Tagarchief: Dura Vermeer

Gemaal De Slagen stimuleert natuurontwikkeling in Natura-2000 gebied Westelijke Langstraat

S4-drukwerk
Lees het gehele artikel

Om de natuurontwikkeling in het beschermd Natura-2000 gebied Westelijke Langstraat te stimuleren, wordt in en rond Waalwijk een scala aan maatregelen genomen om de stroomrichting van het water aan te passen en het waterpeil in het natuurgebied tussen Waalwijk en Waspik te verhogen. Meest toonaangevende onderdeel van het project Aanpassen Waterhuishouding Waalwijk vormt de bouw van het gloednieuwe hoofdgemaal in het Zuiderkanaal. Gemaal De Slagen is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen waterschap Brabantse Delta, Dura Vermeer en GMB.

In opdracht van waterschap Brabantse Delta ontwerpt en realiseert GMB alle vijf de gemalen en meerdere stuwen, terwijl Dura Vermeer instaat voor het omgevingsmanagement, het grondwerk en de terreininrichting. “Dura Vermeer is op papier onze opdrachtgever en hoofdaannemer van het project, maar in de praktijk werken we vanaf de start intensief als volwaardige partners samen”, zegt projectleider Michiel van Ierssel van GMB. Iwan Netten van Dura Vermeer kan dat beamen en vult aan: “Het is in die zin een uniek samenwerkingsverband. We werken ook gezamenlijk vanuit één projectlocatie in Waalwijk.” 

Gouden combinatie

Van Ierssel: “Het gaat hier om een Design & Construct contract. Voor het hoofdgemaal hebben we op basis van een voorlopig ontwerp een integraal 3D-model opgesteld waarin alle disciplines en raakvlakken zijn uitgewerkt: civiel/bouw, werktuigbouw en elektrotechniek. Het 3D-model is tevens effectief gebruikt om met de beheerder van het waterschap in de ontwerpfase vroegtijdig afstemming te vinden over de bereikbaarheid en onderhoudbaarheid van het gemaal.” Netten vervolgt: “Het gemaal wordt gebouwd in een gronddam waarbij een damwandconstructie is gemaakt als vervangende waterkering. Vanwege de aangetroffen slappe ondergrond hebben we de gronddam eerst vier maanden moeten voorbelasten en heeft GMB het funderingsontwerp gewijzigd naar een paalfundering. De expertise van Dura Vermeer op het gebied van geotechniek, gecombineerd met de multidisciplinaire kennis en ervaring met poldergemalen van GMB blijken hier een gouden combinatie. Het heeft tot verschillende optimalisaties geleid.”

De persleidingen volgen het profiel van de dijk waarmee een 9 meter diepe afsluiterput in de dijk is komen te vervallen.

Persleidingen volgen dijkprofiel

Gemaal De Slagen heeft bouwkundig één bovenbouw, maar bestaat functioneel uit twee afzonderlijke gemalen met een capaciteit van 10.800 en 4.320 m3 per uur. Dat is het equivalent van zes Olympische zwembaden per uur. “Ieder gemaal heeft twee visvriendelijke pompen die het polderwater uit het Zuiderkanaal en de Capelsche polder via 2×2 persleidingen enkele honderden meters verderop over een dijk naar de uitstroomconstructie Bergsche Maas verpompen”, legt Van Ierssel uit. “Aanvankelijk was een 9 meter diepe afsluiterput in de dijk onderdeel van het ontwerp. In nauwe samenwerking met onze partner Royal HaskoningDHV hebben we het hydraulisch ontwerp zodanig geoptimaliseerd waarbij de persleidingen nu het profiel van de dijk volgen. Op die manier ontstaat een vorm van hevelwerking in de persleidingen en is de diepe put vervallen. Voor alle partijen een aanzienlijke verbetering op het gebied van veiligheid, (uitvoering)risico’s, bereikbaarheid en onderhoudbaarheid in de gebruikersfase.”

