Tagarchief: Beton

Zwaarbeton: meer gewicht, minder volume

img_8438-kopieren
Lees het gehele artikel

Standaard beton heeft een dichtheid van 2,4 ton per kubieke meter. In sommige situaties kan het interessant zijn om zwaarbeton toe te passen. Door zand en grind (deels) te vervangen door MagnaDense kan beton met een dichtheid van wel 4 t/m 3 worden geproduceerd. Leon Hendriks van LKAB Minerals legt uit wat de voordelen zijn van meer gewicht en minder volume voor infrastructurele toepassingen.

Conventioneel beton heeft al een relatief hoog gewicht. “In 99% van de gevallen is het niet nodig om beton nóg zwaarder te maken”, schetst Hendriks. “Toch zijn er uitzonderingen op de regel en is het wel degelijk wenselijk om een hoger gewicht te behalen met minder volume. Denk aan toepassingen als contragewichten voor sluisdeuren, beweegbare bruggen en graafmachines. Maar ook kustbeschermingselementen om erosie tegen te gaan of golfbrekers om bouwwerken te beschermen. Daarnaast biedt zwaarbeton ook een toegevoegde waarde voor ondergrondse bouwwerken, zoals parkeergarages of tunnels, om de grondwaterdruk te pareren. De onderwatervloer kan minder dik worden uitgevoerd en hoeft vanwege het hoge gewicht niet te worden voorzien van trekpalen. Het kan forse besparingen in tijd, kosten en volume opleveren. Daarnaast reduceert het ook nog eens de kans op thermische scheurvorming.”

Zwaarbeton laat zich eenvoudig verpompen

 

MagnaDense

LKAB Minerals levert het toeslagmateriaal MagnaDense om zwaarbeton te kunnen produceren. “Het is een materiaal van natuurlijke herkomst en wordt gemaakt van het mineraal magnetiet, een ijzeroxide”, legt Hendriks uit. “Het toeslagmateriaal wordt gewonnen en geproduceerd in Zweden bij ons moederbedrijf LKAB, dat beschikt over de grootste ijzerertsmijnen van Europa. In Moerdijk houden we verschillende gradaties MagnaDense op voorraad. Afhankelijk van de behoefte worden het zand en grind geheel of gedeeltelijk vervangen door MagnaDense om de vereiste dichtheid van het beton te verkrijgen. Wij kunnen mengselvoorstellen aanleveren om iedere dichtheid tussen de 2,4 en 4 t/m3 te bereiken.”

Het is volgens Hendriks een misverstand dat zwaarbeton zich niet goed laat verwerken. “Het laat zich eenvoudig verpompen. Zo hebben we een mengsel geleverd voor de metro in Londen dat maar liefst 1 kilometer werd verpompt. Je moet wel rekening houden met een hoger gewicht. Een giek die volledig uithangt, is vaak berekend op conventioneel beton. Ook alle andere technische eigenschappen zijn te beïnvloeden door te spelen met de hoeveelheid water en cement. Denk aan een lage of juist hoge sterkte, een heel stijf of juist vloeibaar mengsel, het is allemaal vergelijkbaar met conventioneel beton. Het enige dat verandert, is de volumieke massa.”    

Beton: het kloppend hart van de samenleving

Lees het gehele artikel

Zowel in de bouw- als de infrasector is beton niet meer weg te denken, je kunt ermee de hoogte, diepte en breedte in. Bijzondere vormen zijn ook te creëren met beton en het allermooiste is dat beton een duurzaamheid kent die ongeëvenaard is. Wanneer we het hebben over circulariteit dan verdient beton de hoofdprijs. Een van de kenmerken van beton is de zeer lange levensduur van het materiaal. Een ander kenmerk is de enorme inzetbaarheid.

De cement- en betonindustrie heeft zich verenigd in Betonhuis, een orgaan dat de belangen behartigt van zeven sectorverenigingen onder deze koepel. Bestrating, Betonmortel, Betonproducenten, Cement, Constructief Prefab, Riolering en Stenen en Blokken zijn subsectoren in deze industrie die allen profiteren van Betonhuis als promotor en kenniscentrum. We nemen u graag even mee in de wereld van beton en cement, gevolgd door een persoonlijke note van Ron Peters, directeur van Betonhuis.

Verlengde Waalbrug Nijmegen.

 

Honderd procent nuttig hergebruik

Duurzaamheid begint bij beton. Het bouwmateriaal kent een lange levensduur met behoud van waarde. Afdanken van beton komt dan ook niet vaak voor. Nederland circulair 2050 schrijft voor dat in gevallen waar toch sprake is van afdanken, het beton moet worden gerecycled en worden ingezet voor de fabricage van nieuwe producten. Beton krijgt vaak een herbestemming, dat kan zijn in de vorm van een gebouwtransformatie waarbij het betonskelet gewoon hergebruikt wordt, of door simpel hergebruik van een betonklinker of -tegel. Wanneer er toch sprake is van sloop, dan kan 100% van het betonpuin nuttig hergebruikt worden. We vinden het betonpuin dan bijvoorbeeld terug als wegfundatie, of in kleinere mate, als toeslagmateriaal in nieuw te produceren beton.

Het materiaal blijft dus in de eigen keten en verliest zijn waarde als grondstof niet. LCA-analyses tonen aan dat er milieutechnisch geen voorkeur bestaat voor een bepaalde manier van hergebruik. Wat wel belangrijk is, is het lokale verband tussen vraag en aanbod en de daarmee samenhangende transportafstand. Hoe minder transport, hoe minder CO2-uitstoot en des te duurzamer er gewerkt wordt.

