Tagarchief: Betonhuis

Beton is helemaal zo gek nog niet!

Lees het gehele artikel

Vier vragen over beton worden beantwoord

1. Er wordt beweerd dat bouwen met beton slecht is voor het milieu, maar klopt dat wel?

Als je het vergelijkt met helemaal niet bouwen, dan is het neerzetten van huizen, kantoren, flats, fabrieken en andere constructies altijd slecht voor het milieu. Ongeacht of je beton, steen of hout gebruikt.

Bouwen met beton is milieuvriendelijker dan je wellicht zou denken. In Nederland draagt beton voor slechts 1,6 procent bij aan de CO2-emmissie en dan is de productie van cement en wapeningsstaal in het buitenland al meegerekend. Cement is bij het maken van beton het materiaal dat zorgt voor de meeste CO2-uitstoot. Ongeveer 80 procent van de totale emissie van kooldioxide komt namelijk voor rekening van cement. De rest van de CO2-uitstoot is energie voor transport en productie.

Het aandeel van 1,6 procent is laag, zeker als je bedenkt dat driekwart van de massa van bouwmaterialen in de woning- en utiliteitsbouw in ons land uit beton bestaat. De bijdrage aan de kooldioxide-uitstoot in ons land is verhoudingsgewijs niet hoog, maar moet terug wel naar nul. De Europese cementindustrie heeft afgesproken in 2050 emissieloos te zijn.

Wereldwijd draagt beton voor zeven procent bij aan de totale CO2-uitstoot. Dat komt door de enorme vraag. En daar is een goede reden voor: beton is sterk, veilig, gaat heel lang mee en je kunt er zo goed als alles mee maken. Torenhoge wolkenkrabbers, woningen, riolering, bruggen, bedrijfsvloeren, noem maar op.

Met beton bouwen we de toekomst: het is sterk, veilig en het gaat lang mee. Je kunt er zo goed als alles mee maken. Torenhoge wolkenkrabbers, prefab-woningen, riolering, bruggen, rotondes, noem maar op. Scan de QR code om deze animatie te bekijken op Youtube.

 

2. Bouwen met beton is milieuvriendelijker dan met hout. Hoe kan dat?

Op het eerste gezicht lijkt bouwen met hout misschien minder CO2-uitstoot op te leveren, maar dat blijkt bij nadere bestudering niet zo te zijn. Overigens gaat het bij hout in de bouw vaak om CLT, oftewel cross-laminated timber.

Dat is verlijmd gelamineerd hout, afkomstig uit productiebossen. Om dat te maken zijn lijmen en harsen nodig, met stoffen als polyuretheaan en melamine-formaldehyde. Ook worden bij de toepassing beschermende coatings gebruikt. Om het beter brandwerend te maken is een bekleding nodig of wordt dikker hout gebruikt. CLT is dus iets anders dan een vers gezaagde, heerlijk geurende balk, zo uit het bos.

Om een eerlijke vergelijking te maken kun je het beste kijken naar gebouwenniveau. De waarden per kilo of ton zijn minder interessant. Die zijn in de praktijk slecht te vergelijken omdat je voor een gebouw een groter volume aan CLT nodig hebt dan aan beton. Aan de andere kant is een kubieke meter beton veel zwaarder dan verlijmd hout.

Uit onderzoeken blijkt dat beton op gebouwenniveau wat betreft CO2-belasting beter of vergelijkbaar scoort ten opzichte van CLT. Maar daarmee ben je er nog niet. Voor het verwarmen en koelen van een houten gebouw is namelijk meer energie nodig dan bij de betonnen variant. Bij een woning van hout zorgen alleen al de extra verwarming en koeling in vijftien jaar tijd voor net zoveel CO2-uitstoot als de productie van het beton voor een vergelijkbare woning.

3. Wat is dat voor onderzoek?

Het gaat om onafhankelijke onderzoeken die zijn gedaan in België, Zweden en Noorwegen. Uit de studie bij onze zuiderburen blijkt dat er geen milieuverschil is tussen een huis van beton en een van regulier constructiehout. Bij een appartement van acht verdiepingen is het verschil ten gunste van beton tien procent.

