Tagarchief: Delta

AWP 2.0: Altijd in bedrijf

roosendaal_22-10-2019
Lees het gehele artikel

Waterschap Brabantse Delta werkt de komende jaren aan de renovatie en vernieuwing van de bestaande afvalwaterpersleiding (AWP). De leiding loopt van industrieterrein Moerdijk naar de rioolwaterzuivering in Bath. Een gesprek met projectmanager Adrie Giljam van integraal hoofdaannemer GMB Waterkwaliteit & Installaties over het project en de uitdagingen.

Formeel is GMB de hoofdaannemer en zijn de andere partijen, onderaannemer. In de praktijk is hier niet veel van te merken en zijn ze allemaal partner.

Multidisciplinaire aanpak en samenwerking

GMB Waterkwaliteit & Installaties voert als hoofdaannemer de werkzaamheden uit, gezamenlijk met de partners Van der Kamp voor de tijdelijke pompinstallaties, Pentair Nijhuis voor de pompen, Hoppenbrouwers voor de E&PA en RHDHV voor het ontwerp onder de naam PAUW (Persstations AWP Ultieme Werking). “In juli 2018 is ons het project gegund op basis van EMVI”, zegt Giljam. “Steeds vaker maken traditionele contractvormen plaats voor overeenkomsten die op maat zijn samengesteld rondom de vraag van de opdrachtgever. Als dé integrale waterkwaliteitsaannemer van Nederland kunnen we onze multidisciplinaire aanpak met procestechnologische kennis maximaal laten gelden. En dat moet ook wel, want dé grootste uitdaging voor dit project is dat de werkzaamheden in geen enkel geval het afvalwatertransport tot stilstand mogen brengen. de afvoercapaciteit moet gegarandeerd blijven. We combineren daarbij inventiviteit met voorspelbaarheid, zekerheid en veiligheid. Dat laatste zit in ons DNA.”

PAUW besteedt veel tijd en aandacht aan een optimale samenwerking met de klant, omdat dit de basis vormt voor een succesvol project. Zo is gestart met een uitgebreide ProjectSamenwerkingsStartUp (PSSU) in juni 2018 gevolgd door ProjectFollowUp’s (PFU) per kwartaal; zodoende worden de projectdoelstellingen regelmatig geëvalueerd en besproken. Eind augustus hebben de uitvoeringsteams van PAUW en het Waterschap Brabantse Delta in een PSSU-Uitvoering uitgebreid aandacht besteed aan de onderlinge samenwerking tijdens de realisatiefase met veel aandacht voor de veiligheid. Diverse thema’s zijn hier aan de orde gekomen. Vanzelfsprekend was ook hier de continuïteit van de AWP hét terugkerend thema. Ook wordt er geïnvesteerd in de interne teamsamenwerking.  

Formeel is GMB de hoofdaannemer en zijn de andere partijen, onderaannemer. “In de praktijk is hier niet veel van te merken en zijn we allemaal partners”, zegt Giljam. “Samen gaan we dan ook voor het projectbelang en dus ook de belangen van de klant. Vanuit het IPM-team van GMB vindt de centrale aansturing plaats.” Tot de scope van GMB behoren naast het projectmanagement (IPM-organisatie) alle werkzaamheden op gebied van bouwkundige renovatie,  civiele aanpassingen, infra- en leidingwerk en de werktuigbouwkundige activiteiten. 

Formeel is GMB de hoofdaannemer en zijn de andere partijen, onderaannemer.
In de praktijk is hier niet veel van te merken en zijn ze allemaal partner.

Draaiboek

De persstations worden gefaseerd gerenoveerd, waarvoor GMB de nodige uitbedrijfnames (UBN’s) heeft gepland. Giljam: “Inmiddels hebben we al een UBN gehad voor het uitvoeren van inspectiewerkzaamheden. Voor elke UBN  wordt een uitgebreid draaiboek opgesteld dat wordt afgestemd met het Waterschap Brabantse Delta. Van het grootste belang is dat deze UBN’s uitgevoerd worden op een veilige en voorspelbare wijze binnen de gestelde randvoorwaarden.” 