Ron Peters, directeur van Betonhuis.

 

Beton is absoluut ‘future proof’

Wanneer we verder kijken naar ‘Nederland circulair in 2050’, dan zien we dat de daar beschreven praktische aanpak realistisch is: “Alleen duurzaam geproduceerde, hernieuwbare en algemeen beschikbare grondstoffen gebruiken en geen afval creëren”. Beton voldeed en voldoet al aan dat streven voor 2050, met als gevolg dat elke extra innovatie rondom beton die nog duurzamer is, zorgt voor een voorsprong in het circulariteitsverhaal. Denk dan bijvoorbeeld aan adaptief en demontabel bouwen.

Verbreding van duurzame inzet door ketens te combineren

Andere sectoren kennen uiteraard ook reststromen die al tientallen jaren worden hergebruikt. Slak afkomstig van ruwijzerproductie, vliegas afkomstig uit kolengestookte elektriciteitscentrales zijn daar voorbeelden van. Door deze in te zetten kan afval in andere ketens opgewaardeerd worden tot bijproducten. Een mooi voorbeeld is de inzet van AEC-granulaat, de steenachtige fractie die overblijft na verbranding van voornamelijk huishoudelijk afval, in met name betonnen bestratingsproducten zoals stenen, tegels en banden. Ook spoorbalast wordt gerecycled en hergebruikt als toeslagmateriaal in beton, net zoals het residu dat overblijft na het thermisch reinigen van teerhoudend asfalt. Door over de eigen keten heen te kijken en gebruik te maken van wat andere ketens te bieden hebben, wordt het begrip circulariteit veel omvangrijker.

Slimme breektechniek voor bredere inzetbaarheid

Slimme, nieuwe breektechnieken maken het mogelijk om het uit het betonpuin vrijgekomen toeslagmateriaal gelijkwaardig te laten zijn aan primair toeslagmateriaal. Een echte evolutie als het op puinbreken aankomt, die het makkelijker maakt om naast de grove fractie ook de fijne fractie toeslagmateriaal opnieuw te gebruiken in beton.     

De complexiteit vraagt om duiding en structuur

Betonhuis is als kenniscentrum van onschatbare waarde voor de beton- en cementsector, zeker nu circulariteit en de talloze mogelijkheden die beton en cement bieden, een heet hangijzer is geworden. Ron Peters wil met Betonhuis dan ook meer vooraan in het proces betrokken worden en zegt: “Vaak is het de aannemer die we moeten inlichten en voorlichten. Geen beton is hetzelfde, in feite is elk beton maatwerk. Als aannemer kun je niet alles weten en niet op de hoogte zijn van de laatste stand van zaken, daarom treedt Betonhuis graag op in de rol van raadgevende partner naast die van leverancier. We staan echt voor de complete betonindustrie, of het nu cement, betonmortel op geprefabriceerde betonproducten zijn. Met de knowhow van onze lidbedrijven en de borging van kennis binnen Betonhuis kunnen we de aannemer helpen om vooraf de juiste keuzes te maken, waarbij wij rekening houden met factoren waar men zelf in eerste instantie niet aan denkt. Wij kijken niet alleen naar de toepassing, maar ook naar wat er na de levensduur van een bouwwerk gebeuren moet. Wederom: circulair denken begint met een juiste keuze in grondstoffen.”

De complexiteit rondom beton (en cement) vraagt om duiding en structuur. Betonhuis biedt dat en ziet het komen tot de juiste keuze als een gemeenschappelijke opgave van Betonhuis, de betonleverancier en de aannemer. “Wie als aannemer een bouwwerk gaat realiseren, zou voor de goede orde eigenlijk op eerst een lid van Betonhuis moeten benaderen met de vraag, dan volgt er advies. De goede volgorde is dan ook: welk beton, wat is de levensduur, hoe zit het met duurzaamheid en uiteindelijk de prijs”, aldus Peters.

Detail betongranulaat.

 

Betontechnische kennis is aan voortdurende evolutie onderhevig

Peters merkt op dat binnen de evolutie van beton veel gebeurd is. “De betonindustrie is volop aan het verduurzamen. De toepassing van secundaire materialen is een feit, het ontstaan van secundaire grondstofstromen en circulariteit en levensduur zijn bepalende factoren momenteel. Waar gaan we heen, kun je je afvragen. We hebben enerzijds het klimaatakkoord, anderzijds het betonakkoord, doelstellingen om aan te werken, het kost allemaal tijd. Daarom is Betonhuis een baken voor de sector in de breedste zin van het woord”, vervolgt Peters. “Wij hebben onze focus continu op verbetering liggen, dat kan gaan om het product zelf, dat kan op het gebied van duurzaamheid zijn, maar ook op het gebied van verwerking. Onze leden vormen samen de motor achter dit geheel, met Betonhuis aan het stuur.” Ter verduidelijking schets Peters de R-ladder: Prioriteit één is adaptief ontwerpen -met een 2e en 3e gebruiksfase, prioriteit twee is kijken naar hergebruik en prioriteit drie is kijken naar recycling. “Wij zijn een zero-waste industrie”, zegt hij tot besluit.    


