”

Drie disciplines
“Ons werk bestaat uit drie disciplines, te weten een elektrotechnische, werktuigbouwkundige en civiele inspectie. Zelf nam ik het elektrotechnische deel voor mijn rekening, mijn collega’s Sjors Boonen en Maikel Diekmann deden respectievelijk de civiele en werktuigbouwkundige inspecties”, vertelt Van Teffelen. “Elektrotechnisch gezien hebben we de laagspannings- en besturingsinstallaties beoordeeld, in de breedste zin. Ook aanverwante installaties zijn beoordeeld, zoals brug- en sluisbediening en scheepvaartsignalen.”

Op het werktuigbouwkundige vlak heeft A-Quin het aandrijf- en bewegingswerk van de verschillende soorten sluisdeuren geïnspecteerd. Van Teffelen schetst: “We hebben het dan over twee paar puntdeuren die elektromechanisch worden aangedreven, roldeuren die elektro-hydraulisch worden aangedreven en een tweetal beweegbare bruggen.” En op het civieltechnische vlak? “We hebben de status van de wanden van de sluiskolk opgenomen, het terrein zelf beoordeeld en een inspectie gedaan van het rijdek op de beweegbare bruggen.”

De Middensluis

Op het werktuigbouwkundige vlak heeft A-Quin onder andere het aandrijf- en bewegingswerk van een tweetal beweegbare bruggen geïnspecteerd.


Geen overbodige luxe
A-Quin is in de periode van februari tot maart in totaal een hele werkweek op locatie in touw geweest om alle werkzaamheden uit te voeren. “De rapportage geschiedde in opdracht van de onderhoudsaannemer aan aannemerscombinatie Sassevaart. Er zijn inderdaad zaken geconstateerd die aandacht behoeven, deze zijn netjes gerapporteerd.”

A-Quin is inmiddels ook betrokken bij inspectiewerkzaamheden aan de betoncentrale: “Daar betrof het een NEN3140 veiligheidsinspectie”, zegt Van Teffelen tot besluit. “De rapportage daarover hebben we begin dit jaar afgeleverd.” 

Krachtsensoren meten de impact van golven op waterkeringen

Lees het gehele artikel

Door de stijging van de zeespiegel wordt de constructie van waterkeringen steeds belangrijker. Een belangrijk onderdeel in de ontwikkeling van nieuwe waterkeringen is het meten van de impact van golven op de constructie. In het Fluid Mechanics Laboratory van de faculteit Civil Engineering van de TU Delft voerde de Braziliaan Ermano de Almeida een project uit om de impact van golven op waterkeringen met een overhang te meten. Hij gebruikte daarvoor krachtsensoren van HBM. Bij het project zijn ook andere partners betrokken zoals het NWO, Rijkswaterstaat, Witteveen + Bos, PT Structural en Deltares, het Nederlandse kennis- en innovatie-instituut voor water en ondergrond. De resultaten van het onderzoek zijn van belang voor de ontwikkeling van moderne waterbouwkundige installaties, zoals de nieuwe wateruitlaten in de Afsluitdijk. 

De Almeida noemt in vlot tempo een groot aantal overstromingen en dijkdoorbraken op, die wereldwijd enorme overlast en schade hebben veroorzaakt. New Orleans en Houston staan nog in ieders geheugen gegrift, maar ook Duitsland en Zuidoost-Azië hebben de afgelopen decennia met ernstige wateroverlast te kampen gehad. “Het ontwikkelen van goede waterkeringen wordt steeds belangrijker omdat steeds meer gebieden door het stijgen van de zeespiegel en het dalen van de bodem te maken krijgen met een groter risico op overstromingen. Ook de kans op zware stormen neemt toe. Daarom wordt onderzoek naar de kwaliteit van waterkeringen steeds belangrijker”, benadrukt hij. 

De Almeida houdt zich bij de afdeling Hydraulic Engineering in het kader van zijn doctoraal aan de TU Delft bezig met onderzoek naar de impact van golven op modellen van stalen waterkeringen. De Almeida studeerde civiele techniek in Madrid en Aken en haalde zijn master aan de TU Delft. Toen hij daar de kans kreeg het onderzoeksproject naar waterkeringen uit te voeren, greep hij die met beide handen aan. Niet alleen omdat hij het project zowel in theoretisch als praktisch opzicht interessant vond, maar ook omdat watermanagement en waterbeheer een van de belangrijkste uitdagingen voor de komende decennia zijn. 

