Tagarchief: Aboma

Zelf je materieel keuren

DSC00465
Lees het gehele artikel

Volgens de Arbowet moet elk arbeidsmiddel periodiek gekeurd worden door een deskundig persoon. Via het AMTeK-systeem van Aboma kun je zelf je eigen materieel of dat van derden keuren, wanneer het jou uitkomt. Bijvoorbeeld tijdens onderhoud of op andere momenten waarop het materieel ‘even’ stilstaat. Een gesprek met Mario Rovers, manager AMTeK bij Aboma, over de vele voordelen van keuren via AMTeK.

Het AMTeK-systeem is zeer breed inzetbaar en ‘covert’ voor de infrasector vrijwel al het materieel.

Met AMTeK biedt Aboma bedrijven een tool voor het vervullen van de wettelijke plicht tot het deskundig keuren van materieel. “Mensen krijgen een opleiding met een theoriedeel over de spelregels rondom het keuren, gevolgd door een praktijkgedeelte”, legt Rovers uit. “Meestal duurt zo’n opleiding twee dagen. Daarna mogen de cursisten, mits ze geslaagd zijn, zich kundig noemen. Ze hoeven zich vervolgens geen zorgen te maken over eventuele steekproeven, opfriscursussen of herexamens. Nee, wij voeren jaarlijks een keuringsbegeleiding uit en houden toezicht op de uitgevoerde keuringen via ons eigen portaal. Op die manier kunnen zowel wij als het AMTeK lidbedrijf aantonen dat mensen kundig zijn en dat de keuringen conform de spelregels worden uitgevoerd.”

Breed inzetbaar

Het AMTeK-systeem is zeer breed inzetbaar en ‘covert’ voor de infrasector vrijwel al het materieel. Rovers: “Denk dan aan grondverzetmachine, hoogwerkers, autolaadkranen, wielladers, dumpers, verreikers en trekkers. Maar ook alle aanbouwdelen zoals zeven, bakken of een puinriek kunnen via AMTeK gekeurd worden, net zoals ladders, elektrisch handgereedschap en zelfs roldeuren. Vrij recent hebben we de mobiele rijstrooksignalering aan het gamma toegevoegd, alsmede een module voor een laadarm. Het systeem wordt voortdurend uitgebreid en is bovendien geschikt voor machines die multi-inzetbaar zijn zoals grondverzetmaterieel met beperkte of volledige hijsfunctie, of een verreiker met lier, hijskraan of werkbak. De rapportage is hier ook op afgestemd. Je werkt overigens altijd in hetzelfde systeem ongeacht welk materieel je keurt. De keuring wordt, inclusief foto’s, volledig digitaal vastgelegd door middel van een app of een url-verbinding. Een koppeling met het eigen ERP-systeem behoort ook tot de mogelijkheden.”

Stilstand voorkomen

Zelf keuren onder AMTeK is niet alleen kostenbesparend, het draagt ook bij aan de efficiëntie en kennis op de werkvloer. “Omdat alles digitaal wordt vastgelegd, kun je ook analyses uitvoeren in het portaal. Zo wordt inzichtelijk waar de pijnpunten liggen van bepaald materieel en kun je daar preventief op inspelen om stilstand of storingen te voorkomen. Zo kampte een brandweerkorps met een verhoogde slijtage aan hun ladders wat met enige regelmaat leidde tot afkeur. Niet door intensief gebruik, maar door opslag op het Arborek. Dankzij ons portaal besloot het korps om de ladders na elke oefening andersom terug in het rek te plaatsen. Een mooi voorbeeld waarbij zelf keuren en het analyseren van tekortkomingen leidt tot meer kennis en inzicht en uiteindelijk zelfs een langere levensduur van je materieel.” 

Voorkom aanrijdgevaar op de bouw

bouwwegen_pantone
Lees het gehele artikel

De afgelopen jaren vond er op de Nederlandse bouwplaatsen een groot aantal ernstige incidenten plaats met manoeuvrerende voertuigen en machines. Het was voor de deelnemende partijen aanleiding om binnen de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) het beleid om aanrijdgevaar te voorkomen grondig aan te passen. Oeds van der Wal van Aboma legt uit hoe organisaties maximaal kunnen inzetten op het Beleid Reductie Aanrijdgevaar.