Betonhuis

Bezoekadres:
Zaagmolenlaan 20, 3447 GS Woerden

Postadres:

Postbus 194, 3440 AD  Woerden

T +31 348 484 400

E info@betonhuis.nl

www.betonhuis.nl

Betonproducten kopen met transparante en betrouwbare informatie

betonhuis
Lees het gehele artikel

Duurzaam aanbesteden, het is de wens van veel opdrachtgevers als gemeenten en provincies. Maar hoe controleer je als opdrachtgever dat duurzaamheidsclaims van producenten geen loze woorden zijn, maar dat daadwerkelijk duurzame producten worden toegepast? De Beoordelingsrichtlijn ‘Milieuprofielen voor betonnen infraproducten’ biedt uitkomst. Deze richtlijn is in december 2019 herzien.

Beton als duurzaam bouwmateriaal

De ruim 60 miljard euro aan goederen en diensten die jaarlijks door alle overheden in Nederland worden aangeschaft, moeten veel duurzamer worden. Dat hebben allerlei overheidsorganisaties afgesproken in het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Dat betekent voor de bouw dat er alleen duurzame materialen toegepast mogen worden en dat materialen die vrijkomen bij onderhoud en renovatie opnieuw in te zetten zijn. Opdrachtgevers, zoals gemeenten en provincies, stellen dan ook bestekken op waarin duurzaamheid een belangrijke rol speelt.

Van beoordelingsrichtlijn tot certificaat

De beoordelingsrichtlijn ‘Milieuprofielen voor betonnen infraproducten’ geeft opdrachtgevers de garantie dat ze betonproducten kopen met transparante en betrouwbare informatie met betrekking tot duurzaamheid. Op basis van de richtlijn kan een certificaat worden afgegeven. Het certificaat krijg je niet zomaar. De producent van betonnen infraproducten stelt een duurzaamheidsverklaring op met betrekking tot zijn betonnen infraproducten. Kiwa controleert op de productielocatie of de verklaring correct is opgesteld. Als een producent aan de eisen van de BRL voldoet, ontvangt hij het certificaat. Daardoor hoeven gemeenten niet zelf controles op deze producten uit te voeren en weten ze zeker dat ze duurzame infraproductenkrijgen.

Meer informatie

De beoordelingsrichtlijn ‘Milieuprofielen voor betonnen infraproducten’ (kortweg BRL K11002) is opgesteld door Betonhuis Bestrating en Kiwa. Betonhuis Bestrating is een branchevereniging van producenten van betonnen bestratingsmaterialen. Kiwa is wereldwijd actief op het gebied van testen, inspecteren en certificeren. Kijk voor meer informatie op www.betonhuis.nl/bestrating of neem contact op met Taco van den Broek (secretaris Betonhuis Bestrating) via bestrating@betonhuis.nl. De beoordelingsrichtlijn is te downloaden van www.kiwa.com.

Specialistische fabrikant van betonproducten

zwaagstra_1a_img_0071
Lees het gehele artikel

Van een relatief kleine buitenproductie van betonplaten naar meerdere volledig overdekte
productiehallen met een enorme productiecapaciteit. Die ontwikkeling maakte Zwaagstra Beton BV de afgelopen jaren door. Zwaagstra Beton is specialist in het fabriceren van betonproducten voor verschillende doeleinden. Denk daarbij aan betonplaten, keerwanden en goten.

Aan het roer van dit familiebedrijf staan vader en zoon Zwaagstra. Het voltallige team bestaat uit zo’n 45 personen. André Veerkamp, verkoop buitendienst bij Zwaagstra Beton, vertelt dat het productieteam, door mee te denken en te ontwikkelen, een enorm aandeel gehad heeft in deze groei. ”Het bedrijf draait nog altijd op de betonplaat, waar het ooit mee begon. Deze betonplaten in diverse afmetingen bieden we in gigantische hoeveelheden en in allerlei structuren en wapeningsvarianten aan. De toepassingsmogelijkheden van de betonplaat zijn enorm toegenomen. Ook zijn we gaan verbreden in het soort betonproducten. Zo maken we keerwanden, lijnafwateringsgoten en project specifieke maatwerkoplossingen.”

Maatwerk oplossingen

Veerkamp noemt enkele van de vele specials die door het bedrijf zijn gefabriceerd: “Poeren, geleidewanden van diepwandtunnels, funderingsplaten voor zonneparken, als het van beton moet zijn, kunnen wij het maken! We zijn wel echt dat pure productiebedrijf: we hebben geen werkvoorbereiders of projectleiders in dienst maar zijn de ideale partner die inhaakt op wat de klant zelf al heeft bedacht. Dat voeren we uit in de beste kwaliteit beton.”

Kwaliteit, garanties

“Afgelopen voorjaar is een compleet nieuwe productiehal in gebruik genomen, met daarbij een nieuwe betoncentrale waarmee we keerwanden, goten en dergelijke fabriceren. Een betontechnoloog bewaakt de kwaliteit én ontwikkelt nieuwe recepten. Veel van onze producten hebben het KOMO keurmerk. Duurzaamheid speelt uiteraard ook een grote rol. Een deel van het grind is al een eco-granulaat (gerecycled product met certificaat).” 

Snel en flexibel

Dankzij onze enorme voorraad (20.000 betonplaten en 3.000 keerwanden) kunnen we snel en flexibel leveren.” Veerkamp besluit: “Dankzij onze jarenlange ervaring, flexibele houding en innovatieve en duurzame insteek, kunnen wij elk beton-gerelateerd probleem oplossen.”    

Het beste uit twee werelden White Topping, de mix van asfalt en beton

Lees het gehele artikel

Een goede reden om voor beton te kiezen is duurzaamheid. Beton gaat lang mee en dat nagenoeg zonder onderhoud. Asfalt is wat flexibeler en gunstiger in prijs bij aanleg. Maar wat als we de kwaliteiten van deze twee materialen combineren? Dan komen we bij White Topping. Schagen Infra presenteerde dit innovatieve betonproduct tijdens de Infra Relatiedagen in Hardenberg in 2019 en geeft dit in 2020 een vervolg.

