Adviesbureau in de ruimtelijke omgeving

Prommenz is als adviesbureau in de ruimtelijke omgeving actief in een aantal disciplines, zoals Ruimte, Infra, Ontwikkeling, Milieu en Maatvoering. In deze editie van Grond/Weg/Waterbouw zoomt Jaap Bralts, projectleider Milieu, in op een aantal concrete werkzaamheden binnen de discipline Milieu. 

Bodemonderzoek en partijkeuringen
Het uitvoeren van bodemonderzoek is dagelijkse kost voor Prommenz. Het veldwerk bij bodemonderzoek bestaat uit het verrichten van handboringen en het plaatsen van peilbuizen ten behoeve van het bepalen van de kwaliteit van het grondwater. “Wij zijn gecertificeerd voor het verrichten van bodem- en grondwateronderzoek conform BRL 2000, SIKB protocol 2001 en 2002 en hebben eigen gecertificeerde monsternemers in dienst. De bij het veldwerk genomen monsters worden in het laboratorium onderzocht, waarna de analyseresultaten worden getoetst en wordt bepaald of verder (nader)onderzoek noodzakelijk is.” Daarnaast is Prommenz gecertificeerd voor het uitvoeren van partijkeuring grond conform BRL 1000 en SIKB protocol 1001 en voert partijkeuringen grond uit voor diverse aannemers, zowel regionaal als landelijk. Als uit de resultaten van het bodemonderzoek blijkt dat de bodem is vervuild, dan dient deze verontreiniging te worden gesaneerd. Prommenz begeleidt zowel de voorbereiding als de uitvoering van de bodemsanering en kan assisteren bij de Milieukundige Begeleiding en het indienen van de BUS-melding of saneringsplannen.

Prommenz

Waterbodemonderzoek
Voorafgaand aan de uitvoering van baggerwerkzaamheden dient inzicht te worden verkregen in de aanwezige of te verwijderen hoeveelheid baggerspecie en dient de milieuhygiënische kwaliteit van de baggerspecie of vaste bodem conform NEN 5720 onderzocht te worden, stelt Bralts. “Wij bepalen de hoeveelheid aanwezige baggerspecie door middel van het inmeten van dwarsprofielen en onderzoeken de milieuhygiënische kwaliteit van zowel de aanwezige baggerspecie als vaste bodem. Het onderzoek wordt uitgevoerd conform NEN 5720, waarna een advies wordt uitgebracht over de eventuele aangetroffen verontreiniging. We zijn gecertificeerd voor het verrichten van waterbodemonderzoek conform BRL 2000, SIKB protocol 2003.”

Prommenz

Asfalt- en funderingsonderzoeken
Asfalt dat vrijkomt bij reconstructies van wegen of onderhoud is mogelijk teerhoudend. “Teerhoudend asfalt mag niet meer worden toegepast in Nederland,” zegt Bralts. “Voor de afvoer van asfalt is de CROW publicatie 210 van kracht. Deze richtlijn regelt de voorwaarden voor het afvoeren en/of hergebruiken van asfalt dat vrijkomt bij bijvoorbeeld freeswerkzaamheden. Wij beschikken voor het uitvoeren van asfalt- en funderingsonderzoeken over een boorwagen ten behoeve van het doorboren van asfalt- en funderingslagen. Deze boorwagen wordt tevens gebruikt om bodemonderzoek onder asfalt- of betonverhardingen uit te kunnen voeren.”

Tekst | Jaap Bralts, Roel van Gils  Beeld | Prommenz