Tagarchief: data

Van ruwe data naar concrete informatie

gettyimages-683544658-kopieren
Lees het gehele artikel

Data, data en nog eens data. Er wordt ontzettend veel data verzameld, maar vaak blijft het daarbij. Concrete informatie uit die data halen, is voor veel organisaties nog een stap te ver. Als distributeur en Diamond Partner van Hexagon Geospatial helpt IMAGEM bedrijven die vertaalslag te maken.

Zeker in de infrasector zijn de mogelijkheden ongekend groot. Wat te denken van het automatisch detecteren van verzakkingen van wegen of objecten bijvoorbeeld? Of op basis van data voorspellen wanneer een rioleringsnetwerk het einde van zijn levensduur bereikt?

IMAGEM is het gezicht van Hexagon in de Benelux. “Hexagon AB is het grootste bedrijf ter wereld op het gebied van geospatiale precisiemeettechnologieën”, aldus Patrick de Groot van IMAGEM. Het bedrijf is gespecialiseerd in het meten en verwerken van allerhande de data, van nanometer in fabrieken tot aan gebiedsdekkend vanuit satellieten. IMAGEM gebruikt de technologie van Hexagon om gebruikers, managers en beleidsmakers datagestuurde beslissingen te laten nemen. “We doen dit binnen de kernthema’s Data automatisering, Digital Twin en Sturingsinformatie. Dit omvat het verwerken van ruwe (sensor)data naar bruikbare informatie, waarmee een digitale kopie van fysieke objecten kan worden gemaakt en wat helpt bij het maken van datagestuurde beslissingen. In de infrasector merken we een groeiende belangstelling voor het monitoren van assets. Met onze technologieën en gebruikmakend van satellietdata kunnen we bijvoorbeeld perfect inzichtelijk maken wat de status is van de verschillende assets en of er eventueel iets veranderd is ten opzichte van een vorig meetmoment. Het is van niet te onderschatten waarde.”

Opening drawbridge over river

In de infrasector merkt IMAGEM een groeiende belangstelling voor het monitoren van assets.

 

Overzichtelijke dashboards

“In de basis verzamelen we data van satellieten, luchtfoto’s en grondgebonden sensoren die we vertalen naar concrete informatie voor onze klanten in overzichtelijke dashboards”, legt De Groot uit. Hij geeft een aantal concrete praktijkvoorbeelden. “In 2019 hebben we voor Rijkswaterstaat een pilot gedraaid door verzakkingsmetingen van bepaalde assets op basis van satellietbeelden in kaart te brengen. De resultaten zijn vergeleken met die van de traditionele metingen die Rijkswaterstaat planmatig uitvoert. Het bleek goed te matchen. Met behulp van deze technologie kan Rijkswaterstaat het planmatig meten afbouwen en transformeren naar data- en risicogestuurd beheer. Het scheelt ontzettend veel tijd en voorkomt onnodige bezoeken. Tevens is het mogelijk om op basis van deze data het onderhoud aan assets te prioriseren.”

Van data waarde maken

Ook voor een projectvoortgang kan de technologie van IMAGEM soelaas bieden. De Groot: “Zo kunnen we de staat van een rioleringsnetwerk bijvoorbeeld in tijd uitzetten tegen de conditie van het materiaal (economische levensduur) en voorspellen wanneer het aan vervanging toe is. Die informatie kunnen we weer combineren met wat er gebeurt op het maaiveld. Bouwactiviteiten en graafwerkzaamheden kunnen immers verstorende factoren zijn.” Ook bewijst IMAGEM zijn toegevoegde waarde bij waterschappen zoals Drents Overijsselse Delta om de mate van ingroei bij sloten te bekijken. “Dat gebeurde voorheen handmatig waarbij 60 medewerkers een week lang het veld in werden gestuurd. Wij hebben bewezen dat we met onze satellietbeelden hetzelfde resultaat kunnen leveren, waarbij we machine learning inzetten om op basis van een beperkte set waarnemingen het hele gebied te kunnen scannen. Het waterschap kan de inzet van medewerkers op die momenten met 75% reduceren. Het zijn slechts enkele voorbeelden van de vele efficiencyslagen die we kunnen realiseren door waarde te halen uit ruwe data”, besluit De Groot.    

Hoe Internet of Things en GIS elkaar versterken

fotogis_2
Lees het gehele artikel

Om data effectief in te zetten, zijn heldere analyses nodig. GIS Specialisten is de schakel tussen data en de analyses. Afgelopen jaar heeft zij het Nationaal Data Wegverkeer, Rijkswaterstaat en Skylab ondersteund om verkeersdoorstromingen te verbeteren.

GIS, ofwel Geografisch Informatie Systeem, wordt steeds prominenter. Niet verwonderlijk want GIS brengt ruimtelijke verbanden en patronen in kaart. Data uit allerlei bronnen worden verwerkt in een GIS en vervolgens geanalyseerd en ook gevisualiseerd. Een situatie, probleem of trend wordt zo inzichtelijk gemaakt in begrijpelijke taal.  Dit varieert van metingen van de luchtkwaliteit en sensoren in afvalcontainers tot indoormapping van gebouwen. De experts van GIS specialisten kunnen een dergelijke gestructureerde GIS-afdeling opzetten en onderhouden, inclusief de inwerking van de (vaste) medewerkers. 

