Tagarchief: Fugro

Hergebruik van funderingspalen loont

NIEUW-picture-3—bron-Van-der-Vorm
Lees het gehele artikel

Bij reconstructie, uitbreiding of transformatie van bestaande bouwwerken naar complete nieuwbouw wordt steeds meer de vraag gesteld of de reeds aanwezige prefab paalfundering (deels) hergebruikt kan worden. Elke paal die niet geïnstalleerd hoeft te worden, levert een besparing op in beton, wapening, transport (waardoor o.a. ook CO2 reductie) en installatie: dus tijd én geld. Dat hergebruik van funderingspalen loont heeft Fugro samen met Van der Vorm Engineering recent bewezen bij The Frame Building in Amsterdam. Een duurzame methodiek die ook relevant kan zijn voor bouw-werken en kunstwerken in de infrastructuur, zoals kademuren en bruggen.

Vooral in stedelijk gebied is de ruimte beperkt. Vaak worden bestaande bouwwerken (deels) afgebroken om plaats te maken voor nieuwbouw. “Bij het slopen ervan kan het een overweging zijn om de oude funderingspalen te integreren in het nieuwe funderingsontwerp”, zegt Maarten Profittlich, Manager bij Fugro. “Vooral als het gaat om funderingen met betonpalen uit de jaren zeventig of jonger. Vanaf die tijd werd informatie steeds beter gedocumenteerd. Denk dan aan zaken als de kwaliteit van de palen, de aangebrachte diepte, dikte, enz.     

Als we deze informatie boven water krijgen, is het zonde om bestaande funderingspalen niet te gebruiken (indien bruikbaar), want ze blijven doorgaans toch achter in de ondergrond. Palen trekken is over het algemeen ‘not done’. Er wordt namelijk een waterweg naar boven toe gecreëerd, waarbij je in het ergste geval na het trekken van de paal in de diepe polders een fontein met (brak) water cadeau krijgt. Om die reden geven waterschappen vaak geen vergunning af om palen te trekken, en/of dienen mitigerende maatregelen te worden getroffen.”

Opvangconstructie deels afsteunend op bestaande funderingspalen. (Beeld: Van der Vorm)

Maatgevende factor

In het kader van een duurzame herontwikkeling leeft de vraag naar het hergebruik van een bestaande fundering. “Steeds meer opdrachtgevers vragen ernaar. Uiteraard ook omdat het besparingen oplevert in tijd én geld. Zo eerlijk moeten we dan ook weer zijn”, constateert Sjors Sligman, algemeen directeur bij Van der Vorm Engineering, een onafhankelijk adviesbureau in bouwkundige constructies. “Het hergebruik van materialen en in dit geval funderingspalen kan heel interessant zijn. En steeds vaker lukt dat ook, omdat er steeds meer kennis komt en steeds meer onderzoek naar wordt gedaan. Wij hebben samen met Fugro al diverse projecten op die manier succesvol kunnen doorrekenen. Vaak is de fundering wél de maatgevende factor voor een nieuw object of gebouw. Als er een nieuw object wordt vormgegeven waarvan de dragende structuur niet matcht met de ‘oude’ fundering en je wil toch per se de bestaande palen gebruiken, dan wordt het een dure exercitie en sla je de plank volledig mis. Met andere woorden, het hergebruik van de bestaande fundering is interessant, maar het moet wel passen.” 

The Frame Building. (Beeld: Doniger)

Monitoringstechnieken

Bij The Frame Building in Amsterdam stond Van der Vorm Engineering voor een lastige opgave. Het oude gebouw op deze locatie moest plaatsmaken voor nieuwbouw (deels) over het bestaande gebouw van de buurman. “Het initiële idee was dat we met het nieuwe ontwerp op het bestaande gebouw zouden doorbouwen”, legt Sligman uit. “Uit de berekeningen van Fugro bleek dat niet haalbaar en vooral niet wenselijk, omdat er vervolgens een groot aantal extra structuren door het bestaande gebouw aangebracht moesten worden. Om het ontwerp te kunnen realiseren moest het bestaande gebouw gesloopt worden en een nieuwe fundering worden gemaakt. Door onze gezamenlijke ervaring bij eerdere projecten is wel onderzocht of we de bestaande funderingspalen konden integreren in het nieuwe funderingsontwerp.” Aan de hand van archiefgegevens en onderzoek op locatie heeft Fugro de bestaande fundering in kaart gebracht en doorgerekend. “Vaak is er ook aanvullend betontechnisch onderzoek nodig”, erkent Profittlich. “Dan hanteren we monitoringstechnieken zoals ‘hamertje tik’ en/of de bestaande paal vrij graven voor een kwaliteitsinspectie. En zijn er helemaal geen archiefgegevens, dan biedt een magnetometersondering naast de paal inzicht in de lengte.”