Verticale waterbouwkundige waterkeringen van metaal of beton met een overhang
Het lopende onderzoek van De Almeida is gericht op verticale waterbouwkundige waterkeringen van metaal of beton met een overhang. Die komen veel voor in havens, bij sluizen en wateruitlaten, maar zijn ook veel toegepast in de Nederlandse waterkeringen langs de Noordzeekust. Daar worden ze in combinatie met hydraulische en mechanische installaties gebruikt om de wateruitlaten of vaarwegen bij hoogwater of stormvloed af te sluiten. Als waterkering is dit type constructie vooral geschikt op plaatsen waar een opening voor de waterstroom of voor transportdoeleinden noodzakelijk is, maar waar de opening ook afgesloten moet kunnen worden om overstromingen bij hoogwater tijdens storm te voorkomen. 

Het doel van het onderzoeksproject is het meten van de kracht van de impact die golven op de verticale constructie uitoefenen. Zeker bij verticale constructies met een overhang zijn die krachten enorm, omdat de kracht van de golf niet naar boven afgeleid kan worden.    

Krachtsensoren

De proeven van De Almeida werden uitgevoerd in een van de grootste watergoten in het lab.


Daardoor wordt ook de druk op het verticale deel van de waterkering groter. Daarnaast oefenen de golven ook een enorme kracht uit op de overhang. Dat kan bijvoorbeeld een betonnen beschermrand boven de waterkering zijn of het plafond van de opening waarin schotten zijn opgehangen. Ook het effect van de resonantie en trillingen van de relatief dunne metalen platen op de levensduur van de constructie en het gebruikte materiaal bij een dergelijke belasting is volgens De Almeida interessant om te onderzoeken. “Het aantal situaties waarin dergelijke waterbouwkundige constructies faalden is niet erg talrijk”, licht De Almeida toe, “maar er zijn meerdere gevallen bekend, waarbij het gebrek aan kennis over de karakteristieken van de belasting en de reactie van de constructie daarop tot onveilige situaties geleid hebben en soms zelfs tot het bezwijken de waterkering.  Door meer informatie over de kracht van de impact van golven te verzamelen zijn we beter in staat om robuuste en veilige constructies te maken, zonder dat we ze overdimensioneren zoals dat nu soms gebeurt. Daardoor kunnen we bij de bouw tijd, materiaal en kosten besparen. Misschien kunnen we op basis van het onderzoek zelfs nieuwe manieren ontwikkelen om dit soort waterkeringen te bouwen.”  

Waterbak en krachtsensoren
De proeven werden uitgevoerd in het Fluid Mechanics Laboratory van de TU Delft. Het lab heeft een oppervlakte van zo’n 5000 m², waarvan 1.700 voor het uitvoeren van experimenten. Er zijn acht watergoten voor experimenten beschikbaar, die een waterstroom van 2 kubieke meter per seconde kunnen leveren. De proeven van De Almeida werden uitgevoerd in een van de grootste watergoten in het lab. Hij heeft een lengte van 42 meter, is 80 centimeter breed en 1 meter hoog.  Aan het eind van de goot staat een massief betonnen blok van 80 x 80 x 100 centimeter, waaraan met behulp van aluminium profielen een aluminiumplaat van 1 centimeter dik is gemonteerd. Tussen het aluminium frame en de metalen plaat zijn negen U3 krachtsensoren van HBM op rij geïnstalleerd, die een capaciteit hebben van 1 kN. HBM heeft de onderzoekers deze krachtopnemers geadviseerd, omdat ze gemaakt zijn van rvs, niet gevoelig zijn voor temperatuurinvloeden en dus bij uitstek geschikt zijn voor de natte proefopstelling. Ze hebben bovendien een hoge eigen stijfheid, compenseren buigmomenten en zijn ongevoelig voor zijwaartse krachten, waardoor de meetresultaten zeer betrouwbaar zijn. 

De sensoren zijn gekoppeld aan meetversterkers, die de TU Delft zelf ontwikkeld heeft. Ze leggen de impact van de golfslag vast met een sample rate van 5000/s. Op een monitor kan De Almeida de meetgegevens realtime bekijken. Het scherm toont de hoogte van de golven en de impact op de constructie. De opstelling is flexibel. De Almeida kan de hoogte van de metalen plaat, de afmetingen van de overhang en de positie van de krachtsensoren aanpassen. 

Krachtsensoren

Op een monitor kan De Almeida de meetgegevens realtime bekijken.

In de watergoot worden series regelmatige en onregelmatige golven met variabele hoogte opgewekt met behulp van een golfmaker. Die is uitgerust met een actieve reflectiecompensatie, die terugkomende golven neutraliseert om de meetgegevens niet te beïnvloeden. Een paar meter voor de metalen plaat hangen acht sensoren op een onderlinge afstand van ongeveer veertig centimeter in het water, die de karakteristieken van de golven meten. Drie camera’s nemen de beelden van de proeven op om bij bijzondere meetresultaten de bijbehorende beelden te kunnen bestuderen. 