Terugblikkend had Schagen Infra – onderdeel van de Schagen Groep – alles in huis om het innovatieve betonproduct – White Topping – te ontwikkelen. De vestiging Hasselt beschikt over een betoncentrale, een asfaltcentrale en een laboratorium. In dit laatste wordt in een continuproces onderzocht hoe bestaande betonsoorten kunnen worden verbeterd en nieuwe betonsoorten kunnen worden ontwikkeld. De ontwikkelingen in het laboratorium zijn rechtstreeks gekoppeld aan de zogenaamde ‘met-de-benen-op-tafelgesprekken’. Tijdens deze maandelijkse brainstormsessies denken afgevaardigden uit alle lagen van Schagen Infra gezamenlijk na over producten die de markt kan gebruiken. 

Dunner en sterker

“White Topping is het resultaat van zo’n met-de-benen-op-tafelgesprek”, vertelt Ronald Diele, hoofd Advies, Onderzoek en Ontwikkeling. “Onderwerp was ‘het herstel van gehavende asfaltfietspaden’, bijvoorbeeld door wortelopdruk. In de regel wordt dan een nieuwe asfaltlaag aangebracht. De kans is echter groot dat het probleem zich snel opnieuw voordoet. Bij herstel met White Topping wordt de oude asfaltdeklaag gefreesd en afgedekt met 12 cm White Topping oftewel beton dat is voorzien van vezels. Dankzij deze vezels is de betonlaag sterker en is hij 5 tot 7 cm dunner dan de reguliere betonlaag voor een fietspad. De samenwerking tussen asfalt en beton zorgt voor een materiaalbesparing van 25%.”

White Topping in Zwolle

Inmiddels heeft Schagen Infra de White Topping toegepast op het asfaltfietspad langs de N355 tussen Leeuwarden en
Tytsjerk. Zij kreeg deze opdracht gegund omdat het nieuwe product bij een prijsvraag als beste uit de bus kwam in innovatie, prijs en levensduur. Diele: “Daar zijn we best trots op. De prijs zorgde
bovendien voor publiciteit en leidde
onmiddellijk tot meer opdrachten.” Recent bezoek heeft inmiddels uitgewezen dat de
White Topping aan het fietspad langs de N355 en overige projecten uitstekend
voldoet.

Infra Relatiedagen Hardenberg

Op dit moment brengt Schagen Infra haar innovatieve betonproduct breed onder de aandacht. Dat gebeurt onder meer tijdens 20e editie van de Infra Relatiedagen in Hardenberg, hét netwerkevent voor grond-, weg- en waterbouwprofessionals.      

Esthetische betonnen damwandplanken maken gebruik hardhout overbodig

vernieuwde-ligplaatsvoorziening-friese-meren.-drone-foto-joost-meima
Lees het gehele artikel

Friesland, met haar ongerepte natuur en prachtige meren, is geliefd bij de watersporter. Met een oppervlakte dat voor een derde uit water bestaat, geniet de provincie bekendheid door de vele meren en waterwegen in het open landschap. Recreatieschap Marrekrite zorgt ervoor dat we nog heel lang kunnen genieten van al dat moois. Daartoe onderhoudt Marrekrite zo’n 35 kilometer aan vrije aanlegplaatsen, midden in de natuur. Goed voor 3.500 schepen die kunnen aanleggen op circa 300 locaties. Geheel gratis, voor een periode van drie dagen.

Marrekrite realiseert nieuwe aanlegvoorzieningen en onderhoudt de bestaande. Hieronder vallen damwanden, steigers en ‘MarBoeien’. Om deze mooie aanlegplaatsen te behouden voor de toekomst en bij te dragen aan duurzaamheid, heeft Marrekrite reeds jaren geleden afscheid genomen van hardhout als materiaal voor damwanden. Door beton in te zetten, wordt tevens de levensduur van de aanlegplaatsen verlengd, van 25 jaar naar 50 tot 75 jaar. In meerdere opzichten duurzaam dus. Betonfabriek Nigtevecht is de leverancier van het beton, dat geleverd wordt in een subtiele, antraciete kleur.

Betonnen damwandplanken.

Beton als duurzaam bouwmateriaal

Betonfabriek Nigtevecht heeft een grote expertise opgebouwd in oplossingen voor het beschermen van oevers en taluds. “Oever- en taludconstructies dienen te worden beschermd tegen uitspoeling en instabiliteit”, aldus Betonfabriek Nigtevecht. “Dat vraagt om doelmatige, doeltreffende grondkerende oplossingen met een lange levensduur.” Onder doelmatig wordt verstaan: voor onder andere scheepvaart, recreatievaart, waterhuishouding en infrastructuur. Met doeltreffend wordt bedoeld: er moet sprake zijn van een goede constructieve en economische, onderhoudsvrije oplossing. De lange levensduur wordt bereikt door gebruik te maken van volledig circulair materiaal met een lage milieubelasting, kortom: een duurzame investering.

