Tagarchief: Boskalis

Tijdelijke en permanente gewapende grondconstructies

IMG_4660
Lees het gehele artikel

Voets Gewapende Grondconstructies is door Boskalis al in het voortraject betrokken. “Gewapende grondconstructies integraal in het ontwerp meenemen, bevordert niet alleen de duurzaamheid van een project, maar pakt uiteindelijk ook economisch aantrekkelijker uit”, zegt bedrijfsleider Gino Jongmans.

Voets is gespecialiseerd in het detailontwerp van gewapende grondconstructies, alsmede het leveren en aanbrengen ervan. “Boskalis is een bekende relatie en vertrouwt al vele jaren op onze expertise”, schetst Jongmans. “Ze zien ons vaak als een strategisch partner en we worden er dan in een vroeg stadium bij gehaald. Ook al is de bijdrage voor de N69 relatief gering, toch zijn onze constructies onderdeel geworden van het integraal ontwerp.” Constant Brok, ontwerpleider bij Voets voor de N69, vult aan: “Voor de kunstwerken 09 en 13 is gewapende grond als een definitieve constructie toegepast, deels als fundering en deels als wanden. Op zes andere locaties hebben we tijdelijke gewapende grondconstructies gebouwd die fungeren als hulpconstructie.”

Gebiedseigen materiaal

Bouwen met gewapende grond is volgens Jongmans een aanzienlijk duurzamer en economischer alternatief voor een oplossing met stalen damwanden of betonconstructies. “Daarbij maken we zoveel mogelijk gebruik van het aspect ‘werk met werk’ maken. Vrijkomende gronden elders uit het project worden vaak als aanvulmateriaal van de gewapende grond ingezet voor bijvoorbeeld het ophogen van een landhoofd. Dat is hier bij de N69 ook gebeurd. Het mooie van ons vak is dat we constructies nooit alleen bouwen. Er is altijd een grote affiniteit met de hoofdaannemer, omdat zij de grondbalans beheersen. Een ander voordeel van gewapende grondconstructies is de hoge bouwsnelheid. We kunnen veel sneller bouwen dan traditioneel in staal of beton.” Brok: “Behalve de funderingsconstructie voor beide kunstwerken realiseren we ook de vleugelwanden, de keerwanden naast de brug, met gewapende grond, zand en geogrids. In plaats van onder een helling 1 op 1, kunnen we onder 90 graden bouwen met gebiedseigen grond die later worden afgewerkt met een dunne ‘facing’ van beton.”

Complete oplossingen in gewapende grond

De tijdelijke gewapende grondconstructies bij de N69 zijn vooral bedoeld om ruimte te creëren voor het realiseren van de dekken van de kunstwerken. “De landhoofden zijn vrij laag gefundeerd. Er was massa nodig om weerstand te kunnen bieden en het toekomstige dek te ondersteunen tijdens de bouw”, legt Brok uit. “Dat hebben we opgelost met een gewapende grondconstructie die later in een andere opbouw zijn definitieve vorm aanneemt.” Jongmans: “Wij bieden complete oplossingen aan in gewapende grond, denken integraal mee om zo tot het meest efficiënte ontwerp te komen. Voor het leveren van de benodigde grondwapening werken we met Huesker als vaste leverancier. Behalve dat het voor ons een betrouwbare partner is, is het een heuse wereldspeler in geotextielen. Het N69-project zit voor ons inmiddels in een afrondende fase. We kijken terug op een mooi project waarbij wij in een veilige en gezonde omgeving op een prettige manier met de hoofdaannemer hebben samengewerkt.”     