Het ontwerp, de uitvoeringsmethode, planning en fasering zijn bij dit project volgens Van Ierssel volledig in elkaar verweven. “We hebben het ontwerp continu getoetst op maakbaarheid. Zo is de bouwkuip van het gemaal in een vroege fase van het ontwerp aangepast naar een natte kuip met onderwaterbeton. Hiermee hebben we een significant risico op schade aan de omgeving door bemaling preventief weggenomen. Mooi om binnen het team de integrale, constructieve samenwerking tussen de disciplines, ontwerpers en werkvoorbereiders/uitvoerders te ervaren en cruciaal voor een succesvol project. Door gebruik te maken van een Lean-methodiek doorgronden we het werk en creëren we maximale betrokkenheid van alle partijen. Bovendien boeken we hierdoor tijdswinst. In de zomer van 2022 wordt het Gemaal De Slagen opgeleverd. Dan is het watersysteem klaar voor de toekomst en kan de natuur zich in de Westelijke Langstraat verder gaan ontwikkelen.”     

Duurzaamheid, digitalisering en innovatie bij Dura Vermeer

DJI_0239
Lees het gehele artikel

Zijn functie is een bijzondere, een functie die een paar jaar geleden nog niet bestond. ‘BIM-regisseur’, staat er op het visitekaartje van Koen Verbruggen, werkzaam bij Dura Vermeer. “Mijn afdeling bestaat nu een aantal jaar en draagt bij aan de drie vernieuwingsambities van Dura Vermeer”, vertelt Koen. “Dat zijn Duurzaamheid, Digitalisering en Innovatie.”

Infrakit verschaft uitvoerders bij Dura Vermeer inzicht dat voorheen alleen de maatvoerder kon geven.

Samenwerking bij grondwerken

“Voor grondwerken werken we samen met Infrakit”, legt Koen uit. “Binnen een project zijn er altijd meerdere partijen die informatie nodig hebben en die informatie genereren. Vroeger stond deze informatie op aparte tekeningen, dat werkte fouten in de hand. Door alles in een up to date 3D model te hebben staan, beschikt iedereen over de juiste informatie en is hetgeen er aangeboden wordt actueel. Het werk van mijn afdeling is het op elkaar laten aansluiten van de aangeleverde digitale gegevens.” Infrakit is bij Dura Vermeer in beeld gekomen bij de uitvoering van regionale projecten. “Door gebruik te maken van Infrakit lieten we bij deze kleinere projecten uitvoerders, maatvoerders en grondwerkers met elkaar samenwerken. Een mooi voorbeeld is het gebruik van piket paaltjes, vroeger was dat op basis van handmatig meetwerk, maar dat gebeurt nu op basis van GPS. Dat betekent dat de uitvoerder geen visuele controle meer heeft op wat er in het veld gebeurt. Met Infrakit krijgt hij toch alle benodigde inzichten, omdat we de uitzetpunten en 3D modellen daarmee visualiseren op pc en tablet. Zowel de machinist als de uitvoerder profiteren dus van het instant ter beschikking hebben van de juiste data.”

Dennis vult aan: “Dat eerste contact is er gekomen bij de uitvoering van een rioleringsreconstructie. De samenwerking is zo succesvol, dat Infrakit door Dura Vermeer nu ook bij grotere projecten wordt ingezet.” Koen: “De eerste twee grotere projecten met Infrakit zijn voor ons pilots, om te kijken of we deze werkwijze integraal willen doorvoeren op alle projecten.”

Rob de Graaf, uitvoerder bij Windplanblauw.

Windplanblauw

In Swifterbant komen 37 landgebonden windturbines, onder de naam ‘Windplanblauw’. Dura Vermeer is verantwoordelijk voor het ontwerp van de funderingen voor de windmolens en de wegen op het windmolenpark. “We hebben het over zo’n 20 km parkweg”, schetst Koen. “Het gebied bestaat uit weiland met een oppervlakte van zo’n 20 km x 20 km. Er is sprake van meerdere grondeigenaren, met bijbehorende erfgrenzen. Onze projectambitie is alles in 3D te ontwerpen, ook het grondwerk, om te komen tot een integraal coördinatiemodel in 3D. Alle grondwerk wordt met behulp van GPS gedaan en de uitvoerder krijgt inzicht via Infrakit. Ook de infrakeuringen doen we op basis van metingen in plaats van formulieren.”