Fugro aan het werk om bestaande fundering in het bestaande gebouw te berekenen. (Beeld: Fugro)

Normering

Funderingen uit de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw zijn op andere normen uitgerekend dan waar het huidige funderingsontwerp aan moet voldoen. “De huidige NEN 9997-1 ‘Geotechnisch ontwerp van constructies’ bestond destijds nog niet, waarbij overigens enige jaren geleden de paalfactoren (lees: paaldraagvermogen) zijn gereduceerd. Net zomin als de NEN 8707 die aanwijzingen geeft over hoe je kan omgaan met belastingen en draagvermogen van bestaande palen; zowel geotechnisch als constructief”, licht Profittlich toe. “Die laatste norm gaat uit van het feit dat er al een proefbelasting heeft plaatsgevonden. Het gebouw erboven staat er immers al jaren. En dat daarom met een iets lager veiligheidsniveau gerekend mag worden oftewel er kan iets meer draagvermogen uitgehaald worden.” Volgens Sligman is dat laatste voer voor discussie bij het bevoegd gezag. “Omdat we enerzijds rekenen met de huidige lage belastingfactoren, maar wel het paaldraagvermogen aanhouden.”

Aan de hand van archiefgegevens en onderzoek op locatie heeft Fugro de bestaande fundering in kaart gebracht en doorgerekend. (Beeld: Fugro)

Ongelijkmatig zettingsgedrag

De bestaande fundering onder The Frame Building bestaat uit prefab palen, terwijl de nieuwe fundering geënt is op schroef-combipalen met hele andere eigenschappen. Dat in combinatie met de wetenschap dat de prefab palen al belast zijn geweest in hun vorig leven of ‘erger’ nog in de oude situatie slechts deels zijn belast en in de eindsituatie volledig worden belast, maakt het funderingsontwerp behoorlijk complex. “Door de combinatie van bestaande en nieuwe palen moeten we rekening houden met een ongelijkmatig zettingsgedrag van de fundering”, zegt Ammar Yassiri, constructeur bij Van der Vorm Engineering. “We hebben acht verschillende configuraties doorgerekend waarbij het funderingsontwerp dusdanig is gemodelleerd dat we in geen enkele situatie op basis van het zettingsgedrag boven het draagvermogen uitkomen dat Fugro voor ons heeft berekend. Onder het gesloopte gebouw is uiteindelijk gekozen voor een plaatfundering die op zichzelf beschouwd is en ‘onafhankelijk’ is van de rest van de constructie. Onder deze plaat zijn 47 nieuwe palen aangebracht (Ø460/560 mm schroef-combipalen) en 38 palen hergebruikt (prefab 450×450 mm).” 

Bij de reconstructie, uitbreiding of complete nieuwbouw van bestaande bouwwerken wordt steeds meer de vraag gesteld of de reeds aanwezige prefab paalfundering (deels) hergebruikt kan worden. (Beeld: Van der Vorm)

Uitgaande van de meest gunstige situatie met betrekking tot de staat van de bestaande palen zijn door het hergebruik van de funderingspalen bij The Frame Building maar liefst 28 nieuwe funderingspalen bespaard, zegt Yassiri. “Bij de besparingen zijn de bijeffecten nog niet eens meegenomen, zoals het voordeel dat er bestaande palen zijn hergebruikt op posities waar een heistelling niet kon komen, en er daardoor ook wapening is bespaard.” Het bewijs dat het hergebruik van palen loont. Ook in de infrastructuur heeft Fugro al gerekend aan diverse objecten. “Bij het verbreden of vervangen van een kunstwerk is het absoluut de moeite waard om te onderzoeken of de bestaande fundatie geïntegreerd kan worden in het nieuwe funderingsontwerp”, zegt Profittlich tot besluit.     

Besparen op palen
Hergebruik van de funderingspalen bij The Frame Building heeft een besparing opgeleverd tussen de 25% en 37% op nieuwe palen van de fundering onder het bestaande gebouw. Hierbij is nog geen rekening gehouden met het voordeel dat er bestaande palen zijn hergebruikt op posities waar de heistelling niet kon komen, en er daardoor ook wapening is bespaard, en het mogelijk aandragen van een duurzamere oplossing voor de omgeving.

Dijkversterkingen Ooijen-Wanssum duurzaam en effectief

luchtfoto-Hoogwater-Ooijen-Wanssum-juli-2022-(Bron-Fugro)(ENT_I
Lees het gehele artikel

Fugro beweegt mee met het water in een veranderende rol

Met de grote overstromingen in Limburg die in 1993 en 1995 het hele land op deden schrikken, is men welbewust van het feit, dat wonen en werken langs water risico’s met zich meebrengt. Hier werden we recent aan herinnerd door de extreem hoge waterstanden in de Maas in julivan dit jaar. Waterschap Limburg werkt samen met onder andere Rijkswaterstaat, Hoogwater-beschermingsprogramma (HWBP), Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum en Consortium Grensmaas aan het versterken en aanleggen van dijken langs de Maas.

In december 2020 is de Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum afgerond. De uitvoering van het project was in handen van Mooder Maas: een combinatie van aannemers Dura Vermeer en Ploegam. Deze gebiedsontwikkeling biedt een definitieve oplossing voor de hoogwaterproblematiek in dit gebied. Voor de uitvoering ervan is gezocht naar keringen die passen in het van oorsprong onbedijkte landschap van Noord-Limburg. Dit is gerealiseerd met twee nieuwe typen dijken: de Steilranddijk en de Hoge Gronddijk. Mooder Maas wist de nieuwe dijken te realiseren met gebiedseigen materiaal waarmee ook de duurzaamheidsdoelstellingen zijn bereikt. Het landschapsontwerp voor deze aanpak kwam van H+N+S Landschapsarchitecten en het technisch ontwerp kwam van Fugro. GWW magazine spreekt hierover met Leo Zwang, projectdirecteur bij Fugro Nederland.