Betonfabriek Nigtevecht verwerkt in haar betonmengsel de benodigde portlandklinker, die op zich een relatief hoge milieubelasting kent. Deze wordt tot een verantwoord minimum gereduceerd en vervangen door het bijna CO2-vrije bindmiddel hoogovenslak, een restproduct uit de hoogovens. Daarbij komt als gerecyclede, secundaire grondstof betongranulaat in het mengsel, als vervanger voor een groot deel van de grondstoffen zand en grind. Extra aandacht wordt besteed aan het transport, dat geschied uitsluitend met vrachtwagens die voldoen aan Euroklasse 6. Tel daarbij de lange levensduur van het geproduceerde beton en we spreken over een duurzaam product dat ideaal is om ingezet te worden binnen de grond-, weg- en waterbouw, in het bijzonder als oeverbescherming.

Antracietkleurige bolders met ingestorte Marrekrite pompeblêden.

KIWA-gecertificeerde damwandplanken

De door Betonfabriek Nigtevecht geproduceerde betonnen damwandplanken zijn (net als de overige betonproducten die zij maken) KIWA-gecertificeerd, Criteria 73, categorie 2. De damwandplanken voldoen aan een (ontwerp)levensduur van 100 jaar, op basis van de geldende Eurocode 2 normen. Reden voor Marrekrite dus om te kiezen voor deze duurzame oplossing. Als klap op de vuurpijl produceert Betonfabriek Nigtevecht de damwandplanken voor Marrekrite ook nog eens in de kleur antracietgrijs, zodat de damwandplanken harmoniëren met de omgeving. In traditionele uitvoering zou het typische “betongrijs” een storend en onnatuurlijk ogend element in het landschap vormen. 

Er zijn meer voordelen te benoemen van het inzetten van betonnen damwandplanken. De prijs is lager dan van hardhout, de lengte en breedte zijn minder beperkt dan die van de hardhouten delen (in het geval van Marrekrite spreken we over damwandplanken van tussen de 4 en 6 meter lengte) en er is minder tot geen onderhoud nodig. Wie interesse heeft in het aanbrengen van betonnen damwandplanken of een specialistische oplossing in beton zoekt, zoals bijvoorbeeld de poeren voor de Marrekrite Pompeblêd bolders, is van harte welkom om contact op te nemen met Betonfabriek Nigtevecht.   

‘Beton is een betrouwbaar product, heeft een lange levensduur en geeft een hoog fietscomfort’

betonhuis-flevoland-01
Lees het gehele artikel

Provincie Flevoland is bezig met een grootschalige verduurzamingsopgave. De in totaal 362 kilometer aan asfalt-fietspaden ondergaan een transformatie naar beton. Een gesprek met Henk Jansen en Martin Vos, beiden werkzaam bij de provincie als respectievelijk adviseur verhardingen en adviseur duurzaamheid, over de achtergrond van de transformatie en de uiteindelijke doelstellingen.

Beton versus asfalt

De provincie Flevoland heeft een bewuste keuze gemaakt voor fietspadreconstructies in beton en asfalt voor de weginfrastructuur. Asfalt-fietspaden hebben volgens Henk Jansen een aantal nadelen ten opzichte van fietspaden in beton. “De flexibele constructie maakt asfalt-fietspaden gevoelig voor verstoringen in de ondergrond, zoals aantasting door boomwortels. Ook is de levensduur beperkt. Na vijftien jaar is vaak al een nieuwe deklaag nodig, terwijl een betonnen fietspad dankzij zijn starre constructie veel minder deformeert. Een betonnen fietspad is vlak en stroef, wat zorgt voor meer rijcomfort en veiligheid, en heeft een langere levensduur van tenminste vijftig jaar. Allemaal voordelen die passen binnen het duurzaamheidsbeleid van de provincie.”

Duurzaamheid

Het duurzaamheidbeleid van de provincie Flevoland zet in op een forse CO2-reductie van de grote materiaalstromen, zijnde asfalt, beton en brandstof. “Met deze materialen willen we een serieuze duurzaamheidsslag maken”, zegt Martin Vos. Doel is om een CO2-reductie van 25% te bereiken over de periode 1990 tot 2020, dat overigens aansluit bij de landelijke doeleinden. De transformatie van asfalt- naar betonnen fietspaden past perfect in deze visie. Het is een meerjarentraject dat een aantal jaar geleden al is ingezet. De asfalt-fietspaden worden gefaseerd vervangen, telkens conform de laatste stand der techniek. “We hebben ons geconformeerd aan het Betonakkoord en maken nadrukkelijk gebruik van de kennis en expertise uit de markt door experts uit de betonindustrie en betonketen.”

Circulaire infrastructuur

Werden in 2017 diverse fietspaden nog uitgevoerd in geopolymeer beton, intussen is de markt en ook de provincie alweer een stap verder. “Samen met een externe partij zijn we bijvoorbeeld bezig met het opstellen van de maximale MKI-score (milieukosten indicator) van beton in RAW-bestekken”, zegt Martin. “Daarmee stimuleren we de markt om continu duurzamere alternatieven te vinden, zoals het gebruik van Hoogoven Cement CEM III. Uiteindelijke doel is om te evolueren naar een circulaire infrastructuur, waarbij in het geval van beton, al in de ontwerpfase veel meer wordt nagedacht over de grondstoffen (primair/secundair) en eventueel hergebruik aan het einde van de levensduur.”

Lange levensduur beton

Henk Jansen tot besluit: “Beton is een betrouwbaar product, heeft een lange levensduur en geeft een hoog fietscomfort. Met minimale inspanningen kun je betonnen fietspaden goed beheren, zodat de hinder van onderhoudswerkzaamheden op de omgeving (en de milieubelasting) tot een minimum beperkt blijft. Dat geeft het product ook een grote maatschappelijke waarde.” Naar verwachting duurt het nog zo’n vijf jaar voordat ook de laatste asfalt-fietspaden in Flevoland over zijn naar beton.

