Tagarchief: bodemonderzoek

Creatief in bodemonderzoek

S18511A-20190508-1916-tm-1920
Lees het gehele artikel

Voor het project VDR kon Tjaden Adviesbureau voor Grondmechanica zijn expertise maximaal laten gelden en heeft het de nodige creatieve oplossingen verzonnen aom voor opdrachtgever Heijmans de juiste informatie letterlijk naar boven te halen. 

Al ruim 50 jaar is Tjaden Adviesbureau voor Grondmechanica gespecialiseerd in geotechnisch bodemonderzoek, geotechniek en geohydrologie. “Op Schiphol zijn we al vele jaren actief, zowel voor de luchthaven zelf als voor diverse (infra-)aannemers die werkzaamheden uitvoeren”, zegt Arjen Verhoeven, directeur bedrijfsvoering bij Tjaden Adviesbureau voor Grondmechanica. “Onze medewerkers zijn op de hoogte van alle protocollen, veiligheidseisen en zijn flexibel qua inzet. Snel schakelen en meedenken in praktische oplossingen zijn kenmerkend voor onze werkwijze. Dat was op dit project ook wel een vereiste.”

Niet-gesprongen explosieven

Op Schiphol gaat er geen spade de grond in, alvorens het werkterrein is gescand op een eventuele aanwezigheid van niet-gesprongen explosieven. “Om zonder problemen in verdacht gebied te kunnen sonderen, maken we gebruik van een conus met zogenaamde magnetometer”, legt Verhoeven uit. “Deze conus signaleert metalen in de ondergrond. Dat wil niet zeggen, dat het om een explosief gaat, maar zodra de meter een bepaalde uitslag geeft, wordt het gebied eerst nader onderzocht. De meting wordt overigens real-time gevolgd door een deskundige op het gebied van niet-gesprongen explosieven.”

Loze sondeerstangen

Project VDR was voor Tjaden een heel afwisselende klus. “We hebben zowel op land- als op airside de nodige onderzoeken uitgevoerd. Waaronder ook grondboringen en laboratoriumonderzoek om eventuele zettingen die zouden gaan plaatsvinden in de ondergrond in kaart te brengen”, zegt Verhoeven. Ter plaatse van de twee tunnelbuizen van ProRail, waarover het nieuwe viaduct wordt gerealiseerd, heeft Tjaden zijn kennis en ervaring optimaal benut. “Er was geen zicht meer op de tekeningen van de tunnelbuizen. Daarom zijn we met loze sondeerstangen zonder conus gaan aftasten hoeveel ruimte aanwezig was naast de buizen. Dit om te beoordelen of er voldoende plaats was voor het aanbrengen van de heipalen in een bepaalde diameter. Daarnaast hebben we in de middenbermen van de A4 sonderingen uitgevoerd in verband met de heipalen van het nieuwe viaduct. Deze werkzaamheden zijn vooral in de nachten uitgevoerd.”

Het was dus ook voor hen allesbehalve een standaard werk, concludeert Verhoeven. “Het is een unieke locatie met veel ‘obstakels’ in de ondergrond en dat maakt het voor ons en onze medewerkers een mooi werk. De samenwerking met Heijmans en Schiphol verloopt bovendien zeer prettig. We hebben in al die jaren een fijne band met elkaar opgebouwd.”     

Een frisse kijk op milieu en duurzaamheid

Lees het gehele artikel

Met een frisse kijk op het milieu bijdragen aan een schone en duurzame leefomgeving. Dát is waar Prommenz Milieu BV voor staat. Dit doen zij onder andere door het bieden van advies op het brede gebied van milieu en de daarbij behorende duurzaamheidsvraagstukken. Van het bepalen van de kwaliteit van de (water)bodem tot het begeleiden van saneringen en van het inzichtelijk maken van de bodemgesteldheid tot het berekenen van de bergingscapaciteit van de bodem, Prommenz heeft de expertise in huis!

Bodemonderzoek en sanering

In de afgelopen 30 tot 40 jaar is de meeste bodemverontreiniging in Nederland in kaart gebracht en tevens gesaneerd, maar mede door de wijze van saneren die vanaf het midden van de jaren ’90 gebruikelijk werd, is er nog steeds veel verontreinigde grond aanwezig die een belemmering kan vormen voor bouwprojecten.  

Het nemen van bodemmonsters.

Begin jaren ’90 bleek dat de maatschappelijke ambitie om alle bodemverontreinigingen te verwijderen zowel technisch als financieel niet haalbaar was. Maar we leerden tevens dat in veel gevallen het wegnemen van de risico’s voor mens en milieu voldoende was, zoals het afdekken van een verontreiniging met grond of een verharding of geleidelijke afbraak door bacteriën. In sommige gevallen bleek saneren niet eens noodzakelijk omdat het gebruik van de locatie, denk aan een industrieterrein, geen risico’s tot gevolg had.  

