Tagarchief: BouwRisk

Omgevingsrisico’s herkennen en beheersen

DSC01892
Lees het gehele artikel

Het versterken van de Waaldijk geeft een mogelijk risico op schade en overlast aan panden en objecten in de nabije omgeving. Om de eventuele risico’s in beeld te brengen en de uitvoeringsmethode hierop af te stemmen voert BouwRisk al in een vroeg stadium de bouwkundige inventarisatie uit en vlak voor de uitvoering ook nog een bouwkundige opname. Tijdens de uitvoering worden bovendien de panden en objecten in de risicogebieden continu gemonitord om tijdig te kunnen bijsturen. En dat gebeurt niet alleen op afstand.

Al sinds 2019 worden door BouwRisk halfjaarlijks hoogtemetingen uitgevoerd om de invloed van de autonome bodemdaling op de panden en
objecten in beeld te brengen. “We hebben in eerste instantie alle 280 panden en 17 objecten die dicht op het werk staan nauwkeurig ingemeten”, vertelt Frenk Schaap, projectmanager bij BouwRisk, een expertisebureau gespecialiseerd in omgevingsbeïnvloeding. “Door ruim voor- afgaand aan de werkzaamheden al het nodige veldwerk te verrichten en dat halfjaarlijks te herhalen, wordt een beeld verkregen van de autonome bodemdaling, het effect op de bebouw-ing en reeds bestaande bouwkundige gebreken.” 

Door ruim voorafgaand aan de werkzaamheden al het nodige veldwerk te verrichten en dat halfjaarlijks te herhalen, wordt een beeld verkregen van de autonome bodemdaling, het effect op de bebouwing en reeds bestaande bouwkundige gebreken.

Twee risicozones

Aan de hand van de vooropname, de halfjaarlijkse controlemetingen en de aard van de werkzaamheden in het veld heeft BouwRisk een risico-inventarisatie gemaakt en een monitoringsplan geschreven. “We hebben vervolgens een actieve en passieve zone ingesteld”, legt Schaap uit. Daarmee doelt hij op de afstand van de woningen en objecten tot de locaties waar onder meer de damwanden worden ingetrild. “In deze zones bestaat het risico op schade aan de belendende panden en objecten, en overlast voor de bewoners. De panden en objecten gelegen binnen de actieve zonegrenzen direct aan de werkzaamheden worden intensief gemonitord. De panden en objecten in de achterliggende passieve zone worden gemonitord, maar in een iets lagere frequentie. Omdat het project gefaseerd wordt aangevlogen, verrichten we net voordat de werkzaamheden aanvangen in een bepaald cluster een aanvullende meting. Op die manier hebben we altijd een recent van de actuele staat van de bebouwing. Als het vermoeden bestaat dat er schade is ontstaan als gevolg van de werkzaamheden, kunnen we een goede analyse maken. Dat is voor alle partijen wel zo prettig.”

Kort op de bal

De twee risicozones worden tijdens de werkzaamheden voortdurend gemonitord. Schaap: “In ons monitoringsplan is bepaald dat de panden die zijn gelegen binnen de actieve zone niet alleen op afstand worden gemonitord, maar dat er ook altijd een specialist van ons ter plaatse is tijdens de werkzaamheden. Daarmee creëren we een real-time interactie met de ploeg van combinatie De Betuwse Waard en kan direct worden bijgestuurd in geval van te hoge trillingen. Aan het einde van de dag, na het aanbrengen van de laatste damwandplank, worden de panden bovendien gecontroleerd op zettingen. Op die manier proberen we de kans op eventuele schades tijdig inzichtelijk te hebben en zodoende de kans op schade zo klein mogelijk te houden. Dit zorgt voor een veilig gevoel bij de bewoners. En mocht er toch schade optreden, dan vormen wij de intermediair tussen de aannemerscombinatie, bewoners en schade-expert. Gelukkig hebben we die rol tot op heden nog niet hoeven vervullen en dat is vooral te danken aan een gedegen voorbereiding en het feit dat we zo kort op de bal spelen.” 

Met een vestiging in Amsterdam en in Eindhoven is BouwRisk vrijwel door het hele land actief. “We hebben alle expertises in huis om omgevingsrisico’s te herkennen, onze meetdata uitvoerig te analyseren, op basis daarvan onze opdrachtgevers te adviseren en daarmee de mogelijke risico’s te beheersen. Dat varieert van het verzorgen van alleen bouwkundige opnamen of trillingsmetingen tot intensieve projecten zoals hier op Wolferen-Sprok
waarbij we vooraf meedenken, adviseren, risico’s beheersen en zowel voorafgaand, tijdens en na afloop van de uitvoering monitoren. Tot slot handelen we eventuele schades af met de schade-expert”, besluit Schaap.   

Vinger aan de pols bij noodherstel Amsterdamse kades en bruggen

CRUX-Bouwrisk-1
Lees het gehele artikel

Amsterdam staat aan het begin van een omvangrijke hersteloperatie van vele kades en bruggen in de oude binnenstad. Monitoring van het effect van bouwwerkzaamheden op de omgeving is daarbij van essentieel belang. Zeker als je stalen damwanden moet plaatsen in de historische grachten. Voor BouwRisk is het monitoren van de effecten van bouwwerkzaamheden dagelijks werk.