De Noorse studie toont aan dat beton qua CO2-emissie bij een 16 verdiepingen hoog appartementengebouw beter scoort dan CLT, bij acht verdiepingen is het ongeveer gelijk en bij vier verdiepingen komt CLT er iets gunstiger uit. Kleine kanttekening: de Noren gingen bij het beton uit van een klinkergehalte van 70 procent, dat is ongunstiger dan de Nederlandse situatie. Hier is het klinkergehalte 50 procent.

Deze ovonde ligt midden in Bergen, op de kruising van de Rijksweg en de Siebengewaldseweg en is geheel uitgevoerd in beton. De provincie Limburg heeft voor beton gekozen omdat dit materiaal bestand is tegen de hoge wringkracht van het vrachtverkeer en geen spoorvorming vertoont. Voor de vrijliggende fietspaden is voor beton gekozen vanwege het niet optreden van wortelopdruk. De provincie gaat uit van een levensduur van veertig jaar zonder veel onderhoud.

 

4. Wat zegt de LCA over beton?

De LCA of levenscyclusanalyse geeft veel inzicht in de milieubelasting en bijbehorende CO2-uitstoot, maar er zijn kanttekeningen. In de LCA worden 11 belangrijke aspecten meegenomen om te komen tot één getal: de milieukostenindicator (MKI). Dat drukt in euro’s uit wat het kost om de ongunstige milieueffecten te compenseren. In Nederland worden alle MKI’s van gebruikte materialen in een gebouw verzameld om tot een zogenaamde MPG te komen. Dat staat voor Milieu Prestatie Gebouwen.

Bij de levenscyclusanalyse wordt niet alles gemeten. Zo is er bijvoorbeeld geen oog voor het organisch materiaal dat achterblijft, bijvoorbeeld bij bomenkap. Verder worden opname en afgifte van CO2 weliswaar terecht tegen elkaar weggestreept, maar als de boom niet was gekapt, zou deze veel meer CO2 hebben opgenomen.

Het toenemen van de biodiversiteit in riviergebieden als gevolg van het winnen van zand en grind, speelt geen rol in de LCA. De gebruiksduur voor beton wordt voor de analyse bovendien zeer behoudend ingeschat: voor kantoren 50 jaar en voor woningen 75, terwijl ze makkelijk meer dan een eeuw meekunnen.     

Beton is veelzijdig en altijd dichtbij

img_4940-kopieren
Lees het gehele artikel

“Duurzaamheid wordt door de markt nog steeds vertaald in een lange levensduur. Zo kijkt men dan ook graag naar beton. De veelzijdigheid van beton is echter dermate groot, dat beton veel meer is dan een product met een lange levensduur.” Aan het woord is Ron Peters, directeur van Betonhuis.

Betonhuis behartigt als orgaan de belangen van zeven sectorverenigingen in de cement- en betonindustrie. Bestrating, Betonmortel, Betonproducenten, Cement, Constructief Prefab, Riolering en Stenen en Blokken zijn sub sectoren in deze industrie die allen profiteren van Betonhuis als kenniscentrum en als promotor. Het imago van beton mag volgens Peters best opgevijzeld worden, gezien alle voordelen. Betonhuis maakt zich daar sterk voor.

Goede eigenschappen

“Wanneer we naar beton kijken als bouwmateriaal, dan kunnen we constateren dat de vloeistofdichtheid optimaal is, er vormvrij mee gebouwd kan worden, er sprake is van goede onderhoudsvrije eigenschappen en er sterk en robuust mee gebouwd kan worden. Tel daar nog de brandwerende eigenschappen bij en de lange levensduur, dan kun je niet anders dan concluderen dat beton goed scoort qua duurzaamheid en veelzijdigheid”, oppert Peters.

Hoe zit het met de circulariteit en COvan beton?

De markt kijkt nog met een scheef oog naar beton, als we praten over circulariteit en CO2 die vrijkomt bij de productie, is de mening van Peters. “Beton is circulair in te zetten. De gebruikte grondstoffen zijn algemeen beschikbaar en er wordt geen afval gecreëerd. Je kunt constructies en bouwdelen hergebruiken en de levensduur verlengen. Of je kunt het beton recycleren tot granulaat. Beton bestaat uit cement, zand, grind en hulpstof. Met het beton dat voorkomt uit sloop van bouwwerken in Nederland kan er gekomen worden tot 20% vervanging van grind door betongranulaat maar er is altijd meer beton nodig dan die 20%.”