De doelstellingen van Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

Hoogwaterbescherming tegen waterstanden die eens in de 250 jaar voorkomen
Waterstanddaling van 35 cm (bij hoogwater)
Ontwikkelen van natuur en landschap
Vergroten van de leefbaarheid in Wanssum
Ruimte voor nieuwe economische ontwikkelingen

Met de realisatie van de gebiedsontwikkeling is het gebied tussen Broekhuizen en Geijsteren beschermd tegen hoge waterstanden van de Maas. Er is nieuwe ruimte voor ondernemers om zich te ontwikkelen, het centrum van Wanssum is leefbaarder geworden door de nieuwe rondweg én er is een prachtig natuurgebied van ruim 500 hectare gerealiseerd: Maaspark Ooijen-Wanssum. Daarnaast wordt er bij hoogwater een waterstanddaling van 35 cm gerealiseerd die tot in Roermond merkbaar is. 

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum is een initiatief van vijf overheden:
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat/Rijkswaterstaat
Provincie Limburg, Gemeente Venray, Gemeente Horst aan de Maas
Waterschap Limburg (Bron: waterschaplimburg.nl)

Maar liefst 20.000 ton 
minder CO 2 -uitstoot

Leo opent het gesprek: “De criteria voor duurzaamheid in waterbouw zijn nog niet duidelijk. Het is eigenlijk een containerbegrip. Natuurlijk is waterveiligheid in essentie duurzaam, maar dijken bouwen is niet altijd goed voor het milieu. In het oorspronkelijke plan was er sprake van ontgraving en afvoer van 4 miljoen kuub grond. Als Geo-data specialist hebben we samen met H+N+S Landschapsarchitecten duurzame dijken ontworpen (zie kadertekst op pagina 13) die – hoewel ze aanzienlijk breder zijn – veel beter ingepast zijn in de omgeving. De breedte van de dijk gaf veel meer mogelijkheden voor medegebruik. Door te werken met materiaal dat lokaal beschikbaar was, kon een reductie van 50% CO 2 -uitstoot worden gerealiseerd. De grond werd nu niet afgevoerd, maar is met uitgebreide laboratoriumonderzoeken op sterkte beoordeeld door Fugro. In een 300 meter lange golfgoot is de dijk nagebootst en is de grond uit Ooijen getest. De resultaten bewezen dat het materiaal veilig kan worden toegepast voor deze dijken. De vuurdoop kwam afgelopen juli toen het hoogwater Limburg teisterde: de dijken bij Ooijen-Wanssum doorstonden dit met vlag en wimpel.”

De proeven die gedaan zijn, bestonden uit klassieke geotechnische proeven, golfgootproeven, stroomgootproeven en pinholetesten. Door die proeven kon de veiligheid van het ontwerp bewezen worden. De kwelschermen in dit project zijn uitgevoerd in klei in plaats van staal. Door het uitvoeren van HPT-(A)MPT © -sonderingen kon worden aangetoond dat de kwelschermen kort mochten zijn, waardoor de uitvoering in klei in beeld kwam. Ook op dat vlak is er gewonnen aan duurzaamheid: verlaging emissie, toepassing van lokaal materiaal, een toekomstbestendig ontwerp én de oplossing past schitterend bij de omgeving.

Fugro’s meerwaarde

Leo schetst het grote verschil tussen Fugro’s oude en nieuwe aanpak als gevolg van nieuwe contractvormen: “We worden eerder aan tafel gevraagd om mee te denken. Toen ik bij Fugro startte, lagen de projectfases tot uitvoering buiten vast en de aannemer voerde het werk conform bestek uit. Fugro leverde meet- en adviesdiensten aan waterschappen. Dat was heel mooi werk, maar nieuwe contractvormen lieten zien dat er meer mogelijk is. In de nieuwe contractvormen zitten de aannemers ook zelf aan de ontwerptafel. Fugro biedt in dat proces een grote meerwaarde; door ons in te schakelen kunnen alle technische mogelijkheden onderzocht en benut worden. Wij maken deze kansen en mogelijkheden vaak al in de tenderfase zichtbaar. Los van alle data zit er bij Fugro enorm veel kennis bij de mensen. Zo wisten we in een vroeg stadium al, dat de ontwerpen voor Ooijen-Wanssum haalbaar waren. We kunnen door innovatief te werken de uitvoerbaarheid van elk project al heel vroeg in het proces vaststellen. Qua capaciteit en ervaring zijn we als Fugro echt onderscheidend: de combinatie van meten, adviseren en ontwerpen is sterk. We nemen al onze kennis en ervaring mee naar nieuwe projecten in de toekomst.”

“Dat we nu al in de eerste projectfase met innovaties mogen komen is nieuw”, vervolgt Leo. “We worden ingeschakeld van ontwerp tot realisatie. Door data te verzamelen en elk project te benaderen als leermoment kunnen we onze data en kennis weer inzetten op andere projecten. Zo ontstaat er tevens een goed beeld over de eigenschappen van bepaalde typen grond in gebieden. Dat heeft ons gebracht om na te denken over de structuurvorming van de ondergrond. Wat doet het klimaat met klei? Een belangrijke vraag binnen klimaatadaptatie, waarop we steeds meer antwoorden krijgen.”