Dennis vult aan: “Door de GWW-keuringen op basis van metingen via Infrakit te laten lopen, kan je alle meetgegevens van maatvoerder en uitvoerder visueel maken op één plek. Dat schept de mogelijkheid om tijdens het proces het opleverdossier te maken, waar de as built gegevens onderdeel van zijn. Overige documenten zijn bijvoorbeeld tekeningen, 3D modellen en gemaakte foto’s.”

Koen: “Via Infrakit sturen we op afstand 3D modellen naar de machines.”

Machine updates op afstand

Bij Windplanblauw is Infrakit niet gekoppeld aan het materieel via 3D machinebesturing, maar op een ander windpark van Dura Vermeer wel. Koen licht toe: “Via Infrakit sturen we op afstand 3D modellen naar de machines. Er hoeft dus niemand meer met een USB-stick langs al het materieel. De uitvoerder kan de machinist ook de opdracht geven om meetpunten op te nemen met zijn machine, zodat de voortgang van het proces op een toegankelijke manier digitaal inzichtelijk wordt.”

Infrakit verschaft uitvoerders bij Dura Vermeer inzicht dat voorheen alleen de maatvoerder kon geven. “Infrakit zorgt op deze projecten voor een reductie in faalkosten, stilstand en verbetert de samenwerking tussen maatvoerder en uitvoerder”, aldus Koen. “Infrakit verzorgt op deze projecten de ‘single source of truth’ met betrekking tot gps en grondwerk waarin data van eigen en externe partijen samen komen.”

Gelauwerde bouwcombinatie verbetert doorstroming in Eindhoven

HIGH RES Tegenbosch R5 (14 nov 2020) (7) kopiëren
Lees het gehele artikel

De eerste fase van het totaalproject ‘Wegenstructuur Brainport Park – Anthony Fokkerweg’ is zo goed als opgeleverd door bouwcombinatie Ploegam – Dura Vermeer. Het bouwteam vindt zijn oorsprong in een ander combinatiewerk in deze regio, de capaciteitsvergroting van de N279.

Fietsbrug Tegenbosch is een heuse eyecatcher in Eindhoven Lichtstad.

Ploegam en Dura Vermeer hebben reeds vele jaren een samenwerkingsovereenkomst. “We zoeken elkaar telkens weer op voor het realiseren van mooie projecten”, zegt Kees Smaling van Dura Vermeer. “Zo ook voor de eerste fase van de Wegenstructuur Brainport Park – A. Fokkerweg, een project dat door de gemeente Eindhoven in bouwteamverband in de markt is gezet. Dat betekent dat in de ontwerpfase van het project al een samenwerking is tussen de bouwer en de opdrachtgever. Wij als combinatie hadden dan ook een faciliterend belang. We moesten ervoor zorgen dat het ontwerp gedragen werd door alle partijen en hebben echt als team geopereerd om alle raakvlakken te kunnen beheersen.”

Samenwerken en vertrouwen

De scope van de bouwcombinatie omvat het verbreden van het viaduct over het Beatrixkanaal, het bouwen van een fietstunnel en de aanpassingen van de wegenstructuur van de Anthony Fokkerweg, waaronder het realiseren van een nieuwe aansluiting van de Anthony Fokkerweg op de N2. Smaling: “Om de verbreding van de Anthony Fokkerweg mogelijk te maken, moest het fietspad wijken. Dat heeft geleid tot de bouw van een nieuwe fietsbrug Tegenbosch, die in augustus is ingereden. Voor (brom)fietsers en voetgangers is Tegenbosch nu de verbinding tussen de twee kanten van de A2/N2. Ook het wegverkeer profiteert intussen van de verbreding van het viaduct en extra rijstroken op de Fokkerweg. Om het project tot een succes te maken, is een goede start één van de belangrijkste onderdelen. Wat verwacht je van elkaar als bouwteampartners? Het komt neer op samenwerken, vertrouwen en elkaars belangen respecteren, zowel van ons als bouwcombinatie als die van de opdrachtgever, de gemeente Eindhoven.”

