Herman van der Horst
03:31
08-03-2018

Over kansen en risico’s in mobiliteit en ruimte

De complexiteit van infrastructurele projecten wordt steeds groter. Weg, spoor, water, de impact van maatregelen om bereikbaarheid, mobiliteit en veiligheid in ons dichtbevolkte land te vergroten vragen om focus en expertise. De veelheid en complexiteit van alle aspecten en raakvlakken die hierbij beheerst moeten worden, vragen om een uitgesproken visie en aanpak. Herman van der Horst, divisiedirecteur bij Advies- en Ingenieursbureau Movares beschikt over een dergelijke visie.      

Speelveld
“Movares is een innovatief bureau,” vertelt Herman van der Horst. “In het voorjaar ben ik toegetreden tot de directie van de divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra. Deze divisie is actief op het speelveld infrastructurele projecten. Hierbij richten we ons op wegen, spoor, lightrail, energie en waterbouw, zowel waar het advies & ontwerp betreft alsook in de fase waarin gebouwd wordt. Een voorbeeld daarvan is het opstellen van de planstudies voor de A27.”

Sporen
Movares heeft zijn sporen verdiend op het spoor. “Met de verschuiving naar meer marktgericht werken bij ProRail, zijn wij ons ook breder gaan oriënteren met als doel om in meerdere marktsegmenten klanten te kunnen helpen met oplossingen die niet alleen technisch perfect zijn, maar waarbij we ook de hele scope van de opgave uit handen kunnen nemen. We zijn actief in projecten van advies en engineering tot procesbegeleiding en projectmanagement. Bijzonder is dat we werken vanuit de hele levensduur en dat ook begeleiden in de vorm van assetmanagement.”

Verbinden
Met ruim duizend medewerkers en vijf vestigingen in heel Nederland is het bureau in staat om specialisten in te zetten voor vrijwel elke opgave op het gebied van ruimtelijk ordening en mobiliteit. “Deze brede scope helpt ons om te redeneren vanuit de klant en zo waarde toe te voegen. We verdiepen ons altijd in de klant en zijn doelstelling. We zijn in staat om de context, impact en de stakeholders in beeld te brengen. Door het op slimme wijze inzetten van nieuwe technologie en automatisering zorgen we voor oplossingen die aansluiten bij de klantdoelstellingen en die voorheen niet mogelijk leken. Dat is ook wat we met onze pay-off duidelijk maken, we verbinden!”

Belangen
“In de basis willen zowel opdrachtgever als opdrachtnemer mooie projecten realiseren. En dat bereik je door van elkaar te leren en ervoor te zorgen dat verstoringen in de projecten waarbij de samenwerking of bijvoorbeeld de projectplanning onder druk komt te staan, worden voorkomen,” stelt Van der Horst. “Een voorbeeld hiervan is het delen van cases op het gebied van belangenbescherming, zodanig dat de partijen betrokken bij aanbestedingen van het delen van kennis leren en rechtszaken worden voorkomen. De basis hiervan is wel dat je zelf intrinsiek zuiver handelt.”

Risico’s & kansen spreiden
Betere samenwerking binnen de keten is een streven van Movares. “Met de toenemende integraliteit is het goed om naast het vroegtijdig identificeren en spreiden van risico’s, ook de kansen beter te spreiden. Als voorbeeld noem ik veiligheid. Daar is veel om te doen en blijft een van de risico’s bij elke opgave. De vraag is wat we hiermee werkelijk in de praktijk doen? Veiligheid in de ontwerpfase borgen is stap één. Deze vertalen naar een daadwerkelijk veiligere bouw is de volgende. Dit doet Movares door middel van een ketenadvies samen met de BAM en andere ingenieursbureaus. Om zo essentiële aandacht voor veiligheid vroegtijdig op te pakken en beter uit te werken in een haalbare veilige oplossing. Dat doen we door casussen met elkaar uit te wisselen. Waardoor je van elkaar leert.”