Er is een samenwerkingsverband tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers met als doel de veiligheid in de gehele keten te verbeteren. Beleid daartoe is vastgelegd in de zogeheten Governance Code. “Het is in feite een afsprakenpakket waaraan de ondertekenaars zich conformeren en ook actief op acteren”, legt Van der Wal uit. “Als gevolg van voortschrijdend inzicht en/of nieuwe technieken worden binnen dit afsprakenpakket regelmatig onderwerpen of beleidsmaatregelen aangepast. Het Beleid Reductie Aanrijdgevaar vervangt dan ook het document ‘Beleid aanrijdbeveiliging personen op voertuigen en bouwmachines versie 2.0’ uit 2019 en gaat verder dan enkel het voorschrijven van technische maatregelen.”

De nieuwe beleidsmaatregel is erop gericht om risico’s aan te pakken bij de bron.

Bronaanpak

“De nieuwe beleidsmaatregel is erop gericht om risico’s aan te pakken bij de bron”, vervolgt Van der Wal. “Het nieuwe beleid volgt in die zin de hiërarchie die we kennen uit de Arbowet. Concreet betekent dat dus dat je zoveel mogelijk bouwverkeer en machines moet voorkomen op een bouwplaats. En als dat niet lukt, zal je de bron moeten isoleren, waarbij bouwverkeer duidelijk wordt gescheiden van voetgangers door middel van overzichtelijke en brede bouwwegen, goede verlichting, enz. Ten derde omschrijft het nieuwe beleid dat je organisatorische maatregelen dient te nemen om bouwverkeer te beperken, zoals ’s nachts lossen. Ook zal je moeten investeren in technische maatregelen om omstanders te waarschuwen voor dreigend gevaar. Bij voorkeur niet met een piepsignaal – want dat is een té bekend (en voor ieder irritant) signaal op de bouw – maar met witte ruis: een zacht sissend geluid dat versterkt wordt wanneer iemand zich in de gevarenzone beweegt. En tot slot is het zaak om proactief te informeren en duidelijke instructies aan omstanders te verstrekken.”

Aboma ondersteunt aannemers en opdrachtgevers bij de bouwplaatsinrichting om aanrijdgevaar te voorkomen. “We schrijven niet alleen veiligheidsplannen voor binnen én buiten de hekken, maar ook het BLVC-plan”, zegt Van der Wal. “Dat laatste staat voor bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie en omvat het gehele traject vanaf de afrit van de snelweg tot aan de bouwplaats. Daarbij houden we tevens rekening met belendende projecten. De situatie kan tijdens een project zomaar wijzigen. Het is zaak dat hierover eenduidig en duidelijk wordt gecommuniceerd, ook met de omgeving en het vergunningverlenend bevoegd gezag. Dankzij onze jarenlange expertise op dit gebied, kunnen we op een juiste wijze invulling geven aan het Beleid Reductie Aanrijdgevaar om risico’s aan te pakken bij de bron.”     

Veiligheid als verplichting in aanbestedingen en contracten

DSC01462_uitsnede
Lees het gehele artikel

Om werkzaamheden uit te mogen voeren voor de hieraan geconformeerde partijen, dienen bedrijven vanaf 1 januari 2022 de Safety Culture Ladder (voorheen de NEN Veiligheidsladder) geïmplementeerd te hebben in hun gehele organisatie. Aboma Advies begeleidt bedrijven bij dergelijke trajecten en Aboma Certificering kan voorzien in certificatie van de Safety Culture Ladder.

“De Safety Culture Ladder gaat over het gedrag op de bouwplaats en in organisaties in algemene zin”, begint Harry Spies van Aboma. “Veiligheid is altijd wel een item geweest. Veelal gaat het dan over de technische veiligheid van bijvoorbeeld machines. Daarin hebben bedrijven al veel stappen gemaakt. Datzelfde geldt voor de organisatorische veiligheid die onder meer wordt geborgd door VCA, ISO 45001 en andere managementsystemen. Maar als het gaat om veilig gedrag, dan valt er nog wel het een en ander te verbeteren. Daarop is de Safety Culture Ladder geënt. Het raakt de gehele organisatie. Niet alleen op de werkvloer, maar ook in het top- en middelmanagement.”

Aboma Advies begeleidt bedrijven bij de implementatie en Aboma Certificering kan voorzien in certificatie van de Safety Culture Ladder.

