Tagarchief: Gorinchem-Waardenburg

Kritische en frisse blik op risico’s

Werkzaamheden-naast-bebouwing
Lees het gehele artikel

Het dijkversterkingsproject Gorinchem-Waardenburg is vanzelfsprekend niet zonder de nodige risico’s. Het is dan ook van belang alle mogelijke risico’s in kaart te brengen en te monitoren. Een verantwoordelijkheid die bouwinspectiebureau BouwQ op het lijf geschreven is. Als onafhankelijke partij zijn zij verantwoordelijk voor het risicomanagement namens de verzekeraar Swiss Re.

‘Het belang van dit project is groot,’ aldus Benno Bruinsma, risk controller bij BouwQ. ‘Het is een zeer grote dijkversterkingsoperatie die meerdere jaren in beslag neemt. Dat maakt de kans dat er tijdens het traject schade optreedt, reëel. Denk aan graafschade aan kabels en leidingen, scheuren in woningen door trillingen en zakkingen maar ook bijvoorbeeld een plotselinge verzwakking van de bestaande dijk. Schade, groot of klein, betekent altijd een zekere vertraging en dus extra kosten, maar bijvoorbeeld ook reputatieschade en klachten uit de omgeving. Iedereen, zowel de betrokken aannemers, verzekeraars als de omwonenden, is dan ook gebaat bij gedegen, onafhankelijk risicomanagement dat zich specifiek op dit onderwerp richt.’

Benno Bruinsma, risk controller bij BouwQ.

Extra voorzorgs-maatregelen vereist

BouwQ is een club ervaren, deskundige en onafhankelijke technici en controleurs die optimale veiligheid en kwaliteit van bouwwerken nastreeft middels doelgerichte controles in alle fasen en op alle aspecten van bouwwerken en -processen. Dat doen zij niet alleen in opdracht van de overheid en aannemingsbedrijven, maar ook in opdracht van technische verzekeraars. Dit laatste is het geval bij het project van de dijkversterking Gorinchem – Waardenburg. BouwQ is een door Nederlandse makelaars en verzekeraars geaccepteerd Risk Control bureau. ‘Bouwwerkzaamheden in een kwetsbare omgeving als een dijkversterking vereisen extra voorzorgsmaatregelen om bouwrisico’s te voorkomen. Het afsluiten van een goede constructie- en aansprakelijkheidsverzekering is natuurlijk standaard. Wij beoordelen specifiek binnen de scope van de verzekering alle relevante risico’s in de ontwerpfase en controleren gedurende kritische momenten in de realisatiefase of de nodige risico-mitigerende maatregelen zijn genomen. Startpunt is de risico-inventarisatie op het projectplan, het zogenaamde nulrapport. We brengen alle grote risico’s in kaart evenals de beheersmaatregelen die door de aannemer al zijn voorzien. Waar nodig doen we aanbevelingen voor aanvullende maatregelen. De risico’s uit het nulrapport worden vervolgens door BouwQ opgevolgd tijdens de uitvoeringsfase. Hierbij wordt gecontroleerd of alle afgesproken maatregelen nageleefd worden. Soms treden wijzigingen op en blijken de beheersmaatregelen onvoldoende om schade te voorkomen. Dat bespreken wij dan zo snel mogelijk met de partijen.’ 

Als BouwQ tijdens een inspectie een risico signaleert, dan bespreekt zij dit direct met de aannemer.

Hoogwaterseizoen

Wat als Bruinsma en zijn collega’s een risico signaleren? ‘De aannemers zijn zelf verantwoordelijk voor het correct voorbereiden en uitvoeren van de afgesproken beheersmaatregelen. Wij zijn geen dagelijks toezicht maar controleren iedere paar weken of dit ook daadwerkelijk gebeurt. Als we tijdens een inspectie een risico signaleren, dan bespreken wij dit direct met de aannemer. Soms zijn er goede redenen voor een afwijking op de plannen. We moeten daarna beslissen of het nodig is een melding van een verhoogd risico te doen bij de verzekeraar. Als voorbeeld van een risico bij de dijkversterking, noemt Bruinsma een hoogwatergolf tijdens de werkzaamheden. ‘In de herfst en winter is het hoogwaterseizoen en is dit risico het grootst. Hiermee dient heel goed rekening gehouden te worden tijdens de planning en uitvoering van werkzaamheden aan de bestaande dijk.’ Alle plannen en maatregelen van de aannemer hierover worden door BouwQ in detail geanalyseerd.  

Bebouwing naast de dijk.

