Tagarchief: GMB

Gemaal De Slagen stimuleert natuurontwikkeling in Natura-2000 gebied Westelijke Langstraat

S4-drukwerk
Lees het gehele artikel

Om de natuurontwikkeling in het beschermd Natura-2000 gebied Westelijke Langstraat te stimuleren, wordt in en rond Waalwijk een scala aan maatregelen genomen om de stroomrichting van het water aan te passen en het waterpeil in het natuurgebied tussen Waalwijk en Waspik te verhogen. Meest toonaangevende onderdeel van het project Aanpassen Waterhuishouding Waalwijk vormt de bouw van het gloednieuwe hoofdgemaal in het Zuiderkanaal. Gemaal De Slagen is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen waterschap Brabantse Delta, Dura Vermeer en GMB.

In opdracht van waterschap Brabantse Delta ontwerpt en realiseert GMB alle vijf de gemalen en meerdere stuwen, terwijl Dura Vermeer instaat voor het omgevingsmanagement, het grondwerk en de terreininrichting. “Dura Vermeer is op papier onze opdrachtgever en hoofdaannemer van het project, maar in de praktijk werken we vanaf de start intensief als volwaardige partners samen”, zegt projectleider Michiel van Ierssel van GMB. Iwan Netten van Dura Vermeer kan dat beamen en vult aan: “Het is in die zin een uniek samenwerkingsverband. We werken ook gezamenlijk vanuit één projectlocatie in Waalwijk.” 

Gouden combinatie

Van Ierssel: “Het gaat hier om een Design & Construct contract. Voor het hoofdgemaal hebben we op basis van een voorlopig ontwerp een integraal 3D-model opgesteld waarin alle disciplines en raakvlakken zijn uitgewerkt: civiel/bouw, werktuigbouw en elektrotechniek. Het 3D-model is tevens effectief gebruikt om met de beheerder van het waterschap in de ontwerpfase vroegtijdig afstemming te vinden over de bereikbaarheid en onderhoudbaarheid van het gemaal.” Netten vervolgt: “Het gemaal wordt gebouwd in een gronddam waarbij een damwandconstructie is gemaakt als vervangende waterkering. Vanwege de aangetroffen slappe ondergrond hebben we de gronddam eerst vier maanden moeten voorbelasten en heeft GMB het funderingsontwerp gewijzigd naar een paalfundering. De expertise van Dura Vermeer op het gebied van geotechniek, gecombineerd met de multidisciplinaire kennis en ervaring met poldergemalen van GMB blijken hier een gouden combinatie. Het heeft tot verschillende optimalisaties geleid.”

De persleidingen volgen het profiel van de dijk waarmee een 9 meter diepe afsluiterput in de dijk is komen te vervallen.

Persleidingen volgen dijkprofiel

Gemaal De Slagen heeft bouwkundig één bovenbouw, maar bestaat functioneel uit twee afzonderlijke gemalen met een capaciteit van 10.800 en 4.320 m3 per uur. Dat is het equivalent van zes Olympische zwembaden per uur. “Ieder gemaal heeft twee visvriendelijke pompen die het polderwater uit het Zuiderkanaal en de Capelsche polder via 2×2 persleidingen enkele honderden meters verderop over een dijk naar de uitstroomconstructie Bergsche Maas verpompen”, legt Van Ierssel uit. “Aanvankelijk was een 9 meter diepe afsluiterput in de dijk onderdeel van het ontwerp. In nauwe samenwerking met onze partner Royal HaskoningDHV hebben we het hydraulisch ontwerp zodanig geoptimaliseerd waarbij de persleidingen nu het profiel van de dijk volgen. Op die manier ontstaat een vorm van hevelwerking in de persleidingen en is de diepe put vervallen. Voor alle partijen een aanzienlijke verbetering op het gebied van veiligheid, (uitvoering)risico’s, bereikbaarheid en onderhoudbaarheid in de gebruikersfase.”