Het belang van digitalisering

“In de projecten van de afgelopen jaren zien we bovendien een ontwikkeling in digitalisatie. Dat gebeurt niet alleen in de data-inwinning, maar ook in de advisering en modellering. Ieder project laten we zien dat we een stap verder zetten. Daarnaast werken we samen met onze partners om steeds beter de digitalisatieprocessen op elkaar aan te sluiten. Ons doel is om het ontwerpproces niet alleen effiënter, maar vooral sneller te maken, waarbij ook het detailniveau hoger wordt. Hiermee wordt direct ook milieuwinst geboekt door optimalisatie van het materiaalgebruik.”

Ooijen-Wanssum in uitvoering.

Mooier achtergelaten 
dan aangetroffen

Leo is het erover eens, dat het landschap in het project Ooijen-Wanssum mooier is achtergelaten dan het werd aangetroffen. “Zo ziet Fugro duurzaamheid op de lange termijn: wat we doen moet houdbaar zijn en de leefbaarheid vergroten. Bij Ooijen-Wanssum ging het niet alleen om de dijkversterking, maar om de ontwikkeling van het hele gebied. We hebben de natuur en de omgeving meegenomen in een ontwerp dat zorgt voor een verbeterde leefbaarheid. Door toepassing van andere materialen dan gebruikelijk is, is zelfs de ecologie extra versterkt, wat bijvoorbeeld zichtbaar is in de nesten van oeverzwaluwen in de steilranden. Een ander principe in het dijkontwerp heeft een nieuwe natuurwaarde gecreëerd. We zijn trots op het teamwerk waarmee we dit hebben kunnen bereiken en waarmee we de Waterinnovatieprijs hebben gewonnen in 2019. De nieuwe rol die we hebben aangenomen past bij ons, we bewegen als bedrijf mee met het water.”

Tot besluit zegt Leo: “Het plan nam mensen mee. Omwonenden hebben veel inspraak gehad en iedereen zag de natuurlijke meerwaarde ervan. Daardoor verliep het stakeholdermanagement ook soepel. De ‘bottom line’ is dat duurzaam niet per se duurder hoeft te zijn. Veel groener dan Ooijen-Wanssum wordt het niet.”

Steilranddijk en Hoge Gronddijk

Voor de uitvoering van Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum is gezocht naar waterkeringen die passen in het van oorsprong onbedijkte landschap van Noord-Limburg: De Steilranddijk versterkt het kenmerkende terrassenlandschap langs de Maas door een natuurbuffer met aan de voorkant een steilrand. De natuurbuffer mag zich dynamisch ontwikkelen, waarbij natuurlijke erosieprocessen en begroeiing de vorm bepalen. Achter deze natuurbuffer ligt de daadwerkelijke waterkering. Deze is verholen aangebracht en dient het achterliggende gebied te beschermen tegen hoge waterstanden op de Maas. Het klassieke ontwerp van een rivierdijk met een kleibekleding inclusief grasmat is hier vervangen door een verholen dijklichaam met een robuuste erosiebuffer van klei. Aan de binnenzijde van de dijk wordt extra grond (overhoogte) aangebracht op het dijktalud om de waterkering op te laten gaan in het glooiende landschap en om medegebruik op de dijk mogelijk te maken. Ook bij de Hoge Gronddijk wordt de waterkering op een robuuste en toekomstbestendige wijze ‘ingepakt’ door gebruik te maken van een overhoogte bovenop de dijk en flauwe taluds. (Bron: Fugro)

In de prijzen gevallen!

Het Hoogwaterbeschermingsprogrammaproject in Ooijen-Wanssum heeft onlangs de Gouden Piramide 2020 gewonnen van het ministerie van Binnenlandse Zaken. 

Rijksprijs

De Gouden Piramide is de rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur en gebiedsontwikkeling. Naast de trofee ontvangt het project 75.000 euro. Demissionair minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken kende de prijs toe. Dit is al de derde prijs voor Ooijen-Wanssum. De eerder ontvangen prijzen zijn de Ruimtelijke Kwaliteitspluim 2018 en de Waterinnovatieprijs 2019.

Fugro onderzoekt bodemdaling bij Emmen

Bodemdaling-Emmen-kopiëren
Lees het gehele artikel

De gemeente Emmen, de provincie Drenthe en waterschap Vechtstromen hebben Fugro eind 2019 opdracht gegeven onderzoek te doen naar de oorzaken van bodemdaling en de mogelijke relatie daarvan met schade aan woningen bij Nieuw-Amsterdam en omgeving. Eind 2019 ontving de gemeente Emmen tientallen meldingen over bodemdaling en schade aan huizen, schuren en bestrating bij Nieuw-Amsterdam en Erica. Er was grote ongerustheid bij bewoners over de staat van hun woningen en ook de veiligheid van bijvoorbeeld gasleidingen. Na een aanbesteding heeft Geo-data specialist Fugro grondonderzoek verricht.

Fugro heeft veel relevante informatie verzameld: historische kanaalpeilen, grondwaterstanden, funderingswijzen van gebouwen, bodemopbouw en gegevens van het TNO DINO-Loket en de InSar satelliet. Verder is de ontstaansgeschiedenis van het gebied – een voormalige veenkolonie – bestudeerd en zijn bij 10 woningen handboringen en sonderingen uitgevoerd. Ook zijn peilbuizen geplaatst om grondwaterstanden te monitoren en is gekeken naar mogelijke effecten van olie- en gaswinning en trillingen van voertuigen.

