Tagarchief: Geo-informatie

Van landmeten naar GEO-informatie

IMG_4938-28 kopiëren
Lees het gehele artikel

Een wijk met een dorpsachtige setting die bovenal klimaatadaptief wordt ingericht. BOOT is vanaf het prille begin ingeschakeld voor de landmeetkundige en civieltechnische ondersteuning, alsmede voor de complete engineering. BOOT opereert hierin als ketenpartner. “Het project sluit naadloos aan op onze missie en visie: samen werken aan een toekomstbestendige en inspirerende leefomgeving”, vertelt projectmanager Johan Hannewijk van BOOT.

’t Groene Wold omvat een terrein van 45 hectare, waarvan straks de helft wordt ingericht als landbouw. Hannewijk: “De wijk en de percelen zijn heel ruim van opzet met veel groen en ruimte voor ontmoeting en ontspanning. Belangrijke thema’s zijn biodiversiteit en klimaatadaptatie. Dat laatste uit zich onder meer in de vorm van
hemelwater vasthouden en vertraagd afvoeren en het toepassen van streekeigen en inheemse beplanting.”

Open data

De scope van BOOT op dit project is omvangrijk: “Zo zijn we actief met het uitvoeren van bodemonderzoek en onderzoeken naar bijvoorbeeld flora & fauna en explosieven in de onderzoeksfase. Tevens zijn we nauw betrokken bij het ontwerp van de buitenruimte met de focus op onder meer het watervraagstuk, de riolering, verkaveling, enzovoort”, licht Hannewijk toe. “Als het ontwerp staat, bereiden we de contractstukken voor ten behoeve van de aanbesteding van de bouw- en woonrijpfase, en organiseren we de aanbestedingen richting aannemers. Tijdens de uitvoering verzorgen wij directievoering en toezicht. ” Zijn collega Arne Kooistra, projectleider GEO, vult aan: “Het leuke aan dit project is dat er op allerlei manieren vragen komen die we landmeetkundig kunnen invullen. Er is een cruciale rol weggelegd voor het inwinnen van data en het zichtbaar maken van het ontwerp in het terrein. Aan ons de taak om daarbij de juiste technieken in te zetten. Aanvankelijk wilden we hoogtemetingen uitvoeren met een drone, maar we hadden met de nodige restricties te maken vanwege de A27 die aan de achterzijde tegen het plan grenst. Uiteindelijk bracht de ‘open data’ uit het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN3) in combinatie met controlemetingen ons ook het gewenste resultaat.”

In een voormalig polderlandschap in Almere wordt een compleet nieuwe woonwijk ’t Groene Wold gerealiseerd met bijna 400 woningen.

Integraal project

Volgend op de hoogtemetingen bracht BOOT de planbegrenzingen in kaart. Daarnaast werden relevante obstakels ingemeten en verwerkt tot een tekening met de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en kadastrale kaart als onderlegger. Op cruciale locaties is de nauwkeurige kadastrale grens aan de hand van veldwerken ingetekend. “Het leidde tot een kaart die als basis fungeert voor alle partijen waarop het ontwerp kan worden ingepast”, zegt Kooistra. “Daarnaast bieden we landmeetkundige ondersteuning aan voor onze directievoerder en toezichthouders. Zo toetsen we de uitgevoerde werkzaamheden van onderaannemers, verzorgen we de monitoring van zakbakens en zetten we onze landmeetkundige expertise in bij de vorming van 400 percelen. Dit traject, dat bestaat uit meet- en uitzetwerk, verwerking, het maken van kadastrale veldwerken en aanlevering richting Kadaster, voeren we van A tot Z uit volgens het protocol van het Kadaster. Ook zijn we verantwoordelijk voor de bouwmaatvoering van de 400 woningen aan de hand van vaste punten. Het is slechts een greep uit de vele disciplines. Kortom, ’t Groene Wold is met recht een integraal project voor ons waarbij we onze expertise en onze landmeetkundige diensten in de volle breedte inzetten.”     

Totaalconcept voor maatvoeren en geo-informatie

dsc0605
Lees het gehele artikel

Geomaat is sinds de oprichting in 2002 sterk geëvolueerd van een landmeetkundig bedrijf naar een geo-ict organisatie met vier divisies: Bouw, Infra, Geo-informatie en Mobile Mapping. Bij alle grote infraprojecten in Nederland tot zelfs Circuitpark Zandvoort en het TT Circuit in Assen aan toe, is Geomaat in meer of mindere mate betrokken. Volgens directeur Jolle Jelle de Vries vanwege sterke focus op innovatie en de unieke combinatie van specialisaties die elkaar perfect aanvullen en versterken.