Het ontwerp, de uitvoeringsmethode, planning en fasering zijn bij dit project volgens Van Ierssel volledig in elkaar verweven. “We hebben het ontwerp continu getoetst op maakbaarheid. Zo is de bouwkuip van het gemaal in een vroege fase van het ontwerp aangepast naar een natte kuip met onderwaterbeton. Hiermee hebben we een significant risico op schade aan de omgeving door bemaling preventief weggenomen. Mooi om binnen het team de integrale, constructieve samenwerking tussen de disciplines, ontwerpers en werkvoorbereiders/uitvoerders te ervaren en cruciaal voor een succesvol project. Door gebruik te maken van een Lean-methodiek doorgronden we het werk en creëren we maximale betrokkenheid van alle partijen. Bovendien boeken we hierdoor tijdswinst. In de zomer van 2022 wordt het Gemaal De Slagen opgeleverd. Dan is het watersysteem klaar voor de toekomst en kan de natuur zich in de Westelijke Langstraat verder gaan ontwikkelen.”     

Geen verrassingen bij nieuwe pompinstallaties dankzij ‘digital twin’

lg_20190923_016-kopieren
Lees het gehele artikel

Reductie van faalkosten en voorkomen van schade, is dat niet wat ieder bedrijf graag wil? Ook in de pompindustrie is dat wenselijk, zeker als we bekijken welke gevolgen een niet functionerende pomp kan hebben. GMB realiseert/renoveert -vanuit diverse clusters- onder meer dijken, haventerreinen, rioleringen, gemalen, waterzuiveringsinstallaties en slibverwerkingsinstallaties.

Cluster Waterkwaliteit en Installaties heeft een ‘state of the art’ methode om de faalkans van een nieuwe pompinstallatie tot een absoluut minimum te beperken. Zij maken samen met hun partners een zogenaamde ‘digital twin’ voordat de pomp in gebruik genomen wordt en simuleren daarmee de werking. Marc Vogt, ontwerpmanager bij GMB, neemt ons mee in het proces.

Droog testen voor maximale risicobeheersing

“Ik kan het beste uitleggen hoe de digital twin werkt aan de hand van een project AWP 2.0 voor Waterschap Brabantse Delta dat momenteel loopt”, opent Vogt het gesprek. . “Momenteel renoveren we drie pompstations, waarbij we twee oude pompen vervangen door drie nieuwe, per station. Onlangs is de eerste pomp in gebruik genomen, waarbij we vooraf de zekerheid hadden dat deze zonder problemen zijn werk ging doen. Vooraf hebben we samen met onze partners een digital twin gemaakt van het persstation. Dat houdt in dat de pomp, leidingen en instrumentarium virtueel zijn nagebouwd, om te kunnen functioneren in een digitale simulatie. Deze simulatie hebben we vervolgens middels rekenprogrammatuur van onze partner RHDHV gevoed met data, zoals kunstmatige regenbuien, data uit lokale metingen, allerhande systeeminvloeden die hun weerslag hebben op de werking en niet te vergeten, de testgegevens van de pomp van onze partner Pentair. De software van onze partner Hoppenbrouwers koppelt alles aan elkaar en het resultaat is een virtueel draaiende pomp, die onderhevig is aan invloeden die gegarandeerd een keer optreden in het echt. Een soort digitale vuurdoop…”

Daar stopt de simulatie echter niet. Vogt legt uit: “Deze droge, virtuele test geeft ons ook de mogelijkheid om allerlei bedrijfssituaties te simuleren. Meer zekerheid kun je vooraf niet hebben. Het mooie is dat je in de simulatie al kunt gaan finetunen en afstemmen, zaken die bij bewezen succes één op één overgebracht kunnen worden naar de echte installatie. Dat schept vertrouwen.”

Een overzicht van de drie pomplijnen.

 

Enorme besparing van tijd

Naast het bieden van zekerheid omtrent de techniek, vormt de digital twin ook een enorme tijdbesparing. “Logisch eigenlijk, want als we niet digitaal zouden kunnen testen, dan waren we afhankelijk van pieken die in het echt optreden. Dan zou je moeten wachten op echt noodweer en maar hopen dat de installatie het uithoudt. Naast de tijd die dit kost, bestaat er een gerede kans op schade. ‘Trial and error’ is niet wenselijk bij pompinstallaties van deze omvang. Niet qua kosten die ontstaan door mogelijke schade aan de installatie, maar vooral door de gevolgen die er in de omgeving ontstaan door uitvallen van zo’n pompinstallatie. Wederom een bewijs dat we in onze handen mogen wrijven met de mogelijkheid tot virtueel testen. De computer is geduldig. Een 24-uurs virtuele test uitvoeren is geen probleem, we simuleren in ‘real time’.”    