Lomulder: ‘We hebben drie bodemtypen vastgesteld met elk een andere zettingsgevoeligheid, waardoor verschillende bodemdalingen te zien zijn. Hierbij speelt de aan- of afwezigheid van veenlagen aan het maaiveld en diepere veen- en kleilagen een grote rol. Dit verklaart de variatie in schade. De schade ontstaat door bodemdaling als gevolg van de bodemopbouw en grondwaterdaling. Deze bodemdaling ontstaat op natuurlijke wijze doordat de bovenste veenlaag oxideert – zeg maar: verdampt – in droge perioden. Ook lokale grondwateronttrekkingen kunnen een rol spelen bij de inklinking van diepere veenlagen. Dit wordt door het waterschap nog verder onderzocht.’

De oxidatie van de bovenste veenlaag heeft vooral invloed op schade aan tuinen, wegverhardingen en aanbouwen of schuren. De woningen zijn op diepere lagen gefundeerd en schade daaraan ontstaat, afhankelijk van de funderingsmethode, vooral door inklinking van diepere veen- en kleilagen door daling van de grondwaterstand of stijghoogte. De schade verergert indien woningen op verschillende wijzen zijn gefundeerd en/of verzwaard (bijv. door een dakkapel). Olie- en gaswinning, aardbevingen en waterpeilbeheer konden de grote verschillen in bodemdaling niet verklaren. Het waterpeilbeheer van het oppervlaktewater heeft geen rol gespeeld bij de bodemdaling. Trillingen van voertuigen zijn op zich geen oorzaak van schade, maar kunnen wel het laatste zetje geven bij woningen en funderingen die al onder druk staan door veenoxidatie of inklinking van diepere veenlagen.

Fugro adviseert bewoners een constructeur te raadplegen en grondonderzoek te laten uitvoeren bij nieuwbouw- of verbouwingsplannen. De conclusies van dit onderzoek zijn ook van groot belang voor andere veenkoloniën, omdat de in Nieuw-Amsterdam aangetroffen bodemopbouw op veel meer locaties voorkomt.

Robin Lomulder, senior consultant bij Fugro: ‘Als dé Geo-data specialist beschikken wij over alle essentiële disciplines om een compleet beeld te krijgen en een goede analyse te maken. Door deze unieke combinatie van specialismen gaan wij efficiënt te werk en kunnen we putten uit de uitgebreide ervaring en knowhow binnen onze organisatie.’

Fugro ontvangt ontwerp-, grondonderzoek- en monitoringsopdracht voor dijkversterkingsproject Tiel-Waardenburg

Waaldijk-Tiel-Waardenburg
Lees het gehele artikel

De 19,5 km lange dijk tussen Tiel en Waardenburg ligt langs Nederlands drukst bevaren rivier, de Waal. In het verleden zijn diverse bochten en meanders afgesneden door de rivier zelf. Hierdoor ligt de dijk niet overal op de oorspronkelijke oeverwallen.

De ondergrond van de dijk is daarmee zeer divers van aard, soms op zeer korte afstand, waardoor het versterken van de dijk om te voldoen aan de nieuwe wettelijke normen voor de waterveiligheid een complexe opdracht is. Het project is een duidelijk voorbeeld van Fugro’s expertise in waterveiligheid en grondgerelateerde risico’s in de ontwerp- en uitvoeringsfase.

De scope van Fugro betreft een breed scala aan werkzaamheden zoals advies- en ontwerpwerkzaamheden, aanvullend specialistisch grond- en laboratoriumonderzoek, digitaliseringswerkzaamheden waaronder de bouw en beheer van een integraal Bouw Informatie Model (BIM), en monitoring van de omgeving en kwaliteitscontrole van het grondwerk tijdens de uitvoering.

“We zijn erg trots op deze opdracht”, aldus Joost Delissen, directeur van Fugro Nederland. “Als Geo-data specialist kunnen we heel veel van onze diensten inbrengen. De opdracht bevestigt onze goede reputatie in de waterbouwmarkt in Nederland. Daarnaast spelen we een heel prominente rol in het bouwteam rondom de digitalisering van alle geo-data – een rol die steeds belangrijker wordt bij dit soort grote dijkverzwaringsprojecten. Samen met de aannemerscombinatie Mekante Diek dragen we bij aan het veiliger maken van Nederland, waarvan het belang afgelopen weken eens te meer duidelijk werd”.

Station Groningen krijgt ondergrondse reizigerspassage en fietsenstalling

Fugro-werkzaamheden-foto-6-300dpi
Lees het gehele artikel

Het hoofdstation in Groningen wordt verbouwd tot een modern ov-knooppunt. Direct achter het monumentale stationsgebouw is een transferplein voorzien, onder de oude perronkappen. Hiervandaan kunnen reizigers via een ondergrondse passage naar de perrons en onder de sporen door naar de zuidzijde van de stad. “Naast deze passage komt een fietstunnel en onder de passage een grote fietsenstalling”.

Artist impression van de fietsenstalling. (Beeld: Koen van Velsen architecten).