De discussie die ook leeft is dat er zoveel CO2 kleeft aan betonproductie. Peters: “De CO2 komt enerzijds voort uit het materiaal kalksteen benodigd voor de productie van het halffabrikaat klinker en anderzijds het productieproces maar de werkelijke factor is dat we in totaliteit over enorme volumes beton praten die jaarlijks worden ingezet. Beton zelf heeft namelijk in vergelijking met andere bouwmaterialen een gunstig CO2-profiel. Nederland verwerkt op jaarbasis tussen de 13 en 15 miljoen kuub beton. Met dergelijke volumes vind je beton inderdaad terug op de ladder van CO2 – uitstoot, maar dit is puur een volumekwestie.”

De markt kijkt nog met een scheef oog naar beton, als we praten over circulariteit en CO2 die vrijkomt bij de productie, is de mening van Peters.

 

Nederlands beton scoort juist beter

In Nederland worden betonrecepturen gebruikt waarin vliegas en hoogovenslak verwerkt zitten. Dat levert een betere score op qua CO2-footprint, als we er eerlijk en relativerend naar kijken. “De globale CO2-footprint in de betonproductie ligt wereldwijd op 7%. Op Europees niveau is dat 3% tot 5% en in Nederland behalen we een score van 1,6%. Dat cijfer is inclusief de buitenlandse uitstoot als gevolg van de productie van cement en wapeningsstaal.  Dat is opmerkelijk weinig als je bedenkt dat driekwart van de massa van Nederlandse bouwmaterialen uit beton bestaat”, aldus Peters.

“We zien graag meer beton in de wegenbouw”

Betonhuis maakt zich ook sterk voor meer inzet van beton in de wegenbouw. “Beton en wegenbouw gaan prima samen. Bijna alle nieuwe fietspaden worden in beton uitgevoerd, bij rotondes wordt veel beton verwerkt en de betonnen barriers die ingezet worden zijn alom bekend. We zien graag meer beton in de wegenbouw, omdat er duurzaam mee gewerkt kan worden. Zo heeft een betonnen weg met ZOAB als toplaag minder funderingsmateriaal nodig”, schetst Peters.

Over wegenbouw gesproken: de bouw werkt gelukkig door, ook tijdens de Coronacrisis. Peters: “Er is een duidelijke relatie tussen de Coronacrisis, de stikstof- en PFAS-problematiek. Doordat er tijdens de Coronacrisis minder wegverkeer is, is er minder stikstof-uitstoot. Minder verkeer en een lagere stikstof-uitstoot maken het mogelijk om infrastructurele werken naar voren te halen. Minder hinder, minder stikstof dus makkelijker wegonderhoud plegen en meer mogelijkheden om nieuwe wegen sneller aan te leggen.”

Niet alles wat duurzaam lijkt, is ook echt duurzaam

“Er wordt nogal gewag gemaakt van de inzet van hout als duurzaam bouwmateriaal. In de publieke discussie wordt beton vaak als het smerigste jongetje van de klas weggezet, terwijl hout bijvoorbeeld de toekomst zou zijn. Geheel onterecht, naar onze mening. Het sterkste milieuvoordeel van beton is dat het materiaal zonder twijfel een zeer lange en onderhoudsarme levensduur heeft. Omdat het zo veel gebruikt wordt leidt de productie ervan tot een hoge uitstoot van broeikasgassen waarbij de industrie streeft, in lijn met de Europese Green Deal, naar CO2-neutraal cement en beton in 2050. Betonhuis pleit voor een eerlijke vergelijking van materialen. Elk productieproces kent nadelen voor het milieu. Bij CLT hout geldt dat het vaak van ver moet komen, dus de factor transport en de daarmee samenhangende ecologische voetafdruk moeten meegenomen worden. Ook de levensduur van het materiaal speelt een rol in deze vergelijking.”

Peters pleit ervoor om overal het meest geschikte materiaal toe te passen.  Volledig functie bepaald. In de afweging voor toe te passen bouwmaterialen verdient het aanbeveling om alle factoren die te maken hebben met duurzaamheid, levensduur en circulariteit mee te nemen. Beton scoort op deze punten heel goed en is altijd dichtbij. Dat laatste mag best een zwaarwegend argument zijn om het toe te passen.”    