Samenwerking

Hoewel Bruinsma als risk controller een controlerende functie heeft, ziet hij het als een meerwaarde om alle betrokken partijen scherp te houden. ‘Enerzijds is er soms een spanningsveld tussen de risico’s die wij benoemen en hoe een aannemer er tegenaan kijkt, beheersmaatregelen kosten natuurlijk wel geld. Anderzijds versterken we elkaar omdat wij als externe partij een frisse en tegelijkertijd kritische blik hebben op zaken. Wij komen vaak nieuw binnen bij een lopend project en zien  soms risico’s die een projectteam nog niet heeft opgemerkt.  Op die manier denken en werken we mee en geven we advies over aanvullende maatregelen, op basis van onze ervaring bij soortgelijke projecten. Tenslotte zijn we er allemaal bij gebaat als de werkzaamheden voor de dijkversterking spoedig en vlot verlopen.’     

Subsidie voor dijkversterking Gorinchem-Waardenburg in Nederland

Lees het gehele artikel

Waterschap Rivierenland, de opdrachtgever en partner in deze alliantie, kreeg hier subsidie voor via het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Het gaat om een omvangrijke en ingrijpende operatie in het gebied.

De Graaf Reinaldalliantie is een samenwerkingsverband van Waterschap Rivierenland met de aannemers Heijmans, GMB en de Vries & van de Wiel en met Royal HaskoningDHV als adviserende partij.

De dijkversterking tussen Gorinchem en Waardenburg is, sinds de nieuwe veiligheidsnorm is ingesteld, het eerste grote project aan de noordkant van de Waal dat in uitvoering gaat. Het gaat om 23 kilometer dijk, vanaf de Dalemsewal in Gorinchem (provincie Zuid-Holland) tot de kruising met de A2 bij Waardenburg (provincie Gelderland). Het project staat in de top 10 van meest urgente projecten van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Yolande van der Meulen, voorzitter van het Alliantiebestuur: “Met de toekenning van de subsidie voor de realisatie van de dijkversterking Gorinchem-Waardenburg start een volgende fase. Een mooi voorbeeld van een nauwe samenwerking in een alliantie van drie marktpartijen, een ingenieursbureau en Waterschap Rivierenland. Hiermee is vanaf de start van de verkenning veel kennis en ervaring gebundeld en benut ten behoeve van een voortvarende uitvoering. Met als resultaat een dijkversterkingsplan waarin verschillende belangen samenkomen. Ik ben er zeer trots op dat we in goede samenwerking met alle partijen deze mijlpaal hebben bereikt! En hoop met iedereen in 2026 het glas te heffen op een hoogwaterveilige dijk.”

De samenwerking met andere overheden levert resultaat

Om het proces van plannen tot ontwerp goed te laten verlopen is er nauwe samenwerking gezocht met de gemeenten, provincies en het Rijk. Dit leidde onder andere tot een volledig online in te zien projectplan Waterwet. Verder biedt de dijkversterking kansen voor andere projecten (meekoppelkansen). Zo is de ontwikkeling van de uiterwaarden een gevolg van intensieve samenwerking tussen de diverse overheden.

Ook de omgeving is nauw betrokken bij de dijkversterking

Vijf werkgroepen uit de omgeving hebben zich de afgelopen jaren gebogen over de vraag wat zij belangrijk vinden op en rond de dijk. Ze zorgden ervoor dat hun ideeën op de agenda van de betrokken overheden terecht kwamen. Niet als wensenlijstje, maar om gezamenlijk kansen en knelpunten te bespreken en zo mogelijk op te pakken. Deze samenwerking heeft een intensieve relatie tussen de betrokken bewoners en het team van de Graaf Reinaldalliantie opgeleverd.

De voorbereidingen voor de uitvoering zijn in volle gang

In juni van dit jaar gaat daadwerkelijk de spreekwoordelijke schop in de grond. De werkzaamheden worden in delen uitgevoerd. Dat wil zeggen dat niet het hele traject tegelijk aan de beurt is, maar er gewerkt wordt per dijkvak of cluster van dijkvakken. Tijdens de uitvoering blijven de omgevingsmanagers de directe omgeving nauw betrekken bij de werkzaamheden. In 2026 moet de dijk weer hoogwaterveilig zijn.

Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma

In het Hoogwaterbeschermingsprogramma werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. 1300 kilometer dijken worden tot 2050 versterkt. Voor Waterschap Rivierenland gaat het om zo’n 400 kilometer dijken in het rivierengebied.