Tagarchief: Aveco de Bondt

Risicobeheersing en monitoring bij ondergronds bouwen?

Foto-Amstelveenlijn
Lees het gehele artikel

Digitalisering en specialistische vak- en praktijkkennis biedt antwoord

In ons kleine kikkerlandje wordt de ruimte boven de grond steeds beperkter. Dat betekent dat er meer en meer onder de grond gebouwd wordt, vaak onder complexe geotechnische- en geohydrologische omstandigheden. In een steeds drukker wordende omgeving, gebeurt steeds meer en met steeds grotere gevolgen. Maar hoe zorg je voor goede risicobeheersing en monitoring bij grondwerkzaamheden en ondergrondse bouwprojecten? Volgens Aveco de Bondt ligt de sleutel bij digitalisering en informatisering doorspekt met specialistische vak- en praktijkkennis.

Een gesprek met Maarten Kuiper (pricipal expert water en ondergrond) en Wouter Kooijman (specialist en teamleider Bemaling, Fundering & Monitoring). Beiden werkzaam bij Aveco de Bondt, daarvoor bij Wareco, dat sinds november samen met Primum, Aveco de Bondt en Compositie 5 Stedenbouw verder gaat onder de naam Aveco de Bondt. Een onafhankelijk bureau dat ontwerpt, onderzoekt en adviseert.

Complexiteit omzetten in balans

“Bouwen in de ondergrond, betekent bouwen in een veeleisende omgeving met kwetsbare bebouwing en infrastructuur”, zegt Kuiper. “Er wordt steeds vaker gebouwd in kleinere ruimtes en vlakbij bestaande bebouwing. De ondergrondse drukte, maar daarmee ook de risico’s nemen toe. Bij de aanleg van bouwputten, nieuwe energieleidingen, waterkeringen, maar ook bij rioolvervanging ligt de complexiteit niet alleen bij de bouwplaats en de ondergrond zelf, maar zeker ook richting de omgeving”, constateert Kuiper. “Zo heb je te maken met mondige omwonenden, scherper bevoegd gezag en beheerders. Dan is het een kwestie van balans bewaken tussen wat het beste is voor het project en voor de omgeving. Hoe? Door middel van verbinding en digitalisering.”

Specialistische teams van Aveco de Bondt verzorgen de volledige dienstverlening, zoals dit monitoringsplatform, binnen de Geodriehoek. Daarbij worden alle fasen van beleid, ontwerp en uitvoering geborgd.

Geodriehoek

“Het is enorm belangrijk om de bouwplaats in samenhang met de omgeving te zien. Niet alleen tijdens de voorbereiding, maar juist ook tijdens de bouw”, zegt Kooijman. “Geotechniek, geohydrologie en geodata -wij noemen het de Geodriehoek- zijn samen met funderings- en bodemonderzoek sterk aan elkaar verbonden bij ondergronds bouwen. Gelukkig realiseren zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers dat er meer nodig is dan een bouwkundige opname en het plaatsen van wat sensoren. Ze passen zich aan op de verhoogde risico’s en schakelen ons in.” Specialistische teams van Aveco de Bondt verzorgen de volledige dienstverlening binnen die Geodriehoek, waarbij alle fasen van beleid, ontwerp en uitvoering geborgd zijn. Om ook de digitalisering kracht bij te zetten, is Aveco de Bondt onlangs met hun partner Wings ict gestart met de joint venture diTTo, the Digital Twin Company. “Deze bundeling van krachten is qua capaciteit en kennis echt uniek in Nederland”, volgens Kuiper.