“Het lokaal gerecyclede granulaat hebben we hergebruikt in het nieuwe fietspad”

img_2119-kopieren
Lees het gehele artikel

Duurzaam betonnen fietspad siert de gemeente Apeldoorn

Dat mag letterlijk en figuurlijk opgevat worden. Niet alleen is het nieuwe fietspad aan de Krimweg en Spoekweg in Hoenderloo erg mooi geworden, het is bovendien tot stand gekomen met duurzaam beton. En dat siert de gemeente Apeldoorn dan weer, die koploper is in het zoeken naar duurzame oplossingen.

We spreken over dit duurzame en circulaire fietspad met John Assink, vakspecialist wegen en kunstwerken bij de gemeente Apeldoorn. “Namens de gemeente mag ik opdrachten voor dit soort werkzaamheden verlenen, in rol van budgethouder”, opent Assink het gesprek.

Kerngroep richt zich op circulariteit

“Apeldoorn is altijd op zoek naar duurzame mogelijkheden. Sinds vorig jaar is er een kerngroep die zich bezighoudt met circulariteit. In de breedste zin van het woord trouwens, er wordt zelfs gekeken naar het recyclen van werkkleding”, aldus Assink. Het bewuste fietspad was vroeger van asfalt gemaakt en bedoeld als recreatief fietspad. “In 2010 is dit fietspad aan de gemeente Apeldoorn overgedragen vanuit het recreatieschap. Het diende gerenoveerd te worden, waardoor we een mooie kans zagen om dit zo duurzaam mogelijk aan te pakken.”

Uit project De Parken in Apeldoorn kwam op dat moment veel betonplaat vrij. “De Parken ligt als buurt in het centrum van Apeldoorn. De rijbaan daar was gemaakt van betonnen platen, deze werden door boomwortels opgedrukt. Er moest derhalve een nieuwe weg aangelegd worden. Vanuit circulair oogpunt hebben we eerst gekeken of we de oude betonplaten konden herplaatsen, echter de onderkant bleek grillig te zijn. Niet vlak genoeg voor hergebruik, dus besloten we om de betonplaten te breken en granuleren. Dit granulaat hebben we hergebruikt in het nieuwe fietspad”, schetst Assink.

“Door de samenstelling van het betonmengsel wisten we dat we meer verhardingstijd nodig zouden hebben.”

 

Goed overleg in het bouwteam is het halve werk

“Het bouwteam voor het fietspad bestond uit verschillende bedrijven. Door de samenstelling van het betonmengsel wisten we dat we meer verhardingstijd nodig zouden hebben. We wilden klaar zijn voor het grote fietsseizoen en wisten dat dat een zeer strakke planning met zich mee zou brengen. Dankzij goed overleg in het bouwteam hebben we alles waar kunnen maken. Ook de extra maatregelen om het nog niet verharde beton te beschermen tegen invloeden van buitenaf zijn in het bouwteam bedacht, zoals het aanbrengen van schrikdraad om fauna weg te houden bij het nog niet uitgeharde fietspad.”

Voor de kerngroep is het fietspad een goede leerschool. “We gaan gewoon op dezelfde voet door”, aldus Assink. “Nu werken we aan het fietspad Imbosweg, waar ook zoveel mogelijk gerecycled, lokaal beton wordt verwerkt. Of we dat redden met 100% Apeldoorns beton weten we nog niet, maar in ieder geval komt er regionaal gerecycled beton in. We moeten immers denken aan de CO2-footprint. We brengen veel beton dat uit sloopwerken komt naar de breker, om de grondstof die daaruit voortkomt ook echt het predikaat ‘lokaal gewonnen’ mee te kunnen geven.”

Ook betongranulaat in betontegels

Ook project De Parken geniet van duurzaam beton en wel in de vorm van betontegels voor voetpaden, waarin Apeldoorns granulaat verwerkt zit. “Een bedrijf uit de omgeving koopt dit in voor ons, op basis van onze wensen en eisen”, licht Assink toe. “We willen toekomstbestendig werken. Momenteel zijn we bezig met een brugrenovatie. Daar rijst de interessante vraag hoe circulair we daarmee om kunnen gaan. Kan het met beton? Of doen we het met hout? Het fijne aan de discussie daaromtrent is dat het binnen de gemeente Apeldoorn een normaal denkgoed is geworden om te kijken of het circulair kan. Daarom brengen we goed in kaart wat er zoal aan recyclebare materialen binnen de gemeente en regio vrijkomt, zodat we op tijd kunnen kijken waar deze weer in te zetten. Een mooi voorbeeld daarvan is dat we betonsteen uit een rijbaan zo konden hergebruiken in de aanleg van parkeerstroken. Hergebruik is voor ons net zo belangrijk als recycling. We kijken altijd functie bepaald naar recycling of her inzet van materialen uit sloop.”

