Tagarchief: Graaf Reinaldalliantie

40.000 ton basalt en slakkenfundatie wordt gerecycled

KokLexmond-brekers
Lees het gehele artikel

Bij het versterken van de dijk tussen Gorinchem en Waardenburg komt afvalmateriaal vrij. Denk aan beton, basalt en slakkenfundatie. Aan Kok Lexmond de schone taak om dit dusdanigte verwerken dat het hergebruikt kan worden.

Het meewerken aan een dijkversterkingsproject is Kok Lexmond niet vreemd. Zo zijn ze bijvoorbeeld ook betrokken bij werkzaamheden aan de Afsluitdijk. Marco de Rijke van Kok Lexmond: “Maar deze keer is het in onze ‘achtertuin’ en dat maakt het bijzonder.” Het familiebedrijf Kok Lexmond is al meer dan 40 jaar actief in grond-, weg- en waterbouw, recycling en aanverwante activiteiten. “Onze werkzaamheden zijn zeer breed. Eigenlijk alles wat nodig is bij een grond-, weg- en waterbouwproject kunnen we verzorgen. Bouwrijp maken, bodemsanering, aanleg van rioleringen en drainage, mobiel breken, transport, zeven, noem maar op. Eén van de belangrijkste takken van sport van ons is de recycling van bouwstoffen. Dit wordt met name op locatie uitgevoerd. Hiervoor beschikken we over onder meer twaalf mobiele puinbrekers, diverse zeven en mobiele menginstallaties. Het verwerken van afvalstoffen gebeurt in onze vier erkende verwerkingsinrichtingen, in Lexmond, Gorinchem, Meppel en Kerkrade. Hiervoor zetten we specialistisch materieel in om uiteenlopende afvalstoffen geschikt te maken voor hergebruik. De afvalverwerkende activiteiten bestaan voornamelijk uit het breken van steen- en betonpuin en/of asfalt, de inname en het scheiden van bouw- en sloopafval, het innemen en verwerken van grond en immobiliseren. Maar ook zijn wij bijvoorbeeld gespecialiseerd in het recyclen van gips en gasbeton.”

Grond en puin worden grondig gezeefd.

Recycling

Voor het dijktraject Gorinchem-Waardenburg is Kok Lexmond ingeschakeld voor diverse werkzaamheden. Marco somt op: “We leveren zo’n 130 duizend ton menggranulaat. Dit wordt gebruikt voor de wegfundatie waarop geasfalteerd wordt. We breken 10.000 ton grauwacke, we zeven grond en puin en we breken zo’n 40.000 ton basalt en slakkenfundatie. De afvalstoffen die hierbij vrijkomen, denk aan basalt en slakkenfundatie, verwerken wij waar mogelijk tot herbruikbaar materiaal.” Het verwerken doet Kok Lexmond zoveel mogelijk op locatie zelf. Dit is mogelijk dankzij nieuwe technieken en werkmethoden. “Groot voordeel hiervan is dat je enorm in (transport)kosten kunt besparen en je tevens de CO2 uitstoot beperkt.”

Goede samenwerking

De ervaring die het bedrijf eerder heeft opgedaan op de Afsluitdijk, komt goed van pas. “We denken met onze opdrachtgevers mee. Over de logistiek, over het hergebruik van materialen maar ook over oplossingen als het ergens in het project anders loopt dan gepland. Wij leggen mogelijkheden voor en kijken altijd naar de beste oplossing voor alle partijen. Dit is in dit project niet anders. De samenwerking met de Graaf Reinaldalliantie is heel prettig. Er wordt goed meegedacht, afspraak is afspraak en het werk gaat in goed overleg.”  

Continu in controle over de dijkveiligheid

DSC08367v2
Lees het gehele artikel

Eén van de belangrijkste doelen van het dijkversterkingsproject is een veilige dijk voor de komende 50 jaar. En wel uiterlijk eind 2025.  “We moeten continu in controle zijn over de dijkveiligheid”, aldus technisch manager Gerjan Westerhof. Om dit waar te maken zet de Graaf Reinaldalliantie zwaar in op digitalisering en automatisering van alle processen; ontwerp, berekeningen en tekeningen.