Nadeel is dan wel dat decennia later bij een bouwproject in de verontreinigde grond moet worden gewerkt of dat bij een herinrichting van een locatie het gebruik verandert van industrieterrein naar een woonwijk. Omdat bij dergelijk gebruik wel sprake is van risico’s moet de bodem alsnog gesaneerd worden.

Waterbeheer

Een ander belangrijk onderdeel bij (bouw)projecten van tegenwoordig, is het op verantwoorde wijze omgaan met regenwater. Om de mogelijkheden voor de zogeheten klimaatadaptieve maatregelen te bepalen moet, net als bij milieukundig onderzoek, een bureaustudie en veldonderzoek worden uitgevoerd om de doorlatendheid van de bodem én de bergingscapaciteit te bepalen. Dit kan uiteraard eenvoudig worden gecombineerd met onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. Hierin biedt Prommenz advies op maat aan voor duurzame maatregelen op klimaatgebied.

Prommenz beschikt over eigen materieel en apparatuur.

Zorgvuldige werkwijze

Prommenz Milieu draagt met de vele jaren kennis en ervaring passende oplossingen aan die niet alleen geld besparen en belemmeringen wegnemen, maar ook een actieve bijdrage leveren aan een duurzame toekomst. De kracht van deze werkwijze is een zorgvuldige en nauwkeurige aanpak die bij Prommenz begint met hun eigen zeer ervaren veldwerkers. Veldwerk is immers een essentiële stap in het onderzoekstraject en het geven van het juiste advies . 

Maar het blijft niet alleen bij advies. Prommenz stemt de werkzaamheden naadloos af op het totaalpakket aan werkzaamheden dat geboden wordt en waarmee zij de opdrachtgever volledig ontzorgen. Dit voorkomt onhaalbare doelstellingen in het uitvoeringstraject en maakt de uitvoering tevens efficiënter. 

Prommenz Milieu levert vakkundig maatwerk en altijd conform de bijbehorende strikte normen en richtlijnen voor milieukundig onderzoek, denkt mee in het ontwerp, anticipeert op de uitvoering en is vanzelfsprekend altijd op de hoogte van nieuwste onderzoekstechnieken en ontwikkelingen.

Veldwerk cruciaal voor bruikbaar bodemonderzoek

DSC05763
Lees het gehele artikel

Voor goed bodemonderzoek is veldwerk een belangrijke schakel. Het uitvoeren van grondboringen en het nemen van grond- en grondwatermonsters, rekening houdend met het doel van het onderzoek en de lokale omstandigheden zoals geologie of de aanwezigheid van verontreinigen, stelt heel andere eisen aan een organisatie dan de verwerking van de uitkomsten hiervan.

Aan het woord is Henk Nijmeijers, directeur van Sialtech, een internationaal opererend veldwerkbedrijf met meer dan 25 jaar ervaring in het verrichten van grondboringen en het nemen van grond- en grondwatermonsters, zowel op land als op water. 

Van geotechnische boringen in het centrum van Amsterdam tot een waterbodemonderzoek in de havens van Rotterdam of van archeologisch onderzoek in Antwerpen tot milieukundig bodemonderzoekonderzoek in Zweden. Kwaliteit staat bij Sialtech voorop en dat maakt dat het bedrijf door veel gerenommeerde partijen in binnen- en buitenland wordt ingeschakeld. Nijmeijers: “We zijn voortgekomen uit een adviesbureau en dit zit nog steeds in ons DNA. We zijn van mening dat goed veldwerk cruciaal is in het uiteindelijke advies. We zetten onze kennis van de verschillende boor- en bemonsteringstechnieken in voor goed bodemonderzoek. In Nederland zijn wij daarom altijd nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van wet- en regelgeving. Internationaal proberen wij onze kennis ook over te dragen door mee te denken bij de aanpak van projecten.”

Sialtech beheerst vrijwel alle gangbare boor- en bemonsteringstechnieken, variërend van het traditionele pulsboren tot het meer vernieuwende sonisch boren. “Dankzij onze achtergrond, de grote variëteit aan technieken in combinatie met een uitgebreide kennis van zaken, zijn we in staat om altijd mee te denken met de adviseur. Dat maakt ons anders dan andere veldwerkbedrijven. Wij weten wat er benodigd is voor een bruikbaar bodemonderzoek..”

Projecten

Sialtech wordt betrokken bij de meest uiteenlopende projecten, waaronder het geotechnisch bodemonderzoek voor de aanleg van een nieuwe verkeerstunnel onder de Schelde. “De Scheldetunnel of Oosterweeltunnel is van het afgezonken type. Voor het beoordelen van het geotechnische draagvermogen en de stabiliteit van de ondergrond is het belangrijk om een en ander in kaart te brengen. Wij hebben voor dit project de boorwerkzaamheden en grondmonstername uitgevoerd”, legt Nijmeijers uit. “De opdracht omvatte het uitvoeren van grondboringen inclusief monstername vanaf een werkplatform in de Schelde.”