De eerste keer smaakt naar meer

Voor GMB is dit de eerste keer dat er op deze manier gewerkt wordt. “Dat kon omdat dit werk zich daar specifiek voor leent”, legt Vogt uit. “Deze pompen zijn groot en krachtig. En tijdens de realisatie van het werk moet de afvoer gegarandeerd blijven. In de virtuele omgeving kunnen we de absolute grens opzoeken… Daar gaan zulke krachten mee gepaard, dat als je dit doet in een praktijksituatie, je enorme schade kunt oplopen. Dat kost weer tijd, geld en is in feite kapitaalvernietiging. Nu kunnen we testen met de winkel open, zoals zo mooi gezegd wordt. De oude pompen draaien nog, de nieuwe pomp komt bedrijfszeker in bedrijf en het is een kwestie van vervangen zonder onnodig oponthoud.”

Voorspellend te werk gaan

Tot besluit zegt Vogt: “Je kunt er steeds meer mee doen. De pomp die nu in gebruik genomen is, wordt ook gemonitord. Die data koppelen we aan de initiële testresultaten, alles klopt tot nu toe. Een stuk validering dus. We kunnen straks door data te analyseren zelfs voorspellend werken. Dat wordt de toekomst, ideaal bijvoorbeeld om systemen verder te optimaliseren.”    

Tijdelijke pompinstallaties borgen continuïteit AWP

roosendaal-plaatje-3
Lees het gehele artikel

Voor Van der Kamp Pompen is AWP 2.0 een speciaal project. “Doorgaans fungeren we als toeleverancier voor een aannemer, maar in dit project maken we deel uit van de aannemerscombinatie”, zegt directeur Rick van der Kamp. “We zijn door GMB Waterkwaliteit & Installaties al in de aanbestedingsfase gevraagd om mee te denken in oplossingen, samen met de andere PAUW-partners. Een methode die heeft geleid tot het winnend ontwerp. Voor ons ook een mooie gelegenheid om in de voorbereidingsfase onze expertise al te kunnen laten gelden. We gaan verder waar anderen stoppen en opereren voornamelijk in het boven segment van de markt; de kern van ons product is de kennis en engineeringscapaciteit die we leveren.”

Simulaties van de tijdelijke pompinstallaties.

Droog opgestelde rioolwaterpompen

En die kennis komt hier in West-Brabant goed van pas. Van der Kamp: “De scope is technisch uitdagend, veelomvattend en kent vele raakvlakken met de werkzaamheden van de andere PAUW-partners.” De bestaande pompen in de persstations in Roosendaal en Bergen op Zoom worden gefaseerd vervangen. Daarbij is eind december eerst Roosendaal aan de beurt. Van der Kamp Pompen heeft intussen de eerste tijdelijke pompinstallatie al geplaatst in Roosendaal. “We lopen vanzelfsprekend op het effectief vervangen van de bestaande pompen vooruit. Op het moment dat onze installatie is ingebouwd en getest, gaat het sein op veilig en kan de bestaande installatie worden ontmanteld. In beide persstations plaatsen we gefaseerd twee tijdelijke installaties. Het zijn droog opgestelde rioolwaterpompen voorzien van een vacuümsysteem ten behoeve van de aanzuiging.”

Wisselende opbouw

De tijdelijke pompinstallaties van Van der Kamp Pompen kennen een modulaire opbouw. “Het komt er in feite op neer dat we de twee installaties in Roosendaal, na het vervangen van de bestaande pompen aldaar, kunnen verplaatsen naar Bergen op Zoom”, schetst Van der Kamp. “Hier worden ze vervolgens op een andere manier samengevoegd om te kunnen voldoen aan de afwijkende eisen in dit persstation. We maken dus gebruik van één pomptype, maar de opbouw verschilt. In Bergen op Zoom wordt bijvoorbeeld een iets hogere druk en lagere capaciteit gevraagd. Die flexibiliteit kunnen wij bieden met onze modulaire installaties. We schrijven bovendien zelf de PLC-software, zodanig dat Hoppenbrouwers de tijdelijke installaties op een hoger niveau in de bestaande besturing kan integreren en de continuïteit van het afvalwatertransport gewaarborgd blijft.”

Van der Kamp Pompen heeft zich sinds 1991 gespecialiseerd in de verhuur van tijdelijke pompinstallaties voor transport van afvalwater, oppervlakte- en industriewater en brandbluswater. Het familiebedrijf is zowel actief in Nederland als (ver) daarbuiten en opent binnenkort zelfs een eigen vestiging in het Verenigd Koninkrijk.