De tijd dringt

Om vanaf 1 januari 2022 überhaupt mee te mogen doen aan een aanbesteding van bijvoorbeeld ProRail of Rijkswaterstaat of werkzaamheden te mogen uitvoeren voor aangesloten infra-aannemers, dienen bedrijven zich minimaal te certificeren voor niveau 3 op de Safety Culture Ladder. “Dat gaat uiteraard niet vanzelf; er gaat een uitgebreid implementatie- en certificatietraject aan vooraf”, weet Spies. “In elke fase kunnen wij bedrijven ondersteunen op basis van een maatwerkaanpak. Dat begint veelal met een nulmeting om te beoordelen waar je staat als organisatie. Op basis van de ambitie stellen we een plan van aanpak op om de beoogde trede te behalen. We begeleiden ze in acties die ze zelf gaan ondernemen, kunnen trainingen verzorgen voor medewerkers om het veiligheidsbewustzijn te vergroten, verrichten observaties op de bouwplaats en ondersteunen het (top)management.”

“Bedrijven waar veiligheid van nature in de organisatie is ingebed, kunnen zonder veel extra moeite niveau 3 behalen”, stelt Spies. “Het merendeel heeft echter best wel een uitdaging en adviseren we eerst voor trede 2 te gaan en vervolgens naar niveau 3. Het kan wel in één keer, maar dat vergt een langere voorbereidingstijd. Er is nu eenmaal tijd nodig om het gedrag van mensen aan te passen. Als zij door hun opdrachtgevers vanaf januari 2022 worden gedwongen een certificaat op niveau 3 te kunnen aantonen, begint de tijd nu toch wel te dringen.”     

Gecontroleerd elektrificeren van bouwmachines

shutterstock_1935337117-1
Lees het gehele artikel

Bedrijven nemen steeds meer zelf het initiatief om machines te elektrificeren. De aanleiding is goed, het dient het milieu, maar pas wel op, waarschuwt keuringsinstantie Aboma. “Zorg ervoor dat de ombouw volgens de richtlijnen gebeurt en ben je bewust van je nieuwe verantwoordelijkheden.” Aboma helpt graag een handje bij het gecontroleerd elektrificeren van bouwmachines.

Bas van Gruijthuijsen, Algemeen Manager Techniek bij Aboma.

De strengere wet- en regelgeving van de Nederlandse overheid is erop gericht om de inzet van vervuilende machines te beperken en uiteindelijk de beëindigen. De ‘BasisInspectieModule (BIM) Blootstelling aan dieselmotoremissies (DME)’ ligt hieraan ten grondslag. Daarnaast is sinds 1 juli 2020 de wettelijke grenswaarde voor dieselmotoremissie (DME) van kracht geworden en is er regelgeving omtrent stikstof en milieuzones. “De Nederlandse wet- en regelgeving is zelfs nog wat progressiever dan wat doorgaans internationale fabrikanten van bouwmachines kunnen bieden”, zegt Bas van Gruijthuijsen, Algemeen Manager Techniek bij Aboma. “Machine-eigenaren gaan niet zelden zelf aan de slag met het verduurzamen van de machines, waarbij in negen van de tien gevallen de dieselmotor wordt verruild voor een elektrische aandrijving. Dat gaat echter niet zonder slag of stoot; het brengt plichten en verantwoordelijkheden met zich mee. En juist daar gaat men vaak aan voorbij.”

“Wanneer een machine wordt gewijzigd, zoals de aandrijving, dan is de kans groot dat diegene de fabrikant wordt”, vervolgt van Gruijthuijsen. “Vaak onbedoeld, heeft deze nieuwe fabrikant de verantwoordelijk over de gehele machine. Doordat de machine in de nieuwe hoedanigheid opnieuw in de handel wordt gebracht (ook voor eigen gebruik), dient deze tevens te voldoen aan de huidige stand der techniek. Dat betekent dat, behalve het elektrificeren, ook moet worden gekeken naar alle overige zaken, die mogelijk niets met de elektrificatie te maken hebben. Je zult een technisch dossier moeten opbouwen en de machine toetsen aan de Machinerichtlijn. Inspectie SZW heeft de publicatie ‘Zo past u uw machine veilig aan’ uitgegeven die als hulpmiddel kan worden gebruikt. Wij kunnen machine-eigenaren begeleiden tijdens het hele traject om bouwmachines gecontroleerd én gecertificeerd te verduurzamen.”     

Specialist in Veilig Bouwen verbreedt scope

Industrial,Background,Featuring,Detail,Of,Construction,Site,Of,Dutch,Family
Lees het gehele artikel

Sinds de strategische overname van Alfa Bureau voor Certificering en Arbo Advies Ruigewaard op 1 februari 2020 heeft Aboma haar positie binnen de GWW-branche aanzienlijk versterkt, in het bijzonder op het gebied van het werken met verontreinigde bodem.