Het is slecht gesteld met de kades en bruggen in de Amsterdamse Grachtengordel. Sinds de jaren tachtig is stelselmatig bezuinigd op onderhoud van deze eeuwenoude infrastructuur. De houten paalfunderingen zijn zo langzamerhand gewoon op. Bovendien zijn de kades en bruggen ooit ontworpen voor gebruik door voetgangers en paard en wagens, niet voor zwaar vrachtverkeer en parkeren langs het water. Dat begint zich op veel plaatsen te wreken. De gemeente heeft intussen wel de centrale regie overgenomen van de stadsdelen en het Programma Kademuren en Bruggen opgesteld. Verwacht wordt dat een herstelprogramma decennia gaat duren en honderden miljoenen, zo niet meer dan een miljard euro gaat kosten. Maar het moet gebeuren: op een onbereikbare binnenstad en onveilige kades zit niemand te wachten. 

Veiligheidsconstructies

De hoogste nood moet het eerst gelenigd worden. “Uit de eerste inventarisaties bleek dat 190 kilometer kade slecht is, een aantal stukken verkeert in zodanige staat dat direct een veiligheidsconstructie gemaakt moet worden om instorten te voorkomen”, vertelt Yvo Hollman, managing director van BouwRisk, een expertisebureau uit Eindhoven dat gespecialiseerd is in het monitoren van omgevingsinvloeden bij bouwprojecten. “Voor een permanente oplossing is een lange voorbereidingstijd nodig, maar er moet tot dat vernieuwing start wel wat gebeuren om de veiligheid van de kades te garanderen. Vandaar dat een aantal kades een veiligheidsconstructie krijgt voor de periode tot de vernieuwing. Daarbij wordt op enige afstand voor de kade een damwand aangebracht waarna de tussenruimte met zand wordt volgestort en de kade tegen de wand wordt gestempeld. BouwRisk is gevraagd voor, tijdens en na de werkzaamheden de monitoring te verzorgen op kades en belendende panden wat betreft zettingen, geluid, trillingen en scheefstand.”

Voor, tijdens en na de werkzaamheden worden kades en belendende panden gemonitord wat betreft zettingen, geluid, trillingen en scheefstand.

Trillen en drukken

BouwRisk was eerder betrokken bij de vervanging van een stuk kademuur voor het Anne Frankhuis en de Westertoren en verzorgde afgelopen maanden de monitoring bij de bouw van de veiligheidsconstructie aan de oostzijde van de Prinsengracht tussen de Rozengracht en de Reestraat. Hollman: “Samen met CRUX Engineering BV, waarbij CRUX voorspellingen gemaakt heeft van de vervormingen, geluid en trillingen. Daarnaast heeft CRUX een protocol opgesteld wat waar gemonitord moet worden. Daarbij wordt gekeken naar de effecten van het werkverkeer en van de overige werkzaamheden met name het aanbrengen van de damwanden. Een deel van de damwanden wordt ingetrild een ander deel wordt statisch op diepte gedrukt. Het in de gaten houden van de gebouwen is daarbij het belangrijkste. Twee jaar voor de vernieuwing van een kade, beginnen we al met het meten van de panden op natuurlijk zettingsgedrag. Bij het aanbrengen van een veiligheidsconstructie lukt dat helaas niet altijd. Je moet een goede nulmeting hebben. Mede daarom kun je ook niet op stel en sprong aan kades gaan werken. Kademuren monitoren we vooral op scheefstand. Slechte stukken kunnen in een paar maanden zomaar een centimeter verder uit het lood zakken, met een veiligheidsconstructie stabiliseer je zo’n ontwikkeling.”  

Pulitzer Hotel

Bij alle werkzaamheden wordt de overlast zoveel mogelijk beperkt. Hollman: “Waar mogelijk zijn de damwanden ingetrild. Op plekken waar dat vanuit geluids- of trillingsoverlast niet kan, worden de damwanden (trillingsarm) door middel van statisch drukken aangebracht. Op alle locaties waar damwand is aangebracht, hebben we de effecten van het trillen gemonitord. Door deze aanpak hebben de bewoners en ook de gasten van het Pulitzer Hotel minimaal overlast ervaren van de werkzaamheden. De damwand is in het buitenseizoen aangebracht en de kamers aan de grachten zijn die tijd leeg gehouden. Voor het hotel is ook een fraaie steiger aangelegd op de veiligheidsconstructie. Zo maken we allemaal van de nood een deugd.”

BouwRisk heeft in de combinatie met RPS en IV-Infra meerdere raamcontracten lopen in opdracht van de Gemeente Amsterdam om deformaties van kwetsbare kademuren te bewaken, het gaat om tientallen kilometers kade die intensief gemonitord wordt. Wat er met de tijdelijke veiligheidsconstructies verder gaat gebeuren is onlangs duidelijk geworden. De Gemeente heeft een pitch uitgeschreven voor de innovatieve, snelle aanpak van de complexe kadeproblematiek en daaruit zijn drie combinaties geselecteerd die inmiddels begonnen zijn met de onderzoeks- en ontwikkelfase om kademuren te vernieuwen. In 2021 starten de pilotprojecten.