Op locatie Bath is in juni van dit jaar reeds de noodoverlaat aangepast. In het persstation Roosendaal zijn de werkzaamheden inmiddels in volle gang. Er zijn bouwkundige werkzaamheden uitgevoerd voor de plaatsing van de nieuwe trafo’s en er zijn aanpassingen gedaan aan de bestaande geurinstallatie. In maart 2020 zal de eerste nieuwe pomplijn in Roosendaal gereed zijn. “Samen met het Waterschap liggen we op koers om een mooi project te gaan realiseren. In september 2022 zal het gehele project worden opgeleverd”, besluit Giljam. 

Sluis Roode Vaart ondergaat elektrotechnische update

Lees het gehele artikel

Behalve civiel- en werktuigbouwkundig wordt sluis Roode Vaart ook besturingstechnisch naar een hoger niveau getild. Hoppenbrouwers Techniek staat in voor de elektrotechnische werkzaamheden die breder zijn getrokken naarmate de projectvoorbereiding vorderde. De complete bediening gaat op de schop. 

Bekend gezicht

Hoppenbrouwers Techniek is een bekend ‘gezicht’ bij waterschap Brabantse Delta. “We hebben een raamovereenkomst met het waterschap voor een aantal lopende zaken”, vertelt projectleider Jeroen Machielsen. “Vanuit die samenwerking heeft het waterschap ons rechtstreeks benaderd om de scope te bepalen voor het elektrotechnische deel van de sluis om de komende twintig jaar de bedrijfszekerheid te garanderen. We hebben letterlijk met het waterschap om tafel gezeten en de wederzijdse bevindingen tijdens inspecties besproken om samen tot een goed ontwerp te komen. Op basis daarvan is besloten om de besturing compleet te vernieuwen, uiteraard passend binnen het financiële plaatje van het waterschap.”

Rinketten

Hoppenbrouwers vernieuwt de complete schakelruimte, schrijft nieuwe software op basis van een nieuwe risicoanalyse en ontwerpt het camerasysteem ten behoeve van de nieuwe besturing van de sluis. “De raakvlakken met Van der Straaten Aannemingsbedrijf zijn gering”, zegt Machielsen. “De nieuwe bekabeling bijvoorbeeld is reeds grotendeels aangelegd, zonder de huidige besturing te verstoren. Wel zijn we betrokken bij de aansturing van de rinketten in de hefdeur, zodat bij droogte zoetwater gespuid kan worden door de hefdeur naar het achterland. Deze rinketten kunnen straks op afstand worden bediend op basis van het gemeten peil. Dat geldt overigens voor de complete bediening van de sluis die straks op afstand bediend kan worden. De huidige vaste bedieningspoort door middel van een lessenaar bij de sluis wordt vervangen door een scherm. Het blijft dus mogelijk om de sluis ter plaatse te bedienen.”

Spannend moment

Het grootste deel van de bekabeling voor de nieuwe besturing en nieuwe schakelkasten is dus reeds voorzien. Machielsen: “Momenteel zijn we bezig met het schrijven van het functioneel ontwerp voor de software. Dat wil zeggen, we bekijken wat er volgens de eisen moet gebeuren om de sluis zo veilig mogelijk te bedienen. Tijdens een stremming van anderhalve week, tegen het einde van dit jaar, schakelen we over op de nieuwe besturing. Dat is altijd een spannend moment, hoewel er qua functionaliteiten niet veel gaat veranderen. Als bedrijf hebben we zoveel ervaring dat we ons daarover geen zorgen maken. Met dank ook aan een goede samenwerking en afstemming met zowel Van der Straaten als het waterschap. De grootste uitdaging is misschien wel het werken op grote hoogte in de toren”, lacht Machielsen. “Vanzelfsprekend hebben we ook daar alle veiligheidsissues beetgepakt om zo veilig mogelijk te kunnen werken. Het feit dat het waterschap het vertrouwen uitspreekt door ons rechtstreeks te benaderen, is voor ons een mooi compliment.”    