Om de verbreding van de Anthony Fokkerweg mogelijk te maken, moest het fietspad wijken.

Aanvullende eisen

Ondanks de ‘ongedwongen’ samenwerking heeft het project toch vertraging opgelopen. “Dat had ermee te maken dat de gemeente een deel van het project pas op het laatste moment in de tender heeft ingeschoven”, vertelt Joris Bevaart van Ploegam. “Het is inherent aan deze manier van samenwerken. De opdrachtgever heeft alle vrijheid om het ontwerp nog te finetunen. In dit geval werd door de architect een compleet nieuw ontwerp van de fietsbrug ingediend met als gevolg dat het gewicht van de brug verdubbelde en dus ook de kosten. Ook Rijkswaterstaat stelde nog aanvullende eisen aan het scherm om stenengooiers buitenspel te zetten en Signify werd op het laatste moment ‘ingevlogen’ voor een aanvullend verlichtingsplan in het kader van Eindhoven Lichtstad. De gemeente Eindhoven had dus wat tijd nodig om extra budget vrij te maken. Een bewuste keuze, want voor de overige zaken zijn we als bouwteam keurig binnen budget gebleven. Door een goede afstemming over en weer heeft de gemeente zelfs méér gekregen dan vooraf gedacht, zoals een kwalitatief hoogwaardigere fietstunnel.”

Voor (brom)fietsers en voetgangers is fietsbrug Tegenbosch de verbinding tussen de twee kanten van de A2/N2.

Als bouwcombinatie hadden we in dit project een faciliterend belang, resumeert Bevaart. “Dat heeft ertoe geleid dat de gemeente Eindhoven voor 99,9% het meest optimale resultaat heeft gekregen, en ook nog eens maatschappelijk verantwoord. De complexiteit in de uitvraag zat hem ook in de keuzes qua faseringen; snel met veel hinder of langdurig met weinig hinder. Wij hebben in nauwe overleg met de omgeving en stakeholders zoals Eindhoven Airport en het Flight Forum, voor ‘korte klappen’ gekozen en één van de belangrijkste verkeersaders tien dagen volledig afgesloten in plaats van drie maanden gefaseerd. Dat heeft goed uitgepakt en maakte bovendien dat we veilig konden werken.”   

Het bijzondere ontwerp van de nieuwe Prins Clausbrug in Dordrecht

Overzicht onderdelen kopiëren
Lees het gehele artikel

​Het architectonische ontwerp is van een hoge ambitie. Zo heeft de brug een bijzondere vormgeving en wordt een uniek bewegingsconcept toegepast. Gemeente Dordrecht gunde het constructieve ontwerp en de uitvoering van de Prins Clausbrug aan bouwcombinatie Dura Vermeer en Hillebrand. Iv-Infra werkte in opdracht van deze bouwcombinatie het referentieontwerp uit tot een integraal definitief ontwerp en uitvoeringsontwerp.

Architectonische eyecatcher

De Prins Clausbrug gaat het centrum van Dordrecht verbinden met de nieuwe wijk Stadswerven en wordt een architectonische eyecatcher voor Dordrecht. Het unieke bewegingsconcept en de ambitieuze vormgeving van het referentieontwerp, opgesteld door architect René van Zuuk, vormden de belangrijkste uitdaging in de uitwerking van het architectonische ontwerp. Bij de uitwerking naar een realiseerbaar, onderhoudbaar en betrouwbaar functionerend technisch ontwerp, moesten alle onderdelen intensief op elkaar worden afgestemd om aan de hoge vormgevingseisen te kunnen voldoen.

Aandrijving, brug in geopende toestand.

Bijzondere vormgeving

De brug wordt hydraulisch aangedreven en het val wordt daarbij om de draaias in evenwicht gehouden door een uniek systeem, bestaande uit een rechtop staande, scharnierende ballastmast die met een pendelstaaf overeind wordt gehouden. Bij het openen en sluiten maakt de brug een bijzondere beweging, waarbij de imposante ballastmast eerst vooroverbuigt en daarna weer terugkomt.

