Platform over civiele techniek, ondergrondse infra, energie, bouwmaterieel & bouwmachines
Fides Expertise inspecteert, monitort en informeert
Compleet monitoringproject in een oud stadshart. Deformatiemetingen d.m.v. Robotic Total Station, trillings- en inclinometingen, scheur- en peilbuismonitoring.

Fides Expertise inspecteert, monitort en informeert

Meten is weten. Die term kennen we allemaal. Maar hoe belangrijk meetdata is tijdens de verschillende stadia van de uitvoeringswerkzaamheden van projecten, wordt vaak onderschat. Fides Expertise, een bouwtechnisch schade-expertise en adviesbureau met jarenlange ervaring in het inspecteren, monitoren en rapporteren van invloeden van bouw- sloop- en GWW-werkzaamheden weet één ding zeker: kwaliteit gaat het winnen.

Geluidmonitoring conform Bouwbesluit.

Infrastructurele werkzaamheden kunnen effect hebben op de omgevingsbebouwing. Door in het voortraject de mogelijke risico’s in te schatten, beheersmaatregelen op te stellen en tijdens uitvoering de omgevingsbeïnvloeding te meten, kan veel leed worden voorkomen, volgens Fred Pannekoek, directeur van Fides Expertise. “Nul (gevolg)schade, dát moet het uitgangspunt zijn voor alle infrastructurele werkzaamheden”, stelt hij. 

Monitoringsprisma aan de gevel.

Risico-gestuurd monitoren

Fides is gespecialiseerd in het beoordelen en analyseren van risico’s in de bouw en infrasector, zowel aan de kant van de opdrachtgever als aan de kant van de verzekering (nog voor het project op de markt komt), maar ook in opdracht van uitvoerende partijen. “We schatten de risico’s van de invloeden naar de omgeving toe in en bekijken op welke manier we dat het beste kunnen monitoren tijdens uitvoering”, licht Pannekoek toe. “De basis van het monitoren ligt voornamelijk in het voorkomen van hinder en schade. Door middel van het monitoren wordt tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden op projecten meetdata verkregen. Door risico-gestuurd te monitoren, wordt de invloed van de werkzaamheden voortdurend gecontroleerd en bewaakt, waarmee mogelijk schadelijke gevolgen voorkomen worden.” 

Utrechtse zeeheldenbuurt

Pannekoek noemt een project waar de omvangrijke monitoringsexpertise van Fides volop aan bod is gekomen. “Bij het waterproof maken van de Utrechtse Zeeheldenbuurt hebben wij de vooropnames, trillingsmonitoring en continue deformatiemetingen met behulp van Robotic Total Stations uitgevoerd. Hierbij wordt er uiterst nauwkeurig gekeken naar de ontwikkeling van trillingen, geluid, deformaties en grondwaterstanden.” Ook verzorgde Fides de peilbuismonitoring via telemetrische loggers. “In geval van overschrijdingen van de grenswaarden wordt opdrachtgever direct geïnformeerd en kan er besloten worden om de werkmethode aan te passen, waardoor de kans op het ontstaan van schade wordt geminimaliseerd.”

Heldere werkwijze

“Alle werkzaamheden worden volledig in eigen beheer en met eigen meetapparatuur uitgevoerd”, zegt Pannekoek en vervolgt: “Uiteraard werken we volgens duidelijke kwaliteitsstandaarden van zowel de BRL als de SBR.” Professionele monitoring door een onafhankelijke en deskundige monitoringaannemer zorgt voor duidelijkheid en zekerheid bij de opdrachtgever en andere betrokkenen. Niet alleen wordt zo de kans op schade tot het minimale teruggebracht, maar draagt een open en eerlijke communicatie naar alle betrokken partijen ook bij aan het voorkomen van ‘bijzaken’ als imagoschade.

De geautomatiseerde RTS-monitoring van Fides Expertise in de Utrechtse Zeeheldenbuurt.

Bouwkundige vooropnames

De vooropnames worden uitgevoerd conform KOMO-procescertificaat BRL 5024, waar het bedrijf sinds februari 2014 over beschikt. Een belangrijk kwaliteitsaspect van de BRL-certificering zijn de steekproeven op locatie door de geaccrediteerde instelling (SKG-IKOB). Voor de vooropnames wordt dan uitvoerig gecontroleerd of alle gebreken daadwerkelijk zijn vastgelegd in het rapport. “Met de nieuwe BRL 5024 is de kwaliteit van bouwkundige vooropnames eindelijk geborgd”, zegt Pannekoek.