Spuisluizen van het IJsselmeer in de Afsluitdijk
Voor het ontwerp van de testopstelling werden aanvankelijk de spuisluizen van het IJsselmeer in de Afsluitdijk als referentie gebruikt. Op twee locaties in de Afsluitdijk liggen spuisluizen die bij hoogwater en storm afgesloten worden met stalen schuiven. De golven die tegen de schuiven onder de horizontale beschermingsconstructie slaan, worden plotseling geblokkeerd en oefenen daardoor enorme krachten uit op de constructie. De constructie werd tachtig jaar geleden ontworpen en wordt samen met de hele Afsluitdijk gerenoveerd. De Almeida wil de kennis die tijdens zijn onderzoek wordt opgedaan ook toepassen op ander locaties in de wereld, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. Daar zou men vanwege de ernstige overstromingen van de laatste jaren en de goede reputatie van de TU Delft op het gebied van waterbouwkundig onderzoek weleens veel interesse voor het onderzoek kunnen hebben.

De Almeida kan op dit moment nog geen afgeronde resultaten presenteren omdat de proeven nog lopen. De ruwe data worden de komende maanden uitgewerkt en de komende jaren in zijn proefschrift gepresenteerd. Hij verwacht dat zijn onderzoek waardevolle informatie zal opleveren voor de engineering en bouw van nieuwe waterkeringen.

Renovatie Afsluitdijk is uithangbord voor de rest van de wereld

spui-en-pompcomplex-den-oever-nieuw-spuimiddel-tusseneilanden-doorsne…
Lees het gehele artikel

Op 28 mei 1932 werd het laatste gat in de Afsluitdijk gedicht. De waterkering tussen Noord-Holland en Friesland, die het IJsselmeer afsluit van de Waddenzee werd als onderdeel van de Zuiderzeewerken in het leven geroepen om Nederland tegen overstromingen te beschermen.

Het originele ontwerp van de Afsluitdijk kwam van de hand van Ingenieur Cornelis Lely, die destijds lid was van de Zuiderzeevereniging. Het oorspronkelijke plan voor de afsluiting en inpoldering van de Zuiderzee ontwierp hij al in 1891. De daadwerkelijke aanleg van de Afsluitdijk begon in 1927. Nu, in 2019, wordt de Afsluitdijk grootschalig gerenoveerd, zodat ook toekomstige generaties veilig beschut zijn tegen overstromingen, daarbij rekening houdend met veranderende klimaatomstandigheden. Het werk is in handen van bouwconsortium (BAM, Van Oord en Rebel) Levvel “Lely’s Erfgoed Veiliggesteld”. We spreken ten kantore van Levvel met Carlo Kuiper, Projectdirecteur SPC en met Carlos Mollet, Projectdirecteur EPC en MTC. De heren komen respectievelijk van BAM en Van Oord.

Renovatie Afsluitdijk

Spui- en pompcomplex Den Oever.


Dit is het moment
Op de vraag waarom de Afsluitdijk gerenoveerd moet worden, antwoordt Mollet: “De dijk beschermt Nederland inmiddels al bijna 90 jaar tegen overstromingen, maar voldoet niet meer aan de huidige normen voor waterveiligheid en is afgekeurd. De voorgenomen renovatie moet bescherming gaan bieden tegen een storm die eens in de 10.000 jaar voorkomt. Daarnaast moet er meer water kunnen worden afgevoerd van IJsselmeer naar Waddenzee. Door veranderende klimaatomstandigheden komt er meer water vanaf de rivieren in pieken het IJsselmeer in. Dit water dient door de bestaande spuisluizen in de Afsluitdijk naar de Waddenzee afgevoerd te worden. De zeespiegel stijgt, waardoor de tijd om te kunnen spuien steeds korter wordt. Daarom worden er 8 extra spuikokers en 2 grote gemalen gebouwd. Deze gemalen hebben elk 3 pompen met een diameter van 4.65 meter. De pompen kunnen onder alle omstandigheden water afvoeren.”

Werken met de winkel open
“De werkzaamheden van bouwconsortium Levvel vinden plaats onder DBFM-contract, in opdracht van Rijkswaterstaat. Dat houdt in dat wij als bouwbedrijven zorg dragen voor de voorfinanciering en Rijkswaterstaat betaalt zodra de infrastructuur beschikbaar is”, vertelt Kuiper. “De Special Purpose Company (SPC) trekt financiers aan. De SPC bestaat uit aandeelhouders BAM met PGGM, Van Oord met Aberdeen Standard Investments en Rebel met EPICO. De SPC besteedt vervolgens het werk uit aan een EPC (Engineering, Procurement and Construct). BAM en Van Oord vormen samen de EPC en de MTC (Maintenance Term Company), ieder neemt voor 50% deel in een volledig geïntegreerde combinatie.”