N69: optelsom van duurzaamheid, innovatiekracht en professioneel omgevingsmanagement

Foto-2-Boskalis
Lees het gehele artikel

Daarmee krijgt hoofduitvoerder Boskalis niet alleen volop de ruimte om als regisseur in de volle breedte te excelleren, de benadering stelt het bedrijf ook in staat om binnen de projectkaders een aantal duurzame innovaties in te brengen. Initiatieven waarvan het welslagen valt of staat bij een uitgebreide technische expertise én een goed uitgevoerd omgevingsmanagement…

Stort van het brugdek van de fietsbrug over de Keersop met geopolymeerbeton. Een milieuvriendelijk beton zonder cement dat voor het eerst in Nederland in een voorgespannen constructie wordt gebruikt.​​​​​​

Het streven van Boskalis om in de uitvoering ten opzichte van het oorspronkelijke plan 20% minder CO2-uitstoot te realiseren, is ruimschoots gehaald. Dat zegt Alex Keur, omgevingsmanager binnen Boskalis. “Het is een resultaat waarmee we erg blij zijn en waaraan verschillende mooie initiatieven ten grondslag liggen. Eén daarvan betreft de twee half verdiepte liggingen bij de Molenstraat en Broekhovenseweg. Waar de Provincie Noord-Brabant initieel het plan had om deze in een betonconstructie uit te voeren, is vanuit de aanbieding van Boskalis uiteindelijk gekozen voor een duurzame folieconstructie die 7 meter onder het maaiveld in den droge is aangebracht.”

Een tweede duurzaam getint projectonderdeel is de energieneutrale weg. Via zonnecellen in de geluidsschermen van de twee beekdalbruggen wordt energie opgewekt die direct aan het netwerk wordt geleverd. Er wordt 30% meer energie opgewekt dan nodig is voor alle weggebonden installaties (wegverlichting en pompinstallaties).

De uit het zeer milieuvriendelijke geopolymeerbeton samengestelde fietsbrug over de Keersop is een ander voorbeeld dat de innovatiekracht van Boskalis onderstreept. “Na het doorlopen van een uitgebreid test- en ontwerptraject staan inmiddels alle seinen op groen om deze revolutionaire voorgespannen brug daadwerkelijk te gaan bouwen”, aldus Keur.

Belangrijke pijler

Marijn Alders, werkzaam als omgevingsmanager namens de Provincie Noord-Brabant is even enthousiast: “We zijn erg blij over de manier waarop Boskalis deze uitdaging heeft opgepakt en met hele mooie, nieuwe dingen is gekomen. Om zoiets te laten slagen, moeten beide partijen er echt vol voor gaan. Alleen dán haal je de eindstreep.” Beide omgevingsmanagers beamen dat een uitgebreide technische expertise alléén niet voldoende is. Het project vraagt ook op het gebied van contractmanagement en risicomanagement om een brede, vernieuwende blik. Daarnaast is omgevingsmanagement een zeer belangrijke en veelomvattende pijler onder dit project. Het heeft in meerdere opzichten een enorm aandeel gehad tijdens het realiseren van onder meer deze duurzame initiatieven. Keur: “Bijvoorbeeld via het coördineren en bewaken van het vergunningentraject en door proactief stakeholders bij het werk te betrekken, naar hen te luisteren en hen te informeren. Ongeacht of het nu gaat om een gemeente, waterschap, welstandscommissie of individuele agrariërs. Je moet samenwerken, in alle openheid en binnen een continue dialoog. Anders blijft het sec een technisch verhaal. En zonder draagvlak strand je.”

Alders kan zich helemaal vinden in de woorden van Keur: “Al die aspecten zijn tijdens dit project op een mooie manier samengekomen. Dit project is dan ook een schoolvoorbeeld van tiptop integraal projectmanagement. Daar mogen we allemaal trots op zijn.”

Scoren op vormgeving en ruimtelijke kwaliteit

Lees het gehele artikel

“We hebben onze vakinhoudelijke expertise hier volop kunnen laten gelden”, zegt Tim Janssen van NobleoBouw & Infra. “We stonden zelfs aan de basis van het alternatief voor de fietstunnel dat na gunning in het contract is geland.”

