geotextiele tubes
02:02
05-10-2017

Geotextiele tubes

Gebruikmaken van een probleem om een oplossing te bieden of van een probleem een oplossing maken? Geotextiele tubes tonen dat het kan. In dit artikel krijgt u een overzicht van de verschillende toepassingen. 

De Lage Landen zijn doorweven met grote Europese stromen en hun estuaria. Door het afnemen van de gradiënt van de stromen in onze streken neemt de stroomsnelheid af en zetten zand- en slibdeeltjes zich af op de bodem. Om de diepgang van schepen te waarborgen moet het slib weggebaggerd worden. Ook in kanalen, vijvers, recreatiewater en waterzuiveringsbekkens bezinkt het slib, net zoals bij tunnelboringen of boringen voor funderingen. Met water verzadigd slib neemt een volume aan dat bijvoorbeeld twintig keer groter is dan het slib zelf. Het volume van het probleem wordt dan eveneens twintig keer groter. Slib moet ontwaterd worden om de zaak beheersbaar te houden, en daarvoor bestaan een aantal technieken. Geotextiele tubes bieden een interessante oplossing.

Geotextiele tubes
Een geotextiele tube is een oordeelkundig gekozen geotextiel dat naadloos rondgeweven is of dat uit geotextielbanen geconfectioneerd wordt tot een buisvorm. Bovenaan zijn manchetten geconfectioneerd om de invoerbuizen van een pompleiding aan te sluiten. Dit specifieke type geotextiele tube wordt gebruikt voor de ontwatering van zand of slib. Het zand-watermengsel wordt allereerst in geotextiele tubes gepompt. Het geotextiel behoudt de zandfracties in de tubes terwijl het water wegsijpelt. De tube kan naast of bovenop een bestaande dijk gepositioneerd worden. Eens ontwaterd doet de tube dienst als dijkverzwaring of dijkverhoging – naar de stabiliteit van deze constructies is uitgebreid onderzoek verricht, de resultaten kan u bekomen via info@texion.be. De combinatie van tubes met baggerwerken is ideaal omdat er minder primaire grondstoffen nodig zijn voor het duurzaam verhogen van de waterveiligheid.

Geotextiele tubes

Slib met leem- en kleideeltjes
Slib bestaat meestal uit kleine leem en kleifracties (< 63 micron en zelfs < 2 micron). Een water-slibmengsel zal doorheen het geotextiel spoelen en het eventueel verstoppen. Daarom zal men tijdens het verpompen via een mengsysteem polymeren toevoegen aan het slib, zodat het flocculeert. Volgens Steven De Maesschalck van Texion vergen de selectie van het polymeer en de bepaling van de optimale concentratie de nodige ervaring. Dankzij het toevoegen van polymeren ontstaan er clusters van deeltjes, die veel groter zijn dan hun samenstellende fracties en die wél goed filteren. In opdracht van Texion heeft VITO een onderzoek uitgevoerd naar de ‘inschatting van het milieurisico van Polyacrylamides’. Als functie van de randvoorwaarden kan de vergunningverlenende overheid hiermee bepalen of het toepassen van polymeren kan zonder bijkomende maatregelen te treffen. Steven De Maesschalck benadrukt dat Texion zich niet beperkt tot het leveren van producten, maar ook bijdraagt tot het verwerven van kennis, die de firma vervolgens geheel vrijblijvend ter beschikking stelt van haar klanten.

Vervuild slib
Ook vervuild slib kan ontwaterd worden, maar daarbij is een gesloten systeem nodig om de omgeving te vrijwaren van vervuiling – bijvoorbeeld door onderaan een waterdichte afdichting te voorzien. In bepaalde gevallen dient het vervuilde water om het inkomend slib verpompbaar te maken, zodat er aan het eind van de rit slechts een zeer beperkte hoeveelheid probleemwater overblijft.

Wanneer het vulmateriaal niet vervuild is en als bouwstof wordt beschouwd, kunnen de geotextiele tubes gewoon blijven liggen, eventueel afgedekt met een laag teelaarde voor integratie in de omgeving. De verpakte grond kan dan bijvoorbeeld deel uitmaken van een dijk. Is het slib wel vervuild, dan wordt een waterdichte afkapping geplaatst bovenop de stapel tubes, waarna deze wordt afgedekt met teelaarde en beplant wordt. Bij kleinere volumes, zoals bij de ontwatering van slib van zuiveringsstations, zal het slib afgevoerd worden voor verdere verwerking. Dankzij de geotextiele tubes wordt het volume en het gewicht van het uiteindelijke afval drastisch verkleind.

Geotextiele tubes

Tekst en beeld: Texion

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom civiele techniek & infrastructuur

Lees ons « Privacy statement » voor nadere informatie.

GROND/WEG/WATERBOUW partners

Volvox Olympia Zeeuwse kustPE-fittingen waterwerken