Vlot doorrijden

Ook verkeersstromen kunnen middels GIS inzichtelijk gemaakt worden en op basis van die gegevens verbeterd worden. Zo heeft Rijkswaterstaat vanaf midden 2019 door heel Nederland honderden speciale Internet of Things sensoren geplaatst op belangrijke bruggen, dit om verkeersdoorstromingen te verbeteren. “De sensoren meten drie situaties, slagboom open, dicht of niet-functionerend”, legt Marlex de Jong uit. “Onze bijdrage is dat we de data live beschikbaar hebben gemaakt via het platform Blauwe Golf Verbindend en de Nationale Databank Wegverkeersgegevens en andere verkeersinformatie en navigatiesystemen zoals Flitsmeister en Waze. Dit zorgt voor een betere verkeersdoorstroming op de weg en het water waardoor hulpdiensten sneller ter plaatse zijn. Ook dragen deze innovatieve sensors en platforms bij aan de reductie van de uitstoot van CO2.”

The Things Network

Dit project is een mooi voorbeeld van het samenbrengen van Internet of Things en GIS. Vandaag de dag worden heel veel sensoren gebruikt om van alles te meten. In veel gevallen heeft iedere sensor een eigen app. Bovendien zijn de data lang niet altijd beschikbaar. De Jong: “Wij werken echter uitsluitend met sensoren in The Things Network. Data van verschillende sensoren ‘vangen’ wij op en vertalen deze naar een positie in het GIS systeem. Zo kun je heel goed analyses maken. Belangrijk voordeel is dat de data eigendom blijven van de klant. Met name (semi)overheid wil data kunnen delen met publiek om innovaties te stimuleren.”   

Verlengstuk van ingenieurs- en adviesbureaus

Lees het gehele artikel

Data inwinnen in het veld. Het is dagelijkse kost voor VWB het Veldwerkbureau. De firma ziet zichzelf als het verlengstuk van een ingenieurs- en adviesbureau. Dankzij de unieke aanpak en het brede dienstenportfolio verricht het Veldwerkbureau zoveel mogelijk gecombineerde data inwinning om de overlast en de kosten tot een minimum te beperken. 

Het Veldwerkbureau bestaat uit twee werkmaatschappijen: VWB Bodem en VWB Geogroep. “Wij zijn gespecialiseerd in het inwinnen van data in het veld voor de verdere ontwikkeling van die locatie”, begint directeur Guido Hartkamp. “VWB Geogroep focust zich daarbij op de geodetische vraagstukken, terwijl VWB Bodem zich meer richt op milieukundige, grondmechanisch en geotechnisch onderzoek. De kracht van ons bedrijf is dat we zoveel mogelijk gecombineerd onderzoek uitvoeren en daarin zijn we redelijk uniek. Jaren geleden had men wel vijf of zes keer overlast van de activiteiten op locatie, wij kunnen in één werkgang vrijwel alle onderzoeken verrichten en maken optimaal gebruik van de onderzoeksresultaten. Een boring voor milieuhygiënisch bodemonderzoek kunnen wij ook gebruiken voor bijvoorbeeld geotechnisch of archeologisch bodemonderzoek. Dat bespaart bijvoorbeeld op wegafzettingen en geeft vooral ook veel rust.”

Het Veldwerkbureau werkt in Nederland voornamelijk voor de grote ingenieurs- en adviesbureaus

Zeesluis

Het Veldwerkbureau werkt in Nederland voornamelijk voor de grote ingenieurs- en adviesbureaus. Hartkamp geeft enkele voorbeelden. “We hebben alle data-inwinning verricht voor de reconstructie van een grote N-weg nabij Zaandam. Dat varieert van het scannen van de locatie tot geotechnisch- en milieuhygiënisch bodemonderzoek. Voor een ingenieursbureau dat zich bezighoudt met de reconstructie van een sluizencomplex  hebben we zowel geodetische- als bodemkundige data ingewonnen met behulp van onder meer akoestische Sub-Bottom Profiling systemen, sonar- en 3D-scanapparatuur tot diverse boringen en sonderingen voor verschillende doeleinden (NGE, geotechnisch en milieuhygienisch). Op basis van die data en onderzoeken kan het ingenieursbureau verder met de planvorming voor de reconstructie. Ook hebben we mensen lopen voor de maatvoering van de Zeesluis bij IJmuiden en de reconstructie van de Afsluitdijk. We zijn dus met recht door heel het land actief. Afhankelijk van de uitvraag leveren we ruwe data, data waarbij een eerste controle is uitgevoerd of compleet uitgewerkte tekeningen.”   

