Terneuzen Nieuwe Sluis | Monitoring biedt een veilig vangnet

De diverse werkzaamheden aan en rondom de Nieuwe Sluis Terneuzen hebben invloed op de directe en omliggende omgeving. Voor aannemerscombinatie Sassevaart reden om alles te laten monitoren. De aangewezen partij om de integriteit van de bestaande sluis, de nieuw te bouwen sluis en de omliggende omgeving te bewaken is Fugro uit Leidschendam.

Met 56 jaar expertise, aanwezigheid in 65 landen en 10.000 medewerkers wereldwijd kent Fugro het klappen van de zweep. De Nieuwe Sluis Terneuzen is daarom in veilige handen. We spreken met Remco Ophof, projectleider monitoring, die vertelt hoe Fugro optreedt als echte waakhond.

Tijdig signaleren voorkomt risico’s
“Onze monitoring vindt plaats op de oude sluizen en straks op de bouwkuipen van de Nieuwe Sluis en de omgeving. We doen tiltmetingen op de sluiskolkwanden om deformaties te kunnen signaleren. Tevens vinden automatische geodetische metingen plaats. Deze geodetische metingen worden door middel van tachymetrische metingen aan spiegeltjes gedaan, waarbij er op de x-, y- en z-as gemeten wordt. Zo signaleren we tijdig of er verzakking of scheurvorming optreedt”, opent Ophof het gesprek. “In de wijde omgeving doen we een intensieve monitoring van de grondwaterstanden.”

Vanuit de tender is al aangegeven dat de grondwaterstand tot de toprisico’s behoort. Ophof: “Bij de eerste bouw van de sluis, in de jaren ‘60, was de grondwaterstand een probleem. Door onttrekking van grondwater ontstonden er toen bodemverzakkingen. De aannemer gebruikt nu echter zoveel mogelijk een natte bouwmethode. Op die manier wordt geen grondwater onttrokken uit de omgeving en worden er geen verzakkingen in de omgeving verwacht. Voor de zekerheid wordt er wel gemonitord en creëren we daarmee een extra veilige situatie. We meten tot op enkele kilometers van de oost- en westzijde van de sluis, tot aan de Westerscheldetunnel. Ook in Terneuzen zelf worden metingen verricht. Een ander toprisico betrof de realisatie van de Frontmuur Noordwest, aangezien deze in de dijk geheid zit. Door het trillen van de combiwanden zou er dijkafschuiving door verwekingsvloeiing kunnen plaatsvinden. Aan ons de taak om dit voor te zijn, door tijdig signaleren en middels ‘Observational Method’ sturend te zijn tijdens de uitvoering.”

Visualisatie van data als specialiteit
De meetgegevens worden verzameld en digitaal opgeslagen. “Onze core business vandaag de dag is het interpreteren van de data en deze op een heldere manier visualiseren. Via ons online GeoriskPortal kan de opdrachtgever inzage krijgen in real time gegevens. Alles wordt netjes in grafieken weergegeven, via een begeleidend satellietbeeld”, licht Ophof toe.

Fugro is tot het eind van de bouw ‘on site’ aanwezig. Inmiddels zit het eerste jaar monitoring erop. “Met de meetgegevens van dit eerste jaar hebben we de nul-lijn vastgesteld, en wordt het ontwerp van de Nieuwe Sluis geoptimaliseerd. Na oplevering van de Nieuwe Sluis Terneuzen blijven we nog een periode voor de close-out monitoring”, zegt Ophof tot besluit.      

Tekst | Jan Mol  Beeld | Rastjo Varady