Onze roots liggen nadrukkelijk in de infra, zegt De Vries. “Inmiddels bedienen we met zo’n zeventig medewerkers vanuit onze vestigingen in Groningen en Amersfoort een groot aantal infra-aannemers, advies- en ingenieursbureaus, waterschappen, gemeenten, provincies, netbeheerders en Rijkswaterstaat. Onze kracht zit hem vooral in innovatie. Zo waren we in 2008 de eerste met een Mobile Mapping-systeem, en startten we in 2016 als een van de eerste met drone-activiteiten in de infrasector. Daarnaast hebben we vier programmeurs in dienst die software en tools bouwen om voortdurend slimmer en sneller te kunnen werken, zoals de unieke C5-IRI tool voor het meten van langsonvlakheid.”

Van nulmeting tot as built

Geomaat biedt volgens De Vries een totaalconcept voor de infrasector op het gebied van maatvoeren en geo-informatie. “Vanaf de voorbereiding tot aan het beheer van een project kunnen we opdrachtgevers ondersteunen. Onze activiteiten starten vaak nog voordat de eerste schop de grond in gaat, waarbij we een nulmeting doen van de bestaande situatie. Recent hebben we een nulmeting uitgevoerd voor de vernieuwing van knooppunt Hoevelaken (A28/A1), de Rijnlandroute, de A9 bij Amsterdam en de bouw van de nieuwe sluizen bij Terneuzen. Vervolgens verzorgen onze landmeters de maatvoering op locatie. Als de werkzaamheden eenmaal zijn afgerond, kunnen we aan het einde van het project de zogenaamde ‘as built’ revisietekeningen verzorgen. Dan is de cirkel weer rond en heeft de opdrachtgever/beheerder de beschikking over tekeningen van de actuele situatie.”

Assen: Geomaat heeft op het TT Circuit in Assen tot op 4 millimeter nauwkeurig ingemeten

Langsonvlakheid

Jaarlijks worden er honderden kilometers aan wegen in ons land opnieuw geasfalteerd. Geomaat ontwikkelde een tool om enerzijds snel en nauwkeurig bestaande wegen in te meten, waarbij zowel de langsonvlakheid als het rijcomfort (afwijkingen in hoogte van het wegoppervlak) worden bepaald. “Daarbij maken we gebruik van de Streetmapper-360 in combinatie met onze C5-IRI-tool. Op die manier weten we exact waar de oneffenheden zich bevinden. Op basis daarvan berekent de tool waar en hoeveel asfalt gefreesd en opnieuw geasfalteerd moet worden en maken we een asfaltontwerp om machines aan te sturen. Een win-winsituatie die bovendien de overlast beperkt, want voor het inwinnen zijn geen verkeersmaatregelen nodig.” 

Formule 1

Ook voor de aanleg van windmolen- en zonneparken ontwikkelde Geomaat een totaalconcept. “Via ons zusterbedrijf EyeFly bepalen we met een drone de meest geschikte locatie en bekijken hoeveel zonnepanelen bijvoorbeeld passen op een dak of op een stuk weiland. We verrichten vervolgens een nulmeting en verzorgen het uitzetten en de maatvoering van het windmolen- of zonnepark. Een ander mooi voorbeeld waar ons totaalconcept soelaas bood, was op Circuitpark Zandvoort. We hebben de huidige baan tot op 4 millimeter nauwkeurig ingemeten, zodat de Italiaanse architect een geschikt ontwerp kan maken om te voldoen aan de eisen van de Formule 1. Hierbij hebben we de aloude landmeetkundige technieken gecombineerd met moderne technologie. Dat leverde maar liefst 2 miljard meetpunten op.”

Het thema duurzaamheid en MVO staat bij Geomaat hoog op de agenda. “Ons energiebeleid is erop gericht, dat wij de activiteiten op een milieuvriendelijke, effectieve, efficiënte en economische wijze uitvoeren voor onze klanten. Zo hebben we al een aantal elektrische auto’s in de vloot en kunnen we door de inzet van slimme software en artificiële intelligentie steeds meer informatie uit één scan halen.”    

 

GeoBusiness Nederland zonder Geo staat de wereld stil

rgb_praatplaat
Lees het gehele artikel

De geo-informatie sector is wereldwijd een kleine speler. In Nederland is de omvang ongeveer €1,5 miljard en er werken zo’n 15.000 mensen in de geo-sector. De impact die de sector heeft is echter groot. 