ProRail is gedelegeerd opdrachtgever namens de samenwerkende partijen: provincie Groningen, gemeente Groningen, NS en ProRail, het project valt binnen het programma ‘Spoorplan Noord-Nederland’. De opdracht is in handen van Strukton Civiel. Koen van Velsen architecten en Royal Haskoning-DHV verzorgen het ontwerp. Zij werken met een integraal bouwteam waartoe ook Fugro behoort. Deze laatste is ingeschakeld vanaf de tenderfase, om hun geotechnisch specialisme in te zetten. De voorkeur ging uit naar Fugro vanwege hun lokale bodemkennis. Leon Schadee, Geotechnical Consultant bij Fugro en Peter Nelemans, Lead Consultant/Project Director bij Fugro praten over dit bijzondere project.

Artist impression van de reizigerspassage. (Beeld: Koen van Velsen architecten). 

Van eindpunt naar transporthub

“Station Groningen is straks geen eindpunt meer, maar een transporthub met zes sporen”, opent Peter het gesprek. “Het rangeerterrein is al verplaatst om ruimte te maken voor de zes sporen en een bus-hub.” Leon voegt toe: “Fugro is voor dit project de geotechnische specialist en ingeschakeld vanwege onze lokale kennis van de bodem. Wij zijn zeer actief in het noorden en hebben daar ook een kantoor. We nemen op dit project onze kennis mee van andere Groningse projecten. Onze expertises zijn onder andere ontwerp van funderingen, bemalingen, ontgravingen en de effecten daarvan op de omgeving.”

Doorsnede tekening. (Beeld: Fugro). 

Voorbelaste kleilaag

Op de locatie is ‘potklei’ aanwezig. Peter licht toe: “Dit is overgeconsolideerde grond, de kleilaag kent een voorbelasting uit de late ijstijd. Haal je de toplaag eraf, dan gaat de kleilaag werken. Deze zwelt op en komt dus in beweging. Juist op dat vlak beschikt Fugro over diepgaande kennis. Door de toplaag eraf te halen of te gaan trillen, wordt het grondevenwicht verstoord. Wij geven aan wat er wel en wat er niet kan.” Door sonderingen en boringen te verrichten en bodemmonsters in laboratoria te beproeven, brengt Fugro in kaart wat er ondergronds aanwezig is. Om goed beslagen ten ijs te komen heeft het bouwteam Fugro al in de tenderfase binnengehaald als lid van dit team. “Vervorming van de grond moet voorkomen worden, aangezien het monumentale station zich op slechts zeven meter van de bouwkuip bevindt”, vervolgt Leon. “Daarom zijn er strikte vervormingseisen opgelegd, waar gedurende het hele project aandacht aan wordt besteed. Dat vraagt om veel berekeningen vooraf. Strukton doet zelf de monitoring van de zettingen, maar Fugro heeft input aangeleverd door de monitoringsplannen te schrijven.”
 Ontgraven in twee fases De eerste ontgraving betreft het zuidelijke deel van het project en is nu in uitvoering, de tweede fase, het noordelijke deel komt daarna in verband met het omleggen van het spoor. “Het noordelijke deel is het station. Vanaf zuid kom je op -1 binnen met je fiets”, aldus Peter. Het reizigersplein vormt tegelijkertijd de interwijkverbinding van de zuidelijke wijken richting de binnenstad. Voor een echte fietsstad als Groningen is dat goed nieuws natuurlijk.” Leon: “Er zijn dan ook plannen om zuid verder te ontwikkelen. Het station wordt daarmee een verbindend element.” Het maaiveld bevindt zich op 2 à 3 meter + NAP, de ontgraving gaat tot 10 meter – NAP. “Dat betekent dus 12 à 13 meter ontgraven.” 


Door sonderingen en boringen te verrichten en bodemmonsters in laboratoria te beproeven, brengt Fugro de opbouw en variatie van de ondergrond in beeld. (Beeld: Fugro).

Omgaan met de zwelling

Leon legt uit hoe er omgegaan moet worden met de zwelling van de kleigrond: “Er wordt eerst droog ontgraven tot – 3 NAP (dus5 meter vanaf het maaiveld), dan wordt er water in de bouwkuip gezet en vinden de resterende graafwerkzaamheden ‘in den natte’ plaats. Dat is nodig omdat de waterdruk in de zandlaag de keileemlaag omhoog wil drukken – zeg maar: opbarsten – daarom ontgraven we in den natte, vanwege de tegendruk die het water in de bouwkuip biedt.” Pas wanneer je op diepte bent, installeer je de GEWI-palen. Dit zijn trekpalen voor het onderwaterbeton. De zwelling is dan al opgetreden, vanwege de beperkte dikte van de potklei. De GEWI-palen worden vanaf een ponton geplaatst, duikers schroeven de schotels voor bevestiging aan het onderwaterbeton op de palen. De bouwput wordt gemaakt met diepwanden, die voor het ontgraven zijn gemaakt. Diepwanden maak je door een sleuf te graven. In de sleuf wordt bentoniet gepompt om instorting te voorkomen. Daarna wordt er beton gestort, een wand in de bodem dus, om de grond- en waterdruk op te vangen.

Station Groningen wordt getransformeerd van eindpunt naar transporthub. (Beeld: Fugro). 