“Digitalisering helpt ons om veilig en efficiënt te bouwen”, legt Gerjan Westerhof uit. “Alles wordt bij ons dan ook gedigitaliseerd, denk aan berekeningen, werktekeningen, ontwerpen en monitoringsinstrumenten. Om te komen tot een veilige dijk is veel data en rekenwerk nodig; wat is de opbouw van de ondergrond, hoe sterk zijn de grondlagen, wat is de waterspanning bij hoog en laag water, wat zijn de effecten van pipingmaatregelen, en ga zo maar door. Door al deze data, berekeningen en ontwerpen te digitaliseren kunnen we alles vanuit één bron, namelijk GIS, laten verlopen. Hier komt het ontwerp bij elkaar. Iedereen die betrokken is bij dit project, denk aan grondverwervers, omgevingsmanagers en projectmanagers, werkt met GIS. Er komt geen papier meer aan te pas. Groot voordeel hiervan is dat iedereen altijd over de laatste versie beschikt van een document of tekening. We zijn beter in controle, het scheelt tijd, het werkt efficiënter, raakvlakken worden inzichtelijk, je bespaart kosten én het vergroot de veiligheid.”

“Alles wordt bij ons dan ook gedigitaliseerd, denk aan berekeningen, werktekeningen, ontwerpen en monitoringsinstrumenten.”

Inzicht in actuele dijkstabiliteit

Om het belang van digitalisering aan te geven, geeft ontwerpleider Daan Jumelet, het voorbeeld van de dijkontwerptool Wilma. “Een dijk versterken is geen gemakkelijke opgave. Het betreft een lang traject, waarbij de geometrie van dijk sterk varieert en de dijk is gebouwd op een heterogene ondergrond met wisselende grondlagen van zand, veen en klei. Dat vraagt veel rekenwerk. Zo is het geotechnische ontwerpproces voor ongeveer tachtig procent geautomatiseerd. Daarvoor zetten we Wilma in, een digitale ontwerp- en rekentool. In de ontwerpfase hebben we allerlei berekeningen uitgevoerd. Op moment dat de werkzaamheden daadwerkelijk van start gaan, kunnen we dankzij Wilma en met input van monitoringsdata met een druk op de knop berekeningen opnieuw doorrekenen om inzicht te krijgen in de actuele stabiliteit van de dijk. Zodoende hebben we continu inzicht in de dijkveiligheid.”

Dankzij monitoring van onder meer de realtime zakbakenmetingen en waterspanningsmetingen, kunnen de werkzaamheden aan de dijk ook tijdens het hoogwaterseizoen doorgaan.

Doorwerken tijdens hoogwaterseizoen

Een andere vorm van digitalisering zijn de monitoringsinstrumenten. Dankzij monitoring van onder meer de realtime zakbakenmetingen en waterspanningsmetingen, kunnen de werkzaamheden aan de dijk ook tijdens het hoogwaterseizoen doorgaan. In de periode van april tot oktober is de kans op hoogwater het grootst. Normaliter mogen er dan geen werkzaamheden plaatsvinden. De monitoringsplatformen geven echter continu realtime inzicht in de waterveiligheid van de dijk.  Daan: “Dankzij monitoring hebben we inzicht in onder meer de waterstanden van de Waal en de waterspanning in en onder de dijk. Het effect van hoogwater is daardoor direct zichtbaar. Dat geeft ons een optimale risicobeheersing.”    

Op weg naar een leefbare en veilige dijk

Dronefoto-gebied
Lees het gehele artikel

Tussen nu en 2050 wordt in Nederland de grootste dijkversterkingsoperatie ooit uitgevoerd. In totaal wordt 400 kilometer dijken in het rivierengebied versterkt. Het traject Gorinchem-Waardenburg is één van de eerste trajecten. Voor dit project is gekozen voor een nieuwe samenwerkingsvorm, een alliantie tussen Waterschap Rivierenland en de aannemerscombinatie Waalensemble.

Om een ramp te voorkomen, moeten de Nederlandse dijken aan strenge veiligheidseisen voldoen. Dit wordt periodiek getoetst. Deze toetsing is uniek in de wereld en biedt een actueel beeld van onze waterveiligheid. De laatste toetsingsronde uit 2011 toonde echter aan dat delen van de dijk langs de Waal tussen Gorinchem en Waardenburg niet voldoen aan de nieuwe wettelijke veiligheidsnorm. Daarop is besloten dit deel met een lengte van ruim 23 kilometer als één van de eerste trajecten te versterken. 

