Tagarchief: Fides Expertise

Beoordelen en analyseren van risico’s in de GWW

Lees het gehele artikel

Infrastructurele werkzaamheden kunnen effect hebben op de omgevingsbebouwing. Door in het voortraject de mogelijke risico’s in te schatten, beheersmaatregelen op te stellen en tijdens uitvoering de omgevingsbeïnvloeding te meten, kan veel leed worden voorkomen. “Nul (gevolg)schade, dát moet het uitgangspunt zijn voor alle infrastructurele werkzaamheden”, stelt Fred Pannekoek van Fides Expertise terecht.

Risico’s inschatten

Fides Expertise is gespecialiseerd in het beoordelen en analyseren van risico’s in de infrasector, zowel aan de kant van de opdrachtgever als aan de kant van de verzekering (nog voor het project op de markt komt), maar ook in opdracht van uitvoerende partijen. “We schatten de risico’s van de invloeden naar de omgeving toe in en bekijken op welke manier we dat het beste kunnen monitoren tijdens uitvoering”, licht Pannekoek toe. “Dat varieert van het monitoren of een vooraf berekende verlaging van de waterstand overeenkomt met de werkelijke verlaging, het monitoren van de doorbuiging van een damwand bij een grote bouwkuip tot het monitoren van de invloeden van de infrawerkzaamheden op gevoelige bebouwing of kabels en leidingen in de ondergrond.”

De meetapparatuur voor trillingen, geluid, grondwaterstand en deformaties van Fides Expertise zijn voorzien van een automatische alarmmelding bij overschrijding.

 

Pragmatische benadering

In alle gevallen is het zaak om tijdens de werkzaamheden voldoende meetmomenten in te plannen, zodat tijdig ingegrepen kan worden in geval van eventuele zettingen of ongeoorloofde trillingen. “Ieder project is daarin uniek. We schatten de risico’s in op basis van de geplande werkzaamheden. Ook al is er vaak een bestek aanwezig, de werkmethodieken staan vaak niet beschreven. Per situatie bekijken we de mogelijke risico’s, schrijven beheersmaatregelen voor en selecteren we de juiste meetmethodiek. Het is zaak dat laatste pragmatisch te beoordelen en juist daar schort het nog wel eens aan in de markt. Het is telkens een afweging maken tussen de mogelijke risico’s, de geschikte meetapparatuur en de kosten die daaraan verbonden zijn. Elk half uur een meting uitvoeren, heeft in sommige gevallen gewoon geen zin”, benadrukt Pannekoek.

Tijdig anticiperen

De meetapparatuur voor trillingen, geluid, grondwaterstand en deformaties van Fides Expertise zijn voorzien van een automatische alarmmelding bij overschrijding. “Bij onze robotical totall-stations voor deformaties zijn zelfs meerdere alarmniveaus in te stellen, zodat tijdig geanticipeerd kan worden na een eerste waarschuwing. De grenswaarden worden vastgelegd in het monitoringsplan dat we samen met de opdrachtgever opstellen. Ook wordt beschreven welke stappen genomen dienen te worden als een grenswaarde wordt bereikt. Bij grote, complexe projecten vindt zelfs 2-wekelijks een monitoringsoverleg plaats waarin de meetresultaten worden besproken en verdere acties gedefinieerd. En dat alles met als doel om de constructieve veiligheid en het cosmetische aspect van de omgevingsbebouwing te behouden.”   

Monitoring omgevingsbeïnvloeding: geen sluitpost

Lees het gehele artikel

Het vervangen van de riolering en het aanleggen van een drainagesysteem kan mogelijk gevolgen hebben voor de bestaande bebouwing in het Emmakwartier. Reden voor Stadswerk072 (gemeente Alkmaar) om voorafgaand aan de werkzaamheden bouwkundige opnamen te laten uitvoeren en tijdens de werkzaamheden de omgevingsbeïnvloeding te monitoren. Bekend terrein voor Fides Expertise. Letterlijk en figuurlijk.

Fides Expertise wordt door de gemeente Alkmaar regelmatig ingeschakeld voor het meten van omgevingsbeïnvloeding door infrawerkzaamheden. Ook het Emmakwartier is geen onbekend terrein voor de experts. “We hebben hier in een eerder stadium al voor netbeheerder Liander bouwkundige opnamen gedaan”, zegt Fred Pannekoek van Fides Expertise. “Dat staat echter los van dit project, want voorafgaand aan de werkzaamheden van Schot Infra hebben we bij alle panden in de wijk opnieuw een bouwkundige opname uitgevoerd conform de BRL 5024. In dit geval in opdracht van de gemeente zelf.” Volgens Pannekoek een slimme zet. Hiermee voorkom je aansprakelijkheid voor mogelijke schades die niet veroorzaakt zijn door de gemeente. “Door de bouwkundige opnamen en monitoring niet als sluitpost te beschouwen, kun je bij een omvangrijk project als dit, grip houden op de kwaliteit van het monitoren en tijdig ingrijpen indien nodig.” 

Stadswerk072

Fides Expertise installeert trillingsmeters en voert deformatiemetingen uit op de plek waar de aannemer op dat moment aan het werk is.

 

Bewuste keuze voor meest kwetsbare panden
“Wij staan voor kwaliteit”, vervolgt Pannekoek. “Een bouwkundige opname en het monitoren van omgevingsbeïnvloeding moet je goed doen of anders niet. Wij hebben aan de hand van de planning van de aannemer kort voor aanvang van de werkzaamheden de bouwkundige opnamen verzorgd. Ook installeren we trillingsmeters en voeren we deformatiemetingen uit op de plek waar de aannemer op dat moment aan het werk is. Elk pand voorzien van een trillingsmeter is niet te doen, daarom kiezen we per sectie altijd de meest kwetsbare panden, dat wil zeggen een pand in mindere conditie of met weinig bouwlagen (lager eigen gewicht).” Volgens Pannekoek zijn er gedurende de werkzaamheden verschillende schades gemeld. “We hebben deze in behandeling genomen om te beoordelen of hetgeen wordt geclaimd het gevolg was van de werkzaamheden. In een beperkt aantal gevallen hebben we de kleine cosmetische schade moeten toekennen, omdat het aannemelijk was dat deze veroorzaakt was door de werkzaamheden. In de meeste gevallen hebben we aan de hand van de vooropname kunnen vaststellen dat het een oud gebrek betrof.”

Fides Expertise werkt altijd conform de laatste stand der techniek en op basis van geijkte procescertificaten, zoals de BRL 5023 voor het meten van trillingen en de BRL 5024 voor het uitvoeren van bouwkundige opnamen. De experts van Fides werken mee aan de uitbreiding van BRL 5023 betreffende het meten van omgevingsbeïnvloeding door bouw- en sloopactiviteiten. “Daarnaast hanteren we voor het monitoren van trillingen de SBR-richtlijnen SBR-A schade aan gebouwen en SBR-B hinder voor personen waarbij we zelfs actief meegewerkt hebben aan de herziening van de SBR richtlijnen uit 2017. We weten dus exact waarover we het hebben en opdrachtgevers kunnen daarom vertrouwen op een deskundig oordeel”, besluit Pannekoek.

Stadswerk072