De stalen aanbruggen zijn vloeiend en slank vormgegeven. Aanbrug oost krult met twee brugdelen rondom de kelderpijler samen tot één dek aan het uiteinde van de brug. Fietsers en voetgangers die de brug passeren worden aan weerszijden om de ballastmast en pendelstaaf heen geleid en hebben zicht op het indrukwekkende mechanisme van de brug. Omdat de kelder geen ballastkist hoeft te bergen, is deze als een uitwaaierende ronde sokkel uitgevoerd; slank oprijzend uit het water. 

Verloop onbalans bij brugbeweging

De balans van het val toont een sterke gelijkenis met een val met scharnierende ballastkist. Er is één belangrijk punt waarop dit systeem afwijkt van een val met scharnierende ballastkist: de ballastmast steunt ook in horizontale richting op het draaipunt. De balans van het val wordt dus sterk beïnvloed door de verticale en horizontale steunpuntreactie ter plaatse van het draaipunt van de ballastmast, die weer afhankelijk is van de stand van het aanpendelende systeem. De balans van de Prins Clausbrug is daarom minder eenvoudig te bepalen dan bij ‘traditionele’ basculebruggen en ophaalbruggen.

Bij het openen van de brug neemt het sluitend moment om de draaias vrijwel niet af tot circa 45 graden openingshoek, maar neemt deze iets toe. Vanaf 45 graden gaat het sluitend moment in een vloeiende beweging omlaag. Dit verloop is karakteristiek voor het mechanisme van de brug en in belangrijke mate bepalend voor de krachten op de aandrijfcilinders van de brug. Ook voor het bepalen van windbelastingen op de brug is de beweging van de ballastmast complicerend. Deze invloeden zijn daarom in een ANSYS workbench-model bepaald en verwerkt in de berekeningen van de hydraulische aandrijving.

Ontwerp geopende brug.

Inventieve oplossingen voor het val

De brug kruist de vaarweg schuin waardoor het val schuine voegovergangen heeft en aanzienlijk langer is dan de 23 m brede doorvaart. Het beheersen van de verticale en horizontale vervormingen van het val ter plaatse van de schuine voegovergangen in interactie met de aanbruggen vormde een belangrijke uitdaging, die tot inventieve oplossingen heeft geleid.

De schuine voeg van de achterhar van het val zit zo ver voor het hoofddraaipunt dat de verticale verschilvervormingen bij een open voeg te groot worden. Om de vervormingen binnen de toelaatbare waarden te houden, is gekozen voor een extra steunpunt onder de dekplaat ter hoogte van de schuine voeg. Door de dekplaat van het val los te laten van de hoofdligger ontstaat een flexibele opgespannen voeg. 

De twee vooropleggingen van het val rusten op de staalconstructie van aanbrug west, die uitkraagt voorbij de pijler. In plaats van een starre ondergrond, wordt de brug ter plaatse van de voorhar dus opgelegd op een flexibele uitkraging met vanwege de schuine voeg verschillende (maar gekoppelde) verticale veerstijfheid. Om te zorgen voor een gelijke verdeling van oplegkrachten vanuit de onbalans van het val is ervoor gekozen om een van de twee steunpunten in onbelaste stand door middel van een zeeg iets hoger te plaatsen.

Ontwerp gesloten brug.

Brugaandrijving

De brug wordt aangedreven door een elektrohydraulische aandrijving die bestaat uit twee hydraulische cilinders en een elektrohydraulisch pompaggregaat. De cilinders zijn aan het val en de kelderbodem gekoppeld met twee scharnierpunten die zijn uitgevoerd met vezelversterkte kunststof bolscharnierlagers. De cilinders zijn daartoe uitgevoerd met een bodemoog en stangoog, waarin de lagers zijn opgenomen. Het stangoog is door middel van een scharnierpen gekoppeld aan twee wangplaten, verbonden met de koppelbuis tussen de hoofdliggers van het val. Het bodemoog is scharnierend verbonden met de twee wangplaten van de gelaste cilinderonderstoel die aan de keldervloer is verbonden met voorgespannen ankers. Om de krachten in normaal brugbedrijf zo goed mogelijk te verdelen over beide cilinders, zijn deze zowel aan bodem- als aan stangzijde hydraulisch gekoppeld. Hierdoor bewegen ze als het ware als één cilinder. 

