Tagarchief: gemeente Eindhoven

Respect voor cultuurhistorische waarden en landschapskenmerken

Lees het gehele artikel

De uitbreiding van de wegenstructuur doorkruist verschillende landschappen en zelfs een aardkundig monument. Het doel is dat de weggebruiker straks die verschillende cultuurhistorische waarden en landschapskenmerken ook als zodanig gaat beleven. 

Fase 2 speelt zich af in een heel groen gebied.

“Met de uitbreiding van de wegenstructuur Eindhoven Noordwest willen we de bereikbaarheid van het gebied ook in de toekomst waarborgen en een verdere gebiedsontwikkeling mogelijk maken, waaronder de groei van Eindhoven Airport en de ontwikkeling van Brainport Industries Campus”, licht Stephan Suiker, projectmanager vanuit de gemeente Eindhoven, toe. “Het gebied tussen de luchthaven en de stad, tussen Oirschot, Best en Eindhoven is straks uitstekend bereikbaar op veel verschillende manieren, terwijl in de huidige situatie alleen de Anthony Fokkerweg toegang geeft voor autoverkeer tot het gebied. Dat is onvoldoende om de toename van autobewegingen in het gebied te verwerken.” 

In de inpassingsvisie is heel duidelijk aangegeven wat er moet gebeuren om de cultuurhistorische landschapskenmerken te behouden en te beleven vanuit de weggebruiker.

Inpassing ecologische structuur

Het project is opgesplitst in drie fasen, waarvan de eerste fase (Verbreding Anthony Fokkerweg inclusief fietsbrug Tegenbosch) inmiddels is afgerond en fase twee (de hoofdinfra) nu in uitvoering is. Elke fase is Europees aanbesteed en gegund aan een andere aannemer/bouwcombinatie, respectievelijk Dura Vermeer-Ploegam, Heijmans en Strukton. “Fase 2 speelt zich af in een heel groen gebied. Uitgangspunt in het beeldkwaliteitsplan en de inpassingsvisie is om het landschap zoveel mogelijk te sparen met inpassing van de waterwegen (het Beatrixkanaal, de Ekkersrijt) op een natuurlijke manier”, zegt Bas de Bruyn, overall projectleider vanuit de gemeente Eindhoven. “De weg doorkruist verschillende landschapstypen. In het noordelijke, grotendeels bosachtige gebied wordt getracht het bos zo dicht mogelijk op de weg te laten uitkomen om de bosbeleving te behouden. Datzelfde geldt voor het relatief open akkerlandschap, het kleinschalig cultuurlandschap en het stadswoud.” Suiker vult aan: “In de inpassingsvisie is heel duidelijk aangegeven wat er moet gebeuren om de cultuurhistorische landschapskenmerken te behouden en te beleven vanuit de weggebruiker. Zo worden historische bomenrijen en sloten behouden, en voegen we natuurwaarden toe aan het gebied, zoals faunapassages, structuurrijke bosranden, enzovoort.”

De weg doorkruist verschillende landschapstypen.

Cultureel erfgoed

Voorafgaand aan de realisatie is uitvoerig vooronderzoek gedaan. Suiker: “De hoofdinfra loopt door ‘verdacht gebied’ met mogelijk restanten van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Ook bevindt zich in het gebied een aardkundig monument, een voormalige grafheuvel van enkele honderden jaren geleden. We wisten ervan, maar niet de exacte locatie en de staat van het monument. Hierover heeft heel wat afstemming plaatsgehad met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed om ervoor te zorgen dat deze zoveel mogelijk ongeroerd bleef en indien noodzakelijk met beleid uit de grond werd gehaald en bewaard. Dat had nogal wat consequenties voor de inzet van het materieel. Overigens geldt dat ook voor de werkzaamheden in de directe nabijheid van het vliegveld, met name qua hoogte dan. Sowieso is het een continue opgave om de bereikbaarheid van het gebied te allen tijde te waarborgen. Cruciaal daarin zijn de goede contacten met alle stakeholders in de omgeving.”

Fase 2 wordt in november 2022 opgeleverd. Inmiddels is fase 3 ook al opgestart. Het betreft het sluitstuk van de operatie en de realisatie van de onderdoorgang A2/N2, waarvan de uitvoering begin volgend jaar start. De oplevering is gepland voor eind 2023.     

Samenwerking met Strukton Civiel voor derde fase wegenstructuur Eindhoven Noordwest

Lees het gehele artikel

Maandag 9 november heeft gemeente Eindhoven de samenwerkingsovereenkomst met bouwbedrijf Strukton Civiel getekend voor het aanleggen van de derde fase van de wegenstructuur in Eindhoven Noordwest. De derde fase behelst de onderdoorgang van een nieuw aan te leggen weg onder de A2/N2 tot aan de rotonde op bedrijventerrein GDC Acht.

Onderdoorgang

Met deze onderdoorgang, die alleen is bedoeld voor gemotoriseerd verkeer, is GDC Acht beter en sneller bereikbaar. Er ontstaat een betere verbinding met de op- en afritten naar de A58 in Best. GDC Acht is zo minder afhankelijk van alleen de A2/N2. Na de ondertekening gaat het bouwteam (een samenwerking van de gemeente en Strukton Civiel) aan de slag met de voorbereidende werkzaamheden, zoals het uitwerken van het ontwerp. De werkzaamheden buiten starten in 2022 en zijn uiterlijk in 2023 klaar. In de zomer van 2022 wordt de A2/N2 tijdelijk deels afgesloten voor de bouw van de onderdoorgang. Door slim te faseren blijft verkeer in twee richtingen over de rijksweg altijd mogelijk.

Dirk Noordhoflaan

De nog aan te leggen weg tussen de verlengde Spottersweg en de rotonde op GDC Acht gaat de Dirk Noordhoflaan heten. De weg is vernoemd naar de oud-topman van Philips omdat hij veel heeft betekend voor de werkgelegenheid in de regio. Dirk Noordhof trad in 1941 als ingenieur in dienst bij Philips. Na zeven jaar werd hij hoofdingenieur in de Hoofdindustriegroep Licht. Later was hij als respectievelijk adjunct-directeur en directeur mede verantwoordelijk voor de groei van die Hoofdindustriegroep. Eind jaren 60 werd Noordhof benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van Philips. In 1971 werd hij vicepresident.

Verder bekleedde Noordhof verschillende nevenfuncties. Zo was hij voorzitter van de Eindhovense Fabrikantenkring en voorzitter en erelid van de Stichting Universiteitsfonds Eindhoven. Dat fonds had als doel het bevorderen van de goede samenwerking tussen het bedrijfsleven en de Technische Universiteit Eindhoven. Sinds 1990 bestaat er ook een Ir. Noordhofprijs. Die wordt jaarlijks uitgereikt aan de beste vakman of – vrouw in Zuidoost-Brabant. Dirk Noordhof is in 2004 overleden.

Spottersweg

Bij de werkzaamheden in Eindhoven Noordwest wordt ook de Spottersweg aangepakt. Deze wordt verlegd en verlengd tot aan de Erica in Oirschot. Hier wordt later ook een verbinding gemaakt met de naar het westen te verplaatsen aansluiting van de A58, als onderdeel van het project InnovA58. Dit nieuwe deel van de Spottersweg gaat ook Spottersweg heten. De werkzaamheden aan de Spottersweg horen nog bij de tweede fase van de wegenstructuur, net als het aanleggen van de Dirk Noordhoflaan, tot aan de onderdoorgang.

Meer informatie

Meer informatie over Eindhoven Noordwest en de wegenstructuur in dat gebied, is te vinden op eindhoven.nl/noordwest.