Materialenpaspoort

Assink ontwikkelt met zijn team momenteel een ‘materialenpaspoort’. Hij legt uit: “We documenteren alles vooraf, bijvoorbeeld door de samenstelling van asfalt op voorhand te registreren. Zo weten we later welke materialen erin verwerkt zitten, als het tot slopen komt. Op die manier brengen we feilloos in kaart wat er aan materiaal in ons areaal aanwezig is. Vooraan in de keten registreren betekent achterin de keten faciliteren.”

Op deze manier geeft Apeldoorn een positief signaal af en laat men zien dat alles mogelijk is. “Als de neuzen maar dezelfde kant op staan en je het doel niet uit ogen verliest, dan kan alles. Apeldoorn is groot genoeg om zelf een massa aan grondstoffen te genereren en klein genoeg om deze stroom naar eigen hand te zetten”, zegt Assink tot besluit.


Betonhuis

Betonhuis is de branche-vereniging van de cement -en betonindustrie. Deze industrie is de grootste toeleverancier voor de bouw. Door kennis te delen en de speelt Betonhuis in op actuele zaken zoals circulair bouwen, klimaatadaptatie en duurzaam bouwen. Meer weten? Betonhuis.nl

2 à 3 dB(A) minder geluid met groeven in betonweg

Lees het gehele artikel

Wanneer een betonnen wegdek, afgewerkt met een bezemstreek, wordt voorzien van diepe en ondiepe groeven, ligt het geluidsniveau 2 à 3 dB(A) onder het geluidsniveau van een wegdek met (fijn) gebezemd beton. Dat blijkt uit een onderzoek in Goirle.

In 2017 is de Turnhoutsebaan in opdracht van de gemeente Goirle over 468 meter vernieuwd. De bestaande asfaltverharding is verwijderd en vervangen door een nieuwe betonnen verharding die is afgewerkt met een fijne bezemstreek. Bewoners ondervonden echter meer geluidsoverlast dan bij de oude verharding. Om terug te gaan naar het geluidsniveau van 2016 werd de firma Robuco gevraagd de textuur van het wegdek aan te passen door middel van grooving en grinding.

Next Generation Concrete Surface

Een wegdektype dat op deze manier is behandeld, staat bekend onder de naam Next Generation Concrete Surface (NGCS). In het oppervlak wordt daarbij een negatieve textuur geslepen met telkens één grove diepe langsgroef en vier fijne ondiepe langsgroeven. De grove groeven liggen ongeveer 18 mm uit elkaar en zijn 4 mm diep. De vier ondiepe groefjes liggen tussen de grove groeven en zijn 1,5 mm diep.

Het wegdek na grooving en grinding.

 

Twee manieren van geluidsmeting

Om te testen of deze techniek voldoende werkt om het geluid te reduceren, is op de Turnhoutsebaan een proefvak aangelegd met een lengte van 50 m. Het Team Metingen en Onderzoek van de Omgevingsdienst Midden-West Brabant (OMWB) heeft hierna geluidsmetingen uitgevoerd en vergeleken met het gebezemd beton en dicht asfaltbeton. Het geluid is op twee manieren gemeten: via een CPX-meting en via een SPB-meting. Bij een CPX-meting wordt met een aanhanger over het wegdek gereden waarbij het rolgeluid wordt gemeten. Bij de SPB-meting worden vanuit een vaste positie langs de weg voertuigen uit het bestaande verkeer gemeten en het maximale geluidsniveau en de voertuigsnelheid vastgelegd.