Voor een belangrijk milieukundig bodem-onderzoek in het midden van Zweden heeft Sialtech recent de CompactRotoSonic ‘overgevlogen’. “Met dit toestel kunnen we boren door middel van sonische trillingen en kunnen op die manier door elke geologie heen boren. In dit geval voornamelijk keien en gesteenten.”

Dichter bij huis heeft Sialtech geholpen bij het bodemonderzoek bij Griftpark Utrecht Nederland. Onderzoekers hopen bacteriën te vinden diep in de zwaar vervuilde grond. Ook hier heeft Sialtech mee gedacht in hoe het bodemonderzoek uit te voeren en welke boor- en bemonsteringstechnieken het best konden worden ingezet. 

“Dat de bodem bij Sialtech in de genen zit, kunnen we dus wel zeggen. Net als onze drive om ons te blijven ontwikkelen.”

Geotechnisch onderzoek en advies onder één dak bij Aelmans Adviesgroep

dsc06910
Lees het gehele artikel

Het uitvoeren van bodemonderzoek is één, daar ook nog iets van vinden is twee. Het is precies waar de Aelmans Adviesgroep in gespecialiseerd is. De kracht schuilt hem in de totaalaanpak, met dank aan de vijf bedrijfsonderdelen die -waar nodig- elkaar naadloos aanvullen. Het ontwerp en de realisatie van Windpark Egchelse Heide is daar een mooi voorbeeld van. Een gesprek met geotechnisch adviseur René Kroonen over het project en de duurzame aanpak van de Aelmans Adviesgroep, zoals de sondeertruck die rijdt op volledig fossielvrije brandstof.

Al sinds de jaren negentig houdt de Aelmans Adviesgroep zich bezig met milieutechnisch bodemonderzoek. “Ook in de geotechniek is de organisatie al vele jaren actief en dat gebeurt sinds drie jaar onder eigen titel”, begint Kroonen. “We verzorgen allerhande milieu-, geotechnisch- of  bodemonderzoek en advies voor de meest uiteenlopende klanten. Denk aan onderzoek en advies voor de reconstructie van wegen of voor het loskoppelen van de hemelwaterafvoer van rioleringen, momenteel een actueel thema. Dat doen we vanuit onze zes vestigingen voor projecten door heel Nederland.”

Aelmans Adviesgroep

Al sinds de jaren negentig houdt de Aelmans Adviesgroep zich bezig met milieutechnisch bodemonderzoek.

Duurzaamheidsprojecten

Sonderen kan iedereen, maar daar iets van vinden is niet iedereen gegeven, vervolgt Kroonen. “Opdrachtgevers kunnen bij ons terecht voor het complete plaatje, vanaf de vergunningsaanvraag, onderzoek en advies tot zelfs de grond- of pandaankoop. Alles onder één dak. Windpark Egchelse Heide is zo’n project waarvoor we het complete traject verzorgen. Dat betekent behalve het uitgebreide bodemonderzoek en het begeleiden van het onteigenen van gronden van stakeholders ook het gehele traject rondom de Omgevingsvergunning en de projectleiding in de voorbereidingsfase en straks tijdens de bouw. Doel is dat de vijf windturbines, die straks 21 MW leveren, in het tweede kwartaal van 2021 operationeel zijn. Soortgelijke projecten begeleiden we ook voor zonneparken.

Daarnaast zijn we momenteel bezig in de gemeenten Maastricht en Landgraaf met geotechnisch onderzoek en advies voor het afkoppelen van de hemelwaterafvoer, reconstructie van het riool en constructie en kwaliteit van het asfalt. Ook in Gulpen loopt een vergelijkbaar project. Daarnaast worden we door waterleidingmaatschappijen op regelmatige basis ingezet voor tracécontroles op milieukwaliteit om te voorkomen dat monteurs met verontreinigde bodem in aanraking komen. Voor alle projecten geldt dat we meedenken met onze opdrachtgevers in een economisch meest voordelige oplossing.”

De Aelmans Adviesgroep timmert hard aan de weg op het gebied van duurzaamheid. Kroonen: “We zijn niet alleen duurzaam bezig, maar dragen dat ook nadrukkelijk uit naar buiten. Zo zijn we gecertificeerd volgens de CO2 Prestatieladder op niveau 3 en kunnen nu al een sondeertruck inzetten die rijdt op fossielvrije brandstof. Duurzaamheid staat bij ons echt hoog in het vaandel. Onze vestiging in Ubachsberg is geheel zelfvoorzienend in elektriciteit en waar mogelijk zijn sedumdaken aangelegd die onder andere zorgen voor de opvang van het regenwater (dus minder belasting voor het riool), zuurstofproductie en een verhoogde biodiversiteit.”