Bouw in volle gang

Na een intensief ontwerpproces is de bouw van de Prins Clausbrug inmiddels in volle gang. Het ontwerp van de brug maakt het een complex en uitdagend project, maar de bouwcombinatie gaat ervoor om de brug halverwege 2021 op te leveren.    

“NLCS maakt ontwerpen gemakkelijker”

Project Trajectonderhoud N246-N244 in opdracht van Provincie No kopiëren
Lees het gehele artikel

Of de GWW-ontwerpers van Dura Vermeer nog terug zouden willen naar hun oude tekenstandaard? Beslist niet. Sterker nog: sinds ze de NLCS gebruiken, is hun werk alleen maar leuker, sneller en beter geworden. Ontwerper Raymond Ket: “De Nederlandse CAD Standaard zorgt voor duidelijkheid en gemak.”

Tijdelijke Kogerpolderbrug.

Ket startte zo’n acht jaar geleden bij ingenieursbureau Advin, een dochteronderneming van Dura Vermeer. In 2018 integreerde Dura Vermeer de ontwerpexpertise van de Advin-collega’s in de infradivisie van de eigen organisatie. De gedachte achter die strategische zet was dat Dura Vermeer (complexe) uitdagingen zo nog beter het hoofd kan bieden. 

Ket blikt met een goed gevoel terug op de samenvoeging, al veranderde er voor hem werkinhoudelijk relatief weinig. “Mijn dagelijkse werk bestaat uit het opstellen van tekeningen, vanaf de voorontwerpfase tot aan het opleveren van as-built-modellen voor beheer en onderhoud. We leveren ons tekenwerk eigenlijk alleen nog maar op conform de NLCS, een tekenstandaard die me veel tijd bespaart. Wat mijn werk verder zo leuk maakt? De afwisseling. Ik heb binnenstedelijke projectontwikkeling gedaan, provinciale wegen ontworpen en zelfs vliegvelden. Zo is vrijwel het gehele ontwerp van Lelystad Airport van mijn hand. Daarnaast zit de afwisseling in onze manier van werken: bij Dura Vermeer hebben we sterke affiniteit met de uitvoerende teams. We zitten dus niet alleen op kantoor om af toe een ontwerp over de schutting te gooien, maar sparren graag en veel met de mensen in het veld. Het resultaat: ontwerpen die goed in elkaar zitten en uitstekend maakbaar zijn.”

NLCS MET INFRACAD

Een jaar of zes geleden stapten Ket en zijn collega’s over op de NLCS als tekenstandaard. “We hadden toen al het idee dat dit wel eens de standaard van de toekomst zou kunnen worden. Langzaam maar zeker vroegen opdrachtgevers er meer naar, en toen ook nog InfraCAD op de markt kwam, werd het werken conform de NLCS in één klap gemakkelijk. Sprake van weerstand in onze organisatie was er dus eigenlijk niet.” 

Natuurlijk, een andere werkwijze is altijd even wennen, beaamt Ket. Zo moesten hij en zijn collega’s hun plotstijlen ineens anders inregelen. Maar de NLCS wende heel snel: “Groot voordeel is de duidelijke opbouw van de laagstructuur. Hetzelfde geldt voor de inhoud van lijnen: je kunt gemakkelijk filteren wat je weergegeven wilt zien. En wil je een bestaande lijn wijzigen in een lijn die een vervallen situatie aanduidt? Dan pas je één parameter aan en InfraCAD doet de rest.”

Uitwisselbaarheid

Dat de tandem NLCS-InfraCAD succesvol is, onderstreept Ket met meer voordelen. Hij noemt het importeren van KLIC-meldingen, het opvragen en verwerken van kadastrale kaarten en het oproepen van informatie uit de Basiskaart Grootschalige Topografie (in plaats van downloaden en omzetten). “En zo kan ik nog wel even doorgaan. Een tekening verschalen is met één druk op de knop geregeld, en in dezelfde moeite zet het programma pijlmaten in dwarsprofielen of een taludarcering tussen twee lijnen. Maar het grootste voordeel van de NLCS is de uitwisselbaarheid van je tekenwerk. Als de ontvanger ook bekend is met de NLCS, kan hij of zij meteen verder werken met je ontwerp.”