Trillingsmonitoring

De trillingsmonitoring vindt plaats volgens BRL 5023 en de SBR-A 2017. Sinds 2013 maakt Fides deel uit van een groep van vijf bedrijven die als eersten in Nederland gecertificeerd zijn volgens KOMO-beoordelingsrichtlijn BRL 5023.      } Met dit procescertificaat weet elke opdrachtgever dat het laten uitvoeren van trillingsmetingen door een gecertificeerd meetbureau de zekerheid geeft dat de metingen correct conform de SBR zijn uitgevoerd en dat de meetresultaten -in geval van procedures- niet in twijfel worden getrokken. Een belangrijk kwaliteitsaspect van de BRL-certificering zijn de steekproeven op locatie door de geaccrediteerde instelling (SKG-IKOB). Fides heeft zelf actief meegewerkt aan de herziening van de SBR-richtlijnen uit 2017, waarbij SBR-richtlijn deel A over de schade aan gebouwen gaat, en de SBR-richtlijn deel B over de hinder voor personen gaat.  “We weten dus exact waar we het over hebben en opdrachtgevers kunnen vertrouwen op ons deskundige oordeel.” Pannekoek merkt op: “Om er zeker van te zijn dat de metingen niet door derden worden beïnvloed of verstoord, positioneren we onze meetsystemen in een anti-vandalismekast.”

Uitbreiding BRL 5023

“Inmiddels maken wij deel uit van de werkgroep die zich bezighoudt met de uitbreiding van de BRL-5023, over het meten van omgevingsbeïnvloeding door bouw- en sloopactiviteiten”, vervolgt Pannekoek. “De BRL-5023 moet een volledige monitoring BRL worden, waar geluidmetingen, grondwaterstandmetingen en alle vormen van deformatiemetingen aan wordt toegevoegd.”  Het verzoek voor uitbreiding tot een uitgebreide monitoring BRL komt van het Verbond van verzekeraars. De grote kwaliteitsverschillen tussen de verschillende monitoringaannemers en ook de inzet van verkeerde meettechnieken en onvoldoende meetmomenten lagen daaraan ten grondslag. 

Meerjarig project kade monitoring in Gouda.

Hoogte- en deformatiemetingen

Monitoren van de omgevingsbebouwing begint altijd met een goede en uitgebreide nulmeting. Traditioneel wordt veelal gebruik gemaakt van een nauwkeurigheidswaterpassing. Er worden meetpunten in de gevels van een pand aangebracht waarvan periodiek de hoogte wordt gecontroleerd. De meetfrequentie is afhankelijk van de situatie en de aard/snelheid van de werkzaamheden. Bij het bereiken van de grenswaarde zal per situatie worden beoordeeld of er aanvullende acties nodig zijn. “Maar,” zegt Pannekoek, “we zien een toenemende vraag naar het gebruik van een actief monitoringssysteem, zoals het Robotic Total Station (RTS), vooral bij complexe binnenstedelijke bouwprojecten. Wij hebben met onze eigen RTS-opstellingen veel ervaring bij het uitvoeren van geautomatiseerde XYZ-metingen. Wij werken met de nieuwste meetapparatuur van het merk Trimble en halen in combinatie met de juiste monitoringprisma’s een meetnauwkeurigheid die kleiner is dan 1 mm. Geautomatiseerde XYZ-metingen die nauwkeuriger zijn, bestaan eenvoudig niet. Fides zet de RTS-systemen in bij onder andere kadeherstel en binnenstedelijke rioleringsprojecten met gevoelige bebouwing. 

Door de bouwkundige opnamen en monitoring niet als sluitpost te beschouwen, kun je bij een omvangrijk project grip houden op de kwaliteit van het monitoren en tijdig ingrijpen indien nodig.

Wij staan voor kwaliteit

Welke manier van monitoring ook gewenst is, deze wordt altijd afgestemd op de werkzaamheden. Vanuit de ontwerpfase wordt er vaak eerst een risicobeoordeling uitgevoerd, die onder andere wordt gebruikt om de monitoringsbehoefte van een project uit te werken. De adviseurs van Fides kunnen op dat moment, maar ook in een latere fase in het project adviseren over de monitoring of de optimalisatie ervan. “Daarbij kijken we kritisch naar wat technisch noodzakelijk is en wat eventueel uit tactisch oogpunt kan worden toegevoegd. Een bouwkundige opname en het monitoren van omgevingsbeïnvloeding moet je goed doen of anders niet. Wij staan echt voor kwaliteit” zegt Pannekoek en besluit: “De ervaren specialisten van Fides in combinatie met onze optimale processen en constante expertise, zorgen voor een professionele monitoring waar ú op kunt vertrouwen.”   

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.