Maatwerk in betonstorten GWW

rvr-betonpompverhuur-creatief-maatwerk-in-amsterdam-1.-kopieren
Lees het gehele artikel

Het met beton repareren van lastig bereikbare kademuren in drukke stadscentra of het aanbrengen van beton aan kavelpaden bij boerenbedrijven, vergt specifiek materieel, bijzondere vaardigheden en creatieve maatwerkoplossingen.

RVR Betonpompverhuur in Linschoten is gespecialiseerd in dit soort werkzaamheden en is daarmee uniek in Nederland. “Wanneer de grotere aannemers er met een kraan en een grote pomp niet bij kunnen, komen wij in beeld”, zegt oprichter/mede-eigenaar René van Rijs. “Bijvoorbeeld bij kunstwerken of kavelpaden dwars door weilanden. Bij deze smalle betonnen wegen gaat de mixer op een trekker het weiland in. Allemaal specialistisch en lastig uitvoerbaar werk.”

Mensen en materieel

Het VCA-gecertificeerde bedrijf verhuurt daarvoor alle soorten materieel, 25 kleine (aanhanger)betonpompen van 15, 18, 50 m³ p/u en twee grote betonpompen met een capaciteit van 160 m³ p/u. Eveneens beschikt de firma over vier mixers voor 1 tot 13 m³. Circa zestig vakmensen zijn elke dag voor het verhuurbedrijf aan het werk als machinist of voor het uitvoeren van betonwerkzaamheden zoals storten en vlinderen. Niet alleen aannemers, maar ook particulieren doen een beroep op het betonpompverhuurbedrijf.

Op locatie aan het werk.

 

Vernieuwend werken voor meer bereik

Van Rijs: “Daarbij zijn we ook altijd vernieuwend bezig. We hebben bijvoorbeeld een rupsmast ontwikkeld waarop je elke pomp kunt aansluiten. De mast is 20 m en je kunt er net zoveel slang aan bevestigen als de pomp toelaat. Met een kleine betonpomp is dit zo’n 160 m. Een interessante machine voor de grond- weg- en waterbouw, vooral als je ergens met een grote betonpomp niet bij kan komen. De mast wordt uitgevouwen, hangt boven het werk en via slangen wordt het beton aangebracht.”

Creatief maatwerk

Overal heeft het bedrijf materieel voor en is dit niet het geval dan worden er creatieve maatwerkoplossingen bedacht. Bijvoorbeeld in Amsterdam-centrum waar kademuren worden vernieuwd. De gemeente eist dat alles over water plaatsvindt. Dus heeft de firma een complete betoncentrale op een boot geplaatst en wordt met de kleine betonpompen gewerkt.

“Elders in Amsterdam moest beton gestort worden voor de kademuren van een sluisje. Het was onmogelijk daarvoor een boot of vrachtwagens in te zetten. We hebben toen vijftien roze luchtbedden achter elkaar op het water gelegd met daarop 100 m betonslang. De betonpomp stond een stukje verder op de kade. Een bijzondere maatwerkoplossing, die prima werkte!”, lacht Van Rijs.    

Revolutionaire ontwikkelingen in betonversterking

img_5945-kopieren
Lees het gehele artikel

Was wapeningsstaal tot voor kort hét middel om de sterkte van beton te vergroten, nu blijkt dat met kunststof vezels hetzelfde resultaat kan worden bereikt. De voordelen zijn groot. Kunststofvezels zijn aanzienlijk goedkoper dan staal en maken het beton – behalve sterk – ook duurzaam en innovatief.

Een toonaangevende firma op dit gebied is FORTA Corporation USA. Het innovatieve bedrijf bracht verschillende synthetische vezels bij elkaar, bundelde deze op een specifieke manier en had hiermee een revolutionair versterkingsmateriaal in handen. Zij gaf het de naam ‘Forta-Ferro’, wat ‘zo sterk als staal’ betekent. Forta-Ferro blijkt het perfecte alternatief voor wapeningstaal en zorgt er tegelijkertijd voor dat de constructiekosten van gebouwen sterk worden gereduceerd.

Gedraaide bundelstructuur

Forta-Ferro Fibre is een macro/structurele, in kleur gemengde synthetische vezel, gemaakt van ‘copolymeer’, ook wel bekend als ‘polypropyleen’. Het materiaal bestaat uit een ineen gedraaid mengsel van niet-fibrillerende mono-filamenten en fibrillerende netwerkvezels, waardoor het een hoge treksterkte heeft. Binnen de gedraaide bundelstructuur hebben alle materialen hun eigen taak. Zo biedt het monofilament bescherming en voorkomen de netvormige polypropyleenvezels dat het materiaal breekt. Hiermee heeft Forta-Ferro alle kwaliteiten in huis om het wapeningsstaal ter versterking van beton te vervangen waar het kan.

Structuurversterking

“Het materiaal biedt revolutionaire voordelen”, vertelt Henk Hilverink van Dutch Fiber Trading. “Forta-Ferro-vezels werden al gebruikt om de krimp van kunststof te verminderen. Nu wordt deze kwaliteit ingezet om krimpbarsten in beton te voorkomen. Forta-Ferro maakt beton sterk. Daarbij is het materiaal niet corrosief, waardoor de levensduur van betonconstructies langer wordt. En dankzij de driedimensionale dekking van de wapening versterkt het de structuur van het beton van binnenuit.”