Nobleo Bouw & Infra is al vanaf de tender betrokken bij de nieuwe N69. “We hebben met een team van eigen constructeurs, constructief ontwerpers en een ontwerpleider de ontwerpen gemaakt voor alle kunstwerken, vanzelfsprekend in nauw overleg met de mensen van Boskalis”, legt Janssen uit. “Dat heeft uiteindelijk voor Boskalis geleid tot de winnende aanbieding. Na gunning hebben we de ontwerpen verder gefinetuned en ingepast in het integrale ontwerp. We hebben dus alle fases van VO, DO tot UO en uiteindelijk de ‘onsite engineering’ doorlopen.”

Nobleo Bouw & Infra heeft zijn vakinhoudelijke expertise hier volop kunnen laten gelden.

Pronkstukken

Vormgeving en ruimtelijke kwaliteit waren volgens Janssen belangrijke criteria aan de voorkant. “Het heeft geresulteerd in slanke ontwerpen met minimaal gebruik van beton. Daar kwam een behoorlijk complexe constructieve uitdaging uit voort. We moesten constructief tot het uiterste gaan om alle kunstwerken te ontwerpen met voldoende robuustheid en veiligheid. Met als toppunt beide architectonische beekdalbruggen, twee ware pronkstukken. Het zijn statisch onbepaalde kunstwerken die gefaseerd zijn gebouwd. De grootste bestaat uit tien velden van totaal 312 meter, de ander omvat acht velden en is 250 meter lang. Het gaat hier om in het werk gestorte voorgespannen constructies, inclusief een serie integraalconstructies. In elke fase werden twee velden en een overgangsconstructie gerealiseerd. Het eindresultaat is verbluffend. Een mooie bekroning voor het integrale projectteam.”

Nobleo Bouw & Infra is in het project tevens mede-initiator van een zogenaamde ‘kans’. Janssen: “Bij de tender bestond de mogelijkheid om verbetervoorstellen te doen op het oorspronkelijk ontwerp. Eén van onze medewerkers stond aan de basis van het idee van een mini-variant van beide beekdalbruggen als alternatief voor een fietstunnel die minder wenselijk was qua sociale veiligheid. De mini-beekdalbrug van 50 meter lengte bleek ook vanuit ecologisch perspectief, verkeer en hinder voor de omgeving gunstiger uit te pakken. Reden voor de opdrachtgever om de kans te grijpen en op te nemen in het contract. Daar ligt onze kracht: in teamverband integraal meedenken in projecten en verder kijken dan onze eigen scope. Dat wordt gewaardeerd en hebben we bij de N69 mooi tot uiting kunnen brengen. Het project en de samenwerking met Boskalis is dan ook perfect verlopen.”     

Breed draagvlak als fundament van de groenste weg van Brabant

Foto-3—Boskalis
Lees het gehele artikel

Dit door de Provincie Noord-Brabant geïnitieerde programma betreft een integraal, duurzaam en breed gedragen pakket van maatregelen dat als doel heeft de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersdoorstroming in het gebied tussen Eindhoven en de Belgische grens te optimaliseren. Marijn Alders en Alex Keur, omgevingsmanagers namens respectievelijk de Provincie Noord-Brabant en hoofduitvoerder Boskalis, vertellen er meer over.

De aanleg van de nieuwe N69, de as binnen de gebiedsopgave, is bedoeld om de bereikbaarheid en doorstroming aan de zuidkant van de Brainportregio te verbeteren en de overlast van vooral vrachtverkeer in de dorpen Aalst, Waalre en Valkenswaard te verminderen. Maar het leggen van een plak asfalt alléén is voor de Provincie Noord-Brabant onvoldoende. “We willen ook een weg die naadloos binnen het landschap past en waarin de nodige innovaties zijn verwerkt”, aldus Alders. 

“Verder wordt door diverse partijen in de hele regio ingezet op het verminderen van sluipverkeer via nulplusmaatregelen. Ook krijgen de landbouw, natuur en recreatie een impuls via zogenoemde gebiedsimpulsinitiatieven. Zo wordt gezorgd voor versterking van het totale gebied.” 