Verbinden en handelings-perspectief bieden 

“Bij het ophogen, graven of bemalen, wordt altijd de omgeving beïnvloed. Maar wanneer er schade ontstaat, is het vaak lastig te duiden wat de oorzaak is. Dit kan immers ook de impact van het klimaat zijn, autonome zakking of een ander bouwproject”, weet Kooijman uit ervaring. “Digitalisering helpt om verbanden helder weer te geven, meetwaardes continu te evalueren en handelingsperspectief te bieden. Daarbij is het essentieel om data te verzamelen en deze in open data portals als vertrekpunt voor analyses te nemen. En deze altijd in combinatie met een samenhangend omgevingsonderzoek door een vakkundig specialist te zien. En dát vervolgens af te stemmen op de praktijk binnen de bouwplaats”, vindt Kooijman. “Een digitale analyse helpt, waarbij informatie van de bouwplaats gekoppeld is aan de informatie van de omgeving. Waarbij voorspellende risicoanalyses automatisch worden geëvalueerd op basis van realtime data. Dat stelt zo’n vakspecialist in staat tijdig het proces aan te passen als dat nodig blijkt te zijn. Dan kun je bijvoorbeeld de plan-do-check-act aanpak effectief toepassen.”

Bij werkzaamheden in de ondergrond, zoals hier bij het Paleis het Loo, ligt de complexiteit niet alleen bij de bouwplaats en de ondergrond zelf, maar zeker ook richting de monumentale omgeving.

Overzicht, inzicht en duidelijkheid

Data, informatie en technologie helpen de specialisten van Aveco de Bondt met het overzichtelijk maken van de vele raakvlakken tussen de bouwplaats en omgeving, om risicobeheersend te kunnen handelen en objectief te evalueren. “Het automatiseren en informatiseren, in een wereld met steeds minder beschikbare vakmensen, is een goed begin, maar niet genoeg”, volgens Kuiper. Hij concludeert: “Wanneer je digitalisering verweeft met specialistische vakkennis, pas dán kun je bij toenemende complexiteit en minder beschikbare vakmensen vroegtijdig risico’s binnen de bouwplaats én eromheen herkennen. Vooraf tot een doelmatig ontwerp komen ook. En hier duidelijk en transparant over kunnen communcieren, daar draait het om. Mocht er toch schade optreden, zorgt digitalisering voor houvast en duidelijkheid, over de eventuele bijdrage van het bouwproject ten opzichte van autonome schadebeelden, extreem weer of andere bouwwerkzaamheden. Daarom investeren we ook flink in digitalisering verweven met water- en ondergrondkennis.”     

Beheersen schaderisico bij de Markermeerdijken

markermeerdijk1
Lees het gehele artikel

Dijkversterking, omgeving en actieve monitoring

Risicobeheersing en omgevingsmonitoring zijn belangrijk bij de versteviging van de Markermeerdijken. Het moet een veilige dijk opleveren, er dient praktisch gewerkt te worden en het voorkomen van schade is een topprioriteit. Het Integraal Monitoringsteam (IMT) van AMMD verzorgt de planvorming en ondersteunt onder andere de omgevingsmanagers, site engineers en uitvoering.

Het is belangrijk dat de bebouwde omgeving tijdens het werk stabiel is en blijft. Als er onverhoopt schade ontstaat, moet er snel duidelijkheid ontstaan. Imre van Hal, adviseur Aveco de Bondt: “De spanning zit hem in het beste voor het project of het beste voor de omgeving. Dit is een gezonde spanning. Hier kun je alleen mee omgaan door actieve omgevingsmonitoring en goede plannen. Niet om vinkjes te zetten en een rapport in een bureaula weg te leggen maar met omgevingsmonitoring en preventieve handelingen.”

Plaxis berekeningen waterspanningen, Alliantie Markermeerdijken.

