Blankenburgverbinding
02:23
09-01-2018

Aanbesteding Project A24 Blankenburgverbinding

Deze maand ontstond discussie naar aanleiding van de voorlopige gunning van de Design, Build, Finance and Maintain-overeenkomst (DBFM) voor de realisatie van de Blankenburgverbinding. Inzet: de aanbesteding van een project met een nominale waarde van circa een half miljard euro, inclusief 20 jaar beheer en onderhoud na realisatie.

De Blankenburgverbinding verbindt de A15 met de A20 en verbetert de bereikbaarheid van regio Rotterdam. Het gebied wordt gekenschetst door een landelijke omgeving aan de noordkant, om welke reden bij de inspanning van de weg is gekozen voor de aanleg van een landtunnel.

Bij de aanbesteding van het werk is door de opdrachtgever Rijkswaterstaat gebruik gemaakt van de ‘concurrentiegerichte dialoog’. Deze procedure verschilt van een gewone openbare of niet-openbare procedure, met name waar het gaat om de wijze van uitvragen.

Blankenburgverbinding

In de concurrentiegerichte dialoog wordt gestart met een vraag waarvoor geen (eenduidige) oplossing bekend is. Op basis van oplossingen die de gegadigden aandragen, voert de aanbestedende dienst een dialoog die moet leiden tot optimalisaties. De dialoog moet leiden tot de beste oplossingen die vertaald worden in inschrijvingen. De concurrentiegerichte dialoogprocedure mag de aanbestedende dienst toepassen voor aanbesteding van complexe projecten, waarvan het objectief gezien niet goed mogelijk is de technische middelen te bepalen of de juridische of financiële voorwaarden te specificeren.

Rijkswaterstaat kan de A24 Blankenburgverbinding nog niet definitief gunnen. In de Alcatel-periode (de periode tussen het bekendmaken van de voorlopige gunning en de daadwerkelijke gunning) werd door de verliezende inschrijver, die onder meer met een ander ontwerp en een 40 miljoen euro lagere inschrijfprijs inschreef, bezwaar gemaakt.

In de strijd om de opdracht waren twee kandidaten over. Op 20 juli werd het project door Rijkswaterstaat gegund aan het consortium dat, volgens Rijkswaterstaat, de economisch meest voordelige inschrijving met de beste prijskwaliteitsverhouding had. Het tweede consortium dat heeft ingeschreven, is in kort geding tegen de gunningsbeslissing opgekomen.

Blankenburgverbinding

Blankenburgverbinding

In beroep tegen de gunningsbeslissing
Een aanbestedende dienst is wettelijk verplicht de beslissing om een opdracht aan een inschrijver te gunnen, mee te delen aan alle deelnemende partijen. Vanaf de dag na verzending van deze beslissing moet een opschortingstermijn van tenminste 20 dagen in acht worden genomen, de Alcatel of stand-still termijn. Binnen deze termijn is het voor de aanbestedende dienst niet toegestaan om over te gaan tot het sluiten van de definitieve overeenkomst met de winnende inschrijver. De verliezende partijen hebben gedurende de Alcatel-periode de mogelijkheid om een kort geding te starten en de rechter te verzoeken om met een voorlopige voorziening de gunningsbeslissing aan te tasten. Wanneer er door een verliezende inschrijver voor wordt gekozen om in kort geding op te komen tegen een gunningsbeslissing, wordt de termijn opgerekt tot het moment van uitspraak van de rechter in dat geschil.

De rechter zal binnen zijn beslissing moeten afwegen hoe groot de kans is dat de zaak in een bodemgeschil in het voordeel van de verliezer wordt beslecht. Alleen wanneer de rechter tot het oordeel komt dat voorgaande aannemelijk kan worden geacht, zal hij tot het treffen van een voorlopige voorziening komen. Kortgedingrechters zullen de gunningsbeslissing daardoor enigszins terughoudend toetsen. In de juridische literatuur is daartoe meermaals betoogd dat de toetsing te restrictief zou zijn. De grondslag voor die opinie ligt in het Europese aanbestedingsrecht dat verplicht tot een bredere mate van toetsing. Na afloop van de termijn of na een bevestigend vonnis in kort geding, is het de aanbestedende dienst toegestaan een overeenkomst te sluiten met de winnende inschrijver.

Blankenburgverbinding

Blankenburgverbinding

Een laatste kans
Een aanbestedingsgeschil biedt een verliezende inschrijver een laatste kans de opdracht alsnog te verkrijgen. Mede gelet op de forse investering (tenderkosten) aan tijd, menskracht en inkoop van inschrijvers én de omstandigheid dat het overgrote deel van die kosten bij het verliezen van de opdracht niet wordt vergoed en alleen bij het winnen van de opdracht kan worden terugverdiend, is het niet onbegrijpelijk dat verliezende inschrijvers trachten de inschrijving van de winnende inschrijver aan te tasten via de rechter. En wie de Blankenburgverbinding mag bouwen? De rechter beslist daar een dezer dagen over. In verband met de complexiteit van de zaak die onder meer gaat over de ‘slimme bouwmethode’ en de waardering van het kwaliteitsplan van de beoogde winnaar, de rol van het door Rijkswaterstaat in de voorfase ingeschakelde ingenieursbureau (belangenverstrengeling/voorkennis?) en de motivering van haar beslissing, heeft de kortgedingrechter meer tijd nodig voor het vonnis.

Tekst en beeld: van der Feltz advocaten

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom civiele techniek & infrastructuur

Lees ons « Privacy statement » voor nadere informatie.

GROND/WEG/WATERBOUW partners

Sint JansbeekAlbert Cuyp