Update voor markante sluis

hefdeur-onder-behandeling
Lees het gehele artikel

Waterschap Brabantse Delta voert groot onderhoud uit aan sluis Roode Vaart in Moerdijk. De iconische sluis uit 1971 kampt met verouderingsverschijnselen, vooral aan de hefdeur. Het waterschap grijpt het groot onderhoud tevens aan om het eerste deel van een zoetwaterinlaatvoorziening in de sluis te realiseren. Een gesprek met Louis Vriens van waterschap Brabantse Delta over de werkzaamheden en de geplande stremming midden in het recreatieseizoen.

Sluis Roode Vaart ligt vlak bij industriegebied Moerdijk. “Door mogelijk uitbreiding van het industriegebied, ook richting de bestaande sluis, is het groot onderhoud aan de sluis enkele jaren vooruitgeschoven”, zegt Vriens. “Omdat de hefdeur onderdeel uitmaakt van een primaire waterkering, die belangrijk is voor de waterveiligheid van het achterland, konden we het groot onderhoud niet langer uitstellen en zijn we van start gegaan.”

Primaire waterkering

Het groot onderhoud omvat onder meer het herstel van de remmingwerken, het leuningwerk en het plaveisel. Meest ingrijpend is echter het uitnemen van de hefdeur en de twee antieke waaierdeuren. Vriens: “De opdracht is gegund aan Van der Straaten Aannemingsmaatschappij BV die op 19 juni van dit jaar is gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Vanaf 19 augustus werd de sluis gestremd en zijn de hef- en waaierdeuren uitgenomen. Het is inderdaad midden in het recreatieseizoen. Omdat de sluis onderdeel is van de primaire waterkering, mag de hefdeur alleen in het ‘open seizoen’ worden uitgenomen, vanwege zijn waterkerende functie in het stormseizoen. Juist in die periode gaan veel mensen op pad met hun pleziervaartuig. We hebben dus in het voortraject veel tijd en energie gestoken in het creëren van begrip bij alle stakeholders.”

Antiek bewegingswerk

De hefdeur is waar nodig gerepareerd, gestraald en opnieuw gecoat. De waaierdeuren zijn volgens Vriens gescand en er is bekeken op welke manier ze het best hersteld kunnen worden. “Hierbij wordt ook een inschatting van de kosten gemaakt. De deuren openen met waterdruk, een Nederlandse uitvinding uit het begin van de negentiende eeuw. De waaierdeuren zijn voorlopig nog prima op hun taken berekend en vervullen een belangrijk functie bij het schutten.”

Zoetwaterinlaat

Inmiddels zijn zowel de hefdeur als beide waaierdeuren weer teruggeplaatst. Tijdens de restauratie is de hefdeur tevens voorzien van zogenaamde extra rinketten. “Het zijn openingen in de deur die elektronisch geopend en gesloten kunnen worden, waarvoor Hoppenbrouwers Techniek verantwoordelijk is”, legt Vriens uit. “In perioden van droogte kunnen we zoetwater doorlaten vanuit het Hollands Diep naar het achterland. Het vormt slechts het eerste deel van de zoetwaterinlaatvoorziening. Als straks het leidingwerk en de pompen zijn aangelegd, kunnen we 3,5 m3 zoetwater per seconde door de Roode Vaart spuien. In de toekomst gaat dat naar maximaal 10 m3 per seconde.”

Samenwerking 

Het extra water dat straks via de sluis het gebied instroomt, komt door de haven van Zevenbergen. Deze haven wordt onder leiding van de gemeente Moerdijk momenteel opnieuw uitgegraven. In het kader van de zoetwatervoorziening van West-Brabant en Zeeland wordt het realiseren van de zoetwaterinlaat financieel mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Brabant, Provincie Zeeland, het Rijk en Gemeente Moerdijk. Provincie Noord-Brabant draagt ook bij aan de renovatie. Niels Mureau, dagelijks bestuurslid van waterschap Brabantse Delta, zegt tot besluit: “Voldoende zoetwater is belangrijk voor landbouw, natuur en recreatie. Daarnaast zorgt extra wateraanvoer voor een betere doorspoeling van het watersysteem. Dat verbetert de waterkwaliteit.”