Platform over civiele techniek & infrastructuur

Omgevingshindertool: geluid en trillingen in kaart brengen

Bouwwerkzaamheden gaan altijd gepaard met geluid en trillingen. Dat is geen probleem, tot het moment dat daar overlast of zelfs schade door ontstaat. Om dat te voorkomen, is het noodzakelijk om geluids- en trillingshinder rondom bouwwerkzaamheden vooraf in kaart te brengen. Als je de hinder van verschillende ontwerpen en bouwmethoden in beeld hebt, kun je namelijk een weloverwogen keuze maken tussen ontwerpvarianten, uitvoeringswijzen en in te zetten materieel.

Het probleem: inconsistente geluids- en trillingsmodellen

In de huidige markt worden geluid en trillingen vaak als twee aparte aspecten beschouwd, waarbij partij A aan de hand van model X adviseert over geluidshinder en partij B aan de hand van model Y adviseert over trillingshinder. De verschillende modellen werken niet integraal samen en hanteren andere uitgangspunten, waardoor het lastig is om tot een eenduidige aanpak voor hinderbeperking te komen. Er kunnen namelijk conflicten ontstaan tussen de verschillende adviezen. Hierdoor is het vaak tijdrovend en arbeidsintensief om het bouwproces te optimaliseren op geluid en trillingen.

De oplossing: een integrale hindertool

Door geluid en trillingen integraal te beschouwen, ontstaat er een harmonie tussen het geluids- en trillingsmodel. Dit is het uitgangspunt van de door We-Boost ontwikkelde omgevingshindertool. De tool hanteert één omgevingsmodel, wat automatisch wordt opgebouwd aan de hand van open data. Op basis van wet- en regelgeving, aangevuld met praktijkkennis, biedt de tool waardevolle handvatten om geluids- en trillingshinder te beperken. Dit zorgt voor beter onderbouwde afwegingen. Doordat er minder partijen betrokken zijn bij de analyses, zijn de lijntjes bovendien korter en wordt er sneller geschakeld.

Deze integrale omgevingshindertool is breed inzetbaar. Opdrachtgevers kunnen de impact van hun plannen op de omgeving vroegtijdig toetsen en optimaliseren. Aannemers kunnen in de voorbereiding, tijdens vergunningstrajecten van bouwwerkzaamheden of zelfs tijdens aanbestedingen al concreet onderbouwen welke keuzes ze maken om hinder te beperken.

Hieronder lichten we vier toepassingen van de hindertool toe:

Toepassing 1: hinder toetsen

Met de hindertool toets je automatisch en snel of geplande werkzaamheden binnen het wettelijke kader voor trillingen en geluid passen. Hierdoor wordt direct duidelijk waar mogelijke knelpunten zitten. In het omgevingsmodel worden de effecten van de bodemopbouw en de aanwezigheid van eventuele waterpartijen en trillingsschermen meegenomen bij het bepalen van de trillingsniveaus. En het model houdt rekening met afschermende objecten, zoals gebouwen, geluidsschermen en grondlichamen. De output wordt ondersteund door eenvoudige visualisaties.

Toepassing 2: werkmethodes afwegen

Je kunt de hindertool ook gebruiken als ondersteuning bij het kiezen van de optimale werkmethode. Door de consequenties van een werkmethode voor zowel trillingen als geluid in kaart te brengen, kun je een weloverwogen, objectieve en dus sterk onderbouwde afweging maken.

Toepassing 3: maatregelen afwegen

In de hindertool kun je verschillende maatregelen laten doorrekenen. Zo toets je bijvoorbeeld hoe doeltreffend een mobiel geluidsscherm of elektrisch materieel is in het beperken van geluidshinder op de bouwlocatie. Voor het beperken van trillingshinder is het bijvoorbeeld mogelijk om het effect van een ontlastsleuf of het aanbrengen van piepschuim in de bodem door te rekenen. Hiermee onderbouw je ook in een aanbestedingsfase al de effectiviteit van je aanpak.

Toepassing 4: hinderplanning opstellen

Door de planning van de werkzaamheden mee te nemen in de analyse, kan onderzocht worden – tot op uurniveau – wanneer hinder ontstaat. Dit maakt het mogelijk om omwonenden en overige stakeholders in het gebied tijdig en goed te informeren. Verder kan worden vastgesteld of een combinatie van meerdere activiteiten mogelijk is, of dat deze in de tijd gespreid moeten worden om aan de wettelijke kaders te voldoen. Door hier rekening mee te houden voorkom je extra kosten, bijvoorbeeld voor het onnodig plaatsen van een tijdelijk geluidsscherm.

Wij van Brave & Boost adviseren je graag verder over de inzet van de omgevingshindertool. De tool is ontwikkeld door ons zusterbedrijf We-Boost Data. Meer informatie vind je hier.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.