Lucht ontsnapt via de groeven

Uit deze metingen bleek dat het NGCS-proefvak ongeveer 2 à 3 dB(A) minder geluid produceert dan een wegdek met het onbehandelde gebezemd beton. De geluidsreductie was voldoende waarna ook de rest van de nieuwe verharding is aangepakt. Volgens Pascal Buys van Robuco nemen de groeven het geluid op dat wordt geproduceerd door het ontsnappen van de lucht tussen wegdek en band gedurende het rijden. De diepe groeven vangen daarbij vooral de hoge tonen op die als meest storend worden ervaren.

Blijvend voordeel van gegrind beton

Verder constateert OMWB dat de nieuwe situatie een blijvend voordeel heeft ten opzichte van het asfalt, zelfs als er rekening wordt gehouden met een verhoogde verkeersintensiteit als gevolg van groei van het verkeer. In 2017 zal de geluidsbelasting bij de woningen vanwege het gegrinde beton circa 2 dB lager uitkomen dan de situatie van 2016.  

Beton: het kloppend hart van de samenleving

Lees het gehele artikel

Zowel in de bouw- als de infrasector is beton niet meer weg te denken, je kunt ermee de hoogte, diepte en breedte in. Bijzondere vormen zijn ook te creëren met beton en het allermooiste is dat beton een duurzaamheid kent die ongeëvenaard is. Wanneer we het hebben over circulariteit dan verdient beton de hoofdprijs. Een van de kenmerken van beton is de zeer lange levensduur van het materiaal. Een ander kenmerk is de enorme inzetbaarheid.

De cement- en betonindustrie heeft zich verenigd in Betonhuis, een orgaan dat de belangen behartigt van zeven sectorverenigingen onder deze koepel. Bestrating, Betonmortel, Betonproducenten, Cement, Constructief Prefab, Riolering en Stenen en Blokken zijn subsectoren in deze industrie die allen profiteren van Betonhuis als promotor en kenniscentrum. We nemen u graag even mee in de wereld van beton en cement, gevolgd door een persoonlijke note van Ron Peters, directeur van Betonhuis.

Verlengde Waalbrug Nijmegen.

 

Honderd procent nuttig hergebruik

Duurzaamheid begint bij beton. Het bouwmateriaal kent een lange levensduur met behoud van waarde. Afdanken van beton komt dan ook niet vaak voor. Nederland circulair 2050 schrijft voor dat in gevallen waar toch sprake is van afdanken, het beton moet worden gerecycled en worden ingezet voor de fabricage van nieuwe producten. Beton krijgt vaak een herbestemming, dat kan zijn in de vorm van een gebouwtransformatie waarbij het betonskelet gewoon hergebruikt wordt, of door simpel hergebruik van een betonklinker of -tegel. Wanneer er toch sprake is van sloop, dan kan 100% van het betonpuin nuttig hergebruikt worden. We vinden het betonpuin dan bijvoorbeeld terug als wegfundatie, of in kleinere mate, als toeslagmateriaal in nieuw te produceren beton.

Het materiaal blijft dus in de eigen keten en verliest zijn waarde als grondstof niet. LCA-analyses tonen aan dat er milieutechnisch geen voorkeur bestaat voor een bepaalde manier van hergebruik. Wat wel belangrijk is, is het lokale verband tussen vraag en aanbod en de daarmee samenhangende transportafstand. Hoe minder transport, hoe minder CO2-uitstoot en des te duurzamer er gewerkt wordt.

Ron Peters, directeur van Betonhuis.

 

Beton is absoluut ‘future proof’

Wanneer we verder kijken naar ‘Nederland circulair in 2050’, dan zien we dat de daar beschreven praktische aanpak realistisch is: “Alleen duurzaam geproduceerde, hernieuwbare en algemeen beschikbare grondstoffen gebruiken en geen afval creëren”. Beton voldeed en voldoet al aan dat streven voor 2050, met als gevolg dat elke extra innovatie rondom beton die nog duurzamer is, zorgt voor een voorsprong in het circulariteitsverhaal. Denk dan bijvoorbeeld aan adaptief en demontabel bouwen.