De opzet van de organisaties was nagenoeg vergelijkbaar, zegt voormalig eigenaar van de overgenomen partijen Klaas Ruigewaard. “Ook onze dienstverlening was grotendeels complementair. Voor Aboma dus een strategische zet om haar scope te verbreden en ook haar eigen relaties van gedegen GWW-advies te kunnen voorzien, zonder derden te moeten inschakelen.” De overname draagt bij aan de ambitie van Aboma om voor haar klanten dé integrale voorkeurspartner te zijn in het verbeteren en borgen van gezond en veilig werken, kwaliteit en milieu.

Aboma streeft als adviesbureau en certificerende instantie al sinds 1960 naar een 100% veilige en gezonde werkomgeving.

Kruisbestuiving

Inmiddels zijn we op volle sterkte onder de vlag van Aboma actief vanuit twee vestigingen: Ede en Wormerveer. Projecten worden waar mogelijk gecombineerd opgepakt, een win-win voor beide partijen, maar ook voor onze relaties. In de nieuwe samenstelling zijn we in staat om heel snel te schakelen en snel de juiste mensen op de juiste plaats in te zetten.” Collega Sjesco Heuberger vult aan: “Een ander groot voordeel is dat we de milieumarkt goed kennen. Werken in verontreinigde grond vraagt om specialistische kennis, zowel qua veiligheid voor medewerkers alsmede voor wat betreft de geldende milieuregels. Die twee werelden kunnen soms redelijk met elkaar in tegenspraak zijn. Wij begrijpen de milieuproblematiek en weten dat goed te vertalen naar veilige omstandigheden voor zowel arbeiders, maar ook voor omwonenden en passanten.”

Van oudsher is Klaas Ruigewaard actief betrokken bij de ontwikkeling van beleidsstukken zoals CROW-publicatie 400, hét document dat gebruikt wordt in de GWW als er in verontreinigde grond gegraven wordt. Klaas Ruigewaard is zelfs voorzitter van het platform en zal deze rol nog blijven vervullen. “Onze gezamenlijk ambitie is dan ook om Aboma groot te maken in de GWW, net zoals in de bouw.”     

Aboma versterkt positie met overname Alfa Bureau voor Certificering B.V. en Arbo Advies Ruigewaard B.V.

ondertekening-overname-kopieren
Lees het gehele artikel

Per 1 februari neemt Aboma de aandelen over van Alfa Bureau voor Certificering B.V. en Arbo Advies Ruigewaard B.V. Beide bedrijven, vallend onder één holdingstructuur, zijn actief in respectievelijk certificering en arbo-advies binnen de GWW-branche, in het bijzonder op het gebied van het werken met verontreinigde bodem.

Aboma versterkt met deze strategische overname haar positie als certificerende instantie. Daarnaast brengt de overname een uitbreiding van adviesdiensten binnen de GWW-branche met zich mee. Dit draagt bij aan de ambitie van Aboma om voor haar klanten dé integrale voorkeurspartner te zijn in het verbeteren en borgen van gezond en veilig werken, kwaliteit en milieu.

Op 31 januari jongstleden ondertekenden Jeroen Lammertse, algemeen directeur van Aboma, en Klaas Ruigewaard, directeur/eigenaar van Alfa Certificering en Arbo Advies Ruigewaard, het contract. Het doel is om beide bedrijven op termijn volledig te integreren binnen Aboma.

Klaas Ruigewaard: “Met de overname is de continuïteit van onze activiteiten voor de toekomst gewaarborgd. Uit eerdere samenwerking met Aboma is gebleken dat beide organisatieculturen naadloos op elkaar aansluiten. Dit maakt Aboma dé ideale overnamepartner. Aboma kan ons beider klanten op deze manier een volledig en complementair dienstenpakket aanbieden. Ik ben er dan ook van overtuigd dat de integratie van organisaties en medewerkers soepel zal verlopen”.

Jeroen Lammertse: “De overname biedt Aboma vele synergievoordelen. De toename in schaalgrootte doet recht aan onze ambitie om Aboma Certificering te laten groeien. Daarnaast zorgt de integratie van adviesactiviteiten voor een completer dienstenpakket voor onze klanten. Kortom, op alle vlakken een zeer waardevolle toevoeging voor Aboma.”

Aboma is al 60 jaar toonaangevend in keuringen, inspecties en taxaties van materieel en in begeleiding van arbobeleid in bouwbedrijven. Aboma is tevens actief op het gebied van certificering van kwaliteits- en veiligheidssystemen.