Gebruikersvriendelijk

De kunststof wapening verhoogt de treksterkte van het beton, waardoor het bestand is tegen zware belastingen. Het materiaal kan met minimale mankracht worden geproduceerd. Het kan in kortere tijd worden geleverd. Het kan op meerdere manieren worden gedoseerd in de betoncentrale en in de mobile mixer op locatie. De vezels zijn niet-magnetisch en ten slotte ook nog gebruiksvriendelijk. Met deze hoogstaande kwaliteiten staat Forta-Ferro garant voor grote besparingen in de bouwwereld. 

Bewezen resultaten

Om de kracht van Forta-Ferro te bewijzen, zijn prefab constructies met behulp van vacuümtesten blootgesteld aan extreem zware belastingen. Deze testen toonden aan dat Forta-Ferro-vezels uitstekend werken voor prefab constructies. Niet voor niets wordt steeds vaker gekozen voor Forta-Ferro als versterkend materiaal voor septic tanks, mangaten, bedrijfsvloeren, de agrarische sector en andere prefab elementen. Ook bij deze toepassingen zorgt Forta-Ferro voor een flinke besparing.

Toepassing

Meer en meer zien we dat Forta-Ferro-vezels hun weg vinden naar de utiliteitsbouw. Ook hier zorgt de toepassing van het materiaal voor een vermindering van wapeningsstaal.

Denk hierbij maar aan de versterking van brugdekken, commerciële en industriële vloeren, betonwegen, fietspaden (White Topping), vliegvelden, verzorgingsplaatsen, lijnvormige constructies en openbaar vervoer. We zien Forta-Ferro oprukken in spuitbetonwerken, zoals zwembaden, hellingen, tunnelbekledingen, rotswanden en waterlandschappen.

Dutch Fiber Trading is exclusief distributeur en voorraadhouder voor de Benelux en Nederlandse Antillen, ook verzorgt zij kosteloos ontwerp en calculatie voor projecten.  

Hoe ultrahogesterktebeton constructieve problemen kan oplossen

aalmarkt-leiden-25-08-2017_0035-hr-bronvermelding-verplicht-hi-con-nederland-b.v.-kopieren
Lees het gehele artikel

Het materiaal vezelversterkt ultrahogesterktebeton (vvUHSB) wordt al met regelmaat toegepast. Bekende voorbeelden hiervan zijn zeer slanke balkons, esthetische elementen en trappen in vormen die in traditionele betonsoorten niet of lastig te realiseren zijn. De toepassing van vvUHSB in civiele kunstwerken staat nog in de kinderschoenen, al zijn er in Nederland inmiddels enkele zeer slanke bruggen in vvUHSB gerealiseerd met een minimale hoeveelheid constructiemateriaal.

Er zijn in de afgelopen jaren diverse (afstudeer)onderzoeken naar de materiaaleigenschappen en het gedrag van vvUHSB verricht. Hierbij komt duidelijk naar voren dat vvUHSB betere prestaties levert dan traditionele betonsoorten. De toepassingsmogelijkheden in civiele kunstwerken zijn veelbelovend.  Iv-Infra onderzoekt bij welke (onderdelen van) civiele kunstwerken deze hoge prestaties van vvUHSB van toegevoegde waarde zijn.

Wat is vvUHSB?

Vezelversterkt ultrahogesterktebeton is een extreem sterke en duurzame betonsoort waarbij (een deel van) de zachtstaalwapening wordt vervangen door staalvezels. Het materiaal lijkt in eerste opzicht ogenschijnlijk veel op traditionele betonsoorten. Toch zijn er aanzienlijke verschillen in de druksterkte, de trek­sterkte en de vervormbaarheid van het materiaal. Deze verschillen hebben een grote invloed op de prestaties van het materiaal en worden nader toegelicht.

De minimale (cilinder)druksterkte van vvUHSB dient 150 MPa te bedragen daar waar veel toegepaste traditionele betonsoorten beschikken over een druksterkte van 30 tot 50 MPa. Om deze hoge druksterkte te behalen bestaat de samenstelling van vvUHSB uit een uitgebalanceerd mengsel van cement, water, toeslagmaterialen, vul- en hulpstoffen. Deze samenstelling resulteert in een verfijnd en compact korrelskelet waarbij nagenoeg alle holle ruimten zijn opgevuld. Door de opvulling van deze holle ruimten vindt bij vvUHSB de krachtsafdracht, in tegenstelling tot traditioneel beton, zowel via de toeslagmaterialen als de cementsteen plaats. Naast een geoptimaliseerde krachtsafdracht zorgt het compacte korrelskelet voor lage permeabiliteit en daarmee een hoge weerstand tegen indringing van water en andere schadelijke stoffen, zelfs bij betondekkingen van slechts 10 á 25 mm (afhankelijk van de milieuklasse waarin de constructie zich bevindt).

Figuur 1: Spanning-rek diagram cilinderdruksterkte.

 

Zachtstaalwapening wordt geactiveerd zodra de betondoorsnede gescheurd is. Bij vvUHSB worden kleine vezels ingezet om de treksterkte van de betondoorsnede in ongescheurde toestand te vergroten. De kleine vezels (10 à 20 mm) komen door hun afmeting relatief snel op spanning en overbruggen de microscheurvorming waaraan de hogere treksterkte wordt ontleend. Bij vvUHSB varieert de treksterkte tussen de 7 en 15 MPa daar waar bij traditionele betonsoorten slechts een treksterkte tussen de 1,5 en 3,0 MPa wordt behaald.

Figuur 2: Spanning-rek diagram buigtreksterkte.