GeoBusiness Nederland zonder Geo staat de wereld stil

rgb_praatplaat
Lees het gehele artikel

De geo-informatie sector is wereldwijd een kleine speler. In Nederland is de omvang ongeveer €1,5 miljard en er werken zo’n 15.000 mensen in de geo-sector. De impact die de sector heeft is echter groot. 

Dat heeft te maken met de locatie component.  Zonder dat we het zelf in de gaten hebben maken we veelvuldig gebruik van onze geografische positie, op de kaart of ten opzichte van elkaar. Deze functionaliteit zit in tal van toepassingen die onderdeel zijn van ons dagelijkse leven.  Dit is alleen nog maar meer geworden doordat we deze technologie tegenwoordig met onze smartphones en tablets letterlijk in onze hand hebben.

Data en informatie spelen een grote rol

Minder zichtbaar, maar zeker zo belangrijk, is de rol van geo-informatie en technologie in de digitalisering van onze maatschappij. Naast technologie spelen data en informatie hierin een grote rol. Deze data wordt op verschillende manieren verzameld, de volumes worden steeds groter en de update frequentie steeds hoger. In onze sector is er veel kennis over standaarden en data interoperabiliteit.  Daarmee levert de geo-industrie een grote bijdrage aan het inwinnen en ontsluiten van deze datastromen.

GeoBusiness Nederland is de branchevereniging voor en door geo-bedrijven. Binnen onze vereniging vind je bedrijven met specialisaties in de hele keten, van data-inwinning tot het verwerken en analyseren van data voor een breed scala aan toepassingen in diverse sectoren. Voorbeelden zijn de bouw-, infrastuctuur- en watersector, maar ook toepassingen voor energietransitie en klimaat, onze leefomgeving, duurzame technologie, circulaire bouw en de gezondheid, zorg en het sociale welzijn van de bevolking.  

De bedrijven werken binnen onze vereniging samen aan de hand van drie speerpunten: een gelijkwaardig en eerlijk speelveld, economische groei en onderwijs en onderzoek. Om onze ambities te realiseren hebben we werkgroepen  georganiseerd rondom datainwinning, samenwerken met partners vanuit de overheid en onderwijs.

Inwinnen en verwerken betrouwbare data

Het begint allemaal met het inwinnen en verwerken van goede en betrouwbare data, boven en onder de grond. Dit is essentieel voor de hele keten. Het gaat hierbij om heel nauwkeurig maatvoeren van nieuwe gebouwen, bruggen en infrastructuur, maar ook inspecties van installaties, wegen, watergangen en kabels en leidingen. Dit gebeurt onder meer met meetapparatuur en sensoren in auto’s, vliegtuigen en drones, of grondradar metingen waarmee graafschade kan worden voorkomen (zie kader KAGO). 

Samenwerken

Vanuit ons Platform overheid, aanbesteden en standaarden leveren wij een structurele en gecoördineerde bijdrage voor samenwerking en afstemming met onze partners binnen de overheid, met onder andere het Kadaster, Rijkswaterstaat, Geonovum, het NEN en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. 

Onderwijs

Geo-informatie en technologie is een specialistisch vakgebied. De vraag naar gekwalificeerd personeel, met name voor data-inwinning maar ook Geo-ICT, is groot. Wij helpen onze leden om gezamenlijk invulling te geven aan gesprekken met onderwijsraden en -instellingen op MBO, HBO en WO-niveau en acties te ondernemen om het geo-onderwijs te ondersteunen en het vakgebied te promoten.  

Deze werkgroepen vormen de basis om aan de hand van drie thema’s de groei van onze sector te realiseren.

Fysieke leefomgeving

De inrichting van onze fysieke leefomgeving kan niet zonder ruimtelijke data en geo-informatie. Vanaf 2021 treedt hiervoor een nieuwe wet in werking: de Omgevingswet. Wij stimuleren samenwerking tussen bedrijven en stakeholders uit het werkveld, met als doel goede afspraken te maken voor een succesvolle invoering van de Omgevingswet en te laten zien wat het geo-bedrijfsleven hieraan kan bijdragen.

Energietransitie

Om in 2030 de 49% CO2 reductiedoelstelling te halen gaat Nederland er straks heel anders uitzien. Klimaatadaptatie en energietransitie is een ‘geo-vraagstuk’. De geo-sector brengt de impact op de fysieke leefomgeving in kaart en helpt bij het maken van slimme keuzes en monitoren van acties die leiden tot een duurzame leefomgeving.

Circulaire bouw

Een bijdrage leveren aan innovatief bouwen van woningen, bedrijfsgebouwen en infrastructurele werken is de rode draad voor het thema BIM / 3D / Circulaire Bouw. Samen met stakeholders uit het bredere bouw- en infra-werkveld onderhouden wij een platform en netwerk om kennis te delen en de verbinding te vinden met het geo-werkveld. 

GeoBusiness Nederland is een unieke community, want onze leden werken vaak met elkaar samen aan oplossingen en versterken elkaar zo in keten van data-inwinning en analsyse tot ontsluiting. In deze editie van GWW laten een groot aantal van onze leden zien hoe zij geo-technologie gebruiken.      

www.geobusiness.nl