Het voorwerk en werk

Schades door ophogingen, ontgravingen en trillingen liggen natuurlijk op de loer. De uitdagende ondergrond is hierbij de essentie. Hoe kun je met deze risico’s je werk doen? Rick Oosterhoff, senior adviseur Aveco de Bondt: “Door het IMT zijn beleids- en integrale plannen opgesteld, waarin duidelijk de ‘spelregels’ rondom schadepreventie zijn vastgelegd. Het unieke aan dit grote project is dat voor eventuele risicovolle locaties in detail wordt gekeken naar de omgevingsbeïnvloeding.” Imre: “De complexiteit van het project vraagt van de geotechnici en andere experts een wisselwerking tussen detail en overzicht over het geheel. De risico’s voor de omgeving beoordelen wij vooraf met de nieuwste modellen en inzichten in technieken. Ook worden veldwerkzaamheden en ‘ouderwetse’ archiefbezoeken voor funderingsgegevens uitgevoerd. Vooraf zijn duidelijke plannen en afspraken gemaakt. Hieruit komen weloverwogen grenswaarden per fase gekoppeld aan vrijgavemomenten voor de vervolgfasen. Door gefaseerd te werken en op de juiste momenten te meten stel je jezelf in staat gelijk te reageren en daarmee de kans op schade te beperken. Ook essentieel zijn de korte lijntjes met de site engineers, uitvoering en omgevingsmanagers om de juiste beheersmaatregelen te kunnen nemen.”

Prominente rol voor omgevingsmonitoring en schadepreventie

Dit project heeft dusdanige risico’s dat veelzijdige metingen noodzakelijk zijn. Naast de gebruikelijke bouwkundige vooropnamen en meetboutjes voor hoogtemetingen wordt diverse meetapparatuur toegepast. Zoals prisma’s en hellingmeetbuizen om horizontale verplaatsing-en te meten, fenomarkers voor maaiveldzettingen, scheurmeters, trillingsmeters en peilbuizen. Dit gaat om vele locaties verspreid over het 33 kilometer lange tracé. Imre: “Opvallend was dat door de planvorming en opvolging op de omgevingsmonitoring we echt merkten dat schadepreventie in de organisatie ging leven en terecht een prominente rol kreeg. Zo wordt vanuit allerlei lagen in de organisatie geschakeld en gesleuteld om schade tijdens de werkzaamheden te voorkomen.”

Geoweb omgeving Alliantie Markermeerdijken.

Wat heeft het opgeleverd?

Omgevingsmonitoring omkleed met handelingsperspectief heeft de Alliantie Markermeerdijken in staat gesteld de risico’s te beheersen. Uiteraard zullen omwonenden die trillingen en overlast ervaren hier een andere beleving van hebben. Het IMT voorziet de omgevingsmanagers van kennis om het verschil tussen hinderbeleving en schade uit te leggen. Het spanningsveld beheersen is tot op heden goed gelukt bij de Markermeerdijken. De omgevingsmonitoring inclusief handelingsplan geeft duidelijkheid en houvast voor zowel omwonenden als de gehele alliantie.     

Aveco de Bondt: één sterk merk

Lees het gehele artikel

Na een periode van aftellen is het samen verder gaan van de merken Wareco Ingenieurs, Primum, Compositie 5 stedenbouw en Aveco de Bondt een feit. Vanaf 1 november gaan deze vier merken verder als Aveco de Bondt.

Aveco de Bondt wil een bijdrage leveren om Nederland fundamenteel te verbeteren en denkt dit vanuit één merk beter te kunnen waarmaken. Zij gelooft in de kracht van verbinden. De 400 specialisten op het gebied van duurzaamheid, water, infrastructuur en bouw werken dan ook nauw samen aan projecten. Onderling delen zij kennis en bieden oplossingen voor actuele opgaven in Nederland op het gebied van wonen, ruimte, klimaat en duurzaamheid.

Ambitie

Voornoemde merken vormen vanaf nu één Aveco de Bondt. Dit is een volgende stap in de groeiambitie. CEO Gerald Paalman: “Het samen verder gaan onder het merk Aveco de Bondt past bij onze missie. We willen een leefomgeving creëren met respect voor het ecosysteem: water, land, lucht en de mens. Duurzaamheid wordt steeds sterker verweven in ruimtelijke projecten. Door het bundelen van onze krachten en complementaire diensten kunnen we, samen met onze klanten en partners, haalbare oplossingen creëren voor de groeiende ecologische en maatschappelijke opgaven rond bijvoorbeeld biodiversiteit, klimaat, water en ruimte. Wij geloven dat wij dit beter, effectiever en eenduidiger kunnen realiseren vanuit één sterk merk.”