Één van de kansen die Boskalis greep, was de aanleg van de kleine beekdalbrug. Die geeft ruimte aan de natuur in het beekdal van de Keersop, zorgt voor veilige routes voor fietsers en voetgangers en komt flora en fauna en de waterhuishouding ten goede.

Passend antwoord

Op weg naar de groenste weg van Brabant anticipeerde hoofduitvoerder Boskalis als beste op het door de Provincie Noord-Brabant geformuleerde wensen- en eisenpakket. “Boskalis heeft zowel in de aanpak als uitvoering het meest passende antwoord gegeven op onze vragen en doelstellingen qua ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en innovatie”, vervolgt Alders. “Tegelijk hebben ze de bij het project betrokken stakeholders volop gelegenheid gegeven om mee te denken over de uitwerking van het integrale ontwerp. Daarbij werd niet alleen geluisterd naar het oordeel van professionele partijen, maar ook naar de mening van bijvoorbeeld buurtschappen. Die insteek heeft geresulteerd in een breed draagvlak, betrokkenheid en begrip.” Keur, die als omgevingsmanager net als zijn vakgenote verantwoordelijk is voor een omvangrijk en gemêleerd takenpakket, bevestigt deze woorden. “Vroeger maakte een aannemer in eigen huis een ontwerp, toetste dat bij de opdrachtgever en voerde het vervolgens uit. Tegenwoordig is het zaak om omgevingspartijen en belanghebbenden intensief in het voortraject en richting het definitief ontwerp te betrekken. Met oog voor elkaars belangen, de contractkaders en de eisen die er liggen. Alleen dán kom je tot een eindproduct dat aan ieders verwachting voldoet.” 

De 300 meter lange beekdalbrug over de Keersop zorgt ervoor dat het beekdal alle ruimte krijgt zich te blijven ontwikkelen. In mei wordt het laatste deel van het brugdek van de imposante brug gestort.

Initiatieven

Tijdens de projectuitvoering toont Boskalis niet alleen aan de vereiste expertise en innovatiekracht te hebben. Het bedrijf bewijst, net als opdrachtgever Provincie Noord-Brabant, ook over de nodige regisseurskwaliteiten en ‘guts’ te beschikken om buiten de vertrouwde kaders te denken én te acteren. Karaktertrekken die prima passen bij het project, dat door de Provincie Noord-Brabant onder de noemer Best Value Approach in de markt is gezet. “Boskalis heeft als expert de lead in ontwerp en uitvoering”, aldus Alders. “En dat verloopt binnen onze samenwerking heel prettig. Daarnaast hebben ze prima van de gelegenheid gebruik gemaakt om initiatieven in te brengen die een duidelijke meerwaarde hebben voor de projectdoelen.” Een voorbeeld hiervan is een derde beekdalbrug. Deze geeft ruimte aan de natuur en water in het beekdal van de Keersop en zorgt voor fraaiere routes voor fietsers en voetgangers. Die ruimte in het contract wordt ook door Keur toegejuicht. “Meestal is er geen gelegenheid om mee te denken rondom planoptimalisaties. Hier hebben we wél de kans gekregen om vanuit onze brede kennis en kunde tot betere oplossingen te komen. Zo zijn we er als Boskalis buitengewoon trots op dat ons initiatief aan de derde beekdalbrug hangt. Het geeft aan dat we niet alleen goed zijn in bouwen, maar ook op bijvoorbeeld het vlak van omgevingsmanagement en innovatie een meerwaarde kunnen bieden.”     

Grondverzet in drassige ondergronden

_MG_4188 kopiëren
Lees het gehele artikel

Van der Bruggen Grondverzet is gevestigd in het Brabantse Den Dungen. Als er werk was in de IJsseldelta, zette Albert van der Bruggen, directeur/eigenaar van Van der Bruggen Grondverzet, deels eigen medewerkers in en deels medewerkers uit de nabije omgeving van de IJsseldelta. 