Renovatie Afsluitdijk

Werkzaamheden bij Den Oever, mei 2019.

Het contract met Rijkswaterstaat werd op 25 april 2018 getekend. “12 Oktober 2018 was de officiële aanvangsdatum”, legt Kuiper uit. “Dat was het moment waarop wij de instandhouding van de Afsluitdijk hebben overgenomen.” Mollet vult aan: “We werken met de winkel open. Alle sluizen en bruggen moeten zo veel mogelijk blijven draaien en daarvoor hebben we dus een onderhoudsorganisatie die vanaf 12 oktober 2018 alle assets in het contract onderhouden. Het is hier niet even ‘bouwen binnen het hek’, we hebben het over een behoorlijke onderhoudsorganisatie. Als op 31 december 2022 de bouwfase gereed is, dan volgt een periode van 25 jaar onderhoud (tot en met 2048).” Oude contractvormen zorgen nog wel eens voor een hindernisbaan als het om innovatieve oplossingen gaat. Daar wil Mollet in dit geval juist een pluim uitdelen aan Rijkswaterstaat: “Het team van Rijkswaterstaat heeft echt zijn nek uitgestoken om een contract uit te schrijven met functionele specificaties, in plaats van louter voorschriften. Dat maakt dat er innovatief op de uitvraag ingespeeld kan worden. De renovatie van de Afsluitdijk mag gezien worden als het uithangbord op waterbouwkundig gebied voor de rest van de wereld.”

Renovatie Afsluitdijk

Carlo Kuiper (links), Projectdirecteur SPC en Carlos Mollet, Projectdirecteur EPC en MTC.


Afsluitdijk energieneutraal
Rijkswaterstaat heeft de eis gesteld om de Afsluitdijk energieneutraal te maken.       

Mollet: “Er worden 6 nieuwe pompen geplaatst, zo groot als een huis. De pompen die we toepassen, zijn visvriendelijk en ook nog eens energiezuinig. Daarnaast komen er extra spuisluizen, zodat er meer natuurlijke waterafvoer plaatsvindt. We kunnen per pomp 235 kubieke meter per seconde afvoeren, maar door de extra spuien die bouwconsortium Levvel in het plan heeft inbegrepen is slechts 10% van de energie nodig ten opzichte van het referentieontwerp. Spuien als het kan, pompen als het moet dus.”

Renovatie Afsluitdijk

Verhoudingen vn het Levvel-bloc.

Om alle energie die wordt gebruikt te compenseren, wordt er een park met zonnecollectoren gebouwd. Kuiper: “In totaal gaat het om circa 3 hectare, voldoende om de Afsluitdijk inclusief alle assets energieneutraal te maken. De uiteindelijke locatie hiervoor is Den Oever, op de plaats waar nu ons kantoor staat. Wanneer alles gereed is dan wordt op een plug and play manier het kantoor verwijderd en komen er zonnecollectoren voor in de plaats.” Bij Breezanddijk komt er een pilot met 1 hectare aan drijvende zonnepanelen op het IJsselmeer. “Deze worden 15 jaar lang gemonitord op ecologisch gebied, om te kijken wat de invloed is op vogels en vissen en van bijvoorbeeld kruiend ijs”, licht Mollet toe.

Renovatie Afsluitdijk

Werkzaamheden bij Kornwerderzand, mei 2019.


Maar liefst 32 kilometer versteviging aan de kant van de Waddenzee
Om de dijk te versterken, worden er onder meer nieuwe bekledingsmaterialen toegepast. Mollet noemt het Levvel-bloc, een doorontwikkeling van het Xbloc, ook wel Xbloc+. “Dit golfbrekerblok gebruikt 35% tot 40% minder beton dan traditionele betonblokken. Dankzij de unieke vorm worden de Levvel-blocs, met speciaal ontwikkelde gripper aan een kraan, dakpansgewijs geplaatst. Een uitermate stabiele ligging is het gevolg. Een nieuwe fabriek in Harlingen gaat de Levvel-blocs volledig geautomatiseerd fabriceren. We hebben het over 75.000 Levvel-blocs met ieder 6,5 ton aan gewicht. Elk blok krijgt een RFID-chip, met daarin opgeslagen de gegevens over de samenstelling en plaatsing. Ieder blok is volledig traceerbaar. De aanvoer vanuit Harlingen naar de Afsluitdijk zal over het water geschieden. Duurzaam en zonder hinder voor het wegverkeer”, zegt Kuiper tot besluit.