Dat heeft te maken met de locatie component.  Zonder dat we het zelf in de gaten hebben maken we veelvuldig gebruik van onze geografische positie, op de kaart of ten opzichte van elkaar. Deze functionaliteit zit in tal van toepassingen die onderdeel zijn van ons dagelijkse leven.  Dit is alleen nog maar meer geworden doordat we deze technologie tegenwoordig met onze smartphones en tablets letterlijk in onze hand hebben.

Data en informatie spelen een grote rol

Minder zichtbaar, maar zeker zo belangrijk, is de rol van geo-informatie en technologie in de digitalisering van onze maatschappij. Naast technologie spelen data en informatie hierin een grote rol. Deze data wordt op verschillende manieren verzameld, de volumes worden steeds groter en de update frequentie steeds hoger. In onze sector is er veel kennis over standaarden en data interoperabiliteit.  Daarmee levert de geo-industrie een grote bijdrage aan het inwinnen en ontsluiten van deze datastromen.

GeoBusiness Nederland is de branchevereniging voor en door geo-bedrijven. Binnen onze vereniging vind je bedrijven met specialisaties in de hele keten, van data-inwinning tot het verwerken en analyseren van data voor een breed scala aan toepassingen in diverse sectoren. Voorbeelden zijn de bouw-, infrastuctuur- en watersector, maar ook toepassingen voor energietransitie en klimaat, onze leefomgeving, duurzame technologie, circulaire bouw en de gezondheid, zorg en het sociale welzijn van de bevolking.  

De bedrijven werken binnen onze vereniging samen aan de hand van drie speerpunten: een gelijkwaardig en eerlijk speelveld, economische groei en onderwijs en onderzoek. Om onze ambities te realiseren hebben we werkgroepen  georganiseerd rondom datainwinning, samenwerken met partners vanuit de overheid en onderwijs.

Inwinnen en verwerken betrouwbare data

Het begint allemaal met het inwinnen en verwerken van goede en betrouwbare data, boven en onder de grond. Dit is essentieel voor de hele keten. Het gaat hierbij om heel nauwkeurig maatvoeren van nieuwe gebouwen, bruggen en infrastructuur, maar ook inspecties van installaties, wegen, watergangen en kabels en leidingen. Dit gebeurt onder meer met meetapparatuur en sensoren in auto’s, vliegtuigen en drones, of grondradar metingen waarmee graafschade kan worden voorkomen (zie kader KAGO). 

Samenwerken

Vanuit ons Platform overheid, aanbesteden en standaarden leveren wij een structurele en gecoördineerde bijdrage voor samenwerking en afstemming met onze partners binnen de overheid, met onder andere het Kadaster, Rijkswaterstaat, Geonovum, het NEN en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. 

Onderwijs

Geo-informatie en technologie is een specialistisch vakgebied. De vraag naar gekwalificeerd personeel, met name voor data-inwinning maar ook Geo-ICT, is groot. Wij helpen onze leden om gezamenlijk invulling te geven aan gesprekken met onderwijsraden en -instellingen op MBO, HBO en WO-niveau en acties te ondernemen om het geo-onderwijs te ondersteunen en het vakgebied te promoten.  

Deze werkgroepen vormen de basis om aan de hand van drie thema’s de groei van onze sector te realiseren.

Fysieke leefomgeving

De inrichting van onze fysieke leefomgeving kan niet zonder ruimtelijke data en geo-informatie. Vanaf 2021 treedt hiervoor een nieuwe wet in werking: de Omgevingswet. Wij stimuleren samenwerking tussen bedrijven en stakeholders uit het werkveld, met als doel goede afspraken te maken voor een succesvolle invoering van de Omgevingswet en te laten zien wat het geo-bedrijfsleven hieraan kan bijdragen.

Energietransitie

Om in 2030 de 49% CO2 reductiedoelstelling te halen gaat Nederland er straks heel anders uitzien. Klimaatadaptatie en energietransitie is een ‘geo-vraagstuk’. De geo-sector brengt de impact op de fysieke leefomgeving in kaart en helpt bij het maken van slimme keuzes en monitoren van acties die leiden tot een duurzame leefomgeving.

Circulaire bouw

Een bijdrage leveren aan innovatief bouwen van woningen, bedrijfsgebouwen en infrastructurele werken is de rode draad voor het thema BIM / 3D / Circulaire Bouw. Samen met stakeholders uit het bredere bouw- en infra-werkveld onderhouden wij een platform en netwerk om kennis te delen en de verbinding te vinden met het geo-werkveld. 

GeoBusiness Nederland is een unieke community, want onze leden werken vaak met elkaar samen aan oplossingen en versterken elkaar zo in keten van data-inwinning en analsyse tot ontsluiting. In deze editie van GWW laten een groot aantal van onze leden zien hoe zij geo-technologie gebruiken.      

www.geobusiness.nl