Fugro’s visie op ondergronds bouwen

Volgens Peter heeft ondergronds bouwen de laatste tien jaar een echte evolutie doorgemaakt. “Door de urbanisatie en verbeteringen aan de leefbaarheid, in combinatie met klimaatadaptatie, zien we steeds meer ondergrondse infrastructuur ontstaan. Dat maakt dat er bovengronds weer meer ruimte is voor groen. Infrastructurele verbindingen vinden dus ondergronds plaats, boven zorgt meer groen voor minder hittestress en door een natuurlijker omgeving vindt er meer natuurlijke waterafvoer plaats.” Fugro raakt steeds meer betrokken bij ondergrondse projecten. “Waar we vroeger vooral moesten inzoomen op bouwrisico’s, daar wordt onze expertise nu gevraagd om ook te kijken naar omgevingsgevolgen op de korte, middellange en lange termijn. Daarom werken we steeds vaker in multidisciplinaire teams, omdat we samen nu eenmaal meer weten dan alleen. Wij zorgen ervoor dat door onze praktijkkennis binnen een team gekozen wordt voor de meest optimale werkwijze. Ook zorgen we ervoor dat daar de juiste berekeningen bijkomen en adviseren we bij de manier van werken”, schetst Peter. “Dat betekent ook dat we steeds meer varianten doorrekenen. Soms wel tien parametrische ontwerpen tegelijk, omdat we dan de uitkomsten met elkaar kunnen vergelijken. We gaan vandaag heel anders om met ondergronds bouwen dan vroeger.” Multidisciplinair werken levert soms verrassingen op Leon concludeert dat multidisciplinair werken meerdere perspectieven oplevert. Hij legt uit: “Door alle specialisten bij elkaar te zetten, kun je voor de beste oplossing kiezen. Soms is dat verrassend. Op deze manier is bijvoorbeeld de fietsenstalling onder het reizigersplein gekomen, in plaats van ernaast. Dat biedt veel voordeel, niet alleen voor de bouwfasering, maar het scheelt ook enorm in ruimte.”

Al met al is station Groningen voor Fugro toch een bijzonder project, ondanks hun uitgebreide ervaring. Leon is al meer dan anderhalf jaar betrokken bij het project en zegt ter afsluiting: “Kennis, ervaring en het vertrouwen op adviseurs worden steeds belangrijker. We zien dat er vanaf de tender al veel mensen vanuit de verschillende disciplines worden samengebracht, om elke keer antwoorden te kunnen formuleren op nieuwe vragen die zich voordoen. Het mooie is: samen weet je veel en iedereen leert van elkaar. De materie is vooriedereen interessant!”

Uniek, duurzaam dijkontwerp van Fugro oplossing voor Limburg

Steilranddijk kopiëren
Lees het gehele artikel

De kern van dit succes: bewezen veiligheid en duurzaamheid. Vanaf dit jaar zijn de dorpen in de omgeving beschermd tegen hoogwater. Ter afsluiting van het project wordt op 9 juni 2021 een uitgebreide lezing gegeven voor omwonenden en belangstellenden waarbij deze unieke dijkconcepten aan bod komen.

Na de overstromingen in 1993 en 1995 zijn er noodmaatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Tussen Ooijen en Wanssum, langs de Maas, mocht niet meer worden gebouwd. Voor bewoners, boerenbedrijven en de haven was dit vervelend en daarom zijn het Rijk, de provincie met de gemeenten op zoek gegaan naar een oplossing die de hoogwaterveiligheid garandeert, met daarbij meer economische en recreatieve mogelijkheden.

Aannemerscombinatie Mooder Maas nam het gebied op de schop. Geo-data specialist Fugro heeft samen met H+N+S duurzame dijken ontwikkeld die uniek zijn. Bij de aanleg worden normaal gesproken bouwstoffen door CO2 uitstotende schepen en vrachtwagens aangevoerd. Tegelijkertijd moest uitdieping van een zijgeul de Maas meer ruimte geven. De grond werd nu niet afgevoerd, maar is met uitgebreide laboratorium­onderzoeken op sterkte beoordeeld door Fugro. In een 300 meter lange golfgoot is de dijk nagebootst en zijn tonnen grond uit Ooijen getest. De resultaten bewezen dat het materiaal veilig kan worden toegepast voor deze dijken. “Daarmee sla je twee vliegen in één klap’, aldus Leo Zwang, projectdirecteur van Fugro. ‘Je hoeft geen grond af te voeren én geen klei van elders aan te voeren. Omdat 3,7 miljoen kuub grond nodig was, leverde dit hergebruik een enorme besparing op qua transportbewegingen, wel 20.000 ton minder CO2-uitstoot voor het project!”

Samen met bewoners is ook gezocht naar een ‘gebiedseigen grond’ model voor mogelijke natuurontwikkeling, recreatie en landbouw, wat aansluit bij het terrassenlandschap. Voor extra veiligheid en natuurontwikkeling heeft de dijk aan de rivierzijde een uiterwaardengebied voor erosie en natuurontwikkeling én aan de binnenzijde een talud met een flauwe helling voor veiligheid, recreatie, natuur en bedrijvigheid. Deze Limburgse oplossing won al de Waterinnovatieprijs van de waterschappen en het nationale Hoogwaterbeschermingsprogramma heeft het dijkconcept overgenomen als voorbeeld hoe dijkversterking een bredere functie krijgt dan alleen zorgen voor droge voeten. En daarbij nog duurzamer én goedkoper te zijn ook. Daar mag Limburg trots op zijn.

Fugro en Arcadis meten en analyseren perrons

ProRail-Nieuwsbericht
Lees het gehele artikel

Het raamcontract voor de stations in de gebieden Noord-West, Midden, Zuid-Holland Noord en Zuid-Holland Zuid duurt maximaal acht jaar. 