De VOLVO-dumpers zorgden ervoor dat de transporten zo soepel mogelijk verliepen op de vaak slechte ondergrond van klei en veen. Bij echt slechte transportbanen werd onder regie van Boskalis gebruikgemaakt van grote stalen rijplaten. Dit scheelde zowel in de snelheid als in het brandstofverbruik. Bovendien konden de werkzaamheden dan onder alle weersomstandigheden doorlopen. Inmiddels zit het werk er voor Van Bruggen Grondverzet al geruime tijd op en is zij alweer op andere locaties actief met grootschalig grondverzet.

Vier jaar lang reed Van der Bruggen Grondverzet af en aan.

Behalve dumpers beschikt Van der Bruggen Grondverzet over graafmachines, loaders, bulldozers en walsen. De meeste machines voldoen aan de nieuwste milieueisen en zijn geschikt voor het gebruik van HVO-brandstof. Een nieuwe bulldozer Cat D6XE is in bestelling. Hiermee heeft Van der Bruggen Grondverzet alles in huis om elke vorm van grondverzet uit te voeren met de bijbehorende vakmensen.     

Voetgangersfietsbrug Afferdense en Deestse Waarden gereed

flora-nova-constructiewerken-voetgangersfietsbrug-afferdense-en-deestse-waarden-helemaal-van-hout.-kopieren
Lees het gehele artikel

De nieuwe voetgangersbrug bij Afferden-Deest in Gelderland is onlangs opgeleverd. Een bijzonder project, omdat het een volledig houten brug van 149 m lang bij 3 m breed betreft in de uiterwaarden van een nevengeul van de Waal.

De voetgangersfietsbrug in Afferden, in opdracht van Boskalis gemaakt, is compleet van hout. Vaak worden bruggen van deze lengten van andere materialen gemaakt. Deze brug ligt echter in de uiterwaarden van een nieuw gecreëerde nevengeul van de Waal en moest passen in de landelijke omgeving. Bovendien moest de brug berekend zijn op de sterke rivierstroming en zo kwam men uit bij een ontwerp in FSC-Azobéhout.

Gunstige Life Cycle Cost

Adri Timmerman, commercieel manager Flora Nova Constructiewerken, ziet een tendens ontstaan om meer bruggen in hout te realiseren. “Met betrekking tot het verlagen van de milieubelasting scoort hout vele malen beter dan beton, staal of kunststof. Dat wordt door steeds meer overheden erkend. Als de milieukosten worden uitgedrukt in euro’s (Milieu Kosten Indicatoren [MKI]), dan zie je dat de milieukosten over de gehele levensduur van een houten brug veruit het laagst zijn. Dit betekent een gunstige ‘Life Cycle Cost’.”

Flora Nova Constructiewerken in Ophemert is gespecialiseerd in constructies voor de grond-, weg- en waterbouw, van bruggen tot sluisdeuren en van uitkijktorens tot buitenmeubilair. De firma heeft milieu hoog in het vaandel en koestert de ambachtelijke waarden die deze brug kenmerken. De maximale overspanning van een houten brug is circa 12 m, maar met vakwerkliggers of gevingerlast hout zijn overspanningen tot wel 25 meter mogelijk. Boog- en hangbruggen in hardhout met een nog grotere overspanning, zijn eveneens te realiseren.

Levensduur kan met vele jaren verlengd worden

Flora Nova Constructiewerken heeft intern een programma ontwikkeld om de detaillering van houten bruggen aanmerkelijk te verbeteren. “Mede op basis van het CUR-rapport van enige jaren geleden hebben wij enkele verbeteringen doorgevoerd”, zegt Timmerman. “Door regelmatige inspectie en goed onderhoud kan de levensduur met vele jaren verlengd worden en gaat zo’n brug minimaal 50 jaar mee. Daarom kan bij ons een inspectie-abonnement afgesloten worden, zodat de veiligheid gewaarborgd wordt. Overigens produceert Flora Nova niet alleen in hout, maar worden ook andere materialen of een combinatie daarvan gebruikt.”