Werkzaamheden bij de Crobsche Waard.

Bijzondere samenwerking

Na een uitgebreide verkennings- en planuitwerkingsfase is op 7 juni 2021 de realisatie gestart. “De werkzaamheden zullen vijf jaar duren, in 2026 zal de dijk weer voldoen aan de veiligheidsnorm”, legt Niek Ridderbos, alliantiemanager Graaf Reinaldalliantie uit. “Er zijn vier faalmechanismen die worden aangepakt: piping, macroinstabiliteit binnenwaarts, macroinstabiliteit buitenwaarts en hoogtetekort. De dijkversterking is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma en valt onder het Deltaprogramma van het Rijk. Bijzonder in dit traject is de samenwerking tussen het waterschap (opdrachtgever) en Waalensemble. Het Waalensemble wordt gevormd door Heijmans, GMB en de Vries & van de Wiel met Royal HaskoningDHV als adviserende partij. Samen vormen zij de Graaf Reinaldalliantie.  Door een alliantie aan te gaan wil Waterschap Rivierenland de kennis van de aannemer volledig benutten bij het ontwerpen van deze nieuwe dijk en overdrachtsverlies voorkomen bij faseovergangen.”

Monitoren voor veiligheid

Terwijl de werkzaamheden in volle gang zijn, gaat het leven voor de omwonenden en aanliggende bedrijven gewoon door. Dat brengt een aantal uitdagingen met zich mee, zoals veiligheid. Om de veiligheid te borgen is ingezet op een grootschalige monitoring en bouwkundige opname van woningen: meer dan 700 woningen en schuren staan langs de dijk. Deze zijn vóór de start in juni 2021 bouwkundig opgenomen en beoordeeld. Een klus die zo’n twee jaar in beslag heeft genomen.  Omgevingsmanager Max Slimmens legt uit wat het belang hiervan is. “Tijdens de werkzaamheden worden alle woningen en gebouwen zorgvuldig gemonitord. Dit zorgt ervoor dat we tijdens de uitvoering tijdig kunnen ingrijpen als gebouwen dreigen te vervormen. Door de bewaking uit te voeren met zettingsmetingen, trillingsmetingen en hoekmetingen kunnen we in de gaten houden of er schade aan de gebouwen dreigt op te treden en ook wat de relatie is met de uitvoeringswerkzaamheden.”

Plaatsing van damwanden om de dijk te versterken.

Digitaal

De monitoring van huizen en gebouwen is één van de vele  digitale hulpmiddelen die ingezet worden in dit project. Slimmens: “Werkzaamheden, van klein tot groot, worden gemonitord en geregistreerd. Doel hiervan is dat alles herleidbaar is voor de toekomst. Stel dat er over een aantal jaar ergens op dit traject een verzakking optreedt, dan kunnen we aan de hand van alle digitale gegevens de mogelijke oorzaak herleiden. Ander voorbeelden zijn geautomatiseerde ontwerptools, het i-report en bijvoorbeeld de BouwApp die omwonenden en andere belangstellenden de laatste informatie geeft over de werkzaamheden.”

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een ander groot aandachtspunt. “Enerzijds voldoen de grondwerkmachines aan strenge emissienormen. Anderzijds proberen we zoveel mogelijk gebiedseigen grond toe te passen om zo min mogelijk transportbewegingen te hebben”, legt Ridderbos uit. “De grootste milieu-impact van dijkversterkingen zit namelijk in grondtransport. Door in de uiterwaarden klei en zand te winnen, dragen we meteen bij aan natuurontwikkeling.”

Leefbare dijk

Het dijkversterkingsproject gaat verder dan enkel het versterken van de dijk. “De dijk heeft meer functies dan alleen het water tegenhouden. De dijkversterking wordt zoveel mogelijk gecombineerd met het verbeteren van de kwaliteit van het landschap, de natuur en leefbaarheid voor bewoners. Hierbij werken we nauw samen met de gemeenten Gorinchem en West Betuwe, Rijkswaterstaat en de provincies Zuid-Holland en Gelderland. Samen kijken we bijvoorbeeld naar de inrichting van de uiterwaarden en de natuurontwikkeling op het traject Gorinchem-Waardenburg. Kortom, het is een allesomvattend project waarbij we samen met de omgeving een veilige en leefbare dijk gaan realiseren die goed past in het landschap.”