Innovator
“Je bent zelf altijd kritisch. Het kan altijd beter,” aldus Van der Horst. “Maar als je terugkijkt, hebben we flinke stappen gemaakt in de afgelopen jaren. Binnen onze organisatie stimuleren we ondernemerschap en zoeken routes op die andere ingenieursbureaus niet direct zullen volgen. We zetten sterk in op innovaties en proberen telkens nieuwe markten te betreden met innovatieve oplossingen. Zoals de ontwikkeling van aan het zicht onttrokken energiestations of de Wintrack, een bipole elektriciteitsmast voor TenneT, met minder ruimtebeslag en een lagere magnetische uitwerking op de omgeving.”

Herman van der Horst

Dijkbehoud
“Maar ook met de ontwikkeling van de Waterontspanner in samenwerking met Heijmans en De Vries & Van der Wiel zetten we in op innovatie binnen het Hoogwater Beschermingsprogramma (HWB). Het is een water-uitlaatventiel dat we achter de dijk plaatsen, waarmee we de veiligheid en stabiliteit van de dijk garanderen en de beschikbare ruimte achter de dijk wordt behouden. Deze oplossing hebben we ingezet in het programma Ruimte voor de Rivier. Zo spelen we niet alleen in op de marktbehoefte, maar anticiperen we mee op toekomstscenario’s en de gevolgen van klimaatverandering. En dit is absoluut een voorbeeld waarbij wij inspelen op de doelstellingen van de opdrachtgever.”

Gezonde stad
De effecten van de verstedelijking op de leefbaarheid zijn in toenemende mate een graadmeter bij het inpassen van mobiliteitsoplossingen. Movares heeft meerdere tools ontwikkeld om een duidende analyse voor de gezonde en bereikbare stad te maken. “Met de Verbindingswijzer helpen we onze opdrachtgevers, veelal grotere gemeenten, met het uitwerken van de juiste keuzes op het gebied van mobiliteit, openbaar vervoer, geluid, ruimte en luchtkwaliteit. Met de Verbindingswijzer kunnen we heel snel in kaart brengen wat de bereikbaarheid is van een bepaald gebied en omgekeerd: wat de bereikbaarheid is vanuit een bepaald punt op de kaart. Dit is vooral belangrijk bij ruimtelijke ordeningsvraagstukken. Zo helpen wij bijvoorbeeld de Randstad te optimaliseren qua openbaar vervoer. De tool maakt de integrale samenhang inzichtelijk waardoor duidelijk wordt waar je zou moeten ingrijpen met het oog op verkeersstromen, bereikbaarheid en leefbaarheid.”

Publiek geld
“De achterliggende gedachte bij al deze innovaties is dat we met elkaar verstandig om moeten gaan met het publiek domein en publiek geld. Wat verandert er dan voor wijk X? Zorgen voor minder belasting en betere bereikbaarheid. De Verbindingswijzer is genomineerd voor de landelijke ingenieursprijs De Vernufteling. Op 3 november is de uitreiking hiervan.”

Toekomst
Hoe ziet Van der Horst de toekomst voor zijn divisie? “Als Movares zetten we in op infrastructuur, energie en water. Dat zijn cruciale diensten binnen het domein van de adviseurs en ingenieurs voor de komende jaren. Thema’s gerelateerd aan duurzaamheid en leefbaarheid worden dominanter. En ook de revolutie van automatisering en digitalisering die alle heftigheid op ons afkomt, betekent een flinke opgave in de manier waarop we omgaan met ontwerp en advies. Wij zetten dat om in kansen en laten onze klanten zien dat we met voortschrijdende oplossingen klaar zijn voor deze toekomst.”

Tekst | Anniek Heijs  Beeld | Movares

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom civiele techniek & infrastructuur

Lees ons « Privacy statement » voor nadere informatie.

GROND/WEG/WATERBOUW partners

BobcatGouwe