Ook Ket en zijn collega’s levert het tijdwinst op. Vroeger waren ze soms wel een of twee dagen bezig met het omzetten van een tekening; vandaag de dag is dat helemaal niet meer nodig. “Bijkomend voordeel is dat je de kans op interpretatiefouten verkleint”, aldus Ket. “Én het levert meer werkplezier op. Het is namelijk veel leuker om met je ontwerp meteen de inhoud in te kunnen.”

Tijdelijke Kogerpolderbrug.

Geen discussie 

Het moge duidelijk zijn dat Ket en zijn collega’s de oude werkwijze van vóór de NLCS bepaald niet missen. Al het tekenwerk dat ze opleveren, is conform NLCS en dat bevalt hen én de opdrachtgevers prima. “Neem het onderhoudsproject aan de N244 en N246. Dat zijn twee provinciale wegen tussen Zaanstad en Alkmaar, een traject van zo’n zeventien kilometer met twee bruggen. Doordat de ontwerpers van de andere partijen ook bekend waren met de NLCS, konden we naadloos werken. We hoefden niets uit te leggen en wisten precies wat we aan elkaar hadden. Dat is de overdraagbaarheid die ik bedoel: dankzij de NLCS levert het uitwisselen van tekeningen nooit meer discussie op.”

‘NLCS is blijver’

De NLCS is een BIM level 1-standaard (in beheer bij het BIM Loket). Ook Ket legt geregeld de verbinding tussen het 3D-modelleren en de NLCS. “Daarvoor gebruiken we Civil 3D, waarin bijvoorbeeld de laagnamen al zijn afgestemd op NLCS-gebruik. Stel je een bovenaanzicht voor van een model, waarin de representatie van bijvoorbeeld lijnen en dwarsprofielen meteen NLCS-uitstraling hebben. Er zit geen extra slag meer tussen het vertalen tussen een 3D- en een 2D-ontwerp.” 

Al met al ziet Ket de NLCS zonder twijfel als een ‘blijver’. “Ik begrijp dat er al toepassingen zijn in de civiele sector en in de spoorbouw: de NLCS biedt dus ook kansen over de grenzen van de grond-, weg- en waterbouwsector, wie weet in welke sectoren het nog een versterking kan zijn. Mijn advies aan ontwerpers die twijfelen over een overstap naar de NLCS: zeker doen. Steeds meer opdrachtgevers en aannemers nemen het als voorwaarde op in hun contracten, maar dat is niet eens de belangrijkste reden. De NLCS is in mijn optiek de tekenstandaard van de toekomst.”   


Over Dura Vermeer

Dura Vermeer is een van Nederlands oudste bouwbedrijven (opgericht in 1955 als timmerwinkel). Vandaag de dag is Dura Vermeer een toonaangevende organisatie, gespecialiseerd in projecten op het gebied van infrastructuur en bouw & vastgoed. Het hoofdkantoor van Dura Vermeer staat in Rotterdam; de tientallen vestigingen zijn verspreid door het hele land.

NLCS 

De NLCS (Nederlandse CAD-Standaard) is een uniforme tekenstandaard voor de grond-, weg- en waterbouw. De informatie in een NLCS-tekening is eenduidig, compleet én helder gestructureerd. Daardoor kunnen tekeningen eenvoudig uitgewisseld worden, is de kans op fouten kleiner en kan de hele GWW-keten besparen op kosten. De NLCS is een BIM level 1-standaard en wordt beheerd door het BIM Loket.

Over CAD Accent | Arkance Systems

CAD Accent is Autodesk-specialist met een sterke focus op Bouw en Infrastructuur. Het bedrijf helpt klanten met de implementatie van BIM, het optimaliseren van werkprocessen en werkmethodieken, en het standaardiseren van CAD-omgevingen. Als fabrikant en leverancier van InfraCAD is CAD Accent marktleider op gebied van de NLCS.