Verbreding van duurzame inzet door ketens te combineren

Andere sectoren kennen uiteraard ook reststromen die al tientallen jaren worden hergebruikt. Slak afkomstig van ruwijzerproductie, vliegas afkomstig uit kolengestookte elektriciteitscentrales zijn daar voorbeelden van. Door deze in te zetten kan afval in andere ketens opgewaardeerd worden tot bijproducten. Een mooi voorbeeld is de inzet van AEC-granulaat, de steenachtige fractie die overblijft na verbranding van voornamelijk huishoudelijk afval, in met name betonnen bestratingsproducten zoals stenen, tegels en banden. Ook spoorbalast wordt gerecycled en hergebruikt als toeslagmateriaal in beton, net zoals het residu dat overblijft na het thermisch reinigen van teerhoudend asfalt. Door over de eigen keten heen te kijken en gebruik te maken van wat andere ketens te bieden hebben, wordt het begrip circulariteit veel omvangrijker.

Slimme breektechniek voor bredere inzetbaarheid

Slimme, nieuwe breektechnieken maken het mogelijk om het uit het betonpuin vrijgekomen toeslagmateriaal gelijkwaardig te laten zijn aan primair toeslagmateriaal. Een echte evolutie als het op puinbreken aankomt, die het makkelijker maakt om naast de grove fractie ook de fijne fractie toeslagmateriaal opnieuw te gebruiken in beton.     

De complexiteit vraagt om duiding en structuur

Betonhuis is als kenniscentrum van onschatbare waarde voor de beton- en cementsector, zeker nu circulariteit en de talloze mogelijkheden die beton en cement bieden, een heet hangijzer is geworden. Ron Peters wil met Betonhuis dan ook meer vooraan in het proces betrokken worden en zegt: “Vaak is het de aannemer die we moeten inlichten en voorlichten. Geen beton is hetzelfde, in feite is elk beton maatwerk. Als aannemer kun je niet alles weten en niet op de hoogte zijn van de laatste stand van zaken, daarom treedt Betonhuis graag op in de rol van raadgevende partner naast die van leverancier. We staan echt voor de complete betonindustrie, of het nu cement, betonmortel op geprefabriceerde betonproducten zijn. Met de knowhow van onze lidbedrijven en de borging van kennis binnen Betonhuis kunnen we de aannemer helpen om vooraf de juiste keuzes te maken, waarbij wij rekening houden met factoren waar men zelf in eerste instantie niet aan denkt. Wij kijken niet alleen naar de toepassing, maar ook naar wat er na de levensduur van een bouwwerk gebeuren moet. Wederom: circulair denken begint met een juiste keuze in grondstoffen.”

De complexiteit rondom beton (en cement) vraagt om duiding en structuur. Betonhuis biedt dat en ziet het komen tot de juiste keuze als een gemeenschappelijke opgave van Betonhuis, de betonleverancier en de aannemer. “Wie als aannemer een bouwwerk gaat realiseren, zou voor de goede orde eigenlijk op eerst een lid van Betonhuis moeten benaderen met de vraag, dan volgt er advies. De goede volgorde is dan ook: welk beton, wat is de levensduur, hoe zit het met duurzaamheid en uiteindelijk de prijs”, aldus Peters.

Detail betongranulaat.

 

Betontechnische kennis is aan voortdurende evolutie onderhevig

Peters merkt op dat binnen de evolutie van beton veel gebeurd is. “De betonindustrie is volop aan het verduurzamen. De toepassing van secundaire materialen is een feit, het ontstaan van secundaire grondstofstromen en circulariteit en levensduur zijn bepalende factoren momenteel. Waar gaan we heen, kun je je afvragen. We hebben enerzijds het klimaatakkoord, anderzijds het betonakkoord, doelstellingen om aan te werken, het kost allemaal tijd. Daarom is Betonhuis een baken voor de sector in de breedste zin van het woord”, vervolgt Peters. “Wij hebben onze focus continu op verbetering liggen, dat kan gaan om het product zelf, dat kan op het gebied van duurzaamheid zijn, maar ook op het gebied van verwerking. Onze leden vormen samen de motor achter dit geheel, met Betonhuis aan het stuur.” Ter verduidelijking schets Peters de R-ladder: Prioriteit één is adaptief ontwerpen -met een 2e en 3e gebruiksfase, prioriteit twee is kijken naar hergebruik en prioriteit drie is kijken naar recycling. “Wij zijn een zero-waste industrie”, zegt hij tot besluit.    


Betonhuis

Bezoekadres:
Zaagmolenlaan 20, 3447 GS Woerden

Postadres:

Postbus 194, 3440 AD  Woerden

T +31 348 484 400

E info@betonhuis.nl

www.betonhuis.nl