Fugro is in dit project verantwoordelijk voor het meten van sporen en perrons op voornoemde stations. Door middel van laserscanning wordt nauwkeurig een drie-dimensionale (3D) puntenwolk van het station gemaakt, waaruit alle metingen van relevante objecten in één keer tegelijkertijd uitgevoerd worden. Extra objecten kunnen altijd op een later tijdstip vanuit de 3D puntenwolk gemodelleerd worden, zonder opnieuw te hoeven meten. Arcadis zorgt voor de analyse van de meetdata en het advies voor aanpassingen aan het spoor of het perron. 

Fugro werkt samen met ProRail en partner Arcadis in één geografisch datamodel. Dat is niet alleen transparant, maar ook effectief omdat alle wijzigingen in één keer overal zichtbaar zijn en worden doorgerekend.

Kadaster kiest Fugro weer voor landmeetkundige diensten

Kadaster Nieuwsbericht kopiëren
Lees het gehele artikel

Met ruime kennis en ervaring in landmeten voor onder andere het Kadaster gaat Fugro tot 2025 opnieuw Geo-data van vastgoed in Nederland vastleggen en de samenwerking met het Kadaster verder versterken.

Het Kadaster registreert van al het vastgoed (o.a. grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft. Een deel van het inmeten van perceelgrenzen, als gevolg van een verkoopakte waarbij een deel van een perceel wordt verkocht, doet het Kadaster zelf. De rest van deze werkzaamheden wordt uitbesteed aan o.a. Fugro. Daarnaast verzorgt Fugro een belangrijk deel van de splitsingen die bij het Kadaster worden aangevraagd. Fugro is sinds 2017 werkzaam voor het Kadaster en is trots op verlenging van de samenwerking. Fugro voert op basis van o.a. GNNS en tachymetrie metingen uit waarmee afspraken die bij de notaris zijn gemaakt worden geverifieerd en – na controle – voor de eeuwigheid worden vastgelegd in de Kadastrale Registers. 

Jos Swagemakers, contractmanager bij het Kadaster: “Onze registers bieden rechtszekerheid: mensen kunnen er rechten aan ontlenen. Voor alle Geo-data in onze registraties geldt dan ook, dat ze op het moment van verificatie actueel, correct, gecontroleerd en compleet moeten zijn. De oplossing van Fugro geeft een duidelijke visualisatie van het landmeetkundige kadastrale proces. Fugro laat innovatieve technieken zien, toont bereidheid tot samenwerken en het delen van kennis. Bovendien houdt Fugro in het hele werkproces rekening met de COVID 19-regels van het RIVM.”

Patrick Bakhuizen, business development manager bij Fugro: “Om het werkproces te optimaliseren biedt onze oplossing een mogelijk nieuw te ontwikkelen aanwijs-app, waarbij op kantoor én in het veld van alle meetposten altijd de laatste stand van zaken in beeld gebracht kan worden. Mede hierdoor worden een korte doorlooptijd én een grote nauwkeurigheid gewaarborgd; juist ook bij de grote aantallen metingen die wekelijks moeten worden verricht.”

Kadaster kiest Fugro weer voor landmeetkundige diensten

Kadaster-Nieuwsbericht
Lees het gehele artikel

Met ruime kennis en ervaring in landmeten voor onder andere het Kadaster gaat Fugro tot 2025 opnieuw Geo-data van vastgoed in Nederland vastleggen en de samenwerking met het Kadaster verder versterken.

Het Kadaster registreert van al het vastgoed (o.a. grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft. Een deel van het inmeten van perceelgrenzen, als gevolg van een verkoopakte waarbij een deel van een perceel wordt verkocht, doet het Kadaster zelf. De rest van deze werkzaamheden wordt uitbesteed aan o.a. Fugro. Daarnaast verzorgt Fugro een belangrijk deel van de splitsingen die bij het Kadaster worden aangevraagd. Fugro is sinds 2017 werkzaam voor het Kadaster en is trots op verlenging van de samenwerking. Fugro voert op basis van o.a. GNNS en tachymetrie metingen uit waarmee afspraken die bij de notaris zijn gemaakt worden geverifieerd en – na controle – voor de eeuwigheid worden vastgelegd in de Kadastrale Registers. 

Jos Swagemakers, contractmanager bij het Kadaster: “Onze registers bieden rechtszekerheid: mensen kunnen er rechten aan ontlenen. Voor alle Geo-data in onze registraties geldt dan ook, dat ze op het moment van verificatie actueel, correct, gecontroleerd en compleet moeten zijn. De oplossing van Fugro geeft een duidelijke visualisatie van het landmeetkundige kadastrale proces. Fugro laat innovatieve technieken zien, toont bereidheid tot samenwerken en het delen van kennis. Bovendien houdt Fugro in het hele werkproces rekening met de COVID 19-regels van het RIVM.”

Patrick Bakhuizen, business development manager bij Fugro: “Om het werkproces te optimaliseren biedt onze oplossing een mogelijk nieuw te ontwikkelen aanwijs-app, waarbij op kantoor én in het veld van alle meetposten altijd de laatste stand van zaken in beeld gebracht kan worden. Mede hierdoor worden een korte doorlooptijd én een grote nauwkeurigheid gewaarborgd; juist ook bij de grote aantallen metingen die wekelijks moeten worden verricht.”