 

Door de overbrugging van microscheurvorming wordt het ontstaan van de eerste macroscheur uitgesteld. Wanneer de treksterkte wordt overschreden groeien de microscheuren uit tot macroscheuren. Vanaf het ontstaan van de eerste macroscheur wordt er over gescheurd beton gesproken. Deze scheurvorming ontstaat altijd op de zwakste locatie van het materiaal. Bij traditioneel beton is dit door het cementsteen. Bij vvUHSB is het cementsteen juist het sterkste component in het korrelskelet en ontstaat de scheur door het toeslagmateriaal.

Om het materiaal van voldoende vervormbaarheid te voorzien en de treksterkte verder te vergroten worden lange vezels (30 á 60 mm) ingezet welke worden geactiveerd na het ontstaan van de eerste macroscheur. Waar traditioneel beton bros gedrag vertoont en ongewapend of met te weinig wapening zonder waarschuwing bezwijkt, ondergaat vvUHSB door toevoeging van deze lange vezels een zekere vervorming voorafgaand aan bezwijken en geeft daarmee een waarschuwing af.

Een andere belangrijke eigenschap van de lange vezels is het fijnmazig verdelen van de macroscheurvorming. Dit komt omdat de vezels ‘overal’ in de doorsnede aanwezig zijn daar waar zachtstaalwapening slechts lokaal effectief  is vanwege de maaswijdte tussen twee wapeningsstaven.   

Hoe ontwerp je met dit materiaal?

Sinds de ingang van het Bouwbesluit 2012 geldt de Eurocode als vigerende norm in Europa om een constructief veilig en verantwoord ontwerp te maken. Per land bevatten deze normen aanvullende eisen, parameters, toelichtingen en aanbevelingen die zijn vastgelegd in de nationale bijlagen. In Nederland dienen civiele betonconstructies te voldoen aan de eisen conform Eurocode 2.

Constructies in vvUHSB vallen tot op heden (gedeeltelijk) buiten het toepassingsgebied van Eurocode 2 omdat deze norm van toepassing is op betonsterkteklassen tot C90/105 en geen regelgeving omtrent het wapenen met staalvezels voorschrijft. Momenteel is Modelcode 2020 in bewerking. Hierin worden voorstellen opgenomen met betrekking tot het construeren met vvUHSB. Naar verwachting worden deze voorstellen, na verificatie, opgenomen in een nieuwe versie van de Eurocode (of toegevoegd aan Eurocode 2). Zolang deze nieuwe Eurocode nog niet bestaat is de meest praktische manier om te ontwerpen met vvUHSB door middel van Eurocode 2, gecombineerd met aanbevelingen/richtlijnen bij afwijkingen.

Naast een verschil met betrekking tot norm en regelgeving vereist vvUHSB een ander ontwerpproces. Op basis van een case- en parameterstudie uitgevoerd door Iv-Infra blijkt dat bij civieltechnische kunstwerken uitgevoerd in vvUHSB andere ontwerpcriteria maatgevend zijn dan bij traditionele betonsoorten. Bij traditioneel beton is de scheurwijdte doorgaans maatgevend vanwege de scheurwijdte-eis van 0,2 mm horend bij een milieuklasse waarin dooizouten aanwezig zijn.

Bij vvUHSB  blijkt in de casestudie het bezwijkmoment juist maatgevend te zijn ten opzichte van de scheurwijdte-eis. Dit is het resultaat van het vermogen van de vezels om microscheuren te overbruggen en het macroscheurpatroon fijnmaziger te verdelen over het betonoppervlak.

Wel dient er ten opzichte van traditionele betonsoorten meer aandacht besteed te worden aan de comforteisen omtrent trillingen en doorbuigingen. Bij massieve traditionele betondoorsnedes leveren deze eisen in de praktijk zelden een probleem op. Bij vvUHSB constructies blijkt dit criterium juist een van de meest bepalende factoren binnen het ontwerp te zijn.

Figuur 3: Relevantie van ontwerpcriteria.

 

Waar biedt het materiaal kansen?

Ondanks dat vvUHSB ten aanzien van vrijwel alle materiaaleigenschappen verhoogde prestaties levert ten opzichte van traditionele betonsoorten, zullen traditionele betonsoorten niet volledig door vvUHSB vervangen worden. Een van de belangrijkste oorzaken hiervoor zijn de kosten. Naast de benodigde vezels (vaak ca. 2,5 % op volumebasis) en het hoge cementaandeel zijn de overige toevoegingen om tot een uitgebalanceerd mengsel te komen kostbaar. Naast de mengselsamenstelling dient veel aandacht besteed te worden aan het ontwerp, de menging, de verwerking, het transport en de uitvoering.

Het aanbrengen van constructieve overlaging is een civieltechnische toepassingsmogelijkheid waarbij de hoge prestaties van het materiaal tot zijn recht komen. Een constructieve overlaging is een veelvoorkomende maatregel bij bestaande constructies om de draagkracht te vergroten. Vanwege de hoge prestaties van het materiaal in combinatie met de lagere vereiste betondekking kan bij een relatief dunne vvUHSB overlaging een aanzienlijke capaciteitstoename worden behaald. Een dunne overlaging zorgt ervoor dat de toenemende rustende belasting op de huidige fundering beperkt blijft. Daarnaast is een vvUHSB overlaging een duurzame en slijtvaste oplossing. Vanwege het compacte korrelskelet is er nagenoeg geen indringing van dooizouten en chlorides mogelijk. Ook behoeft de overlaging geen asfalt- of slijtlaag. Dit alles resulteert in een duurzame oplossing met weinig tot geen toekomstig onderhoud.